Tải về định dạng Word (991.5KB)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 23:2011/BTTTT

 

VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỀU CHẾ GÓC

BĂNG TẦN DÂN DỤNG 27 MHZ

 

National technical regulation

on angle-modulated 27 MHz citizens band radio equipment

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tưng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

1.5. Ký hiệu

1.6. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Các yêu cầu chung

2.1.1. Các đặc tính chung

2.1.2. Điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trưng

2.1.3. Các điều kiện chung

2.1.4. Giải thích các kết quả đo

2.1.5. Độ không đảm bảo đo

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.2.1. Yêu cầu máy phát

2.2.2. Yêu cầu máy thu

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Phép đo bức xạ

Ph lục B (Quy định) Ch tiêu k thuật cho sơ đ đo công suất kênh n cận

 

Lời nói đầu

QCVN 23:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-252: 2006 “Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 30/2006/QĐ-BBCVT ngày 05/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 23: 2011/BTTTT được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-08) và EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-08) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 23:2011/BTTTT do Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỀU CHẾ GÓC BĂNG TẦN DÂN DỤNG 27 MHZ

National technical regulation

on angle-modulated 27 MHz citizens band radio equipment

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này áp dụng cho các hệ thống thiết bị điều chế góc đưng bao không đổi sử dụng trong nghiệp vụ di động mặt đất, sử dụng các băng thông hiện có, hoạt động trên các dải tần số tuyến thuộc băng tần dân dụng 27 MHz, với khoảng cách kênh 10 kHz, dành cho truyền dẫn thoại dữ liệu. Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị tuyến ơng tự thiết bị tuyến ơng tự - số kết hợp đầu nối ăng ten bên trong hoặc bên ngoài dùng để truyền dẫn dữ liệu và/hoặc thoại.

Các loại thiết bị nằm trong phạm vi quy chuẩn bao gồm:

- Trạm gốc (thiết bị có ổ cắm ăng ten, sử dụng ở vị trí cố định);

- Thiết bị di động (thiết bị cắm ăng ten, thưng đưc sử dụng trên xe hoặc các trạm lưu động);

- Và thiết bị di động cầm tay:

a) Có ổ cắm ăng ten; hoặc

b) Không có ổ cắm ăng ten ngoài (thiết bị ăng ten liền).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này đưc áp dụng đối với các tổ chức, nhân Việt Nam c ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

ETSI EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-08): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment); Part 1: Technical characteristics and methods of measurement”.

ETSI EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-08): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT

PR 27 Radio Equipment); Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R & TTE Directive”.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Trạm gốc (base station): Thiết bị cắm ăng ten để sử dụng ăng ten ngoài và đưc sử dụng ở vị trí cố định.

1.4.2. Thiết bị di động (mobile station): Thiết bị cắm ăng ten để sử dụng ăng ten ngoài và thưng đưc sử dụng trên xe hoặc các trạm lưu động.

1.4.3. Thiết bị di động cầm tay (handportable station): Thiết bị cắm ăng ten hoặc ăng ten liền hoặc cả hai, thưng đưc sử dụng độc lập, thể mang theo ngưi hoặc cầm tay.

1.4.4. Ăng ten liền (integral antenna): Ăng ten đưc thiết kế gắn với thiết bị mà không sử dụng đầu nối ăng ten 50 Ω ngoài coi như một phần của thiết bị. Ăng ten liền có thể lắp đặt bên trong hoc bên ngoài thiết bị.

1.4.5. Điều chế góc (angle modulation): Điều chế góc đặc tính tiền nhấn (pre- emphasis) cho máy phát và đặc tính giải nhấn (de-emphasis) cho máy thu.

1.5. Ký hiệu

Eo: ng độ trưng chuẩn.

Ro: khoảng cách chuẩn.

1.6. Chữ viết tắt

AC            Dòng điện xoay chiều                            Alternating Current

CB            Băng tần dân dụng                                Citizens’ Band

e.m.f         Sức điện động                                      electro-motive force

EMC         Tương thích điện từ trưng                   Electro- Magnetic Compatibility

IF              Tần số trung gian                                  Intermediate Frequency

R&TTE      Thiết bị đầu cuối thông tin và vô tuyến   Radio and Telecommunications Terminal Equipment

ptt             Nút bấm để nói                                     push- to talk

RF            Tần số vô tuyến                                    Radio Frequency

r.m.s         Giá trị hiệu dụng                                    root mean square

SINAD       Tỷ số SND/ND                                      SND/ND

2. Quy định kỹ thuật

2.1. Các yêu cầu chung

2.1.1. Các đặc tính chung

2.1.1.1. Băng tần

Băng tần hoạt động cực đại từ 26,960 MHz đến 27,410 MHz. Thiết bị hoạt động trên một hoặc nhiều kênh, tối đa là 40 kênh.

2.1.1.2. Các tần số sóng mang và chỉ số kênh

Bảng 1 liệt kê các tần số sóng mang và chỉ số kênh có thể sử dụng.

Bảng 1. Các tần số sóng mang và chỉ số kênh

Tần số sóng mang

Chỉ số kênh

Tần số sóng mang

Chỉ số kênh

26,965 MHz

26,975 MHz

26,985 MHz

27,005 MHz

27,015 MHz

27,025 MHz

27,035 MHz

27,055 MHz

27,065 MHz

27,075 MHz

27,085 MHz

27,105 MHz

27,115 MHz

27,125 MHz

27,135 MHz

27,155 MHz

27,165 MHz

27,175 MHz

27,185 MHz

27,205 MHz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

27,215 MHz

27,225 MHz

27,235 MHz

27,245 MHz

27,255 MHz

27,265 MHz

27,275 MHz

27,285 MHz

27,295 MHz

27,305 MHz

27,315 MHz

27,325 MHz

27,335 MHz

27,345 MHz

27,355 MHz

27,365 MHz

27,375 MHz

27,385 MHz

27,395 MHz

27,405 MHz

21

22

24

25

23

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Việc phát thu tín hiệu phải đưc thực hiện trên cùng một kênh (chế độ đơn công một tần số).

2.1.1.3. Khoảng cách kênh

Khoảng cách kênh phải là 10 kHz.

2.1.1.4. Thiết bị đa kênh

thể sử dụng thiết bị đa kênh nếu thiết bị đó chỉ đưc thiết kế cho các kênh trong mục 2.1.1.2.

Cần tránh việc ngưi sử dụng mở rộng dải tần cho phép. dụ như việc thiết kế về phần điện phần vật của hệ thống chuyển mạch kênh chỉ cho phép hoạt động như các kênh trong mục 2.1.1.2.

Để xác định việc sử dụng tần số máy phát nhờ hệ thống vòng khóa pha và/hoặc hệ thống tổng hợp, các đầu vào bất kỳ phải chỉ dẫn đến các kênh đã nêu ra trong mục 2.1.1.2.

2.1.1.5. Loại điều chế

Chỉ sử dụng điều chế góc đặc tính tiền nhấn cho máy phát giải nhấn cho máy thu.

2.1.1.6. Bấm để nói (ptt) và kích hoạt bằng giọng nói

Việc chuyển giữa chế độ thu chế độ phát chỉ thể bằng nút bấm để nói (ptt) không khóa hoặc bằng chuyển mạch kích hoạt bằng giọng nói không khóa.

Nếu sử dụng chuyển mạch kích hoạt bằng giọng nói, chuyển mạch này phải không đáp ứng với tạp âm xung quanh. Ngưi sử dụng phải không điều chỉnh đưc mức ngưng tạp âm này.

2.1.1.7. Điều khiển

Ngưi sử không thể dễ dàng truy cập tới các chức năng điều khiển mà nếu điều khiển sai thể tăng khả năng gây nhiễu hoặc sai chức năng cho máy thu phát vô tuyến.

2.1.1.8. Kết hợp với thiết bị khác

Thiết bị không đưc kết hợp với bất kỳ thiết bị thu phát nào khác. Thiết bị không đưc cung cấp bất kỳ đầu cuối hoặc các điểm kết nối nào, bên trong hoặc bên ngoài, cho các nguồn điều chế khác với nguồn điều chế microphone gắn liền hoặc rời hoặc các thiết bị gọi lựa chọn.

Các đầu cuối hoặc các điểm kết nối đưc phép để kết nối với các thiết bị ngoài phải không điều chế máy phát (ví dụ như thiết bị tổng hợp giọng nói để đưa ra chỉ báo kênh).

Thiết bị trang bị thiết bị gọi lựa chọn phải phù hợp với các yêu cầu trong mục 2.2.1.5 về phát xạ giả dẫn phát xạ giả bức xạ của máy phát khi thiết bị gọi lựa chọn hoạt động.

2.1.2. Điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường

2.1.2.1. Các điều kiện đo kiểm tới hạn và bình thường

Thông thưng, phép đo hợp quy đưc thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thưng khi có yêu cầu phải đưc thực hiện trong điều kiện tới hạn.

2.1.2.1.1. Các điều kiện đo kiểm bình thưng

2.1.2.1.1.1. Nhit độ và độ ẩm bình thưng

Điều kiện nhiệt độ độ ẩm bình thưng để thực hiện đo kiểm sẽ sự kết hợp thuận lợi giữa nhiệt độ và độ ẩm trong phạm vi sau:

- Nhiệt độ +15oC đến +35oC;

- Độ ẩm tương đối 20% đến 75%.

Trong trưng hợp không thể thực hiện việc đo kiểm các điều kiện kể trên, nhiệt độ và độ ẩm thực phải đưc ghi trong báo cáo đo kiểm.

2.1.2.1.1.2. Nguồn điện đo kiểm bình thưng

2.1.2.1.1.2.1. Điện áp và tần số điện lưi

Điện áp đo kiểm bình thưng của thiết bị khi kết nối với điện i phải điện áp danh định. Trong Quy chuẩn y, điện áp danh định phải điện áp đưc công bố cho thiết bị.

Tần số của nguồn điện đo kiểm ơng ứng với tần số điện i AC phải nằm trong khoảng 49 và 51 Hz.

2.1.2.1.1.2.2. Nguồn ắc quy chì - axít cho phương tiện vận tải

Khi thiết b vô tuyến hoạt động bằng nguồn c quy chì - axít của phương tiện vận tải, điện áp đo kiểm bình thường phải là 1,1 lần điện áp danh định của c quy (6 V, 12 V...).

2.1.2.1.1.2.3. Các nguồn cung cấp khác

Đối với thiết b hoạt động bằng c nguồn cung cấp khác hoặc c loại c quy khác (sơ cấp hoặc th cấp), điện áp đo kiểm là điện áp do nhà sản xuất thiết bcông bố.

2.1.2.1.2. Các điều kiện đo kiểm tới hạn

2.1.2.1.2.1. Nhiệt độ tới hạn

Đo kiểm trong điều kiện nhiệt độ tới hạn, các phép đo phải thực hiện theo các thủ tục đã đưc quy định trong mục 2.1.2.3, nhiệt độ thấp -10o C nhiệt độ cao là + 55o C.

2.1.2.1.2.2. Điện áp đo kiểm tới hạn

2.1.2.1.2.2.1. Điện áp lưi điện

Điện áp đo kiểm tới hạn của thiết bị đưc kết nối với điện i AC phải điện áp lưi danh định ± 10%.

2.1.2.1.2.2.2. Nguồn cấp ắc quy chì - axít trên phương tiện vận tải

Khi thiết bị hoạt động bằng nguồn ắc quy chì - axít của phương tiện vận tải thì điện áp đo kiểm tới hạn phải gấp 1,3 0,9 lần điện áp danh định của ắc quy (6 V, 12 V...).

2.1.2.1.2.2.3. Nguồn cấp sử dụng các loại ắc quy khác

Điện áp đo kiểm tới hạn i cho thiết bị nguồn cung cấp sử dụng các loại ắc quy dưi đây sẽ là:

- Đối với kiểu ắc quy Lithium hoặc Leclanché: bằng 0,85 lần điện áp danh định của ắc quy;

- Đối với kiểu ắc quy thủy ngân hoặc nickel-cadium: bằng 0,9 lần điện áp danh định của ắc quy;

Không áp dụng điện áp đo kiểm tới hạn trên.

2.1.2.1.2.2.4. Nguồn cung cấp khác

Đối với các thiết bị sử dụng các loại nguồn cung cấp khác hoặc khả năng hoạt động với nhiều loại nguồn khác nhau, điện áp đo kiểm tới hạn sẽ theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất thiết bị và phòng thử nghiệm và phải đưc ghi vào báo cáo đo.

2.1.2.2. Nguồn điện đo kiểm

Trong các phép đo hợp quy, nguồn điện của thiết bị cần đo phải đưc thay thế bằng nguồn đo kiểm khả năng cung cấp các điện áp đo kiểm bình thưng tới hạn như quy định trong mục 2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.2.2. Trở kháng nội của nguồn đo kiểm phải đủ nhỏ để không ảnh ng đáng kể đến kết quả đo. Trong các phép đo này, điện áp của nguồn điện phải đưc đo tại đầu vào thiết bị.

Nếu thiết bị cáp nguồn cố định, điện áp đo kiểm phải đưc đo tại điểm nối cáp nguồn với thiết bị.

Đối với thiết bị dùng ắc quy, khi đo kiểm phải tháo ắc quy ra khỏi thiết bị và nguồn đo kiểm phải đưc đưa vào đầu tiếp xúc của thiết bị với ắc quy.

Điện áp nguồn điện đo kiểm phải đưc duy trì trong quá trình đo với dung sai ±3% so với điện áp khi bắt đầu mỗi phép đo.

2.1.2.3. Các thủ tục đo kiểm ở nhiệt độ tới hạn

Tc khi thực hiện phép đo thiết bị phải đạt đưc cân bằng nhiệt trong phòng đo. Tắt thiết bị trong suốt khoảng thời gian ổn định nhiệt. Nếu cân bằng nhiệt không đưc kiểm tra bằng phép đo, phải tính đến khoảng thời gian ổn định nhiệt ít nhất là một giờ hoặc khoảng thời gian này sẽ do phòng thử nghiệm quyết định. Trình tự các phép đo đưc lựa chọn độ ẩm trong phòng đo đưc kiểm soát sao cho không xảy ra hiện tưng ngưng tụ.

Tc khi đo nhiệt độ cao hơn phải đặt thiết bị trong phòng đo cho đến khi đạt đưc cân bằng nhiệt. Sau đó bật thiết bị một phút điều kiện phát, tiếp theo bốn phút ở điều kiện thu, sau đó thiết bị phải đáp ứng đưc các yêu cầu theo quy định. Khi đo kiểm nhiệt độ thấp phải đặt thiết bị trong phòng đo cho đến khi đạt đưc độ cân bằng nhiệt, sau đó chuyển thiết bị sang chế độ chờ hoặc thu trong một phút, sau đó thiết bị phải đáp ứng đưc các yêu cầu theo quy định.

2.1.3. Các điu kiện chung

2.1.3.1. Bố trí các tín hiệu đo kiểm đưa vào đầu vào máy thu

Nguồn tín hiệu đo kiểm đưa vào đầu vào máy thu sao cho trở kháng đối với đầu vào máy thu là 50 Ω.

Yêu cầu này phải đưc thỏa mãn một hay nhiều tín hiệu đồng thời đưc đưa đến đầu vào máy thu.

Các mức tín hiệu đo kiểm phải đưc biểu diễn i dạng e.m.f tại các đầu cuối vào máy thu.

Các ảnh ng của tạp âm các thành phần xuyên điều chế bất kỳ tạo ra trong các nguồn tín hiệu đo kiểm phải không đáng kể. Các bộ tạo tín hiệu đo kiểm về cơ bản độc lập với điều chế biên độ tĩnh.

2.1.3.2. Ngắt âm máy thu hoặc chức năng ngắt âm máy thu

Nếu máy thu mạch ngắt âm hoặc chức năng ngắt âm, thì mạch này không đưc hoạt động trong thời gian đo kiểm.

2.1.3.3. Công suất đầu ra âm tần biểu kiến của máy thu

Công suất đầu ra âm tần biểu kiến phải là công suất cực đại được nhà sản xuất công b và thỏa n tất c c u cầu trong Quy chuẩn. Với điều chế đo kiểm bình thường (mục 2.1.3.4), công suất âm tần phải được đo trên một tải điện tr mô phỏng tải khi y thu hoạt động bình thường. Giá tr của tải y theo công b của nhà sản xuất.

2.1.3.4. Điều chế đo kiểm bình thường

Với điều chế đo kiểm bình thường, tần s điều chế là 1 kHz và đ lệch tần số là ±1,2 kHz.

2.1.3.5. Ăng ten giả

Khi đo kiểm máy phát phải sử dụng tải trở kháng 50 Ω không bức xạ, không phản xạ nối với đầu nối ăng ten.

Khi đo kiểm máy phát yêu cầu sử dụng bộ ghép đo, phép đo phải đưc thực hiện với tải trở kháng 50 Ω không bức xạ, không phản xạ nối với bộ ghép đo.

2.1.3.6. Bộ ghép đo

Trong trưng hợp thiết bị sử dụng ăng ten liền, nhà sản xuất phải cung cấp bộ ghép đo phù hợp cho các phép đo trên các mẫu gửi tới.

Bộ ghép đo phải kết nối ngoài đến đầu vào âm tần đầu ra cao tn khả năng thay thế nguồn cung cấp bằng nguồn điện bên ngoài.

Bộ ghép đo phải cung cấp một đầu cuối cao tần trở kháng 50 Ω tại tần số làm việc của thiết bị.

Đặc tính hoạt động của bộ ghép đo này trong điều kiện đo kiểm bình thưng và tới hạn phải đưc phòng thử nghiệm chấp nhận.

Các đặc tính của bộ ghép đo thích hợp cho phòng thử nghiệm là:

a) Suy hao ghép nối không lớn hơn 30 dB;

b) Biến đổi suy hao ghép nối theo tần số không gây lỗi vưt quá 2 dB trong các phép đo sử dụng bộ ghép đo;

c) Bộ phận ghép nối không có các phần tử phi tuyến. Phòng thử nghiệm có thể sử dụng bộ ghép đo của mình.

2.1.3.7. Bố trí các tín hiệu đo kiểm ở đầu vào máy phát

Tín hiệu điều chế âm tần máy phát phải do bộ tạo tín hiệu cung cấp chỗ cắm microphone, nếu không có các chỉ dẫn khác.

2.1.3.8. Vị trí đo kiểm và sự bố trí chung đối với phép đo bức xạ

Bố trí vị trí đo bức xạ xem trong Phụ lục A. Phụ lục này tả chi tiết cách bố trí đo bức xạ.

2.1.4. Giải thích các kết quả đo

Việc giải thích các kết quả đo đưc ghi lại trong báo cáo đo kiểm khi thực hiện phép đo như sau:

a) Giá trị đo đưc liên quan đến các giới hạn ơng ứng sẽ đưc sử dụng để quyết định thiết bị có đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của quy chuẩn không;

b) Độ không đảm bảo đo thực tế cho mỗi phép đo cụ thể cũng phải đưa vào báo cáo đo kiểm;

c) Các giá trị của độ không đảm bảo đo thực tế đối với mỗi phép đo phải bằng hoặc thấp hơn các giá trị cho trong Bảng 2.

2.1.5. Độ không đảm bảo đo

Bảng 2. Độ không đảm bảo đo tuyệt đối: các giá trị cực đại

Tham số

Giá trị cực đại

Tần số RF

< ±="" 1="" x="">-7

Công suất RF

< ±="" 0,75="">

Độ lệch tần cực đại:

từ 300 Hz đến 10 kHz của tần số âm tần

< ±="">

Giới hạn độ lệch tần

< ±="">

Công suất kênh lân cận

< ±="" 5="">

Phát xạ dẫn của máy phát

< ±="" 4="">

Công suất âm thanh đầu ra

< ±="" 0,5="">

Độ nhạy tại 20 dB SINAD

< ±="" 3="">

Phát xạ dẫn của máy thu

< ±="" 3="">

Phép đo hai tín hiệu, có giá trị đến 4 GHz

< ±="" 4="">

Phép đo ba tín hiệu

< ±="" 3="">

Phát xạ bức xạ của máy phát

< ±="" 6="">

Phát xạ bức xạ của máy thu

< ±="" 6="">

Thời gian quá độ của máy phát

< ±="">

Tần số quá độ của máy phát

< ±="" 250="">

Đối với các phép đo quy định trong Quy chuẩn y, độ không đảm bảo đo phù hợp với độ tin cậy 95%.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.2.1. Yêu cầu máy phát

2.2.1.1. Sai số tần số

2.2.1.1.1. Định nghĩa

Sai số tần số của máy phát sự sai lệch giữa tần số sóng mang đo đưc giá trị danh định của nó.

2.2.1.1.2. Giới hạn

Sai số tần số không đưc vưt quá 0,6 kHz.

2.2.1.1.3. Phương pháp đo

1. Tần số sóng mang đưc đo khi không điều chế máy phát đưc nối với ăng ten giả (xem 2.1.3.5).

2. Thiết bị ăng ten liền phải đưc đặt trong bộ ghép đo (xem 2.1.3.6), bộ ghép đo nối với ăng ten giả.

3. Phải thực hiện phép đo các điều kiện đo kiểm bình thưng (xem 2.1.2.1.1) và lặp lại phép đo ở các điều kiện đo kiểm tới hạn (xem 2.1.2.1.2).

2.2.1.2. Công suất sóng mang (dẫn) và công suất bức xạ hiệu dụng

2.2.1.2.1. Định nghĩa

Công suất sóng mang của máy phát công suất trung bình cấp cho ăng ten giả trong một chu kỳ tần số tuyến hoặc trong trưng hợp thiết bị ăng ten liền là công suất bức xạ hiệu dụng tại ng ng độ trưng cực đại các điều kiện đo quy định (Phụ lục A) khi không điều chế.

2.2.1.2.2. Giới hạn

Công suất sóng mang máy phát (ăng ten rời) công suất bức xạ hiệu dụng (ăng ten liền) của thiết bị không đưc t quá 4 W. Thiết bị phải cấu trúc sao cho ngưi sử dụng thiết bị khó có thể tăng đưc công suất đầu ra.

2.2.1.2.3. Phương pháp đo

2.2.1.2.3.1. Phương pháp đo (áp dụng cho thiết bị không có ăng ten liền)

Máy phát phải đưc kết nối với ăng ten giả (xem 2.1.3.5) phải đo nguồn điện cấp cho ăng ten này.

Phải thực hiện phép đo ở các điều kin đo kiểm bình thưng (mục 2.1.2.1.1) và các điều kiện đo kiểm tới hạn (mục 2.1.2.1.2 áp dụng đồng thời).

2.2.1.2.3.2. Phương pháp đo đối với thiết bị có ăng ten liền

Tại vị trí đo kiểm đã chọn trong Phụ lục A thiết bị phải đưc đặt trên giá đỡ theo vị trí như sau:

a) Với thiết bị ăng ten trong, thiết bị phải đưc đặt sao cho trục thẳng đứng trong cách sử dụng thông thưng của thiết bị đặt theo chiều thẳng đứng;

b) Với thiết bị có ăng ten cứng bên ngoài, ăng ten phải theo chiều thẳng đứng;

c) Với thiết bị có ăng ten ngoài không cứng, ăng ten phải đưc mở rộng, hưng lên trên theo chiều thẳng đứng bằng giá đỡ không dẫn.

Ăng ten đo kiểm phải đưc định ng phân cực đứng độ dài của ăng ten đo kiểm phải đưc chọn ơng ứng với tần số của máy phát. Đầu ra của ăng ten đo kiểm phải đưc nối với máy thu đo. Máy phát đưc bật không điều chế máy thu phải điều ng theo tần số của máy phát cần đo. Thay đổi độ cao của ăng ten đo kiểm cho đến khi thu đưc mức tín hiệu cực đại tại máy thu đo.

Sau đó quay máy phát theo mặt phẳng nằm ngang góc 360o cho đến khi thu đưc mức tín hiệu cực đại tại máy thu đo.

Ghi lại mức tín hiệu cực đại mà máy thu đo thu đưc.

Thay ăng ten y phát bằng một ăng ten thay thế như quy định trong mục A.2.3.

Ăng ten thay thế đưc định ng phân cực đứng độ dài của ăng ten thay thế phải đưc điều chỉnh tương ứng với tần số của máy phát.

Ăng ten thay thế phải đưc kết nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn.

Phải điều chỉnh thiết lập bộ suy hao đầu vào của máy thu đo để tăng độ nhạy của máy thu đo.

Thay đổi độ cao ăng ten đo kiểm để đảm bảo thu đưc tín hiệu cực đại.

Điều chỉnh mức của tín hiệu đầu vào ăng ten thay thế để tạo ra mức máy thu đo đã thu đưc, bằng mức công suất đã ghi lại khi đo công suất bức xạ máy phát, đã hiệu chỉnh theo sự thay đổi thiết lập bộ suy hao đầu vào của máy thu đo.

Lặp lại phép đo với ăng ten đo kiểm và ăng ten thay thế phân cực ngang.

Giới hạn của công suất bức xạ hiệu dụng mức công suất lớn hơn trong hai mức công suất đã ghi lại, tại đầu vào ăng ten thay thế, đã hiệu chỉnh theo tăng ích của ăng ten nếu cần thiết.

2.2.1.3. Công suất kênh lân cận

2.2.1.3.1. Định nghĩa

Công suất kênh lân cận là phần trong tổng công suất đầu ra của máy phát, đưc điều chế các điều kiện xác định, nằm trong băng thông xác định tần số trung tâm tần số danh định của một trong hai kênh lân cận. Công suất này tổng của công suất trung bình sinh ra trong quá trình điều chế điều chế do ù tạp âm của máy phát.

2.2.1.3.2. Giới hạn

Công suất kênh lân cận không đưc vưt quá 20 μW.

2.2.1.3.3. Phương pháp đo

Công suất kênh lân cận phải đưc đo bằng máy thu đo đáp ứng các yêu cầu trong Phụ lục B và trong mục này đưc gọi là “máy thu”.

a) Máy phát phải hoạt động tại mức công suất sóng mang đo đưc trong mục 2.2.2.2 trong các điều kiện đo kiểm bình thưng (xem 2.1.2.1.1). Đầu ra của máy phát nối với đầu vào của “máy thu” bằng thiết bị ghép nối sao cho trở kháng đối với máy phát 50 Ω mức vào “máy thu” phù hợp. Đối với thiết bị ăng ten liền, thiết bị ghép nối là bộ ghép đo mô tả trong mục 2.1.3.6;

b) Đối với máy phát không điều chế, bộ điều ng của "máy thu" phải đưc điều chỉnh sao cho đạt đưc đáp ứng cực đại. Đây điểm chuẩn 0 dB. Ghi lại thiết lập của bộ suy hao biến đổi của "máy thu" và giá trị đọc chỉ số r.m.s;

c) Bộ điều ng của “máy thu” đưc điều chỉnh lệch khỏi sóng mang sao cho có đưc đáp ứng -6 dB của “máy thu” gần nhất so với tần số sóng mang của máy phát đưc đặt cách tần số mang danh định là 5,75 kHz;

d) Máy phát phải đưc điều chế bằng tín hiệu đo kiểm tần số 1250 Hz có mức lớn hơn 20 dB so với mức yêu cầu để tạo ra độ lệch tần ± 1,2 kHz;

e) Phải điều chỉnh bộ suy hao biến đổi của "máy thu" sao cho thu đưc cùng giá đọc như bưc b) hoặc theo một tương quan đã biết;

f) Tỷ số công suất kênh lân cận với công suất sóng mang sự chênh lệch giữa giá trị thiết lập bộ suy hao các c b) e), đã hiệu chỉnh theo bất kỳ sự khác nhau nào trong cách đọc bộ chỉ báo giá trị r.m.s;

g) Lặp lại phép đo với "máy thu" được điều chỉnh tới phía n kia ca sóng mang;

h) Nếu thiết bị một cắm microphone thì phép đo sẽ đưc lặp lại với một tín hiệu đầu vào 1,5 V ở tần số 1250 Hz tại ổ cắm này.

2.2.1.4. Độ lệch tần cực đại

2.2.1.4.1. Định nghĩa

Độ lệch tần số cực đại độ lch lớn nhất giữa tần số tức thời của tín hiệu tần số vô tuyến đưc điều chế và tần số sóng mang không điều chế.

2.2.1.4.2. Giới hạn

Độ lệch tần số cực đại cho phép là ± 2 kHz.

2.2.1.4.3. Phương pháp đo

Độ lệch tần phải đưc đo tại đầu ra của máy phát nối qua bộ suy hao công suất 50 Ω tới một máy đo độ lệch khả năng đo đưc độ lệch cực đại, bao gồm cả độ lệch do các hài và sản phẩm xuyên điều chế sinh ra trong máy phát.

Tần số điều chế của tín hiệu đo kiểm phải đưc thay đổi giữa tần số thấp nhất đưc cho là phù hợp và tần số 10 kHz. Mức tín hiệu đo kiểm này phải lớn hơn mức yêu cầu 20 dB gây ra do độ lệch tần số ± 1,2 kHz của tần số âm tần 1250 Hz.

2.2.1.5. Phát xạ giả máy phát

2.2.1.5.1. Định nghĩa

Các phát xạ giả phát xạ tại các tần số khác với tần số sóng mang các dải biên của điều chế đo kiểm bình thưng. Mc phát xạ giả phải đưc đo là:

a) Mức công suất trên tải xác định (phát xạ giả dẫn); và

b) Công suất bức xạ hiệu dụng do bức xạ bởi vỏ máy cấu trúc của thiết bị (bức xạ vỏ); hoặc

c) Công suất bức xạ hiệu dụng do bức xạ bởi vỏ máy ăng ten liền, trong trưng hợp thiết bị cầm tay có ăng ten liền và không có đu nối RF bên ngoài.

2.2.1.5.2. Giới hạn

Trong các băng tần:

- 47 MHz đến 68 MHz;

- 87,5 MHz đến 118 MHz;

- 174 MHz đến 230 MHz;

- 470 MHz đến 862 MHz.

Công sut của c phát x gi dn và phát x gi bc x không đưc t quá 4 nW khi máy phát hoạt động và 2 nW khi máy phát ở chế độ chờ.

Công suất của bất kỳ thành phần phát xạ giả nào nằm ngoài giải tần quy định không đưc vưt quá các giới hạn sau:

a) Phát xạ dẫn

Dải tần số

9 kHz đến 1 GHz

Trên 1 GHz đến 2 GHz

Tx hoạt động

0,25 μW (-36 dBm)

1 μW

(-30 dBm)

Tx chờ

2 nW

(-57 dBm)

20 nW

(-47 dBm)

b) Phát xạ bức xạ

Dải tần số

25 MHz đến 1 GHz

Trên 1 GHz đến 2 GHz

Tx hoạt động

0,25 μW (-36 dBm)

1 μW

(-30 dBm)

Tx chờ

2 nW

(-57 dBm)

20 nW

(-47 dBm)

Trong trưng hợp đo bức xạ của thiết bị cầm tay, áp dụng các điều kiện sau:

- Ăng ten liền: phải kết nối với ăng ten thưng;

- Có ổ cắm ăng ten ngoài: phải kết nối một tải giả vào ổ cắm khi đo kiểm.

2.2.1.5.3. Phương pháp đo

2.2.1.5.3.1. Phương pháp đo mức công suất theo tải quy định, mục 2.2.1.5.1 (a) Máy phát đưc nối với bộ suy hao công suất 50 Ω. Đầu ra của bộ suy hao công suất phải nối với máy thu đo.

Máy phát đưc bật chế độ không điều chế máy thu đo (Phụ lục A) phải đưc điều chỉnh trong dải tần 9 kHz đến 2 GHz.

Tại mỗi tần số phát hiện phát xạ giả, ghi lại mức công suất mức phát xạ giả dẫn phát đến một tải xác định, ngoại trừ tần số của kênh máy phát đang hoạt động và các kênh lân cận.

Phép đo đưc lặp lại khi máy phát ở chế độ chờ.

2.2.1.5.3.2. Phương pháp đo công suất bức xạ hiệu dụng, mục 2.2.1.5.1 (b)

Tại vị trí đo kiểm (xem Phụ lục A), thiết bị phải đưc đặt trên giá đỡ độ cao xác định và ở vị trí giống như vị trí hoạt động bình thưng do nhà sản xuất công bố.

Đầu nối ăng ten máy phát phải đưc nối với ăng ten giả (xem 2.1.3.5).

Ăng ten đo kiểm phải đưc định ng phân cực đứng độ dài ơng ứng với tần số tức thời của máy thu đo.

Đầu ra của ăng ten đo kiểm phải đưc kết nối với máy thu đo. Bật máy phát ở chế độ không điều chế và máy thu đo đưc điều chỉnh trong dải tần số 25 MHz đến 2 GHz, ngoại trừ kênh máy phát đang hoạt động và các kênh lân cận.

Tại mỗi tần số phát hiện phát xạ giả, phải thay đổi độ cao ăng ten đo kiểm cho đến khi máy thu đo thu đưc mức tín hiệu cực đại.

Sau đó quay máy phát 360o trên mặt phẳng nằm ngang cho đến khi máy thu đo thu đưc mức tín hiệu cực đại.

Ghi lại mức tín hiệu cực đại mà máy thu đo thu đưc.

Máy phát đưc thay thế bằng ăng ten thay thế như mục A.2.3.

Ăng ten thay thế phải đưc định ng phân cực đứng độ dài của ăng ten thay thế phải đưc điều chỉnh tương ứng với tần số của thành phần giả đã thu đưc.

Ăng ten thay thế phải đưc kết nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn.

Đt tn s của b to n hiu đã hiu chun bng tn s của thành phn gi đã thu. Khi cần thiết, thể điều chỉnh thiết lập của bộ suy hao đầu vào của máy thu đo để làm tăng độ nhạy của máy thu đo.

Thay đổi độ cao của ăng ten đo kiểm trong phạm vi xác định để đảm bảo thu đưc tín hiệu cực đại.

Điều chỉnh mức tín hiệu đầu vào của ăngten thay thế đến mức sao cho mức tín hiệu máy thu đo chỉ thị bằng với mức tín hiệu đã đưc ghi lại khi đo thành phần phát xạ giả, đã hiệu chỉnh theo sự thay đổi của bộ suy hao đầu vào máy thu đo.

Ghi lại mức công suất đầu vào ăng ten thay thế như mức công suất, đã hiệu chỉnh theo sự thay đổi bộ suy hao đầu vào của máy thu đo.

Lặp lại phép đo với ăng ten đo kiểm ăng ten thay thế định ng phân cực ngang.

Giá trị công suất bức xạ hiệu dụng của các thành phần phát xạ giả mức công suất lớn hơn trong hai mức công suất thành phần phát xạ giả đã đưc ghi lại cho mỗi thành phần phát xạ giả tại đầu vào ăng ten thay thế, đã hiệu chỉnh theo độ tăng ích của ăng ten nếu cần thiết.

Phép đo đưc lặp lại khi máy phát ở chế độ chờ.

2.2.1.5.3.3. Phương pháp đo công suất bức xạ hiệu dụng, mục 2.2.1.5.1 (c)

Phương pháp đo phải thực hiện theo mục 2.2.1.5.1, ngoại trừ trưng hợp đầu ra của máy phát kết nối với ăng ten liền mà không nối với ăng ten giả.

2.2.1.6. Quá độ tần số của máy phát

2.2.1.6.1. Định nghĩa

Quá độ tần số của máy phát sự biến đổi theo thời gian của tần số của máy phát so với tần số danh định khi bật và tắt công suất RF đầu ra.

ton : Theo phương pháp đo tả trong mục 2.2.1.6.3 thời điểm mở ton của máy phát được xác định là trạng thái khi công suất đầu ra, được đo tại đầu nối ăng ten, vượt quá 0,1% công suất danh định.

t1 : khoảng thời gian bắt đầu tại ton và kết thúc theo như mục 2.2.1.6.3.

t2 : khoảng thời gian bắt đầu tại điểm cuối của t1 và kết thúc theo như mục 2.2.1.6.3.

toff : thời điểm tắt đưc xác định trạng thái khi công suất danh định thấp hơn 0,1% mức công suất danh định.

t3 : khoảng thời gian kết thúc tại toff và bắt đầu tại thời điểm như mục 2.2.1.6.3.

2.2.1.6.2. Giới hạn

Giới hạn quá độ tần số của máy phát như sau:

Khoảng thời gian quá độ xem Hình 2, mục 2.2.1.6.3 như sau:

- t1 5,0 ms;

- t2 20,0 ms;

- t3 5,0 ms.

Độ lệch tần số trong khoảng thời gian t1 t3 không đưc t quá giá trị 1 khoảng cách kênh.

Độ lệch tần số trong khoảng thời gian t2 không đưc t quá giá trị 1/2 khoảng cách kênh.

Trong trưng hợp đối với thiết bị cầm tay, độ lệch tần số trong khoảng thời gian t1 và t3 có thể lớn hơn một kênh.

Đồ thị tần số/thời gian ơng ứng trong khoảng thời gian t1 và t3 phải đưc ghi lại trong báo cáo đo kiểm.

Phương pháp đo này chỉ áp dụng cho thiết bị có đầu nối ăng ten bên ngoài.

2.2.1.6.3. Phương pháp đo

Hình 1. Sơ đồ đo

Sử dụng đồ đo như Hình 1. Hai tín hiệu phải đưc kết nối với bộ phân biệt đo thông qua mạng kết hợp (xem 2.1.3.1).

Máy phát phải nối với bộ suy hao công suất 50 Ω. Đầu ra của bộ suy hao công suất phải đưc nối với bộ phân biệt đo qua một đầu vào của mạng kết hợp.

Bộ tạo tín hiệu đo phải đưc nối với đầu vào thứ hai của mạng kết hợp. Tín hiệu đo phải đưc điều chỉnh đến tần số danh định của máy phát.

n hiệu đo kiểm phải được điều chế tần s 1 kHz với đ lệch bằng ± 10 kHz. Mức n hiệu đo kiểm phải được điều chỉnh tại đầu o b phân biệt đo kiểm tương đương với 0,1% công suất y phát cn đo. Duy trì mức y trong suốt quá trình đo. Đầu ra lệch biên đ (ad) và lệch tần s (fd) ca b phân bit đo phải được nối với y hiện sóng có nhớ. y hiện sóng có nh được thiết lập đ hiển th kênh tương ứng với đầu o (fd) cách tần s danh định ±1 đ lệch tần s một kênh. Máy hiện sóng có nh phải được đặt với tốc đ quét 10 ms/đ chia và đặt cho lật trạng thái xảy ra 1 đ chia tận cùng n trái n hình. n hình phi cho thấy n hiệu đo kiểm 1 kHz liên tục.

Sau đó máy hiện sóng nhớ đưc thiết lập để lật trạng thái kênh ứng với đầu vào lệch biên độ (ad) ở mức vào thấp rồi tăng dần lên.

Sau đó bật máy phát, không điều chế, để tạo ra xung lật trạng thái hình ảnh trên màn hình hiển thị.

Kết quả thay đổi tỷ số công suất giữa tín hiệu đo kiểm đầu ra máy phát phải tạo ra hai phần riêng biệt trên màn hình, một của tín hiệu đo kiểm 1 kHz, hai sai số tần số của máy phát theo thời gian.

Tại thời điểm khi n hiệu đo kiểm 1 kHz b chặn hoàn toàn được coi là thi điểm ton. Khoảng thời gian t1 và t2 như định nghĩa trong mục 2.2.1.6.1, phải được sdụng đ c định quá đ phù hợp. Trong suốt khoảng thời gian t và t sai s tần skhông được vượt quá c giá tr ghi trong mục 2.2.1.6.2. Sai s tần s sau khoảng thời gian kết thúc t phải nằm trong giới hạn của sai s tần s mục 2.2.1.6.2. Ghi lại kết qu sai s tần s theo thời gian.

Giữ nguyên trạng thái mở của máy phát. Máy hiện sóng nhớ đưc thiết lập để chuyển trạng thái kênh ơng ứng với đầu vào lệch biên độ (ad) mức vào cao, giảm dần thiết lập sao cho lật trạng thái xảy ra một độ chia tận cùng bên phải màn hình. Sau đó tắt máy phát. Thời điểm khi tín hiệu đo kiểm 1 kHz bắt đầu tăng được coi là toff.

Khoảng thời gian t3 xác định trong mục 2.2.1.6.1 đưc sử dụng để xác định quá độ phù hợp. Trong khoảng thời gian t3 , sai số tần số không t quá các giá trị ghi trong mục 2.2.1.6.2. Tc khi bắt đầu t3 sai số tần số phải nằm trong giới hạn sai số tần số, mục 2.2.1.6.2. Ghi lại kết quả sai số tần số theo thời gian.

Hình 2. Quan sát trên máy hiện sóng có nhớ t1 , t2 và t3

2.2.2. Yêu cầu máy thu

2.2.2.1. Độ nhạy khả dụng cực đại

2.2.2.1.1. Định nghĩa

Độ nhạy khả dụng cực đại của máy thu mức nhỏ nhất của tín hiệu (e.m.f) tại đầu vào máy thu, tần số danh định của máy thu trong trưng hợp điều chế đo kiểm bình thưng (mục 2.1.3.4), sẽ tạo ra:

- Công suất đầu ra tần số âm thanh ít nhất bằng 50% công suất biểu kiến đầu ra (xem 2.1.3.3).

- Tỷ số SND/ND bằng 20 dB, đo đưc tại đầu ra của máy thu thông qua mạng tải trọng tạp âm thoại.

2.2.2.1.2. Giới hạn

Độ nhạy khả dụng cực đại không t quá 6 dBμV e.m.f. Yêu cầu này chỉ áp dụng cho thiết bị có đầu nối ăng ten bên ngoài.

2.2.2.1.3. Phương pháp đo

Tín hiệu đo kiểm tần số danh định của máy thu, đưc điều chế đo kiểm bình thưng, mức 6 dBμV e.m.f, giá trị giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại, đưc đưa tới đầu nối đầu vào máy thu. Đầu ra của máy thu đưc nối với một tải đầu ra âm tần, một máy đo SINAD một mạng tải trọng tạp âm thoại như mục 2.2.2.1.1. Bộ điều khiển âm ng máy thu phải đưc điều chỉnh để đạt ít nhất 50% công suất biểu kiến đầu ra hoặc trong trưng hợp điều khiển âm ng từng nấc, nấc đầu tiên quy định phải đạt ít nhất 50% công suất biểu kiến đầu ra.

Phải giảm bớt mức đầu vào tín hiệu đo kiểm cho đến khi đạt đưc giá trị của tỷ số SND/ND bằng 20 dB. Mức đầu vào tín hiệu đo kiểm trong trưng hợp này giá trị của độ nhạy khả dụng cực đại. Phép đo phải đưc thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thưng.

2.2.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

2.2.2.2.1. Định nghĩa

Độ chọn lọc kênh lân cận khả năng thu tín hiệu điều chế mong muốn của máy thu tần số danh định không t quá độ suy giảm đã cho do sự hiện diện của tín hiệu điều chế không mong muốn tại kênh lân cận.

2.2.2.2.2. Giới hạn

Độ chọn lọc kênh lân cận phải lớn hơn hoặc bằng 60 dB. Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với thiết bị có đầu nối ăng ten bên ngoài.

2.2.2.2.3. Phương pháp đo

Hai tín hiệu đầu vào phải đưc nối với máy thu thông qua mạng kết hợp, xem 2.2.1.6.3.

Tín hiệu đo kiểm mong muốn tần số danh định của máy thu với điều chế đo kiểm bình thưng mức 6 dBμV e.m.f, giá trị giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại phải đưc kết nối với đầu vào của máy thu qua một đầu vào của mạng kết hợp.

Tín hiệu đo kiểm không mong muốn tại tần số 10 kHz cao hơn tần số danh định của máy thu, đưc điều chế với tần số 400 Hz độ lệch tần ±1,2 kHz phải đưc đưa đến đầu vào máy thu qua đầu vào thứ hai của mạng kết hợp.

Biên đ của n hiu đo kiểm không mong mun phải được điều chỉnh cho đến khi t s SND/ND, mạng tải trọng tạp âm, ti đầu ra của y thu gim xuống bằng 14 dB.

Độ chọn lọc kênh lân cận tỷ số giữa mức tín hiệu đo kiểm không mong muốn và mức tín hiệu đo kiểm mong muốn tại đầu vào của máy thu tỷ sổ SND/ND giảm như xác định. Tỷ số này đưc ghi lại.

Phép đo phải đưc lặp lại với tín hiệu không mong muốn tại tần số của kênh thấp hơn kênh tần số của tín hiệu mong muốn.

Ghi lại hai giá trị cao nhất và thấp nhất của độ chọn lọc kênh lân cận. Phép đo phải đưc thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thưng.

2.2.2.3. Triệt đáp ứng xuyên điều chế

2.2.2.3.1. Định nghĩa

Triệt đáp ứng xuyên điều chế khả năng thu tín hiệu điều chế mong muốn tần số danh định của máy thu không t quá mức suy giảm cho phép do sự có mặt của hai hay nhiều tín hiệu không mong muốn với tần số quy định liên quan đến tần số tín hiệu mong muốn.

2.2.2.3.2. Giới hạn

Tỷ số triệt đáp ứng xuyên điều chế phải lớn hơn hoặc bằng 54 dB. Yêu cầu này chỉ áp dụng cho thiết bị có đầu nối ăng ten bên ngoài.

2.2.2.3.3. Phương pháp đo

Ba tín hiệu đầu vào phải được nối với máy thu thông qua mạng kết hợp, mục 2.2.1.6.3.

Tín hiệu đo kiểm mong muốn (A), tại tần số danh định của máy thu, điều chế đo kiểm bình thưng (mục 2.1.3.4), mức 6 dBμV e.m.f, giá trị giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại, đưc đưa tới đầu vào của máy thu qua một đầu vào của mạng kết hợp.

Tín hiệu đo kiểm không mong muốn (B), tại tần số cao hơn tần số danh định của máy thu 20 kHz, không điều chế, phải đưc đưa tới đầu vào của máy thu qua đầu vào thứ hai của mạng kết hợp.

Tín hiệu đo kiểm không mong muốn (C), tại tần số cao hơn tần số danh định của máy thu 40 kHz, điều chế với tần số 400 Hz độ lệch ±1,2 kHz, phải đưc đưa tới đầu vào của máy thu qua đầu vào thứ ba của mạng kết hợp.

Biên độ của tín hiệu đo kiểm không mong muốn (B) (C) phải bằng nhau và điều chỉnh cho đến khi tỷ số SND/ND, tải trọng tạp âm, tại đầu ra của máy thu giảm xuống bằng 14 dB.

Triệt đáp ứng xuyên điều chế tỷ số tính bằng dB giữa các mức tín hiệu đo kiểm không mong muốn mức tín hiệu đo kiểm mong muốn tại đầu vào của máy thu.

Tỷ số này đưc ghi lại.

Lặp lại phép đo với tín hiệu không mong muốn từ bộ tạo tín hiệu (B) tại tần số cao hơn tín hiệu mong muốn 40 kHz với tín hiệu không mong muốn từ bộ tạo tín hiệu (C) tại tần số cao hơn tín hiệu mong muốn 80 kHz.

Lặp lại hai phép đo nêu trên với các tín hiệu không mong muốn thấp hơn tần số danh định của máy thu một lưng như quy định.

2.2.2.4. Bức xạ giả máy thu

2.2.2.4.1. Định nghĩa

Bức xạ giả của máy thu các thành phần bức xạ tại bất kỳ tần số nào, bị bức xạ bởi thiết bị và ăng ten.

Mức bức xạ giả phải đưc đo là:

a) Mức công suất trên tải xác định (phát xạ giả dẫn); và

b) Công suất bức xạ hiệu dụng khi bị bức xạ từ vỏ máy cấu trúc của thiết bị (bức xạ vỏ máy); hoặc

c) Công suất bức xạ hiệu dụng khi bị bức xạ bởi vỏ máy ăng ten liền, trong trưng hợp thiết bị cầm tay có ăng ten liền hoặc không có đầu nối RF bên ngoài.

2.2.2.4.2. Giới hạn

Công suất của bất kỳ bức xạ giả nào không đưc t quá các giá trị trong bảng sau:

a) Các thành phần dẫn

Dải tần số

9 kHz đến 1 GHz

Trên 1 GHz đến 2 GHz

Giới hạn

2 nW

(-57 dBm)

20 nW

(-47 dBm)

b) Các thành phần bức xạ

Dải tần số

25 MHz đến 1 GHz

Trên 1GHz đến 2 GHz

Giới hạn

2 nW

(-57 dBm)

20 nW

(-47 dBm)

2.2.2.4.3. Phương pháp đo

2.2.2.4.3.1. Phương pháp đo mức công suất trên tải xác định, mục 2.2.2.4.1 (a) Máy thu phải đưc kết nối với bộ suy hao 50 Ω. Đầu ra của bộ suy hao phải nối với máy thu đo. Máy thu phải đưc bật máy thu đo phải đưc điều chỉnh trong giải tần 9 kHz đến 2 GHz.

Tại mỗi tần số phát hiện có bức xạ giả, ghi lại mức công suất là mức bức xạ giả dẫn trên tải xác định.

2.2.2.4.3.2. Phương pháp đo công suất bức xạ hiệu dụng, mục 2.2.2.4.1 (b)

Tại vị trí đo kiểm đưc lựa chọn từ Phụ lục A, thiết bị phải đưc đặt độ cao quy định trên giá đỡ thích hợp thế gần với cách sử dụng thông thưng nhất theo công bố của nhà sản xuất. Đầu nối ăng ten máy thu phải nối với ăng ten giả.

Ăng ten đo kiểm phải định ng phân cực đứng độ dài của ăng ten đo kiểm phải đưc chọn ơng ứng với tần số máy thu đo. Đầu ra của ăng ten đo kiểm phải nối với máy thu đo. Máy thu phải để chế độ bật máy thu đo phải đưc điều chỉnh trong dải tần từ 25 MHz đến 4 GHz. Tại mỗi tần số phát hiện thành phần phát xạ giả, phải điều chỉnh độ cao của ăng ten đo kiểm sao cho máy thu đo thu đưc mức tín hiệu cực đại.

Sau đó quay máy thu trong mặt phẳng nằm ngang một góc 360o cho đến khi máy thu đo thu đưc mức tín hiệu cực đại. Ghi lại mức tín hiệu cực đại máy thu đo thu đưc.

Máy thu đo phải được thay bằng ăng ten thay thế như quy định trong Phụ lục A 2.3.

Ăng ten thay thế phải định ng phân cực đứng độ dài của ăng ten thay thế đưc điều chỉnh ơng ứng với tần số của thành phần giả đã phát hiện. Ăng ten thay thế phải đưc nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn. Thiết lập tần số của bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn đến tần số của thành phần giả thu đưc.

Bộ suy hao đầu vào máy thu đo phải đưc điu chỉnh để làm tăng độ nhạy của máy thu đo, nếu cần. Thay đổi độ cao của ăng ten đo kiểm trong phạm vi quy định để đảm bảo thu đưc mức tín hiệu cực đại. Phải điều chỉnh tín hiệu đầu vào của ăng ten thay thế để tạo ra mức đã ghi khi đo đưc thành phần giả, đã hiệu chỉnh theo sự thay đổi của bộ suy hao đầu vào máy thu đo. Ghi lại mức đầu vào ăng ten thay thế làm mức công suất, đã hiệu chỉnh theo sự thay đổi của bộ suy hao đầu vào máy thu đo.

Lặp lại phép đo với ăng ten đo kiểm ăng ten thay thế định ng phân cực ngang.

Giá trị công suất bức xạ hiệu dụng của các thành phần giả là mức công suất lớn hơn trong hai mức công suất đã ghi tại đầu vào của ăng ten thay thế, đã hiệu chỉnh theo độ tăng ích của ăng ten nếu cần.

2.2.2.4.3.3. Phương pháp đo công suất bức xạ hiệu dụng, mục 2.2.2.4.1 (c)

Phải thực hiện phép đo theo mục 2.2.2.4.1, trừ trưng hợp đầu vào máy thu kết nối với ăng ten liền và không kết nối với ăng ten giả.

3. Quy định về quản lý

Các thiết bị tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy công bố hợp quy các thiết bị tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz chịu sự kiểm tra của quan quản nhà c theo các quy định hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Cục Quản chất ng Công nghệ thông tin Truyền thông các Sở Thông tin Truyền thông trách nhiệm tổ chức ng dẫn, triển khai quản các thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này đưc áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-252:2006 “Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật”.

5.3. Trong trưng hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này sự thay đổi, bổ sung hoặc đưc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

 

Phụ lục A

(Quy định)

PHÉP ĐO BỨC XẠ

A.1. Vị trí đo kiểm và cách bố trí để thực hiện phép đo bức xạ

A.1.1. Vị trí đo kiểm ngoài trời

Vị trí đo kiểm ngoài trời phải nằm trên bề mặt độ cao thích hợp hoặc mặt đất. Trên vị trí đo kiểm chuẩn bị một mặt phẳng đất đưng kính tối thiểu 5 m. giữa mặt phẳng đất này đặt một cột chống không dẫn điện khả năng quay 360o theo phương nằm ngang dùng để đỡ mẫu đo cao 1,5 m. Vị trí đo kiểm phải đủ lớn để có thể gắn đưc thiết bị đo ăng ten phát khoảng cách bằng nửa độ dài c sóng hoặc tối thiểu 3 m, lấy theo giá trị lớn hơn. Khoảng cách thực tế phải đưc ghi lại cùng kết quả đo.

Các phản xạ từ các đối ng khác cnh vị trí đo các phản xạ từ mặt đất phải đưc ngăn ngừa để không làm sai lệch kết quả đo.

A.1.2. Vị trí đo kiểm dùng cho thiết bị cầm tay

Vị trí đo kiểm phải nằm trên bề mặt độ cao thích hợp hoặc mặt đất. Vị trí đo phải đủ lớn để gắn đưc thiết bị đo hoặc ăng ten phát khong cách tối thiểu 6 m. Khoảng cách thực tế phải đưc ghi lại trong kết quả đo.

Mặt phẳng đất i đặt thiết b đo phải có đường kính ít nhất là 5 m. Tại điểm giữa của mặt phẳng đất y đặt một cột chống không dẫn điện có kh năng quay 360o theo phương nằm ngang dùng đ đ mẫu đo cao n mặt phẳng đất 1,5 m. Ống tr y m bằng chất dẻo và đ đầy nước muối (9 gram NaCl trong một lít nước). Ống tr phải có đ i 1,5 m và đường kính n trong 10 ± 0,5 cm. Đặt một tấm kim loại có đường kính 15 cm n mặt trên cùng của ống trụ, tấm kim loại tiếp c với nước muối.

Mẫu thử nghiệm đưc đặt với bề mặt lớn nhất trên tấm kim loại. Để giữ ăng ten theo chiều thẳng đứng trong khi vẫn tiếp xúc với tấm kim loại, thể cần sử dụng một tấm kim loại thứ hai gắn với tấm thứ nhất. Tấm kim loại này phải kích thưc là 10 cm x 15 cm gắn bản lề với tấm thứ nhất cạnh 10 cm tấm thứ hai này có thể điều chỉnh so vi tấm thứ nhất góc 0o  90o. Điểm gắn thể điều chỉnh đưc để tâm của mẫu thử đưc đặt trên tâm của tấm kim loại tròn. Tng hợp chiều dài mẫu thử theo trục ăng ten nhỏ hơn 15 cm, mẫu thử này phải đưc sắp xếp sao cho chân đế của ăng ten đặt cạnh bản lề.

Các phản xạ từ các đối ng khác cạnh vị trí đo các phản xạ từ mặt đất phải đưc ngăn ngừa để không làm sai lệch kết quả đo.

Ký hiệu:

1                        Thiết bị cần đo.

2                        Ăng ten đo kiểm.

3                        Bộ lọc thông cao (cần khi bức xạ Tx cơ bản mạnh).

4                        Máy phân tích phổ hoặc máy thu đo.

Hình A.1. Vị trí đo kiểm dùng cho thiết bị cầm tay

A.1.3. Ăng ten đo kiểm

Khi vị trí đo đưc sử dụng để đo bức xạ, ăng ten đo kiểm dùng để phát hiện bức xạ từ cả mẫu thử ăng ten thay thế. Khi vị trí đo kiểm đưc sử dụng cho phép đo các đặc tính của máy thu, ăng ten đo kiểm dùng như một ăng ten phát.

Ăng ten đưc gắn o giá đ đ có th s dụng hoặc phân cực đứng hoặc phân cực ngang và đ cao của ăng ten so với mặt đất thay đổi trong khoảng t 1 đến 4 m. Kích thưc của ăng ten đo kiểm dọc theo trục đo không t quá 20% khoảng cách đo.

Đối với các phép đo bức xạ máy thu máy phát, ăng ten đo kiểm đưc nối với máy thu đo, khả năng điều chỉnh đưc đến các tần số cần kiểm tra đo đưc chính xác các mức tín tại hiệu đầu vào. Đối với các phép đo độ nhạy bức xạ máy thu ăng ten đo đưc nối đến bộ tạo tín hiệu.

A.1.4. Ăng ten thay thế

Khi đo dải tần đến 1 GHz, ăng ten thay thế loại ng cực nửa c sóng, cộng ng tại tần số đo kiểm hoặc ng cực rút ngắn đã hiệu chuẩn thành ng cực nửa c sóng. Điểm chính giữa của ăng ten này phải đưc đặt trùng với điểm chuẩn của mẫu thử đã thay thế. Điểm chuẩn này sẽ tâm thể tích của mẫu đo khi ăng ten của nó đặt trong vỏ máy hoặc là điểm ăng ten ngoài nối với vỏ máy.

Khoảng cách giữa điểm thấp nhất của ăng ten ng cực đất ít nhất phải là 30 cm.

Ăng ten thay thế phải nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn khi vị trí đo kiểm đưc sử dụng để đo bức xạ giả đo công suất bức xạ hiệu dụng của máy phát. Ăng ten thay thế phải đưc nối với máy thu đo đã hiệu chuẩn khi vị trí đo kiểm đưc sử dụng để đo độ nhạy thu.

Bộ tạo tín hiệu máy thu phải hoạt động tần số cần đo kiểm phải kết nối với ăng ten thông qua các mạng phối hợp và cân bằng thích hợp.

A.1.5. Vị trí đo trong nhà bổ sung tùy chọn

Khi tần số của các tín hiệu đo lớn hơn 80 MHz, thể sử dụng vị trí đo trong nhà. Nếu sử dụng vị trí đo này thì phải ghi lại trong báo cáo đo kiểm.

Vị trí đo có thể là phòng thử nghiệm có kích thưc tối thiểu 6 m x 7 m x 2,7 m.

Ngoài ngưi đo các thiết bị đo kiểm thì phòng phải càng trống càng tốt để tránh các vật gây ra hiện tưng phản xạ ngoại trừ tưng, sàn và trần nhà.

Làm suy giảm phản xạ từ ng nhà đằng sau thiết bị trong khi đo bằng cách đặt một hàng rào bằng vật liệu hấp thụ trưc bức ng. Sử dụng bộ phản xạ góc bao quanh ăng ten đo kiểm để làm suy giảm ảnh ng của phát xạ từ ng đối diện, sàn nhà trần nhà trong trưng hợp đo phân cực nằm ngang. ơng tự, bộ phản xạ góc làm suy giảm ảnh ng của các phản xạ của các bức ng bên cạnh đối với phương pháp đo phân cực đứng. Tại vị trí thấp nhất của dải tần số (khoảng i 175 MHz) thì không cần bộ phản xạ góc hoặc hàng rào hấp thụ. Trên thực tế, ăng ten nửa bưc sóng trong Hình A.2 có thể đưc thay bằng ăng ten có độ dài không đổi, miễn là khoảng giữa λ/4 λ tại tần số đo hệ thống đo đủ độ nhạy. Cũng theo cách như vậy, khoảng cách nửa bưc sóng λ/2 tới đỉnh có thể đưc thay đổi.

Ăng ten đo kiểm, máy thu đo, ăng ten thay thế bộ tạo tín hiệu đã hiệu chuẩn đưc sử dụng ơng tự như trong phương pháp chung. Để đảm bảo rằng không gây ra sai số trên đưng truyền sóng gần điểm xảy ra triệt pha giữa tín hiệu trực tiếp và tín hiệu phản xạ, ăng ten thay thế phải di chuyển đi một khoảng cách ±10 cm theo hưng ăng ten đo kiểm cũng như theo hai ng vuông góc với ng đó. Nếu những thay đổi của khoảng cách này gây ra thay đổi tín hiệu lớn hơn 2 dB thì mẫu đo kiểm cần đưc đặt lại cho đến khi thay đổi nhỏ hơn 2 dB.

Hình A.2. Bố trí đo trong nhà (nhìn theo phân cực ngang)

A.2. Hướng dẫn sử dụng các vị trí đo bức xạ

Đối với các phép đo liên quan đến trưng bức xạ, thể tạo đưc vị trí đo kiểm phù hợp với các yêu cầu trong mục A.1. Khi sử dụng vị trí đo kiểm này phải tuân theo các điều kiện trong các mục dưi đây để đảm bảo độ tin cậy của phép đo.

A.2.1. Khoảng cách đo

Khoảng cách đo không quan trọng không ảnh ng đáng kể đến các kết quả đo, với điều kiện khoảng cách đo không đưc nhỏ hơn λ/2 tại tần số đo các lưu ý mô tả trong phụ lục này đưc tuân thủ. Các khoảng cách đo 3 m, 5 m, 10 m 30 m thưng đưc sử dụng trong các phòng thử nghiệm.

A.2.2. Ăng ten đo kiểm

thể sử dụng nhiều loại ăng ten đo kiểm khác nhau, các phép đo thay thế làm giảm ảnh hưng của lỗi đến kết quả đo.

Thay đổi độ cao ăng ten trong phạm vi từ 1 đến 4 m yếu tố cần thiết để tìm ra điểm bức xạ cực đại.

Đối với những phép đo tần số thấp i 100 MHz không cần thay đổi độ cao ăng ten.

A.2.3. Ăng ten thay thế

Kết quả đo thể bị thay đổi khi sử dụng các loại ăng ten thay thế khác nhau tại dải tần thấp hơn 80 MHz. Khi sử dụng ăng ten lưng cực thu gọn tại tần số này, chi tiết của loại ăng ten phải kèm theo kết quả đo. Sẽ phải tính đến hệ số hiệu chỉnh khi sử dụng ăng ten lưng cực thu gọn.

A.2.4. Ăng ten giả

Kích thưc của ăng ten giả đưc sử dụng trong phép đo bức xạ phải nhỏ, tương ứng với mẫu đo kiểm.

Có thể kết nối trực tiếp ăng ten giả và mẫu đo.

Trong các trưng hợp khi cần sử dụng cáp để kết nối, phải tính đến khả năng làm giảm các bức xạ từ sợi cáp, ví dụ: sử dụng lõi ferit hoặc cáp bọc hai lớp.

A.2.5. Cáp phụ trợ

Nếu vị trí của các cáp phụ trợ (cáp nguồn, cáp microphone...) không đưc phân tách một cách thích đáng thì kết quả đo thể bị sai lệch. Để đưc kết quả đo tin cậy, cáp dây dẫn phụ trợ phải xếp thẳng đứng (xuyên qua lỗ trên cột đỡ không dẫn điện).

A.3. Đo kiểm trong nhà sử dụng buồng đo không phản xạ

Đối với các phép đo bức xạ tần số trên 25 MHz, thể giả lập vị trí đo kiểm trong nhà bằng buồng đo không phản xạ che chắn tốt phỏng môi trưng không gian tự do. Nếu sử dụng buồng đo không phản xạ, phải ghi vào báo cáo đo.

Ăng ten đo kiểm, máy thu đo, ăng ten thay thế máy phát tín hiệu đã hiệu chuẩn đưc sử dụng như trong mục A.1. Trong dải tần 25 MHz đến 100 MHz cần thêm một số hiệu chuẩn bổ sung.

Ví d v trí đo kiểm điển hình là buồng đo không phản x có kích thước dài 10 m, rộng 5 m, cao 5 m. Trần các bức ng đưc phủ vật liệu hấp thụ RF cao 1 m. Sàn nhà phủ vật liệu hấp thụ dày 1 m, sàn gỗ đưc sử dụng để đỡ thiết bị đo và ngưi đo. Khoảng cách đo từ 3 m đến 5 m dọc theo trục buồng đo thể đưc sử dụng để đo các tần số lên đến 12,75 GHz. Cấu trúc của buồng đo không phản xạ đưc mô tả trong các mục dưi đây.

A.3.1. Ví dụ về cấu trúc buồng đo không phản xạ được che chắn

Các phép đo trưng tự do thể đưc phỏng trong buồng đo không phản xạ có các ng đưc phủ vật liệu hấp thụ RF. Hình A.3 cho thấy các yêu cầu về suy hao che chắn suy hao phản xạ của buồng đo như vậy. Kích thưc đặc tính của vật liệu hấp thụ rất quan trọng tại tần số i 100 MHz (độ cao của vật liệu 1 m, suy hao phản xạ 20 dB), phòng đo như vậy phù hợp nhất cho các phép đo tần số trên 100 MHz. Hình A.4 cấu trúc buồng đo không phản xạ diện tích sàn 5 m x 10 m, cao 5 m. Trần ng phủ vật liệu hấp thụ hình trụ cao 1 m. Mặt nền đưc bao phủ bằng các vật liệu hấp thụ đặc biệt để thể tạo thành một mặt phẳng nền, kích thưc bên trong còn lại của phòng 3 m x 8 m x 3 m, vậy cho phép khoảng cách đo cực đại 5 m theo trục giữa của phòng.

Khi đo tần số 100 MHz, khoảng cách đo phải mở rộng đến tối đa 2 lần c sóng. Vật liệu hấp thụ sẽ triệt tiêu các phản xạ của nền nhà do đó không cần phải thay đổi độ cao ăng ten không cần tính đến ảnh ng của phản xạ sàn nhà. Do đó các kết quả đo thể đưc kiểm tra với các phép tính đơn giản sai số phép đo các giá trị chấp nhận đưc nhỏ nhất do cấu hình đo đơn giản.

A.3.2. Ảnh hưởng của các phản xạ ký sinh trong buồng đo không phản xạ

Đối với truyền dẫn không gian tự do trong trường xa thì mối quan hệ giữa cường độ trường E và khoảng cách R được tính bằng E = Eo (Ro /R), trong đó Eo là cường độ trường chuẩn và Ro là khoảng cách chuẩn. Mối quan hệ này cho phép thực hiện các phép đo giá trị tương đối do tất cả các hệ số đã bị loại bỏ trong tỷ số và suy hao cáp, mất phối hợp ăng ten hoặc kích thước ăng ten đều không quan trọng. Nếu lấy logarit phương trình ở trên thì độ lệch khỏi đường cong lý tưởng có thể dễ dàng nhìn thấy do tương quan lý tưởng của cường độ trường và khoảng cách sẽ biểu diễn theo một đường thẳng và độ lệch xảy ra trong thực nghiệm sẽ nhìn thấy rõ. Phương pháp gián tiếp này thể hiện nhiễu do phản xạ gây ra dễ dàng và không khó so với phương pháp đo trực tiếp suy hao phản xạ.

Với một buồng đo không phản xạ kích thưc như mục A.3 thì tại các tần số thấp hơn 100 MHz không cần các điều kiện về trưng xa, nhưng nếu các phản xạ của bức tường mạnh n thì cần phải hiệu chuẩn cẩn thận. Trong dải tần t 100 MHz đến 1 GHz thì sự phụ thuộc ng độ trưng vào khoảng cách phù hợp với cách tính.

Tại tần số lớn từ 1 GHz đến 12,75 GHz, sẽ nhiều phản xạ xảy ra, thì sự phụ thuộc của cưng độ trưng vào khoảng cách sẽ không tương quan chặt chẽ với nhau.

A.3.3. Buồng đo không phản xạ được che chắn

Hiệu chuẩn buồng đo phải đưc thực hiện trong dải 30 MHz đến 12,75 GHz.

Hình A.3. Các đặc tính che chắn và phản xạ

Hình A.4. Cấu trúc của buồng đo không phản xạ

 

Phụ lục B

(Quy định)

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHO SƠ ĐỒ ĐO CÔNG SUẤT KÊNH LÂN CẬN

B.1. Chỉ tiêu kỹ thuật máy thu đo công suất

Máy thu đo công suất gồm bộ trộn, bộ lọc trung tần, bộ tạo dao động, bộ khuếch đại, bộ suy hao biến đổi bộ chỉ thị giá tr r.m.s. Thay cho b suy hao biến đổi với bộ chỉ thị giá trị r.m.s, thể dùng một vôn kế r.m.s đã hiệu chuẩn theo dB như là một bộ chỉ thị giá trị r.m.s. Đặc tính kỹ thuật của máy thu đo công suất trình bày trong mục B.1.1 đến B.1.4.

B.1.1. Bộ lọc IF

Bộ lọc IF phải nằm trong giới hạn các đặc tính chọn lọc sau:

Hình B.1. Đặc tính chọn lọc

Đặc tính chọn lọc này phải giữ khoảng cách tần số so với tần số trung tâm danh định của kênh lân cận như cột 2 Bng 3.

c điểm suy hao lại gần sóng mang không t quá sai s u trong cột 3 Bảng 3. Các điểm suy hao ra xa sóng mang không đưc t quá sai số nêu trong cột 4 Bảng 3.

Bảng 3. Đặc tính chọn lọc của “máy thu”

1

2

3

4

Các điểm suy hao

Phân tách tần số

Sai số lại gần sóng mang

Sai số ra xa sóng mang

D1 (2 dB)

3 kHz

+1,35 kHz

±2 kHz

D2 (6 dB)

4,25 kHz

±0,1 kHz

±2 kHz

D3 (26 dB)

5,5 kHz

-1,35 kHz

±2 kHz

D4 (90 dB)

9,5 kHz

-5,35 kHz

±2 kHz và -6 kHz

Suy hao nhỏ nhất của bộ lọc bên ngoài các điểm suy hao 90 dB phải bằng hoặc lớn hơn 90 dB.

B.1.2. Bộ suy hao biến đổi

Bộ chỉ thị suy hao phải có dải tối thiểu là 80 dB và độ chính xác đọc là 1 dB.

B.1.3. Bộ chỉ thị giá trị r.m.s

Dụng cụ này phải chỉ thị chính xác tín hiệu không phải hình sin với hệ số giữa giá trị đỉnh và giá trị r.m.s tới 10:1.

B.1.4. Bộ tạo dao động và bộ khuếch đại

Bộ tạo dao động bộ khuếch đại phải đưc thiết kế sao cho phép đo công suất kênh lân cận của một máy phát không điều chế tạp âm thấp, máy phát nhiễu nội ảnh ng không đáng kể tới kết quả đo, đưa lại giá trị đo đưc -80 dB so với sóng mang của bộ tạo dao động.


 

Tìm kiếm

Thông tin Quy chuẩn QCVN23:2011/BTTTT
Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN23:2011/BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành14/04/2011
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước