Tải về định dạng Word (842.5KB)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2011/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 27:2011/BTTTT

 

VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT-B SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN

 

National technical regulation

on Inmarsat-B ship earth station equipment

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tưng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

1.5. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Các yêu cầu chung và yêu cầu khai thác

2.2. Đặc tính kỹ thuật, phương pháp đo kiểm, kết quả yêu cầu

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁC NHÂN

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Các yêu cầu liên quan đến lắp đặt

Phụ lục B (Quy định) Thu các thông tin an toàn hàng hải (MSI) Phụ lục A (Quy định) Quét chùm điểm của Inmasat B

Thư mục tài liệu tham khảo

 

Lời nói đầu

QCVN 27: 2011/BTTTT được y dựng trên cơ s soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-247: 2006 “Thiết b trạm mặt đất INMARSAT-B s dụng trên u biển - u cầu k thuật ban hành theo Quyết định s 30/2006/QĐ-BBCVT ngày 05/9/2006 của B trưởng Bu chính, Viễn thông (nay là B Thông tinTruyền thông).

Các quy định kỹ thuật phương pháp đo trong QCVN 27:2011/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61097-10:1999.

QCVN 27:2011/BTTTT do Vụ Khoa học Công nghệ biên soạn, trình duyệt và đưc ban hành kèm theo Thông số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT-B SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN

National technical regulation

on Inmarsat-B ship earth station equipment

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn y quy định c u cầu tối thiểu v hoạt động và chất lượng, các đặc tính k thuật, phương pháp kiểm tra và kết qu kiểm tra đối với thiết btrạm mặt đất Inmarsat-B lớp 1 s dụng trên u biển (SES) thuộc h thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu GMDSS, có kh năng thu phát thông tin an toàn và cứu nạn s dụng điện thoại và telex in trc tiếp, như quy định của điều IV/10.1 và 14.1 (các điểm sửa đổi m 1998) trong Công ước quốc tế v An toàn sinh mạng trên biển - 1974 (SOLAS), cho h thống GMDSS.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này đưc áp dụng đối với các tổ chức, nhân Việt Nam c ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

TCVN 8241-4-2:2009, ơng thích điện từ (EMC). Phần 4-2: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với hiện tưng phóng tĩnh điện.

TCVN 8241-4-3:2009, ơng thích điện từ (EMC). Phần 4-3: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến.

TCVN 8241-4-6:2009, ơng thích điện từ (EMC). Phần 4-6: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến.

TCVN 6989-1:2003, Quy định kỹ thuật đối với thiết bị đo phương pháp đo nhiễu miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 1: Thiết bị đo nhiễu miễn nhiễm tần số rađiô.

TCVN 8241-4-5:2009, ơng thích điện từ (EMC) - Phần 4-5: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung.

ITU-R SM.329-7:1997, Spurious emissions.

IMO International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended.

IMO Resolution A.694:1991, General requirements for ship borne radio equipment forming part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for electronic navigational aids.

IMO Resolution A.808:1995, Performance standards for ship earth stations capable of two-way communications.

IEC 60945:1996, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General requirements - Methods of testing and required test results.

IEC 61162-1:1995, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners.

Inmarsat:1997, Inmarsat-B system definition manual (SDM) - Issue 3.0 including change note CN 13 - technical performance requirements (module 2, part I) and type approval procedures (module 2, part II).

Inmarsat:1997, Inmarsat-B design and installation guidelines (DIGs).

IEC 61097-4, Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 4: INMARSAT-C ship earth station and INMARSAT enhanced group call (EGC) equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results.

IEC 61097-6, Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 6: Narrowband direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships (NAVTEX).

IMO ResolutionA.701:1991, Carriage of Inmarsat enhanced group call SafetyNET receivers under the global maritime distress and safety system (GMDSS).

IEC 60068-2-6, Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal).

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.

ISO 694:2000, Ships and marine technology -- Positioning of magnetic compasses in ships.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Băng L (L band)

Băng tần số cấp phát cho dịch vụ vệ tinh di động trong đó EUT thu phát từ 1,4 GHz đến 1,7 GHz.

1.4.2. Thiết bị mô phỏng LES (LES simulator)

Thiết bị kiểm tra để phỏng hoạt động kết hợp giữa vệ tinh Inmarsat trạm mặt đất Inmarsat-B. Thiết bị phỏng LES giao tiếp với EUT trong băng L, bằng một ăng ten nhỏ hoặc qua một cáp đồng trục. Thiết bị này cho phép thiết lập các cuộc gọi thoại và Telex theo giao thức Inmarsat-B.

1.4.3. SafetyNET

Dịch vụ cung cấp trên sóng mang dành cho Inmarsat-C để phát các thông tin an toàn hàng hải, như cảnh báo cu nạn, dự báo thời tiết và cảnh báo bờ biển.

1.4.4. Tỷ số công suất sóng mang/nhiễu (carrier to noise density ratio)

Tỷ số công suất sóng mang không điều chế trên mật độ tạp âm trong độ rộng băng 1 Hz.

1.4.5. Kiểm tra chất lượng (performance check)

Trong Quy chuẩn y, kiểm tra chất ng phép kiểm tra chức năng ngắn tiến hành trong hoặc sau phép kiểm tra kỹ thuật để xác nhận tình trạng hoạt động của thiết bị, bao gồm các phép kiểm tra tiêu chuẩn A D trong 2.2.3.2, tiến hành trong điều kiện đo kiểm bình thưng cho ưu tiên cứu nạn.

1.4.6. Đo kiểm chất lượng (performance test)

Đo kiểm chất ng một phép đo hay một nhóm phép đo tiến hành trong hoặc sau phép kiểm tra kỹ thuật để xác nhận thiết bị tuân thủ theo các tham số đưc quy định trong tiêu chuẩn của thiết bị, bao gồm các phép kiểm tra tiêu chuẩn A, B, C, D và E trong 2.2.3.2, tiến hành cho cả ưu tiên an toàn và cứu nạn.

1.5. Chữ viết tắt

C/No              Tỷ số mật độ tín hiệu/nhiễu                             Carrier to Noise density ratio in a

                     trong độ rộng băng tần 1 Hz                           1 Hz bandwidth

CR                 Trở về đầu dòng                                            Carriage Return

DIGS             Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt (Inmarsat)         Design and installation guidelines (Inmarsat)

EGC              Cuộc gọi chọn nhóm tăng cưng                    Enhanced Group Call

EUT               Thiết bị cần kiểm tra                                        Equipment Under Test

GMDSS         Hệ thống an toàn và cứu nạn                          Global Maritime Distress and

                     hàng hải toàn cầu                                           Safety System

ID                  Mã nhận dạng                                                IDentity

IEC                Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế                         International Electrotechnical Commission

IMO               Tổ chức Hàng hải Quốc tế                              International Maritime Organization

Inmarsat         Tổ chức Vệ tinh Di động Quốc tế                    International Maritime Satellite Organization

ISO                Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế                     International Organization for Standardization

ITU                Liên minh Viễn thông Quốc tế                          International Telecommunication Union

LES               Trạm cổng mặt đất Inmarsat                            Land earth Station

LF                 Xuống dòng                                                   Line feed

MES              Trạm mặt đất di động                                     Mobile earth station

MSI               Thông tin an toàn hàng hải                              Maritime safety information

RCC              Trung tâm điều phối cứu nạn                           Rescue co-ordination centre

SAR              Tìm kiếm và cứu nạn                                       Search and rescue

SDM              Sổ tay định nghĩa hệ thống                             System definition manual

SES              Trạm mặt đất sử dụng trên tàu biển                 Ship earth station

SOLAS          Công ước quốc tế về An toàn                         International convention for the

                     sinh mạng trên biển                                        Safety of Life at sea

2. Quy định kỹ thuật

2.1. Các yêu cầu chung và yêu cầu khai thác

2.1.1. Khái quát

Mục 2.1 này bao gồm các yêu cầu của SOLAS IMO A.808 A.694, trong đó không chỉ các phép đo, hay nói cách khác các phép đo chỉ giới hạn việc xem xét các tài liệu do nhà sản xuất cung cấp. bao gồm các phép kiểm tra hoạt động, đặc biệt các yêu cầu định tính đưc tiến hành bởi những ngưi thẩm quyền. Các yêu cầu dưi đây bổ sung vào các yêu cầu khai thác tương ứng trong IEC 60945.

2.1.2. Các yêu cầu chung

2.1.2.1. Thiết bị trạm mặt đất sử dụng trên tàu biển đưc định nghĩa SES hàng hải lớp 1 theo như Inmarsat-B SDM phải có khả năng:

a) Phát và thu thông tin an toàn và cứu nạn sử dụng Telex in trực tiếp;

b) Phát và thu các cuộc gọi ưu tiên cứu nạn;

c) Duy trì theo dõi các cảnh báo bờ-đến-tàu, bao gồm các cảnh báo ng đến

các vùng địa đã đưc xác định cụ thể. Yêu cầu này đưc thỏa mản khi cung cấp thêm một thiết bị thu EGC;

d) Thu phát thông tin tuyến thông thưng, sử dụng điện thoại tuyến hay Telex in trực tiếp.

Phụ lục C nêu về độ khả dụng dự tính của các khả năng theo dõi của một thiết bị Inmarsat- B SES.

2.1.2.2. Thiết bị phải đưc chứng nhận hợp chuẩn bởi tổ chức Inmarsat phải tuân thủ các điều kiện môi trưng ghi trong tài liệu kỹ thuật của trạm mặt đất Inmarsat đặt trên tàu biển có khả năng truyền thông tin hai chiều.

2.1.2.3. Thiết b phải được lắp đặt thỏa n c u cu theo tiêu chuẩn của IMO.

2.1.2.4. Thiết bị phải chỉ rõ trạng thái phát tín hiệu cứu nạn.

2.1.2.5. Thiết bị phải đưc trang bị phương tiện cho phép kiểm tra mọi chỉ thị hoạt động (cảnh báo, báo động thưng lệ), các hiển thị, các thiết bị nghe theo yêu cầu của tiêu chuẩn thiết bị tương ứng.

2.1.3. Các yêu cầu hoạt động của thiết bị SES Inmarsat-B lớp 1

2.1.3.1. Không bộ điều khiển nào nằm bên ngoài thiết bị khả năng thay đổi mã nhận dạng trạm mặt đất đặt trên tàu biển.

2.1.3.2. Thiết bị phải khả năng khởi tạo tạo ra các cuộc gọi cứu nạn bằng điện thoại hay Telex in trực tiếp từ vị trí tàu đang di chuyển bình thưng hay từ bất kỳ vị trí nào đưc chỉ định cho cảnh báo cứu nạn. Ngoài ra, khi yêu cầu về phạm vi truyền tải sóng tuyến, các thiết bị to cuộc gọi cứu nạn cũng phải đưc lắp đặt phù hợp trong phạm vi đó.

2.1.3.3. Khi không các phương tiện khác để thu tín hiệu quảng cứu nạn, khẩn cấp an toàn hoặc thiết bị chuyển tiếp cảnh báo cứu nạn mức tín hiệu nghe hiện tại của điện thoại hay telex không đủ, trạm mặt đất trên tàu biển phải đưc cấu trúc để khởi đng cảnh báo nghe/nhìn theo mức độ phù hợp.

2.1.3.4. Thiết bị phải khả năng ngắt khởi tạo các cuộc gọi cứu nạn tại bất kỳ thời điểm nào.

2.1.3.5. Cuộc gọi cứu nạn phải đưc kích hoạt bởi một nút cứu nạn dành riêng. Nút này không phải bất phím nào trong bảng nhập của ITU-T hay bảng phím ISO cung cấp trên thiết bị.

Nút này không phải bất phím nào trong bảng nhập của ITU-T hay bảng phím ISO gắn liền với thiết bị cần đưc tách rời một cách vật với các nút/phím sử dụng trong hoạt động bình thưng. Đó phải một nút đơn, không dành cho mục đích nào khác ngoài khởi tạo cuộc gọi cứu nạn.

2.1.3.6. Nút dành riêng này phải:

a) Đưc xác định rõ ràng; và

b) Đưc bảo vệ chống lại các hoạt động sơ xuất.

Nút cảnh báo cứu nạn nên màu đỏ đánh dấu DISTRESS. Nếu sử dụng nắp hoặc vỏ không trong suốt, nắp và vỏ này cũng cần đưc đánh dấu DISTRESS.

Nút cảnh báo cứu nạn cần đưc bảo vệ với nắp hay vỏ đính xo gắn cố định với thiết bị, dụ bằng các bản lề. Ngưi sử dụng không cần phải bóc các tem dán bổ sung hay phá vỡ nắp hay vỏ để sử dụng nút cảnh báo cứu nạn.

2.1.3.7. Khởi tạo cuộc gọi cứu nạn đòi hỏi ít nhất hai hành động độc lập.

Hành động thứ nhất nhấc nắp hay vỏ bảo vệ. Hành động thứ hai ấn nút cảnh báo cứu nạn theo như chỉ định.

2.1.3.8. Hành động thứ hai để khởi tạo cuộc gọi cứu nạn bằng cách ấn nút một lần, trong ít nhất 3 s. Một chỉ dẫn nhìn thấy đưc phải phát ra ngay khi cuộc gọi cứu nạn vừa đưc khởi tạo. Chỉ dẫn này phải đưc tạo ra tại mọi vị trí từ đó cuộc gọi cứu nạn thể đưc khởi tạo, không kể cuộc gọi cứu nạn phát ra từ đầu cuối thoại hay telex. Chỉ dẫn này phải liên tục cho tới khi đưc thiết lập lại bằng tay. Chỉ ngưi đưc ủy quyền mới đưc thực hiện việc thiết lập lại y. Các cuộc gọi cứu nạn khác có thể đưc khởi tạo không cần phải thiết lập lại chỉ dẫn thứ nhất. Chỉ dẫn phải có chức năng giống hệt khi đo kiểm chất lưng với ưu tiên cứu nạn.

2.1.3.9. Khi khi tạo cuộc gọi ưu tiên cứu nạn, thiết bị phải ngắt bất kỳ cuộc gọi nào độ ưu tiên thấp hơn, nếu cần thiết, thiết lập cuộc gọi ưu tiên cứu nạn tự động.

2.1.3.10. Công suất của bức xạ giả đo với độ rộng băng 4 kHz phải nhỏ hơn hay bằng -43 dBW hay -60 dBc, tùy theo giá tr nào kém nghiêm ngặt hơn, đo ti đầu nối của ăng ten (ITU-R SM.329-7).

2.1.4. Khả năng hoạt động tương tác

2.1.4.1. Khi một khối của thiết b cung cấp một tính năng đặc biệt b sung ngoài những u cầu tối thiểu theo Quy chuẩn y và được chấp nhận bởi nhà sản xuất EUT, hoạt động và c trục trặc của c tính năng đặc biệt b sung y, chừng nào n đang thực hiện một cách hợp , phải không m suy giảm hoạt động của thiết bị.

2.1.4.2. Nếu một khối của thiết bị đưc kết nối với một hay nhiều khối khác của thiết bị đưc chấp nhận bởi nhà sản xuất EUT, hoạt động của những khối thiết bị sau phải đưc duy trì.

2.1.5. Các giao diện

2.1.5.1. Phải có lối vào tuân thủ 2.1.3.2.

2.1.5.2. Phải lối ra kích hoạt cảnh báo nghe/nhìn khi nhận đưc cuộc gọi ưu tiên cứu nạn (xem 2.1.3.3).

2.1.5.3. Trạm SES lắp đặt trên các tàu chở khách phải một giao diện để thu thập thông tin về vị trí của tàu để cung cấp trong thông tin cảnh báo cứu nạn ban đầu. Giao diện này tuân thủ theo IEC 61162-1.

2.1.6. An toàn

2.1.6.1. Nguy hiểm về tần số vô tuyến

Để hiển thị các cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí thích hợp, mái che của máy phải đưc đính m nhãn ch rõ khoảng cách tại đó mức bức x là 100 W/m2, 25 W/m2 10 W/m2. Nhãn phải bao gồm các nét chữ cao ít nhất 20 mm thể đọc tại vị trí cài đặt bình thưng ở khoảng cách tối thiểu 5 m.

2.1.6.2. Đề phòng an toàn

2.1.6.2.1. Cần phòng chống tiếp xúc với nguồn điện áp nguy hiểm trong phạm vi thể. Tất cả các bộ phận dây dẫn điện áp một chiều hay xoay chiều hay tổ hợp cả hai (không phải điện áp tần số tuyến) giá trị cực đại ln hơn 55 V chạy qua cần đưc bảo vệ khỏi tiếp xúc ngẫu nhiên phải đưc ngắt khỏi mọi nguồn điện khi mở vỏ bảo vệ. Thiết bị cần đưc thiết kế sao cho chỉ thể truy nhập vào nguồn điện áp trên nếu dụng cụ cần thiết như cờ hoặc tuốc vít, các nhãn cảnh báo phải đưc hiển thị chắc chắn cả ở trên thiết bị và các vỏ bảo vệ.

2.1.6.2.2. Cần nối đất các thành phần kim loại hở của thiết bị nhưng không gây ra nối đất bất kỳ cực nguồn điện nào.

2.1.6.2.3. Các c thực hiện cần đảm bảo năng ng sóng tuyến điện từ trưng không gây ảnh hưng đến con ngưi.

2.1.6.2.4. Thiết bị các thành phần gây ra tia X như ống chân không cần tuân thủ các yêu cầu sau:

a) Bức xạ tia X bên ngoài thiết bị trong điều kiện hoạt động bình thưng không đưc vưt quá các giá trị giới hạn do nhà quản lý quy định.

b) Khi bức xạ tia X bên trong thiết bị khả năng t quá quy định của nhà quản lý, cảnh báo dễ nhìn cần đưc dán bên trong thiết bị những đề phòng khi làm việc với thiết bị cần đưc ghi trong sổ tay thiết bị.

c) Nếu việc hoạt động sai của bất kỳ thành phần nào của thiết bị thể gây ra tăng bức xạ tia X, cần các chỉ dẫn đầy đủ trong phần cung cấp thông tin về thiết bị, cảnh báo các trưng hợp gia tăng đột biến của tia X và các đề phòng cần thực hiện.

2.1.7. Sổ tay thiết bị

2.1.7.1. Phải cung cấp đầy đủ thông tin nhằm đảm bảo thiết bị đưc cài đặt, hoạt động và bảo trì chính xác. Sổ tay phải tuân thủ theo các yêu cầu:

a) Tng hợp thiết bị đưc thiết kế để việc chuẩn đoán sửa chữa lỗi thể thực hiện mức linh kiện, thì cần cung cấp đầy đủ các đồ mạch, đồ bố trí linh kiện và danh sách các linh kiện.

b) Tng hợp thiết bị bao gồm các đun phức hợp việc chuẩn đoán sửa chữa lỗi không thể thực hiện mức linh kiện thì sổ tay phải cung cấp đầy đủ thông tin giúp định vị đun phức hợp lỗi, nhận dạng thay thế. Các đun khác và các linh kiện rời rạc không tạo thành một phần của đun cũng cần tuân thủ các yêu cầu a) ở trên.

2.1.7.2. Bất kỳ yêu cầu về độ rọi bên ngoài nào cũng cần đưc ghi trong sổ tay thiết bị.

2.1.7.3. S tay thiết b cần được viết bằng tiếng Anh và c định rõ loại thiết bị.

2.1.7.4. Khoảng cách an toàn tối thiểu cần ghi trong sổ tay thiết bị đối với thiết bị đặt cố định, và ghi trên vỏ với thiết bị xách tay.

2.1.7.5. ISO 694 xác định “khu vực phụ cận”, liên quan đến la bàn, khoảng cách trong vòng 5 m. Đối với thiết bị không ghi khoảng cách an toàn tới la bàn, sổ tay thiết bị cần có chỉ dẫn về việc đặt thiết bị ngoài “khu vực phụ cận” trên.

2.1.7.6. Các chỉ định, các cảnh báo gắn cố định trong ngoài thiết bị, các đề phòng cần thực hiện khi làm việc với thiết bị cần đưc ghi rõ trong sổ tay thiết bị.

2.1.7.7. Nếu hoạt động sai của bất kỳ bộ phận nào của thiết bị thể làm gia tăng bức xạ tia X, cần các chỉ dẫn đầy đủ trong sổ tay thiết bị, cảnh báo các trưng hợp gia tăng đột biến của tia X và các đề phòng cần thực hiện.

2.1.7.8. Sổ tay thiết bị cần ghi các vị trí cực đại so với EUT tại đó mức mật độ công suất phát xạ sóng vô tuyến là 100 W/m² và 10 W/m2.

2.1.7.9. Sổ tay cũng phải đề cập đến vấn đề thu thông tin an toàn hàng hải (MSI) (xem Phụ lục B).

2.1.7.10. Sổ tay phải bao gồm thông tin về lắp đặt tuân thủ theo các yêu cầu IMO và các yêu cầu trong Phụ lục A.

2.1.7.11. Sổ tay cũng phải bao gồm các ghi chép phòng ngừa để báo cho RCC như tại sao cuộc gọi lại bị xóa, trưc khi xóa một cuộc gọi ưu tiên cứu nạn đã đưc khởi tạo.

2.1.8. Ghi nhãn và mã nhận dạng

Mỗi khối của thiết bị phải đưc ghi nhãn bên ngoài gồm các thông tin sau, thể đọc đưc dễ dàng ở vị trí lắp đặt bình thưng:

a) Mã nhận dạng nhà sản xuất;

b) S hiệu kiểu thiết b hay mã nhn dạng phân loại theo kim tra hp chuẩn;

c) Số xê ri của khối thiết bị.

Như là một cách thay thế, phần nhãn có th hiện trên n hình khi thiết b khởi động. Thiết b phải được ghi nhãn trước khi đưa n u hay ti thời điểm lắp đặt trên tàu.

Tên phiên bản của các phần mềm trong hệ thống phần mềm cài đặt phải đưc ghi nhãn hay hiển thị trên thiết bị khi thực hiện lệnh. Khi thực hiện ghi nhãn, tên và phiên bản của phần mềm chỉ bằng cách hiển thị trên màn hình, các thông tin này cần đưc đưa bổ sung vào sổ tay thiết bị.

Những khối thiết bị thưng đưc lắp đặt trong khoảng phụ cận theo một tiêu chuẩn hoặc la bàn từ của thiết bị lái phải đưc ghi nhãn ràng về khoảng cách an toàn tối thiểu mà thiết bị này có thể đưc lắp đặt tới la bàn.

Khoảng cách an toàn tối thiểu cho thiết bị lắp đặt cố định thể đưc ghi trong sổ tay thiết bị, nhưng đối với thiết bị xách tay phải luôn ghi nhãn trên vỏ.

ISO 694 định nghĩa “khoảng phụ cận”, liên quan đến la bàn, khoảng cách trong vòng 5 m. Đối với thiết bị không ghi rõ khoảng cách an toàn tới la bàn, sổ tay thiết bị cần có chỉ dẫn về việc đặt thiết bị ngoài “khu vực phụ cận” trên.

2.1.9. Bảo trì

2.1.9.1. Thiết bị đưc thiết kế sao cho các khối chính thể đưc thay thế dễ dàng mà không cần điều chỉnh hay hiệu chuẩn lại phc tạp (A.694/8.1).

2.1.9.2. Thiết bị đưc xây dựng lắp đặt thể truy nhập dễ dàng cho mục đích kiểm tra và bảo trì (A.694/8.2).

2.2. Đặc tính kỹ thuật, phương pháp đo kiểm và kết quả yêu cầu

2.2.1. Mục đích

2.2.1.1. Các yêu cầu trong mục này bổ sung cho các yêu cầu chứng nhận hợp chuẩn của Inmarsat, đưc cho trong Inmarsat-B SDM. Trừ khi thỏa thuận khác, nhà sản xuất phải khởi tạo thiết bị và đảm bảo rằng hoạt động bình thưng trưc khi bắt đầu kiểm tra.

Nếu vị trí đo kiểm chứng nhận hợp chuẩn nơi phòng đo kiểm Inmarsat chấp nhận, hai loại kiểm tra có thể đưc kết hợp lại, với sự đồng ý trưc của Inmarsat.

2.2.1.2. Sau khi đã hoàn thành phép kiểm tra pha 1 của Inmarsat (xem Inmarsat-B SDM module 2, part II ), việc tuân thủ các yêu cầu của Quy chuẩn này đưc chứng minh bằng cách tiến hành các phép kiểm tra tả các mục i đây. Các phép kiểm tra này phải đưc thực hiện sử dụng bộ phỏng LES hay một phương pháp có chức năng tương đương để đạt đưc cùng một kết quả.

2.2.1.3. Nhà sản xuất phải tuyên bố các phần nào của thiết bị hở phần nào đưc bảo vệ. Thiết bị bình thưng đưc bảo vệ bởi mái che phải đưc kiểm tra với mái che trong điều kiện môi trưng chỉ rõ trong IEC 60945.

2.2.1.4. Nhà sản xuất phải chỉ các điều kiện cần trưc khi thử môi trưng, ví dụ, kích hoạt các quạt làm lạnh trưc khi thử.

2.2.2. Điều kiện đo kiểm

Điều kiện đo kiểm bình thưng tới hạn đưc định nghĩa i dạng các điều kiện môi trưng các tham số nguồn điện cung cấp. Thuật ngữ “bình thưng” ở đây tùy thuộc vào ngữ cảnh, với lưu ý cụ thể các điều kin đo kiểm bình thưng và tới hạn bao trùm một phạm vi rộng các điều kiện có thể xảy ra trên tàu.

Nguồn đo kiểm phải khả năng cung cấp các điện áp đo kiểm bình thưng, tới hạn các tần số đối với các nguồn xoay chiều, cho mọi giá trị biến thiên của tải gây ra bởi EUT, nghĩa là điện trở trong của nó phải đủ nhỏ để không ảnh hưng đến kết quả đo kiểm. Điện áp nguồn và tần số phải đưc đo tại các cực đầu vào của EUT.

Đối với thiết bị sử dụng nguồn ắc quy tích hợp, việc sử dụng nguồn đo kiểm chỉ mục đích tiện lợi, phải đưc sự đồng ý của nhà sản xuất. Trong trưng hợp không sự thống nhất, kết quả đo kiểm khi sử dụng ắc quy phải thay thế kết quả đo kiểm sử dụng nguồn đo kiểm.

2.2.2.1. Điều kiện đo kiểm bình thưng

Điều kiện môi trưng bình thưng nhiệt độ từ +15°C đến +35°C độ ẩm tương đối từ 20% đến 75%.

Khi không thể thực hiện đo kiểm điều kiện môi trưng trên, các ảnh ng gây ra bởi điều kiện đo kiểm thực tế cần đưc ghi trong biên bản thử nghiệm.

Điện áp đo kiểm bình thưng phải dung sai ±3% so với điện áp nguồn trên tàu danh định. Với các nguồn xoay chiều, tần số nguồn đo kiểm phải dung sai ±1 Hz so với tần số danh đnh.

2.2.2.2. Điều kiện đo kiểm tới hạn

Phòng đo phải phỏng các điều kiện không gian tự do tốt nhất thể, bằng việc sử dụng kích thưc lớn so với EUT hay tạo ra luồng lưu thông khí. Phòng đo phải đưc xử chống lại tái bức xạ nhiệt của EUT. Tốc độ tăng giảm nhiệt độ của phòng đo EUT phải 1°C/phút và, ngoại trừ điều kiện khác đưc chỉ rõ, độ ẩm trong phòng đo phải đưc kiểm soát đảm bảo không có ngưng tụ hơi nưc.

Biến thiên nguồn đưc cho ở Bảng 1 sẽ đưc sử dụng thích hợp cho EUT.

Bảng 1. Biến thiên nguồn tới hạn

Nguồn

Biến thiên nguồn, %

Biến thiên tần số, %

a.c.

± 10

± 5

d.c.

+ 30

- 10

Không áp dụng

Điện áp đo kiểm tới hạn i sử dụng cho các ắc quy tích hợp sẽ phụ thuộc vào loại ắc quy sử dụng, cụ thể:

- Sơ cấp: ắc quy alkaline hay lithium: 0,8 lần điện áp danh định của ắc quy;

- Ắc quy thủy ngân: 0,9 lần điện áp danh định của ắc quy;

- Thứ cấp: ắc quy cadmium: 1,2 và 0,9 lần điện áp danh định của ắc quy;

- Các loại ắc quy khác: điện áp chỉ định bởi nhà sản xuất.

Điện áp đo kiểm tới hạn trên sử dụng các ắc quy tích hợp cấp sẽ điện áp danh định của ắc quy.

Điện áp đo kiểm tới hạn đối với thiết bị sử dụng nguồn điện khác, hay khả năng hoạt động nhiều nguồn điện khác nhau, phải đưc thỏa thuận với nhà sản xuất và đưc ghi lại trong biên bản thử nghiệm.

Kế hoạch đo kiểm chất lượng và kiểm tra chất lượng EUT được c định Bảng 2.

Bảng 2. Kế hoạch đo kiểm chất lượng và kiểm tra chất lượng

Nguồn

Biến thiên nguồn, %

Biến thiên tần số, %

Nóng khô

Đo kiểm chất lưng

Kiểm tra chất lưng

Nóng ẩm

Kiểm tra chất lưng

-

Nhiệt độ thấp

Đo kiểm chất lưng

Kiểm tra chất lưng

Nhiệt độ bình thưng

Đo kiểm chất lưng

Đo kiểm chất lưng

2.2.2.3. Điều kiện khắc nghiệt

Các điều kiện này t các điều kiện tới hạn trên, trong đó EUT phải hoạt động có hoặc không suy giảm chất lưng như chỉ rõ trong tiêu chuẩn thiết bị. Dòng khắc nghiệt đưc định nghĩa là dòng lớn hơn so với dòng hoạt động bình thưng.

Điện áp khắc nghiệt là điện áp lớn hơn điện áp ở mục 2.2.2.2. Nhà sản xuất cần cung cp các biện pháp bảo vệ mức độ thích hợp chống lại điều kiện khắc nghiệt và khi kích hoạt thể đòi hỏi phải thiết lập lại EUT, chẳng hạn bằng cách thay thế cầu chì. Nguồn điện phải đưc điều chỉnh lại để kích hoạt bảo vệ sau khi thiết lập lại EUT, cần thực hiện kiểm tra chất lưng tại điều kiện đo kiểm bình thưng.

Đấu nối sai nguồn cũng đưc xem điều kiện khắc nghiệt. EUT phải chịu đưc đấu nối sai cực nguồn hay thứ tự pha trong vòng 5 phút. Sau khi kết thúc kiểm tra, và thiết lập lại phần bảo vệ EUT, nếu cần thiết, phải đấu nối nguồn cung cấp bình thưng và tiến hành kiểm tra chất lưng.

2.2.3. Thử chất lượng

2.2.3.1. Khái quát

2.2.3.1.1. Phép kiểm tra chất ng hoặc đo kiểm chất ng thông thưng phải bao gồm các phép kiểm tra truyền thông tin giữa EUT một thiết bị phỏng Inmarsat LES. Các thông tin tiêu đề của tàu có thể cần đưc cung cấp.

2.2.3.1.2. Tất cả các phép kiểm tra phải đưc thực hiện với giá trị C/No bằng 51 dBHz ± 2 dB, đo tại băng L.

2.2.3.1.3. Việc kiểm tra tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đưc cung cấp bởi các phép đo kiểm chất ng hay kiểm tra chất ng như định nghĩa trong mục 1.4 ở các điều kiện đo kiểm bình thưng, trừ khi có các chỉ định khác.

2.2.3.2. Các phép kiểm tra tiêu chuẩn

2.2.3.2.1. Phép kiểm tra A: Phép kiểm tra Telex song công (tàu khởi tạo)

Ngưi điều khiển EUT phải thiết lập một kênh telex song công với độ ưu tiên thích hợp.

Trong quá trình giám sát, phải kiểm tra tính chính xác của các trao đổi cuộc gọi, trả lời.

Người điều khiển EUT phải phát bản tin thử: TEST A (LF, CR)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (FROM EUT) (LF, CR) 0123456789 (LF, CR)

Người điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải phát bản tin thử: TEST A (LF, CR)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (FROM LES) (LF, CR) 0123456789 (LF, CR)

Người điều khiển EUT phải ngắt cuộc gọi.

2.2.3.2.2. Phép kiểm tra B: Phép kiểm tra Telex song công (bờ khởi tạo)

Ngưi điều khiển thiết bị phỏng LES phải thiết lập một kênh telex song công với độ ưu tiên thích hợp.

Trong quá trình giám sát phải kiểm tra tính chính xác của các trao đổi cuộc gọi, trả lời.

Ngưi điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải phát bản tin thử: TEST B (LF, CR)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (FROM LES) (LF, CR) 0123456789 (LF, CR)

Người điều khiển EUT phải phát bản tin thử: TEST B (LF, CR)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (FROM EUT) (LF, CR) 0123456789 (LF, CR)

Người điều khiển EUT phải ngắt cuộc gọi.

2.2.3.2.3. Phép kiểm tra C: Phép kiểm tra Telex đơn công (bờ khởi tạo)

Ngưi điều khiển thiết bị phỏng LES phải thiết lập một kênh telex đơn công với độ ưu tiên thích hợp.

Ngưi điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải phát bản tin thử:

TEST C (LF, CR)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (FROM LES) (LF, CR) 0123456789 (LF, CR)

Người điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải ngắt cuộc gọi

2.2.3.2.4. Phép kiểm tra D: Phép kiểm tra điện thoại song công (tàu khởi tạo) Người điều khiển EUT phải thiết lập một kênh điện thoại song công với độ ưu tiên thích hợp.

Ngưi điều khiển EUT phải nói rõ ràng:

“This is the EUT operator performing test D, delta. Please report my speech quality. Over” Ngưi điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải trả lời:

“This is the LES simulator operator performing test D, delta. Your speech quality is good/poor. Please report my speech quality. Over” Ngưi điều khiển EUT phải trả lời:

Your speech quality is good/poor. I am now clearing the channel. Over” Ngưi điều khiển EUT phải ngắt cuộc gọi.

2.2.3.2.5. Phép kiểm tra E: Phép kiểm tra điện thoại song công (bờ khởi tạo)

Ngưi điều khiển thiết bị phỏng LES phải thiết lập một kênh điện thoại song công với độ ưu tiên thích hợp.

Ngưi điều khin thiết bị mô phỏng LES phải nói rõ ràng:

“This is the LES simulator operator performing test E, echo. Please report my speech quality. Over”

Ngưi điều khiển EUT phải trả lời:

“This is the EUT operator performing test E, echo. Your speech quality is good/poor. Please report my speech quality. Over”

Ngưi điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải trả lời:

Your speech quality is Good/Poor. I am now clearing the channel. Over” Ngưi điều khiển thiết bị mô phỏng LES phải ngắt cuộc gọi.

2.2.3.3. Các kết quả yêu cầu

2.2.3.3.1. Với phép kiểm tra chất ng (1.4.5), trong Phép kiểm tra A cho telex, không lỗi nào xảy ra trong mỗi ng truyền trong Phép kiểm tra D cho truyền thoại, phải có khả năng phân biệt rõ nội dung của bản tin thoại.

2.2.3.3.2. Với phép đo kiểm chất lượng (1.4.6), trong Phép kiểm tra A, B C cho telex, không có li o xảy ra trong mỗi hướng truyền và trong Phép kiểm tra D và E cho truyền thoại, phải có kh năng phân biệt rõ ràng nội dung của bản tin thoại.

2.2.4. Thử môi trường

2.2.4.1. EUT phải đưc thử tuân thủ theo các yêu cầu về môi trưng theo như IMO A.694, chi tiết trong IEC 60945. Tuân thủ theo các điều kiện thử môi trưng đưc kiểm tra bởi Inmarsat ngoại trừ thử rung và không cần lặp lại.

2.2.4.2. Thử rung

2.2.4.2.1. Mục đích

Phép thử nảy xác định khả năng chịu rung của thiết bị không bị hỏng hóc cơ học hay suy giảm về chất ng. Phép thử phỏng ảnh ng của rung xảy ra trên tàu do hoạt động của chân vịt máy móc. thưng xảy ra với tần số 13 Hz theo chiều thẳng đứng. Phép thử tần số cao hơn phỏng trưng hợp chn động mạnh do bão biển thưng theo phương ngang. Phép thử không phỏng các ảnh hưng khi biển trạng thái hoạt động bình thưng gây ra các hiện ng như sóng, đu đưa, nhấp nhô và khi tàu đi chệch hưng, tròng trành hay nhô lên hụp xuống.

2.2.4.2.2. Phương pháp thử

EUT, cùng với các bộ phận giảm xóc rung động kèm theo, phải đưc gắn liền với bàn rung bằng các phương tiện hỗ trợ đặt thế bình thưng. EUT thể đưc treo đàn hồi để trọng ng không chịu đựng đưc của bàn rung. thể thực hiện bố trí để giảm thiểu hoặc triệt tiêu ảnh hưng của trưng điện từ của thiết bị rung lên hoạt động của EUT.

EUT phải chịu rung theo chiều đứng dạng hình sin tại mọi tần số giữa:

- 2 Hz đến 5 Hz đến 13,2 Hz với độ lệch ±1 mm ± 10% (7 m/s2 tốc độ tăng cực đại tại 13,2 Hz);

- Trên 13,2 Hz và tới 100 Hz với tốc độ tăng cực đại không đổi 7 m/s2.

Tốc độ quét tần số phải 0,5 octaves/phút cho phép phát hiện cộng ng bất kỳ thành phần nào cuả EUT.

cộng ng sẽ thực hiện trong suốt quá trình thử. Trong quá trình cộng hưng, EUT sẽ đưc theo dõi bên ngoài bằng các dụng cụ nghe nhìn phát hiện các dấu hiệu của bất kỳ hiện ng cộng ng nào bất kỳ thành phần nào thể ảnh hưng đến sự toàn vẹn của EUT.

Việc theo i đó phải được ghi trong biên bản th nghiệm. Nếu có bất k hiện tượng cộng hưởng o ghi được bởi b cảm ứng gắn c định n ngoài EUT tại v trí phát hiệnc dấu hiệu rõ ràng của cộng hưởng, có t l biên đ dao động đo đưc 5 so với bề mặt gắn EUT, EUT phải chịu đưc phép thử rung tại mỗi tần số cộng ng với mức rung chỉ trong phép thử trong khoảng 2 h. Khi các tần số cộng ng quan hệ sóng hài với tỷ lệ biên độ dao động 5, chỉ cần kiểm tra ở tần số chính. Nếu không cộng ng với tỷ số biên độ dao động 5, phép thử khả năng chịu đựng phải đưc thực hiện tại một tần số đơn thu đưc. Nếu không cộng hưng, kiểm tra khả năng chịu đựng đưc thực hiện ở tần số 30 Hz.

Kiểm tra chất ng cần đưc thực hiện ít nhất một lần trong mỗi quá trình thử khả năng chịu đựng và ít nhất một lần sau khi kết thúc phép thử.

Thủ tục thực hiện rung cần đưc lặp lại một trong hai ng trực giao trong mặt phng nằm ngang.

Các thông tin khác đưc cho ở IEC 60068-2-6.

2.2.4.2.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu của kiểm tra chất lưng cần đưc thỏa mãn.

2.2.5. Phát xạ điện từ

2.2.5.1. Khái quát

Trong khi đo phát xạ điện từ, EUT phải hoạt động trong điều kiện đo kiểm bình thưng, các thiết lập điều khiển thể ảnh ng đến mức phát xạ dẫn hay phát xạ bức xạ phải đưc thay đổi để đạt đưc mức phát xạ lớn nhất. Nếu EUT nhiều trạng thái hoạt động, như trạng thái hoạt động bình thưng, trạng thái chờ (stand- by)... trạng thái tạo ra mức phát xạ cực đại phải đưc kích hoạt các phép đo đầy đủ phải đưc thực hiện trạng thái y. Kết nối ăng ten của EUT, nếu có, phải đưc kết cuối với ăng ten giả không bức xạ.

Đối với các phép đo phát xạ bức xạ, thiết bị bộ phát sóng tuyến hoạt động trong băng tần đo phải ở trạng thái hoạt động nhưng không phát.

Đối với các phép đo phát xạ dẫn với thiết bị bộ phát sóng tuyến, phải có băng loại trừ 200 kHz có tâm tại tần số cơ bản và các hài trong băng đo.

Các giao diện đặc biệt của EUT với môi trưng điện từ bên ngoài đưc gọi là các cổng. Giới hạn vật của EUT qua đó các trưng điện từ thể bức xạ hay tác động là cổng vỏ (Hình 1).

Hình 1. Ví dụ minh họa các cổng trong phép thử miễn nhiễm và phát xạ điện từ

Các điều kiện và phép đo đưc tóm tắt ở Bảng 3.

Bảng 3. Phát xạ điện từ

 

Xách tay

Phần được bảo vệ

Phần hở

Phần chìm

Phát xạ dẫn

 

10 kHz-150 kHz

150 kHz-350 kHz

350 kHz-30 MHz

63 mV-0,3 mV (96 dBμV-50 dBμV)

1 mV-0,3 mV (60 dBμV-50 dBμV)

0,3 mV (50 dBμV)

Phát xạ bức xạ

150 kHz-300 kHz

300 kHz-30 MHz

30 MHz-2 GHz

156 MHz-165 MHz

10 mV/m-316 μV/m (80 dBμV/m-52 dBμV/m)

316 μV/m-50 μV/m (52 dBμV/m-34 dBμV/m)

500 μV/m (54 dBμV/m) ngoại trừ:

16 μV/m (24 dBμV/m) gần đỉnh

hoặc 32 μV/m (30 dBμV/m) đỉnh

 

2.2.5.2. Phát xạ dẫn

2.2.5.2.1. Mục đích

Phép thử này đo các tín hiệu do thiết bị phát ra tại cổng nguồn thể dẫn sang nguồn cung cấp của tàu, do đó sẽ gây nhiễu lên các thiết bị khác.

2.2.5.2.2. Phương pháp đo

Phát xạ phải đưc đo bởi thiết bị thu đo gần đỉnh như chỉ trong TCVN 6989-1:2003. Mạng nguồn giả V theo như TCVN 6989-1:2003, như Hình 2, đưc sử dụng để cung cp trở kháng xác định tần số cao qua các cực của EUT, để lập mạch kiểm tra khởi các tín hiệu tần số sóng tuyến không mong muốn trên mạng nguồn. Độ rộng băng tần đo trong dải tần từ 10 kHz đến 150 kHz 200 Hz, trong dải tần từ 150 kHz đến 30 MHz là 9 kHz.

Các cáp nguồn đầu vào giữa các cổng nguồn a.c. d.c. của EUT mạng nguồn giả phải đưc che chắn không t quá độ dài 0,8 m. Nếu EUT nhiu hơn một khối với các cổng nguồn a.c và/hoặc d.c riêng, các cổng nguồn của cùng một điện áp cung cấp danh định có thể đưc nối song song với mạng cung cấp nguồn giả.

Đo kiểm phải đưc thực hiện với mọi thiết bị đo EUT đưc đỡ gắn với mặt phẳng đất. Trong trưng hợp không mặt phẳng đất, thể thực hiện các sắp đặt tương đương sử dụng khung hay thảm kim loại của EUT làm đất chuẩn.

Hình 2a. Ví dụ mô phông mạng nguồn giả V 50 Ω/50 mH + 5 Ω sử dụng trong dải tần số từ 10 kHz đến 150 kHz

Hình 2b. Ví dụ mô phông mạng nguồn giả V 50 Ω/50 mH + 5 Ω sử dụng trong dải tần số từ 150 kHz đến 30 MHz

Hình 2. Mạng nguồn giả để kiểm tra phát xạ dẫn

2.2.5.2.3. Kết quả yêu cầu

Trong dải tần từ 10 kHz đến 30 MHz, điện áp tần số tuyến của các cực nguồn cung cấp của EUT không đưc vưt quá giá trị quy định trong Hình 3.

Hình 3. Giới hạn điện áp tại cực tần số vô tuyến cho phát xạ dẫn

2.2.5.3. Phát xạ bức xạ từ cổng vỏ

2.2.5.3.1. Mục đích

Phép thử này đo bất kỳ tín hiệu nào bức xạ từ thiết bị không qua ăng ten và có thể gây nhiễu lên các thiết bị khác của tàu, như các thiết bị thu sóng vô tuyến.

2.2.3.3.2. Phương pháp đo

a) Thiết bị thu đo gần đỉnh chỉ trong TCVN 6989-1:2003 đưc sử dụng. Độ rộng băng tần thiết bị thu trong dải tần từ 150 kHz đến 300 MHz 9 kHz, trong dải tần từ 30 MHz đến 2 GHz là 120 kHz.

Với các tần số từ 150 kHz đến 30 MHz phép đo phải sử dụng trưng từ H. Ăng ten đo ăng ten vòng màn chắn điện kích thưc sao cho thể đặt vừa khít trong một hình vuông mỗi cạnh dài 60 cm, hay một thanh ferit thích hợp như chỉ rõ trong TCVN 6989-1:2003.

Hệ số hiệu chỉnh của ăng ten bao gồm hệ số +51,5 dB chuyển đổi ng độ từ trưng thành điện trưng tương ứng.

Với các tần số trên 30 MHz phép đo phải sử dụng trưng từ E. Ăng ten đo ăng ten lưng cực cân bằng độ dài cộng hưng, hay lưng cực thu gọn thay thế hay ăng ten độ tăng ích cao như chỉ trong TCVN 6989-1:2003. Kích thưc của ăng ten đo theo ng của EUT không đưc t quá 20% khoảng cách đến EUT. Với các tần số trên 80 MHz, thể thay đổi độ cao của tâm ăng ten đo so với mặt đất trong phạm vi từ 1 m đến 4 m.

Vị trí đo kiểm phải tuân thủ TCVN 6989-1:2003, sử dụng mặt phẳng đất bằng kim loại và có kích thưc sao cho cho phép khoảng cách đo là 3 m.

EUT phải đưc lắp đặt hoàn chỉnh, đầy đủ với các cáp kết nối liên kết đưc gắn lên mặt phẳng hoạt động bình thưng.

Khi EUT gồm nhiều khối thì các cáp liên kết (khác với phi đơ ăng ten) giữa khối chính các khối khác phải bằng giá trị cực đại xác định bởi nhà sản xuất hoặc 20 m tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Các cổng vào/ra sẵn phải đưc kết nối với cáp có độ dài cc đại quy định bởi nhà sản xuất hoặc 20 m tùy theo giá trị nào nhỏ hơn và đưc kết cuối để mô phỏng trở kháng của thiết bị phụ trợ mà chúng thưng nối tới.

Phần chiều dài t quá của các cáp này phải đưc lại tại điểm giữa với mỗi bó từ 30 cm đến 40 cm trong mặt phẳng nằm ngang từ cổng chúng kết nối. Nếu không thể thực hin đưc điều này do khối cáp lớn hay độ cứng cao, thì thể sắp xếp cáp càng gần với yêu cầu càng tốt sắp xếp này phải đưc nêu trong biên bản thử nghiệm.

Ăng ten th đưc đặt cách EUT 3 m. m của ăng ten cách mặt đất ít nhất 1,5 m. Ăng ten trưng E đưc điều chỉnh độ cao ng quay để phân cực đứng và ngang, khi đã song song với mặt đất, để xác định mức phát xạ cực đại. Cuối cùng, ăng ten đưc di chuyển vòng quanh EUT, để xác định mức phát xạ cực đại một lần nữa, hay EUT thể đưc đặt trong mặt phẳng trực giao với ăng ten thử tại điểm giữa và quay để đạt đưc cùng một kết quả.

b) Hơn nữa, trong băng tần số từ 156 MHz đến 165 MHz, phép đo phải đưc lặp lại với độ rộng băng tần thu 9 kHz, các điều kiện khác ở a) sẽ không đổi.

c) Cũng thể lựa chọn cách khác, trong băng tần số từ 156 MHz đến 165 MHz, là sử dụng một thiết bị thu giá trị đỉnh hay thiết bị phân tích tần số, tùy theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và cơ quan đo kiểm.

2.2.5.3.3. Kết quả yêu cầu

a) Trong dải tần từ 150 kHz đến 2 GHz, giới hạn bức xạ tại khoảng cách 3 m từ cổng vỏ đưc chỉ rõ ở Hình 4.

b) Trong dải tần t 156 MHz đến 165 MHz, giới hạn bức x tại khoảng cách 3 m từ cổng vỏ là 24 dBμV/m.

c) Trong cách lựa chọn khác, trong dải tần từ 156 MHz đến 165 MHz, giới hạn phát xạ tại khoảng cách 3 m từ cổng vỏ là 30 dBμV/m.

HÌNH 4. GIỚI HẠN PHÁT XẠ BỨC XẠ TỪ CỔNG VỎ

2.2.6. Miễn nhiễm điện từ

2.2.6.1. Khái quát

Trong các phép thử y, EUT phải tuân thủ cấu hình hoạt động, thủ tục lắp đắt và nối đất bình thưng, trừ khi thay đổi đưc chỉ rõ, hoạt động trong điều kiện đo kiểm bình thưng.

Giao diện đặc biệt của EUT với môi trưng điện từ bên ngoài đưc gọi các cổng. Giới hạn vật của EUT qua đó các trưng điện từ thể bức xạ hay tác động là cổng vỏ (Hình 1).

Các phép thử chế độ chênh lệch các phép thử đưc áp dụng giữa các đưng điện, đưng tín hiệu và đưng điều khiển.

Các phép thử chế độ chung các phép thử đưc áp dụng giữa các nhóm đưng dây và điểm tham chiếu chung, thưng là đất.

Đối với các phép thử miễn nhiễm, các kết quả đưc đánh giá theo các tiêu chí chất ng phụ thuộc vào các điều kiện hoạt động các đặc tính chức năng của EUT, và đưc định nghĩa như sau:

- Tiêu chí chất ng A: EUT phải tiếp tục hoạt động bình thưng trong sau khi thử. Không đưc xảy ra suy giảm chất ng hay mất chức năng như đã định nghĩa trong tiêu chuẩn thiết bị và chỉ tiêu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp

- Tiêu chí chất ng B: EUT phải tiếp tục hoạt động bình thưng sau khi thử. Không đưc xảy ra suy giảm chất ng hay mất chức năng như đã định nghĩa trong tiêu chuẩn thiết bị chỉ tiêu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp. Trong khi thử cho phép suy giảm chất ng hay mất chức năng nhưng thể tự phục hồi nhưng không cho phép thay đổi trạng thái hoạt động thực tế hay số liệu lưu trữ.

- Tiêu chí chất ng C: cho phép suy giảm hoặc mất chức năng tạm thời trong khi thử, với điều kiện chức năng thể tự phục hồi, hoặc thể phục hồi lại sau khi kết thúc phép thử bằng các bộ phận điều khiển, như đã định nghĩa trong tiêu chuẩn thiết bị và chỉ tiêu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp.

Các điều kiện phép thử đưc tóm tắt trong bảng 4 i đây. Bảng 4 cũng cung cấp các yêu cầu chỉ tiêu chất lưng cho thiết bị vô tuyến và thiết bị định vị. Với các loại thiết bị khác, tiêu chí chất ng phải đưc cung cấp trong tiêu chuấn thiết bị tương ứng các chỉ tiêu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, tuy nhiên, tối thiểu EUT phải tuân thủ tiêu chí chất lưng C.

Bảng 4. Miễn nhiễm điện từ

 

Xách tay

Phần được bảo vệ

Phần hở

Phần chìm

Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

*

3 V r.m.s e.m.f 150 kHz - 80 MHz, 10 V r.m.s e.m.f tại các tần số điểm quy định

Các cổng nguồn a.c và d.c, cổng điều khiển và tín hiệu, chế độ chung

Tiêu chí chất lưng A

Nhiễu bức xạ

10 V/m 80 MHz - 2 GHz

Cổng vỏ

Tiêu chí chất lưng A

*

Chuyển tiếp nhanh

*

Điện áp 2 kV trên các cổng nguồn a.c.

Điện áp 1 kV chế độ chung trên các cổng điều khiển và tín hiệu.

Tiêu chí chất lưng B

Chuyển tiếp chậm

 

1 kV đưng/đất, 0,5 kV đưng/đưng

Các cổng nguồn AC

Tiêu chí chất lưng B

Biến đổi nguồn ngắn hạn

*

Điện áp ± 20% cho 1,5 s, tần số ± 10% cho 5 s

Các cổng nguồn AC

Tiêu chí chất lưng B

Lỗi nguồn

*

Ngắt 60 s

Các cổng nguồn a.c và d.c.

Tiêu chí chất lưng C

Phóng tĩnh điện

Tiếp xúc 6 kV

Không khí 8 kV

Tiêu chí chất lưng B

*

*: Không quy định

2.2.6.2. Thiết bị thu sóng vô tuyến

Nếu EUT có gắn thiết bị thu sóng vô tuyến, các tần số trong băng loại trừ, cùng với các đáp ứng của thiết bị thu băng hẹp (đáp ứng giả), phải không nằm trong các phép thử miễn nhiễm với nhiễu bức xạ và nhiễu dẫn.

2.2.6.2.1. Băng loại trừ

Băng loại trừ của thiết bị thu đưc định nghĩa băng tần hoạt động của thiết bị thu, do nhà sản xuất công bố, mở rộng tại các giới hạn thêm 5% giá trị.

2.2.6.2.2. Đánh giá đáp ứng thiết bị thu

Đáp ứng băng hẹp cho phép (đáp ứng giả) đưc c định bằng phương pháp sau: Nếu tín hiệu thử (tín hiệu không mong muốn) làm suy giảm chất ng tại một tần số riêng, tần số tín hiệu thử phải đưc tăng thêm một ng gấp đôi độ rộng băng tần của bộ lọc IF máy thu nằm ngay trưc bộ giải điều chế, theo như công bố của nhà sản xuất. Tín hiệu thử sau đó đưc giảm một lưng tương đương.

Nếu không có suy giảm chất lưng tại cả hai tần số này thì đáp ứng ở đây đưc gọi đáp ứng băng hẹp cho phép. Nếu vẫn suy giảm chất ng, thì thể do phần thay đổi đã làm cho tần số của tín hiệu thử ơng ứng với một đáp ứng băng hẹp khác. Điều này đưc xác định bằng cách lặp lại các thủ tục trên bằng cách tăng và giảm tần số tín hiệu thử thêm 2,5 lần độ rộng băng tần ở trên.

Nếu vẫn suy giảm chất ng thì đáp ứng đây không đưc coi đáp ứng băng hẹp cho phép.

2.2.6.3. Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

2.2.6.3.1. Mục đích

Phép thử này phỏng ảnh ng của nhiễu đưc gây ra trên đưng nguồn, đưng tín hiệu điều khiển từ các thiết bị phát sóng tuyến trên tàu tại các tần số dưi 80 MHz.

2.2.6.3.2. Phương pháp thử

EUT đưc đặt trên một tấm đỡ cách điện độ cao 0,1 m so với mặt phẳng tham chiếu đất (xem Hình 5). Thiết bị phụ trợ (AE) cần thiết cung cấp nguồn các tín hiệu cần thiết cho EUT để hoạt động bình thưng kiểm tra chất ng phải đưc kết nối bằng dây cáp, với các thiết bị ghép tách thích hợp (CDNs) tại khoảng cách 0,1 m 0,3 m từ EUT (xem Hình 6). TCVN 8241-4-6:2009 chỉ thiết kế của CDNs và các kẹp tiêm thay thế nếu không thể sử dụng CDN.

Chú thích:

T                Kết cuối 50 Ω

T2               Suy hao công suất (6 dB)

CDN           Mạng ghép/tách

Hình 5. Sơ đồ thiết lập thử miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

Hình 6. Ví dụ minh họa sơ đồ đơn giản của CDN sử dụng với các nguồn cung cấp không có lớp che chắn, trong phép thử nhiễu dẫn tần số vô tuyến

Phép thử phải đưc thực hiện với bộ phát thử nối lần t với các CDN, trong khi c cổng o RF không kích thích đến CDN đưc kết cuối bằng tr kháng 50 Ω.

Bộ phát thử phải đưc thiết lập cho mỗi CDN với AE EUT đưc ngắt ra và thay thế bằng các trở kháng 150 Ω. Bộ phát thử phải cung cấp e.m.f không điều chế tại cổng EUT với mức thử yêu cầu.

Phép thử đưc tiến hành như trong TCVN 8241-4-6 với các mức thử sau:

- Biên độ 3 V r.m.s quét trong dải tần số từ 150 kHz đến 80 MHz (mức khắc nghiệt 2);

- Biên độ 10 V r.m.s tại các tần số: 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6,2 MHz, 8,2 MHz, 12,6 MHz, 16,5 MHz, 18,8 MHz, 22 MHz và 25 MHz;

Trong khi thử, điều chế biên độ tại 400 Hz ± 10% với độ sâu 80% ± 10% sẽ đưc sử dụng.

Tốc độ quét tần số không đưc t quá 1,5 x 10-3 decade/s để cho phép phát hiện lỗi của EUT.

c n hiệu trên đưc đặt n đưng điện, đưng n hiệu và đưng điều khiển của

EUT. Phép kiểm tra chất ng EMC s đưc trực hiện trong và sau mỗi phép thử.

2.2.6.3.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng A như chỉ rõ trong 2.2.6.1.

2.2.6.4. Miễn nhiễm đối với bức xạ tần số vô tuyến

2.2.6.4.1. Mục đích

Phép thử này phỏng ảnh ng của các thiết bị phát sóng tuyến tần số trên 80 MHz, như các thiết bị phát VHF đặt trên tàu, thiết bị tuyến cầm tay, đặt gần thiết bị.

2.2.6.4.2. Phương pháp thử

EUT phải đưc đặt trong một phòng che thích hợp hay buồng đo không dội và có kích thưc tương xứng với EUT (xem Hình 7).

EUT cần đưc đặt khu vực trưng đồng nhất cách điện với đất bằng giá đỡ phi kim. Khu vực đồng nhất đưc hiệu chuẩn khi phòng đo trống. Cấu hình của EUT và các cáp đi cùng sẽ đưc ghi trong biên bản thử nghiệm.

Nếu đưng dây từ đến EUT không đưc chỉ rõ, các dây dẫn song song không che chắn sẽ đưc sử dụng và để trần trong trưng điện từ cách EUT 1 m.

Phép thử đưc tiến hành như trong TCVN 8241-4-3:2009, tại mức nghiêm ngặt 3, với ăng ten phát đặt đối diện với một trong bốn mặt của EUT. Khi thiết bị thể đưc sử dụng theo các ng khác nhau (thẳng đứng nằm ngang), phép thử đưc tiến hành ở tất cả các mặt.

EUT ban đầu đưc đặt sao cho một mặt trùng với mặt phẳng hiệu chuẩn. Dải tần đưc quét với tốc độ theo thứ tự 1,5 x 10-3 decade/s với dải tần từ 80 MHz đến 1 GHz 0,5 x 10-3 decade/s với dải tần từ 1 GHz đến 2 GHz, phải đủ chậm để cho phép phát hiện bất kỳ lỗi chức năng nào của EUT. Bất kỳ tần số nhạy cảm hay tần số quan tâm vưt trội nào cũng cần đưc phân tích riêng.

EUT đưc đặt trong điện trưng điều chế với ng độ 10 V/m quét trong dải tần từ 80 MHz đến 2 GHz. Điều chế tại 400 Hz ± 10% đến độ sâu 80% ± 10%.

2.2.6.4.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng A như chỉ rõ trong 2.2.6.1.

Hình 7. Ví dụ điều kiện thử nghiệm thích hợp miễn nhiễm đối với bức xạ vô tuyến

2.2.6.5. Miễn nhiễm đối với đột biến nhanh trên đưng điện a.c, đưng tín hiệu và đưng điều khiển

2.2.6.5.1. Mục đích

Phép thử này phỏng đột biến năng ng thấp, nhanh gây ra do chuyển mạch thiết bị tạo nên cung lửa điện tại chỗ tiếp xúc.

2.2.6.5.2. Phương pháp thử

Phép th được tiến hành như trong IEC 61000-4-4, tại mức nghiêm ngặt 3, sdụng thiết b phát th tuân th theo 6.1.1 của IEC 61000-4-4, mạng ghép/tách tuân th theo 6.2 của IEC 61000-4-4 cho c đường điện, và giá kẹp ghép điện dung tuân th theo 6.3 của IEC 61000-4-4 cho đường n hiệu và đường điều khiển (xem Hình 8).

Chú thích:

I                 Khoảng cách giữa giá kẹp và EUT (không lớn hơn 1 m)

(A)              Vị trí ghép đưng nguồn

(B)              Vị trí ghép đưng tín hiệu

Hình 8. Thiết lập thử nghiệm chung cho miễn nhiễm đối với đột biến nhanh

Xung với các đặc tính sau đưc sử dụng cho đưng điện, đưng tín hiệu và đưng điều khiển:

- Thời gian quá độ    : 5 ns (Giá trị nằm giữa 10% và 90%)

- Độ rộng                  : 50 ns (50% giá trị)

- Biên độ                  : 2 kV chế độ chênh lệch trên các đưng điện a.c. 1 kV chế độ chung trên đưng tín hiệu và đưng điều khiển

- Tốc độ lặp              : 5 kHz (1 kV), 2,5 kHz (2 kV)

- Ứng dụng               : burst 15 ms trong 300 ms

- Chu trình                 : 3 phút đến 5 phút cho mỗi xung cực tính dương và âm.

2.2.6.5.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng B như chỉ rõ trong 2.2.6.1.

2.2.6.6. Miễn nhiểm đối với xung sét trên đưng điện a.c.

2.2.6.6.1. Mục đích

Phép thử phỏng xung sét năng ng cao, chậm gây ra do chuyển mạch thyristor lên nguồn điện a.c.

2.2.6.6.2. Phương pháp thử

Phép th đưc tiến hành như trong TCVN 8241-4-5:2009, ti mc nghiêm ngt 2, sử dụng thiết bị phát sóng kết hợp (lai) thử tuân thủ theo 6.1 của TCVN 8241-4-5:2009, kết hợp với mạng ghép/tách tuân thủ theo 6.3.1.1 của TCVN 8241-4-5:2009 (xem Hình 9).

Xung với các đặc tính sau đưc sử dụng cho các đưng điện:

- Thời gian quá độ: 1,2 μs (Giá trị nằm giữa 10% và 90%)

- Độ rộng: 50 μs (50% giá trị)

- Biên độ: 1 kV dây/đất, 0,5 kV dây/dây

- Tốc độ lặp: 1 xung/phút

- Ứng dụng: liên tục

- Chu trình: 5 phút cho mỗi xung cực tính dương và âm.

2.2.6.6.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng B như chỉ rõ trong 2.2.6.1.

Hình 9a. Ví dụ thiết lập phép thử ghép điện dung trên đường a.c./d.c.; ghép đường tới đường, đầu ra thiết bị phát thả nổi

Hình 9b. Ví dụ thiết lập phép thử ghép điện dung trên đường a.c./d.c.; ghép đường tới đất, đầu ra thiết bị phát nối đất

Hình 9. Thiết lập phép thử miễn nhiễm đối với xung sét trên đường a.c.

2.2.6.7. Miễn nhiễm đối với biến đổi nguồn ngắn hạn

2.2.6.7.1. Miễn trừ

Phép thử này không dùng cho thiết bị điện áp d.c.

2.2.6.7.2. Mục đích

Phép thử này phỏng biến đổi nguồn do tải thay đổi mạnh. Phần này bổ sung cho phép thử biến đổi nguồn liên tục trong điều kiện đo kiểm tới hạn như chỉ ra trong Bảng 1.

2.2.6.7.3. Phương pháp thử

Biến đổi điện áp nguồn đưc tạo ra bằng nguồn điện có thể lập trình đưc

EUT phải chịu biến đổi điện áp nguồn ơng ứng với giá trị danh định 1/phút trong 10 phút (Hình 10) như sau:

a) Điện áp: danh định + (20 ± 1)%, chu trình 1,5 s ± 0,2 s, tần số: danh dịnh + (10 ± 0,5)%, chu trình 5 s ± 0,5 s, áp đặt;

b) Điện áp: danh định - (20 ± 1)%, chu trình 1,5 s ± 0,2 s, tần số: danh dịnh - (10 ± 0,5)%, chu trình 5 s ± 0,5 s, áp đặt.

Thời gian tăng và giảm biến đổi tần s và điện áp là 0,2 s ± 0,1 s (t 10% đến 90%). Các thông tin khác đưc cho trong TCVN 8241-4-5:2009.

Hình 10a. Phép thử 1: điện áp (V) + 20% và tần số (f) + 10%

Hình 10b. Phép thử 2: điện áp (V) - 20% và tần số (f) - 10%

Hình 10. Biến đổi nguồn trong phép thử miễn nhiễm đối với biến đổi điện áp nguồn ngắn hạn

2.2.6.7.4. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng B như chỉ rõ trong 2.2.6.1.

2.2.6.8. Miễn nhiễm đối với lỗi nguồn

2.2.6.8.1. Miễn trừ

Phép thử này không áp dụng với EUT hoạt động bằng nguồn ắc quy hay đưc trang bị hoặc kết nối tới ắc quy dự phòng.

2.2.6.8.2. Mục đích

Phép thử này phỏng ngắt nguồn trong khoảng thời gian ngắn do thay đổi nguồn điện hay nhảy rơle. bao gồm cả trưng hợp ngắt cho phép bởi Công ưc IMO SOLAS trong việc chuyn đổi từ nguồn điện chính sang nguồn khẩn cấp.

2.2.6.8.3. Phương pháp thử

EUT phải chịu ba lần ngắt nguồn với mỗi lần ngắt khoảng 60 s. Các thông tin khác đưc cho trong TCVN 8241-4-5:2009.

2.2.6.8.4. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất ng C như chỉ trong 2.2.6.1. Không xảy ra hỏng hóc phần mềm hay mất các dữ liệu quan trọng.

2.2.6.9. Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện

2.2.6.9.1. Mục đích

Phép thử này phỏng ảnh ng của phóng tĩnh điện từ ngưi xảy ra trong môi trưng ngưi đó tích điện, như tiếp xúc với thảm sợi nhân tạo hay các áo quần bằng Vinyl.

2.2.6.9.2. Phương pháp thử

Phép thử đưc thực hiện như tả trong TCVN 8241-4-2:2009, sử dụng thiết bị phát tĩnh điện (ESD), một tụ điện dự trữ năng ng điện dung 150 pF trở kháng phóng 330 Ω nối với một đầu phóng.

EUT phải đưc đặt trên một mặt phẳng đất bằng kim loại cách điện với mặt phẳng y. Mặt phẳng này phải nhô ra tối thiểu 0,5 m bên ngoài EUT mỗi mặt (Hình 11 12). Thiết bị phát tĩnh điện sẽ phóng điện vào các điểm trên EUT mà ngưi sử dụng thưng truy nhập trong quá trình sử dụng bình thưng.

Hình 11. Ví dụ thiết lập phép thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện (ESD) cho thiết bị đặt trên sàn chỉ rõ các vị trí cơ bản của thiết bị phát ESD

Hình 12. Ví dụ thiết lập phép thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện (ESD) cho thiết bị đặt trên bàn chỉ rõ vị trí cơ bản của thiết bị phát ESD

Thiết bị phát ESD đưc giữ vuông góc với bề mặt, tại vị trí thể thực hiện phóng điện với tốc độ 20 lần phóng trong một giây. Mỗi vị trí đưc thử với 10 lần phóng điện tích ơng âm trong khoảng thời gian giãn cách ít nhất 1 s giữa các lần phóng để cho phép kiểm tra lỗi hoạt động của EUT. Phương pháp hay đưc sử dụng phóng điện tiếp xúc; tuy nhiên phóng điện qua không khí sẽ đưc dùng ở những nơi không thể áp dụng phóng điện tiếp xúc, như trên các bề mặt sơn cách điện theo công bố của nhà sản xuất.

Để phỏng phóng điện lên các vật thể đặt cạnh EUT, 10 lần phóng đin tiếp xúc đơn, cực tính ơng âm, sẽ đưc sử dụng cho mặt phẳng đất tại mỗi bề mặt ở vị trí cách EUT 0,1 m. 10 lần phóng điện khác sẽ đưc đặt vào tâm của một cạnh của mặt phẳng ghép thẳng đứng (VCP), mặt phẳng này đưc đặt các vị trí khác nhau đủ để cả 4 bề mặt của EUT đưc chiếu đầy đủ.

Mức th là 6 kV cho phóng điện tiếp c và 8 kV cho phóng điện qua không khí.

2.2.6.9.3. Kết quả yêu cầu

Các yêu cầu kiểm tra chất ng EMC phải đưc thỏa mãn trong sau phép thử tương ứng với Tiêu chí chất lưng B như chỉ rõ trong 2.2.6.1

2.2.7. Các phép kiểm tra chung

2.2.7.1. Các phép kiểm tra sau phải đưc thực hiện

- Phép kiểm tra A với ưu tiên cứu nạn

- Phép kiểm tra A với ưu tiên an toàn

- Phép kiểm tra A với ưu tiên thông thưng

- Phép kiểm tra B với ưu tiên cứu nạn

- Phép kiểm tra B với ưu tiên an toàn

- Phép kiểm tra B với ưu tiên thông thưng

- Phép kiểm tra C sử dụng mã nhóm khu vực và ưu tiên cứu nạn

- Phép kiểm tra D với ưu tiên cứu nạn

- Phép kiểm tra D với ưu tiên thông thưng

- Phép kiểm tra E với ưu tiên cứu nạn

- Phép kiểm tra E với ưu tiên thông thưng

- Phép kiểm tra này có thể thực hiện cùng lúc với 2.2.6.3.

Các cuộc gọi kiểm tra này phải đưc thiết lập bằng cách sử dụng một nút cảnh báo cứu nạn cùng vị trí với EUT.

2.2.7.2. Các kết quả yêu cầu

Các cuộc gọi phải đưc thiết lập hủy bỏ theo mong muốn. Với các phép kiểm tra Telex, phải không nhận đưc lỗi tự nào. Với các phép kiểm tra điện thoại, chất lưng cuộc gọi phải tốt ở cả 2 hưng gọi.

2.2.8. Các phép kiểm tra hoạt động

2.2.8.1. Phép kiểm tra Telex

2.2.8.1.1. Phương pháp kiểm tra

Phép kiểm tra A phải đưc thực hiện sử dụng ưu tiên cứu nạn, cuộc gọi đưc khởi tạo từ nút cảnh báo cứu nạn từ xa, đưc đặt xa EUT ít nhất 10 m.

2.2.8.1.2. Các kết quả yêu cầu

Các cuộc gọi đưc thiết lập hủy bỏ theo mong muốn. Không lỗi tự nào nhận đưc.

2.2.8.2. Phép kiểm tra điện thoại

2.2.8.2.1. Phương pháp kiểm tra

Phép kiểm tra D đưc thực hiện sử dụng ưu tiên cứu nạn, cuộc gọi đưc khởi tạo từ nút cảnh báo cứu nạn từ xa, định vị cách EUT ít nhất 10 m.

2.2.8.2.2. Các kết quả yêu cầu

Các cuộc gọi đưc thiết lập hủy bỏ theo mong muốn. Chất ng cuộc gọi phải tốt ở cả 2 hưng.

2.2.8.3. Ưu tiên cứu nạn

2.2.8.3.1. Phương pháp kiểm tra

a) Một cuộc gọi Telex song công thông thưng đưc thiết lập từ EUT. Phép kiểm tra A đưc thực hiện với ưu tiên cứu nạn không hủy bỏ cuộc gọi thông thưng đang thực hiện.

b) Một cuộc gọi điện thoại song công thông thưng đưc thiết lập từ EUT. Phép kiểm tra A đưc thực hiện với ưu tiên cứu nạn không hủy bỏ cuộc gọi thông thưng đang thực hiện.

c) Một cuộc gọi Telex song công thông thưng đưc thiết lập từ EUT. Phép kiểm tra D đưc thực hiện với ưu tiên cứu nạn không hủy bỏ cuộc gọi thông thưng đang thực hiện.

d) Một cuộc gọi điện thoại song công thông thưng đưc thiết lập từ EUT. Phép kiểm tra D sẽ đưc thực hiện với ưu tiên cứu nạn không hủy bỏ cuộc gọi thông thưng đang thực hiện.

2.2.8.3.2. Kết quả yêu cầu

Các cuộc gọi ưu tiên thông thưng phải bị hủy bỏ tự động. Các cuộc gọi ưu tiên cứu nạn phi đưc thiết lập tự động.

2.2.9. Nguồn điện

2.2.9.1. Nguồn điện tới hạn

Đo kiểm chất ng kiểm tra chất ng tại các điều kiện nguồn tới hạn đưc thực hiện tại điều kiện môi trưng chỉ rõ trong Bảng 2.

2.2.9.2. Điều kiện khắc nghiệt

Các yêu cầu liên quan cần đáp ứng cho trong 2.2.2.3.

2.2.9.3. Biến đổi nguồn ngắn hạn

Các phép thử tương ứng cho trong 2.2.6.7.

2.2.9.4. Lỗi nguồn

Các phép thử tương ứng cho trong 2.2.6.8.

3. Quy định về quản lý

Các thiết bị trạm mặt đất INMARSAT-B sử dụng trên tàu biển phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy công bố hợp quy các thiết bị trạm mặt đất INMARSAT-B sử dụng trên tàu biển chịu sự kiểm tra của quan quản nhà c theo các quy định hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Cục Quản chất ng Công nghệ thông tin Truyền thông các Sở Thông tin Truyền thông trách nhiệm tổ chức, ng dẫn, triển khai quản các thiết bị trạm mặt đất INMARSAT-B sử dụng trên tàu biển theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này đưc áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68- 247:2006 “Thiết bị trạm mặt đất INMARSAT B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật”.

5.3. Trong trưng hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này sự thay đổi, bổ sung hoặc đưc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

 

Phụ lục A

(Quy định)

CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN LẮP ĐẶT

Sổ tay thiết bị phải cung cấp các thông tin cần thiết để xác định EUT tuân thủ các yêu cầu lắp đặt của IMO không.

A.1. Nguồn điện

A.1.1. Trạm mặt đất đặt trên tàu thưng đưc cung cấp năng ng từ nguồn điện chính trên tàu. Ngoài ra, thể vận hành trạm mặt đất trên tàu các thiết bị phụ trợ, gồm cả hệ thống theo dõi ăng ten, từ nguồn năng lưng thay thế.

A.1.2. Việc chuyển đổi từ một nguồn cung cấp sang một nguồn khác hoặc bất kỳ một gián đoạn nào tới 60 s của nguồn điện phải không gây ra trạng thái ngừng hoạt động của thiết bị hay đòi hỏi phải khởi tạo lại thiết bị bằng tay.

A.1.3. Nếu yêu cầu vn hành thiết bị từ nhiều nguồn năng ng điện, cần phải bố trí để chuyển đổi nhanh từ một nguồn này sang một nguồn khác nhưng không cần sát nhập bố trí này trong thiết bị.

A.2. Vị trí ăng ten

A.2.1. Ăng ten cần đặt vị trí không bị vật chắn cản trở làm suy giảm đáng kể chất lưng thiết bị trong mọi góc phương vị ngẩng xuống dưi một góc -5°.

A.2.2. Cần xem xét kỹ ng ảnh ng của rung động khi lắp đặt ăng ten trên cột cao giảm thiểu quạt mờ. Các vật thể nằm trong phạm vi 10 m từ mái vòm tạo ra quạt mờ lớn hơn 6° sẽ làm giảm đáng kể hoạt động của ăng ten.

A.2.3.. Thiết bị lắp đặt trên tàu phải tách rời, ở khoảng cách cho phép, khỏi ăng ten của các thiết bị truyền thông và thiết bị định vị khác.

Các thông tin bổ sung trong ng dẫn cài đặt thiết kế (Inmarsat:1997, Inmarsat-B design and installation guidelines) cho Inmarsat-B.

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

THU CÁC THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI (MSI)

MSI hiện đang đưc phát quảng qua NAVTEX SafetyNET. Inmarsat-B không cung cấp các dịch vụ y. Để thu đưc MSI, cần cài đặt các thiết bị thu bổ sung thích hợp nằm trong bộ cài đặt GMDSS (xem A.701, IEC 61097-4 IEC 61097-6).

Hình B.1 chỉ các khu vực địa xác định cho truyền điều phối các cảnh báo định vị sóng vô tuyến.

Hình B.1. Các khu vực địa lý xác định cho truyền bá và điều phối các cảnh báo định vị sóng vô tuyến

 

Phụ lục C

(Tham khảo)

QUÉT CHÙM ĐIỂM CỦA INMARSAT-B

Phần không gian Inmarsat thế hệ thứ 3 mang lưu ng chủ yếu trong các chùm điểm. Mỗi chùm điểm cung cấp dịch vụ chỉ cho phần bề mặt trái đất nhìn thấy đưc từ vệ tinh liên quan.

Kết quả các trạm mặt đất đặt trên tàu (SES) Inmarsat-B phải khả năng xác định đưc chùm điểm nào thích hợp tại vị trí địa hiện tại của SES. Quá trình này gọi là ”Lựa chọn chùm điểm”.

Lựa chọn chùm điểm đưc thực hiện khi SES đo (với giãn cách thích hợp không nhỏ hơn 2 h) độ lớn tín hiệu phát pilot trong mỗi chùm điểm trong khu vực đại dương mà tàu đang định vị.

Trong quá trình lựa chọn chùm điểm (cũng như trong bất kỳ thời điểm nào mà SES đang thực hiện truyền lưu ng), do SES chỉ một máy thu nên không thể nhận bất kỳ cuộc gọi từ bờ nào, kể cả cuộc gọi ưu tiên cứu nạn.

Tuy nhiên, việc phát các cuộc gọi ưu tiên cứu nạn từ tàu, việc thu đáp ứng từ bờ sẽ không bị ảnh ng do việc phát các yêu cầu tiếp nhận ưu tiên cứu nạn sẽ làm cho quá trình lựa chọn chùm điểm dừng trong 6 h tiếp theo.

Tổng thời gian SES không thể nhận đưc tín hiệu ưu tiên cứu nạn từ bờ do quá trình lựa chọn chùm điểm phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp (ví dụ như số lưng các chùm điểm bao phủ hoàn toàn hoặc một phần vị trí địa hiện tại của SES), nhưng sẽ không t quá 12 phút trong một ngày (tương đương với độ khả dụng 99,2%) cho phn không gian Inmarsat thế hệ thứ ba. Mỗi chu trình không khả dụng (do lựa chọn chùm điểm) điển hình sẽ là 1 phút.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ITU, Radio Regulation

[2] IMO MSC Circular 862:1998, Clarifications of certain requirements in IMO performance standards for GMDSS equipment

[3] IEC 61097-10:1999, Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 10: Inmarsat-B ship earth station equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test result

Tìm kiếm

Thông tin Quy chuẩn QCVN27:2011/BTTTT
Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN27:2011/BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Ngày ban hành14/04/2011
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước