Tải về định dạng Word (824.5KB) Tải về định dạng PDF (18.4MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10906-3:2017 về Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 10906-3:2017

GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPV6) - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 3: KIỂM TRA CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT IPV6

Internet Protocol, Version 6 (IPv6) - Protocol conformance - Part 3: Test for IPv6 specification

Lời nói đầu

TCVN 10906-3:2017 được xây dựng trên cơ sở tài liệu Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6 (Section 1) của Chương trình IPv6 Ready Logo.

TCVN 10906-3:2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPV6) - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 3: KIỂM TRA CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT IPV6

Internet Protocol Version 6 (IPv6) - Protocol conformance - Part 3: Test for IPv6 specification

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các bài kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật của IPv6 theo TCVN 9802-1:2013.

Tiêu chuẩn này được dùng để đánh giá tính tuân th của các thiết bị nút IPv6.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cn thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 9802-1:2013, Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 1: Quy định kỹ thuật”.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau đây.

3.1  Nhóm thuật ngữ về địa chỉ

3.1.1  Tiền tố (prefix)

Một chuỗi bit bao gồm một số bit đầu của đa chỉ.

3.1.2  Địa chỉ link-layer (link-layer address)

Định danh tầng liên kết cho một giao diện. Ví dụ, bao gồm những địa ch IEEE 802 cho các liên kết Ethernet.

3.1.3  Địa chỉ on-link (on-link)

Một địa chỉ được gán cho một giao diện trên một liên kết cụ th. Một nút mạng xem một địa ch là địa chỉ on-link nếu:

- Địa ch đó được bao hàm bởi một trong các tiền tố của liên kết (chẳng hạn đã được chỉ thị bởi cờ on-link trong tùy chọn Prefix Information), hoặc

- Một router lân cận xác định địa ch đó là đích đến của bn tin Redirect, hoặc

- Nhận được một bản tin Neighbor Advertisement cho địa chỉ (mục tiêu) đó, hoặc

- Nhận được bất kỳ một bản tin Neighbor Discovery từ đa chỉ đó.

3.1.4  Địa chỉ off-link (off-link)

Ngược lại với đa chỉ “on-link; là đa chỉ mà không được gán cho bất kỳ giao diện nào trên một liên kết cụ th.

3.1.5  Địa ch multicast tt cả các nút (all-node multicast address)

Đa ch có phạm vi liên kết cục bộ gửi ti các nút mạng có dạng là FF02::1.

3.1.6  Địa chỉ multicast tất cả các router (all-router multicast address)

Địa ch có phạm vi liên kết cục bộ gửi tới các router có dạng là FF02::2.

3.1.7  Địa chỉ link-local (link-local address)

Một địa chỉ unicast chỉ ở trong phạm vi liên kết mới có thể được sử dụng đ hướng tới những nút mạng lân cận. Tất cả giao diện trên router phải có một địa ch link-local. Và giao diện trên các host phải có một địa ch link-local.

3.1.8  Địa ch global

Đa chỉ IPv6 không thuộc các địa chỉ như địa ch multicast IPv6, địa ch loopback IPv6, địa ch link-Iocal IPv6 và địa ch không xác đnh IPv6 (::).

3.2  Nhóm thuật ngữ về bản tin

3.2.1  Bản tin Router Solicitation (RS)

Khi một giao diện được kích hoạt, host có thể gửi bản tin Router Solicitation để yêu cầu router tạo ra bản tin Router Advertisement ngay lập tức chứ không phải vào lần dự kiến tiếp theo.

3.2.2  Bn tin Router Advertisement (RA)

Router định kỳ thông báo sự hiện diện của nó với các thông số của kết nối và internet hoặc trả lời bản tin Router Solicitation. Bản tin Router Advertisement chứa tiền t được sử dụng để xác định một địa chỉ khác chia sẻ cùng kết nối (xác định đa ch on-link) và/hoặc để cu hình địa ch, hay chứa giá trị giới hạn chặng.

3.2.3  Bản tin Neighbor Solicitation (NS)

Được gửi bi một nút đ xác định đa ch link-layer của nút lân cận, hoặc đ kim chứng vẫn có kh năng kết nối tới nút lân cận thông qua địa chỉ link-layer đã được lưu đệm. Bản tin Neighbor Solicitation cũng được sử dụng cho việc phát hiện đa chỉ trùng lặp.

3.2.4  Bn tin Neighbor Advertisement (NA)

Bản tin hồi đáp khi nút mạng nhận được bản tin Neighbor Solicitation. Một nút cũng có th gi bản tin Neighbor Advertisement để thông báo việc thay đổi địa ch link-layer.

3.3  Nhóm thuật ngữ về từng nội dung trong bài đo

3.3.1  Mục đích bài đo

Mô tả ngắn gọn mục đích thực hiện của bài đo.

3.3.2  Tham chiếu

Liệt kê các mục quy định yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn được kiểm tra trong bài đo. Trong một số bài đo, mục này có th cũng đưa ra các tài liệu tham khảo để giúp người thực hiện hiu rõ hơn các nội dung trình bày trong bài đo, các tài liệu mang tính chất tham khảo sẽ được đánh dấu (*) sau phn dẫn chiếu.

3.3.3  Yêu cầu tài nguyên

Quy định cụ thể về công cụ cần thiết để hỗ trợ trong quá trình thực hiện bài đo như các phần mềm, phn cứng và thiết bị thử nghiệm.

3.3.4  Thiết lập đo

Mô tả cu hình của tất cả các thiết bị trước khi bắt đầu đo, cũng như thiết lập những thủ tục tối thiểu trước khi tiến hành đo.

3.3.5  Thủ tục đo

Hướng dẫn từng bước cho quá trình thực hiện các bài đo. Những bước này bao gồm những thủ tục như kích hoạt giao diện, rút các thiết bị từ mạng, gửi các gói dữ liệu từ một thiết b và các bước cần quan sát các gói tin.

3.3.6  Kết quả mong muốn

Liệt kê các kết quả quan sát mà được kiểm tra bởi các máy đo đ xác minh rằng các thiết b được đo đang hoạt động đúng cách.

4  Chữ viết tắt

HUT

Host cần kim tra

Host Under Test

MTU

Đơn vị truyền tải tối đa

Maximum Transmission Unit

msb

Bit quan trọng nhất

Most Significant Bit

NUT

Nút mạng cần kiểm tra

Node Under Test

RUT

Router cần kiểm tra

Router Under Test

TN

Nút mạng hỗ trợ kiểm tra

Test Node

TR

Router hỗ trợ kiểm tra

Test Router

5  Tổng quát

5.1  Sơ đồ tng quan

Tất cả các bài đo sử dụng sơ đồ đo sau đây:

Hình 1 - Sơ đồ đo tổng quan

Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý

Trong các bài đo mà router có một giao diện vật lý, sử dụng cấu hình sau đây:

Mào đầu đường hầm chung X

Mào đầu đường hầm chung Y

Mào đầu IPv6

Source Address: Địa chỉ global của NUT

Destination Address: Địa ch global của TN4

Next Header: 41

Mào đầu IPv6

Source Address: Đa chỉ global của TN4

Destination Address: Địa ch global của NUT

Next Header: 41

5.2  Thiết lập thủ tục đo chung

Các bài đo trong TCVN này có th sử dụng thủ tục thiết lập đo chung được đnh nghĩa trong điều này. Trừ khi có các quy định khác trong trường hợp cụ thể, mỗi TR hoặc TN sẽ trả lời bản tin Neighbor Solicitation bằng các bn tin Neighbor Advertisement chuẩn. Nếu NUT là một router, NUT phải thiết lập c IsRouter có giá trị là TRUE cho mỗi giao diện.

Thủ tục thiết lập này sử dụng trong trường hợp NUT có router mặc định là TR1, một global prefix, và chắc chắn rằng NUT kết nối được tới TR1.

1. Nếu NUT là một host, TR1 truyền một bản tin Router Advertisement tới địa ch multicast tất cả các nút Bản tin Router Advertisement bao gồm một tùy chọn Prefix Information chứa một global prefix và các bit L và A được thiết lập. Điều này s làm cho NUT thêm TR1 vào danh sách router mặc định của nó (Default Router List), cấu hình một địa chỉ global, và tính toán Reachable Time. Trường Router Lifetime và Prefix Lifetime có giá trị đủ dài để nó không bị hết hạn trong suốt quá trình đo.

2. Nếu NUT là một router, cấu hình một tuyến mặc định với TR1 là chặng tiếp theo.

3. TR1 truyền một bản tin Echo Request tới NUT và trả lời các bản tin Neighbor Solicitation từ phía NUT. Đợi bn tin Echo Reply từ phía NUT. Điều này s giúp cho NUT phân giải đa ch của TR1 và tạo mục Neighbor Cache cho TR1 với trạng thái là REACHABLE.

5.3  Xóa cấu hình đo chung

Th tục Xóa cấu hình sẽ làm cho NUT chuyển đổi các mục Neighbor Cache đã được tạo trong bài đo sang trạng thái không mục Neighbor Cache và xóa tất cả các mục ghi từ Default Router List và Prefix List của nó.

1. Nếu một TR gửi một bn tin Router Advertisement trong phần thủ tục đo hoặc thiết lập bài đo, thì TR đó gửi đi một bản tin Router Advertisement có trưng Router Lifetime và mỗi trường Prefix Litetime được đặt bằng 0 nếu có thể áp dụng.

2. Mỗi TR hoặc TN trong bài đo gửi đi một bản tin Neighbor Advertisement cho mỗi mục Neighbor Cache với một tùy chọn Target Link-layer Address chứa một địa chỉ đã được lưu đệm khác. Trường cờ Override sẽ được thiết lập.

3. Mỗi TR hoặc TN gửi đi một bản tin Echo Request tới NUT và đợi bản tin phn hồi Echo Reply.

4. Mỗi TR hoặc TN không phản hồi thêm các bản tin Neighbor Solicitation.

5.4  Mặc đnh chung

MTU liên kết thiết lập giá tr MTU mặc định tương ứng với loại đường truyn cho tất cả các nút trên tất cả các giao diện.

Nếu NUT là một router, cấu hình một đa ch global trên giao diện phía Link B của NUT kết hp với tiền tố X.

6  Các bài đo

Các gói tin mặc định

Mào đầu IPv6

Echo Request

Neighbor Advertisement

Version: 6

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

Trafic Class: 0

 

Payload Length: 16

 

Next Header: 58

FIow Label: 0

 

Next Header: 58

 

Destination Address: NUT

Next Header: 59 (Không mào đầu)

Hop Limit: 255

Destination Address: Địa chỉ Link-local của NUT

 

Mào đầu ICMPV6

Type: 128

Code: 0

 

Neighbor Advertisement

Router flag: 0 đối với TN1, 1 đối với TR1

Solicited flag: 1

Override flag: 1

Target Address: Địa chỉ Link-local của TN1/TR1

 

 

6.1  Các bài đo cho phần Mào đu IPv6

i 6.1.1  Trường Version

Mc đích bài đo

Kiểm tra nút xử lý đúng trưng Version của các gói tin nhn được.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.2

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thc hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

 

Gói tin A

 

 

Mào đầu IPv6

Version: Xem phần Th tục đo

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, mào đầu IPv6 của Gói tin A có giá tr trường Version bằng 4.

2. TN1 phát gói tin Echo Request đến NUT.

3. Quan sát NUT.

4. Lặp lại các bước 1 và 2 với giá trị trường Version bằng 0, 5, 7 và 15.

Kết quả mong muốn

c 3: NUT phi hoạt động ổn định và không tạo các gói tin không hợp lệ. Trong Bước 2, NUT phải trả lời gói tin Echo Request thứ 2 t TN1.

Bài 6.1.2  Giá trị trường Traffic Class khác không - nút kết thúc

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử đúng trường Traffic Class của gói tin nhận được và tạo giá trị hợp lệ trong gói tin phát đi.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.6

- RFC 2474 - Điều 3 (*)

- RFC 3168 - Điều 5 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Mào đầu IPv6

Traffic Class: 32

Next Header: 58

 

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có trường Traffic Class bằng 32.

2. Quan sát các gói NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Bước 2: NUT phải tạo bản tin Echo Reply. Nếu NUT h trợ việc sử dụng trường Traffic Class cụ th, thì giá tr trường Traffic Class trong gói tin Echo Reply có th khác 0. Ngược lại, giá tr trường Traffic Class sẽ bằng 0.

Bài 6.1.3  Giá trị trường Traffic Class khác không - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

Mục đích bài đo

Kiểm tra một router xử lý đúng trường Traffic Class của các gói tin nhn được và tạo giá trị hợp lệ trong các gói tin phát đi.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.6

- RFC 2474 - Điu 3 (*)

- RFC 3168 - Điều 5 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

1. Ktch hoạt giao diện của RUT trên Link A.

Gói tin A

 

Mào đầu IPv6

Traffic CIass: 32

Next Header: 58

 

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A đến địa ch global của TN2 với chặng đầu tiên đi qua RUT. Gói tin A là một gói tin Echo Request với giá trường Traffic Class bằng 32.

2. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Kết qu mong muốn

Bước 2: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request). Nếu RUT hỗ trợ sử dụng trường Traffic Class cụ thể thì giá trị trường Traffic Class trong Echo Request có thể khác không. Ngược lại, trường Traffic Class s được truyền đến TN2 mà không thay đổi.

Bài 6.1.4  Giá trị trường Flow Label khác không

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng trường Flow Label của các gói tin nhận được và tạo giá tr hợp l trong các gói tin phát đi.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.5, Phụ lục A

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Mào đu IPv6

Flow Label: 214375

Next Header: 58

 

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: NUT nhận trường Flow Label có giá trị khác không

1. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request đến NUT có giá tr trường Flow Label bằng 214375 (giá trị hexa 0x34567).

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: RUT chuyn tiếp trường Flow Label có giá tr khác không (chỉ thực hiện với router)

3. Kích hoạt giao diện của RUT kết nối đến Link A.

4. Cấu hình RUT quảng bá tiền tố khác nhau trên Link A và Link B.

5. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request có giá trị trường Flow Label bằng 0x34567 đến địa ch global của TN2 vi chặng đầu tiên đi qua RUT.

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi trên Link A.

Kết qu mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải tạo bản tin Echo Reply. Nếu NUT hỗ trợ sử dụng trường Flow Label thì giá tr trường Flow Label trong gói tin Echo Reply có th khác không. Ngược lại, giá trị trường Flow Label phải bằng 0.

Phần B

Bước 6: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request từ TN1 đến TN2. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request). Nếu RUT không hỗ trợ sử dụng trường Flow Label thì trường Flow Label phải không được thay đi trong gói tin đã chuyển tiếp.

i 6.1.5  Xử lý trường Payload Length của gói tin

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng trường Payload Length của các gói tin nhận được.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.2

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phn.

 

 

Gói tin A

 

 

 

Mào đầu IPv6

Payload Length: Xem phần Th tục đo

Next Header: 58

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Độ dài tải là số lẻ

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request với mào đầu IPv6 có giá trị trường Payload Length bằng 0x33 (51).

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: RUT chuyển tiếp gói tin có độ dài tải là số l (ch thực hiện với router)

3. Kích hoạt giao diện của RUT kết nối đến Link A.

4. Cấu hình RUT quảng bá tiền tố khác nhau trên Link B và Link A.

5. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request đến TN2 với chặng đu tiên qua RUT và có mào đầu IPv6 với giá trị tng Payload Length bằng 0x33 (51).

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi trên Link A.

Phần B: Độ dài tải là số chẵn

7. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu IPv6 với giá trị trường Payload Length bằng 0x32 (50).

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong mun

Phần A và C

Bước 2 và 8: NUT phải tạo bn tin Echo Reply, cho thấy việc xử lý thành công gói tin.

Phần B

Bước 6: RUT phải chuyn tiếp gói tin Echo Request từ TN1 đến TN2. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request).

i 6.1.Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu IPv6

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng khi gặp giá tr của Next Header bằng 59 (Không có mào đầu kế tiếp).

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.7

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

Mào đu IPv6

Next Header: 59

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: NUT nhận gói tin không có mào đầu kế tiếp

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT. Gói tin A chứa mào đầu IPv6 với giá trị trường Next Header bằng 59. Theo sau mào đầu IPv6 là mào đầu ICMPv6 Echo Request.

2. Quan sát NUT.

Phần B: RUT chuyn tiếp gói tin không có mào đầu kế tiếp (chỉ thực hiện với router)

3. Kích hoạt giao diện kết nối đến Link A của RUT.

4. Cu hình RUT đ quảng bá tiền tố khác nhau trên Link B và Link A.

5. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request chứa mào đầu IPv6 có giá trị trường Next Header bằng 59 đến địa chỉ global của TN2 với chặng đầu tiên đi qua RUT.

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi trên Link A.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải không gửi bt kỳ gói tin nào đ trả lời Gói tin A.

Phần B

Bước 6: RUT phải chuyn tiếp Gói tin A đến TN2. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cu hình chung cho router có một giao diện vật được thêm vào Gói tin A). Các octet theo sau mào đầu IPv6 với giá trị trường Next Header bằng 59 phải không thay đổi.

Bài 6.1.7  G trtrường Next Header chưa được quy định

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút tạo đáp ứng thích hợp đến trường Next Header không mong muốn hoặc chưa được quy định.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3

- RFC 4443-Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Gói tin B

Mào đầu IPv6

Next Header: Xem phần Thủ tục đo

Mào đầu IPv6

Next Header: 0

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 0

ID: 135

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: Mào đầu kế tiếp chưa được quy định trong mào đầu IPv6 (nhiều giá trị)

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT. Gói tin A có mào đầu IPv6 với giá trị trường Next Header bằng 143.

2. TN1 phát gói tin Echo Request hợp lệ đến NUT.

3. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

4. Lặp li các Bước 1 và 2 với tất cả các giá trị mào đầu chưa được quy định giữa 144 và 252 trong Bước 1.

Phần B: Mào đầu kế tiếp không mong mun trong mào đầu IPv6

5. TN1 phát Gói tin B đến NUT. Gói tin B có mào đầu IPv6 với giá trị trường Next Header bằng 0. Mào đầu m rộng thực tế theo sau là một mào đầu Fragment. Fragment ID là 135.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 3: NUT sẽ gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường ICMPv6 Code bằng 1 (xuất hiện giá tr trường Next Header chưa được quy định). Trường ICMPv6 Pointer sẽ bằng 0x06 (độ lệch trường Next Header). NUT phải trả lời gói tin Echo Request từ TN1 trong Bước 2.

Phần B

Bước 6: NUT s coi mào đầu Fragment như một mào đầu Hop-by-Hop Options. Vì thế, Fragment ID s được biên dch như th nó là một loại Option. NUT sẽ gửi bn tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code sẽ bằng 2 (xuất hiện loại Option IPv6 chưa được quy đnh). Trường Pointer sẽ bằng 0x2e (độ lệch Fragmant ID trong mào đầu Fragment). NUT sẽ loại b Gói tin B và không gửi gói tin Echo Reply đến TN1

Bài 6.1.8  Giá trtrường Hop Limit bằng 0 - Nút kết thúc

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng trường Hop Limit của các gói tin đã nhn và tạo giá trị hợp lệ trong các gói tin phát đi.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.2 và 4.7.2.

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

Mào đầu IPv6

Hop Limit: 0

Next Header. 58

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có trường Hop Limit bằng 0.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Bước 2: NUT phải tạo gói tin Echo Reply với giá trị trường Hop Limit lớn hơn 0.

Bài 6.1.9  Giảm giá trị trường Hop Limit - Nút trung gian (chỉ thực hiện với router)

Mục đích bài đo

Kiểm tra một router xử lý đúng trường Hop Limit của các gói tin nhận được và tạo giá tr hợp lệ trong các gói tin phát đi.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điu 4.2 và 4.7.2.

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thtục Xóa cấu hình đo chung sau mi phần.

Gói tin A

Mào đầu IPv6

Hop Limit: 15

Next Header: 58

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. Kích hoạt giao diện kết nối đến Link A trên RUT.

2. Cấu hình RUT quảng bá các tiền tố khác nhau trên Link A và Link B.

3. TN1 phát Gói tin A đến địa chỉ global ca TN2 vi chặng đầu tiên đi qua RUT. Trường Hop Limit được thiết lập bằng 15.

4. Quan sát các gói tin RUT phát đi trên Link A.

Kết qu mong muốn

Bước 4: RUT sẽ chuyn tiếp Gói tin A đến TN2. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào Gói tin A). Giá trị trường Hop Limit số được giảm xuống còn 14.

Bài 6.1.10  Chuyển tiếp IP - Địa chỉ nguồn và đích - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút chuyn tiếp đúng các bản tin ICMPv6 Echo Request.(1)

Tham chiếu

- RFC 4443 - Điều 2.2, 4.2.

- TCVN 9802-2:2015 - Điu 5.2.1, 5.2.5.2, 5.2.5.6, 5.2.7, 5.2.7.1, 5.2.8. (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phần đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình chung sau mỗi phn. Kích hoạt giao diện ca RUT trên Link A.

Thủ tục đo

Phần A: Gói tin Echo Request gửi đến đa chỉ unicast global

1. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến đa chỉ unicast global của TN1 với chặng đầu tiên qua RUT. Đa ch nguồn là địa ch global của TN2.

2. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần B: Gót tin Echo Request gửi đến địa ch unicast global (kết thúc tiền tố là các trường giá trị 0)

3. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến địa ch unicast global của TN1 (tiền tố 8000:0000::/64) với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là đa chỉ global của TN2

4. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần C: Gói tin Echo Request gi từ địa ch không xác định

5. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến TN1 với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là địa ch không xác định (0:0:0:0:0:0:0:0).

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần D: Gói tin Echo Request gửi đến địa chỉ Loopback

7. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến đa ch Loopback (0:0:0:0:0:0:0:1) với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là địa chỉ global của TN2.

8. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần E: Gói tin Echo Request gửi từ đa ch Link-local

9. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến TN1 với chặng đầu tiên qua RUT. Địa chỉ nguồn là đa ch Link-local của TN2.

10. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần F: Gói tin Echo Request gửi đến địa chỉ Link-local

11. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến địa ch Link-local của TN1 với chặng đầu tiên qua RUT. Địa chỉ nguồn là địa ch global của TN2.

12. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần G: Gói tin Echo Request gửi đến đa chỉ Site-Local

13. TN2 phát bản tin ICMPV6 Echo Request đến địa ch Site-Local của TN1 vi chặng đầu tiên qua RUT. Đa chỉ nguồn là đa chỉ global của TN2.

14. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần H: Gói tin Echo Request gửi đến địa ch multicast phạm vi toàn cục

15. Cu hình định tuyến multicast trên RUT.

16. TN1 là một đối tượng nghe cho nhóm multicast địa ch FF1E::1:2.

17. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến địa ch multicast phạm vi toàn cục của TN1 (FF1E::1:2) với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là địa chỉ global của TN2.

18. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần I: Gói tin Echo Request gửi đến đa ch multicast phạm vi liên kết cục bộ

19. Cấu hình định tuyến multicast trên RUT.

20. TN1 là một đối tượng nghe cho nhóm multicast địa ch FF12::1:2.

21. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến địa ch multicast phạm vi liên kết cục bộ của TN1 (FF12::1:2) với chặng đầu tiên qua RUT. Địa chỉ nguồn là địa ch global của TN2.

22. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần J: Gói tin Echo Request gửi đến đa ch multicast (giá trị Reserved bằng 0)

23. Cấu hình định tuyến multicast trên RUT.

24. TN1 là một đối tượng nghe cho nhóm multicast địa chỉ FF10::1:2.

25. TN2 phát bản tin ICMPv6 Echo Request đến địa ch multicast (FF10::1:2) chứa trường Reserved thiết lập bằng 0 với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là địa ch global của TN2.

26. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần K: Gói tin Echo Request gi đến đa chỉ multicast (giá tr Reserved bằng F)

27. Cấu hình định tuyến multicast trên RUT.

28. TN1 là một đối ợng nghe cho nhóm multicast địa ch FF1F::1:2.

29. TN2 phát bn tin ICMPV6 Echo Request đến đa ch multicast của TN1 (FF1F::1:2) chứa trường Reserved thiết lập bằng 0 với chặng đầu tiên qua RUT. Địa ch nguồn là đa chỉ global của TN2.

30. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN1.

Phần B

Bước 4: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần C

Bước 6: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần D

Bước 8: RUT phải không chuyn tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần E

Bước 10: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần F

Bước 12: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần G

Bước 14: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1.

Phần H

Bước 18: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến Link B.

Phần I

Bước 22: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến Link B.

Phần J

Bước 26: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến Link B.

Phần A

Bước 30: RUT phải chuyn tiếp gói tin Echo Request đến Link B.

CHÚ THÍCH: (1) Bài đo này không bắt buộc thc hiện khi kim tra tính tuân thủ theo TCVN 9802-1:2013 nhưng yêu cu thc hiện khi kiểm tra tuân thủ giao thc ICMPv6 theo RFC 4443.

6.2  Các bài đo cho phần Các tùy chọn và mào đầu m rộng

i 6.2.1  Giá trtrường Next Header bằng 0

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút loại b gói tin có trường Next Header bằng 0 trong một mào đầu không phải mào đu IPv6 và tạo bản tin ICMPv6 Parameter Problem gửi đến nguồn của gói tin nhận được.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3

- RFC 4443 - Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Mào đu IPv6

Next Header: 0

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 0

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, Gói tin A có mào đầu Hop-by-Hop Options với trường Next Header bằng 0.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Bước 2: NUT sẽ gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường ICMPv6 Code có giá tr bằng 1 (quy định xuất hiện giá tr trưng Next Header chưa đưc quy định). Trường ICMPv6 Pointer có giá trị 0x28 (độ lệch trưng Next Header trong mào đầu Hop-by-Hop Options). NUT sẽ loại b gói tin Echo Request và không gi gói tin Echo Reply đến TN1.

Bài 6.2.2  Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu m rộng

Mục đích bài đo

Kim tra nút xử lý đúng khi gặp giá trị trường Next Header bằng 59 (không có mào đầu kế tiếp).

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.7

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bn tin

- Giám sát đ bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phn.

Gói tin A

 

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 60

 

 

 

Mào đầu Destination Options

Next Header: 59

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Nút kết thúc

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, Gói tin A cha mào đầu Destination Options với giá trị trường Next Header bằng 59. Theo sau mào đầu Destination Options là một mào đu ICMPv6 Echo Request.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Nút trung gian (chỉ thực hiện với router)

3. Kích hoạt giao diện trên Link A của RUT.

4. Cấu hình RUT quảng bá các tin tố khác nhau trên Link A và Link B.

5. TN1 phát Gói tin A đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin A chứa một mào đầu Destination Options với giá trị trưng Next Header bằng 59. Theo sau mào đầu Destination Options là một mào đu ICMPv6 Echo Request.

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi trên Link A.

Kết quả mong muốn

Phần A

ớc 2: NUT phải không gửi bất kỳ gói tin nào để tr lời Gói tin A.

Phn B

Bước 6: RUT sẽ chuyn tiếp Gói tin A đến TN2 trên Link A. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào Gói tin A). Các octet đi sau phn cui của mào đầu có trường Next Header bằng 59 phải không thay đổi.

i 6.2.3  Giá trị trường Next Header chưa được quy định trong mào đầu m rộng - Nút kết thúc

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút loại bỏ gói tin có giá trị trường Next Header không mong muốn hoặc chưa được quy định trong mào đầu mở rộng và phát bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến nguồn của gói tin.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3

- RFC4443-Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bn tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Gói tin B

Mào đầu IPv6

Next Header: 60

 

Mào đu IPv6

Next Header: 60

 

 

Mào đầu Destination Options

Next Header: 60

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

Mào đầu Destination Options

Next Header: Xem phn Thủ tục đo

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

 

Mào đu Fragment

Next Header: 58

Reserved: 0

Fragment Offset: 0x10E0 (8 bit đầu = 135)

Res: 0x2

More Fragments flag: 0

 

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: Trường Next Header trong mào đầu mở rộng có giá trị chưa được quy định (nhiều g trị)

1. TN1 phát Gói tin A. Gói tin A có mào đu Destination Options với giá tr trường Next Header bằng 143.

2. TN1 phát gói tin Echo Request hp l đến NUT.

3. Lặp lại các Bước 1 và 2 với tất cả các giá tr mào đầu kế tiếp chưa được quy định nằm giữa 144 đến 252 trong Bước 1.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Trường Next Header trong mào đầu mở rộng có giá trị không được mong đợi

5. TN1 phát Gói tin B. Gói tin B có mào đầu Destination Options với giá trị trường Next Header bằng 60. Mào đầu mở rộng thực tế theo sau là mào đầu Fragment. Fragment Offset 0x10E0 8 bit đầu tiên trong 13 bit này có giá trị bằng 135). Trường dành trước thứ 2 bằng 0x2 và bit More Fragments được xóa(bằng 0). (Nếu được xử lý như một mào đầu Destination Options thì s được xử lý như trường hợp có độ dài dữ liệu tùy chọn (Option Data Length) bằng 4).

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 4: NUT s gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường ICMPv6 Code số bằng 1 (quy định xuất hiện trường Next Header chưa được quy định). Trường ICMP6 Pointer sẽ bằng 0x28 (độ lệch trường Next Header). NUT sẽ gửi một bản Echo Reply để trả lời gói tin Echo Request đã gửi bởi TN1 trong Bước 2.

Phn B

Bước 6: Từ trường Next Header trong mào đầu Destination Options, NUT mong muốn mào đầu Fragment là một mào đầu Destination Options. Vì thế, Fragment Offset s được biên dịch như thlà một loại Option. NUT sẽ gửi bn tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code s có giá trị bằng 2 (quy định xut hiện loại Option IPv6 chưa được quy đnh). Trường Pointer số bằng 0x32 (độ lệch Fragment Offset trong mào đầu Fragment). NUT sẽ loại bỏ Gói tin B và sẽ không gửi gói tin Echo Reply đến TN1.

i 6.2.4  Thứ tự xử lý mào đầu mrộng

Mục đích bài đo

Kim tra một nút xử lý các mào đầu của gói tin IPv6 theo đúng thứ tự.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3, 4.3.1, 4.3.2 và 4.3.5.

- RFC 4443 - Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

 

Gói tin A

Gói tin B

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Payload Length: 37

 

Payload Length: 37

 

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 60

 

Next Header: 60

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: PadN

 

Option: PadN

 

 

Opt Data Len: 4

 

Opt Data Len: 4

 

 

Mào đầu Destination Options

 

Mào đầu Destination Options

 

 

Next header: 44

 

Next header: 44

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: 135 (không xác định, msb: 10b)

 

Option: 7 (không xác định, msb: 00b)

 

 

Opt Data Len: 4

 

Opt Data Len: 4

 

 

Mào đầu Fragment

 

Mào đầu Fragment

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Fragment Offset: 0

 

Fragment Offset: 0

 

 

More Fragments flag: 1

 

More Fragments flag: 1

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

Data Length: 5

 

Data Length: 5

 

 

Gói tin C

 

Gói tin D

 

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 0

Payload Length: 37

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 0

Payload Length: 37

 

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

Next Header 44

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 44

Header Ext. Length: 0

Option: PadN

Opt Data Len: 4

 

 

Mào đầu Fragment

Next Header 60

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 1

 

Mào đầu Fragment

Next Header: 60

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 0

 

 

Mào đầu Destination Options

Next header 58

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (không xác định, msb: 10b)

Opt Data Len: 4

 

Mào đầu Destination Options

Next header: 58

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (không xác định, msb: 10b)

Opt Data Len: 4

 

 

ICMPv6 Echo Request

Data Length: 5

 

ICMPv6 Echo Request

Data Lertgth: 5

 

Thủ tục đo

Phần A: Mào đầu Destination Options đi trước mào đầu Fragment, lỗi từ mào đầu Destination Options

1. TN1 phát Gói tin A. Gói tin A chứa một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options, mào đầu Destination Options và mào đầu Fragment theo thứ tự đó. Mào đầu Destination Options có một loại Option không xác đnh với giá trị bằng 135. Mào đầu IPv6 có giá tr trường Payload Lengh không phải là bội số của 8 (octet) và mào đầu Fragment thiết lập bit M.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Mào đầu Destination Options đi trước mào đầu Fragment, lỗi từ mào đầu Fragment

3. TN1 phát Gói tin B, một Echo Request chứa mào đầu Hop-by-Hop Options, mào đầu Destination Options và mào đu Fragment theo thứ t đó. Mào đu Destination Options chứa một loại Option không xác đnh với giá tr bng 7. Mào đầu IPv6 có giá trị trường Payload Length không là bội s của 8 (octet) và mào đầu Fragment thiết lập bit M.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Mào đầu Fragment đi trước mào đu Destination Options, lỗi từ mào đầu Fragment

5. TN1 phát Gói tin C, một gói tin Echo Request chứa mào đầu Hop-by-Hop Options, mào đầu Fragment và mào đầu Destination Options theo th tự đó. Mào đầu IPv6 có giá trị trường Payload Length không là bội số của 8 (octet) và mào đầu Fragment thiết lập bit M. Mào đầu Destination Options chứa một loại Option không xác đnh với giá tr bằng 135.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần D: Mào đầu Fragment đi trước mào đầu Destination Options, lỗi từ mào đầu Destination Options

7. TN1 phát Gói tin D, một gói tin Echo Request chứa mào đầu Hop-by-Hop Options, mào đầu Fragment và mào đầu Destination Options theo thứ tự đó. Mào đầu IPv6 có giá trị trường Payload Length không là bội số của 8 (octet) và mào đầu Fragment không thiết lập bit M. Mào đu Destination Options cha một loại Option không xác định với giá trị bằng 135.

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code phải có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy đnh). Trường Pointer phải bằng 0x32 (độ lệch trường loại Option trong mào đầu Destination Options). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request từ TN1.

Phần B

Bước 4: NUT sẽ gi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code số có giá tri bằng 0 (quy định xuất hiện lỗi trường mào đầu). Trường Pointer số bằng 0x04 (độ lệch trường Payload Length trong mào đầu IPv6). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request từ TN1.

Phần C

Bước 6: NUT s gi bn tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code sẽ có giá trị bằng 0 (quy định xut hiện lỗi trường mào đu). Trường Pointer số bằng 0x04 (độ lệch trường Payload Length trong mào đầu IPv6). NUT phải loại b gói tin Echo Request từ TN1.

Phần D

Bước 8: NUT phải gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code phải có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Nếu bản tin IPv6 Parameter Problem gm một mào đầu Fragment, thì trường Pointer phải là 0x32 (độ lệch trường loại Option trong mào đầu Destination Options). Nếu bản tin IPv6 Parameter Problem không chứa mào đầu Fragment thì trường Pointer phải là 0x32 (độ lệch trưng loại Option trong mào đầu Destination Options). NUT phi loại bỏ gói tin Echo Request từ TN1.

Bảng 6.2.5  Thứ tự xử lý tùy chọn

Mục đích bài đo

Kim tra một nút xử lý các tùy chọn trong một mào đu đơn theo đúng thứ tự.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.2.

- RFC 4443 -Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Gói tin B

Mào đu IPv6

 

Mào đu IPv6

Next Header: 60

 

Next Header 60

Mào đầu Destination Options

 

Mào đầu Destination Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 3

 

Header Ext. Length: 3

Option: 7 (Không xác định, msb: 00b)

 

Option: 7 (Không xác đnh, msb: 00b)

Opt Data Len: 4

 

Opt Data Len: 4

Option: 71 (Không xác đnh, msb: 01b)

 

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

Opt Data Len: 6

 

Opt Data Len: 6

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

Opt Data Len: 6

 

Opt Data Len: 6

Option: 199 (Không xác định, msb:11b)

 

Option: 71 (Không xác định, msb: 01b)

Opt Data Len: 6

 

Opt Data Len: 6

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

i tin C

Mào đầu IPv6

Next Header: 60

Mào đầu Destination Options

Next Header: 58

Header Ext. Length: 3

Option: 7 (Không xác định, msb: 00b)

Opt Data Len: 4

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

Opt Data Len: 6

Option: 71 (Không xác định, msb: 01b)

Opt Data Len: 6

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

Opt Data Len: 6

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: Tùy chọn đầu tiên có các bit Most Significant là 00b, tùy chọn tiếp theo có các bit Most Significant là 01b

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với 4 tùy chọn không xác đnh. Các loại tùy chọn có giá trị là 7, 71,135 và 199.

2. Quan sát NUT.

Phần B: Tùy chọn đầu tiên có các bit Most Significant là 00b, tùy chọn tiếp theo có các bit Most Significant là 10b

3. TN1 phát Gói tin B đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với 4 tùy chọn không xác định. Các loại tùy chn có giá trị là 7, 135, 199 và 71.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Tùy chọn đầu tn có các bit Most Significant là 00b, tùy chọn tiếp theo có các bit Most Significant là 11b

5. TN1 phát Gói tin C đến địa ch link-Iocal của NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với 4 tùy chọn không xác định. Các loại tùy chọn có giá trlà 7, 199, 71 và 135.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết qu mong muốn

Phần A

ớc 2: NUT phải loại b bản tin ICMPv6 Echo Request và không gửi bất kỳ gói tin nào đến TN1.

Phần B

Bước 4: NUT phải gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code sẽ có giá tr bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Trường Pointer sẽ bằng 0x30 (độ lệch trường loại Option ca tùy chọn thứ 2). NUT phải loại b gói tin Echo Request được gửi từ TN1 và phải không gửi bản tin Echo Reply.

Phần C

Bước 6: NUT phải gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code s có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Trường Pointer số bằng 0x30 (độ lệch trường loại Option của tùy chọn thứ 2). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request được gi từ TN1 và phải không gửi bản tin Echo Reply.

Bài 6.2.6  Xử lý các tùy chọn - mào đầu Hop-by-Hop Options (Nút kết thúc)

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng cả tùy chọn xác định và không xác định, và thực hiện đúng theo giá trị hai bit vị trí cao nhất của tùy chọn.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.2 và 4.3.3.

- RFC 4443 - Điu 2.2, 2.4 và 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bn tin

- Giám sát để bt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

 

Gói tin A

 

Gói tin B

 

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: Pad1

 

Option: PadN

 

 

Option: Pad1

 

Opt Data Len: 4

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

 

 

 

 

Gói tin C

 

Gói tin D

 

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: 7 (Không xác định, msb: 00b)

 

Option: 71 (Không xác định, msb: 01b)

 

 

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

 

 

 

 

Gói tin E

 

Gói tin F

 

 

Mào đu IPv6

 

Mào đu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Headar Ext. Length: 0

 

 

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

 

 

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

 

 

 

 

Gói tin G

 

Gói tin H

 

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Destination Address: đa chỉ multicast Link-local tất cả các nút

 

Destination Address: địa chỉ multicast Link-local tất c các nút

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

 

 

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

Thủ tục đo

Phần A: Tùy chọn Pad1

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với 6 tùy chọn Pad1

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Tùy chọn PadN

3. TN1 phát Gói tin B đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một tùy chọn PadN 6 octet.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Các bit Most Significant là 00b

5. TN1 phát Gói tin C đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 7.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần D: Các bit Most Significant là 01b

7. TN1 phát Gói tin D đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá tr bằng 71.

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần E: Các bit Most Significant là 10b, đa chỉ đích unicast

9. TN1 phát Gói tin E đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác đỊnh với giá trị bằng 135.

10. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần F: Các bit Most Significant là 11b, địa chỉ đích unicast

11. TN1 phát Gói tin F đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 199.

12. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần G: Các bit Most Significant là 10b, địa chỉ đích multicast

13. TN1 phát Gói tin G, một gói tin Echo Request gửi đến đa chỉ multicast cục bộ có mào đầu Hop-by-Hop Options chứa một loại tùy chọn không xác đnh với giá tr bằng 135.

14. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần H: Các bit Most Significant là 11b, địa ch đích multicast

15. TN1 phát Gói tin H, một gói tin Echo Request gi đến địa ch multicast cục bộ có mào đầu Hop-by-Hop Options chứa một loại tùy chọn không xác định với giá tr bằng 199.

16. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải gửi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần B

Bước 4: NUT phải gửi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần C

Bước 6: Tùy chọn không xác định được bỏ qua và mào đầu được xử lý. NUT phải gửi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần D

Bước 8: NUT phải không tạo bất kỳ gói tin nào gi đến TN1. Gói tin Echo Request phải được loại b.

Phần E

Bước 10: NUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trưng Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trưng Option của mào đầu Hop-by-Hop Options). NUT phải loại b gói tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Địa ch nguồn của bản tin Parameter Problem phải giống địa ch đích trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa ch đích sẽ giống địa ch nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần F

Bước 12: NUT phải gi một bản tin ICMPv6 Paramater Problem đến TN1. Trường Code có giá tr bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trưng Option của mào đu Hop-by-Hop Options). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nht.

- Địa chỉ nguồn của bản tin Parameter Problem phải giống địa ch đích trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa chỉ đích sẽ giống địa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần G

Bước 14: NUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá tr trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Hop-by-Hop Options). NUT phải loại bi tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Địa ch đích của bản tin Parameter Problem sẽ giống đa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần H

Bước 16: NUT phải không tạo bất kỳ gói tin nào gửi đến TN1. Gói tin Echo Request bị loại bỏ, vì địa chỉ đích là multicast. NUT phải không gửi bất kỳ bản tin ICMPv6 Parameter Problem.

Bài 6.2.7  Xử lý các tùy chọn - mào đu Hop-by-Hop Options (ch thực hiện với router)

Mục đích bài đo

Kiểm tra một router xử lý đúng cả tùy chọn xác định và không xác đnh, và thực hiện đúng theo giá trị hai bit v trí cao nhất của tùy chọn.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.2 và 4.3.3.

- RFC 4443 - Điều 2.2, 2,4 và 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bn tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần. Kích hoạt giao diện của RUT đến Link A.

 

Gói tin A

Gói tin B

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: Pad1

 

Option: PadN

 

 

Option: Pad1

 

Opt Data Len: 4

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

Option: Pad1

 

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

 

 

 

 

Gói tin C

Gói tin D

 

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

 

 

Next Header: 0

 

Next Header: 0

 

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

 

Next Header: 58

 

Next Header: 58

 

 

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

 

 

Option: 7 (Không xác định, msb: 00b)

 

Option: 71 (Không xác định, msb: 01b)

 

 

Opt Data Len: 4

 

Opt Data Len: 4

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

Gói tin E

 

Gói tin F

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 0

 

Next Header: 0

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác đnh, msb: 11b)

Opt Data Len: 4

 

Opt Data Len: 4

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

Gói tin G

 

Gói tin H

Mào đầu IPv6

Destination Address: địa ch multicast phạm vi toàn cục

Next Header: 0

 

Mào đầu IPv6

Destination Address: địa ch multicast phạm vi toàn cục của TR1

Next Header: 0

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

Opt Data Len: 4 octet

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

Opt Data Len: 4 octet

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPV6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: Tùy chọn Pad1

1. TN1 phát Gói tin A đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin A là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với 6 tùy chọn Pad1.

2. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần B: Tùy chọn PadN

3. TN1 phát Gói tin B đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin B là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một tùy chọn PadN 4 octet.

4. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần C: Các bit Most Significant là 00b

5. TN1 phát Gói tin C đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin C là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 7.

6. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần D: Các bit Most Significant là 01b

7. TN1 phát Gói tin D đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin D là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá tr bằng 71.

8. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần E: Các bit Most Significant là 10b, địa ch đích unicast

9. TN1 phát Gói tin E đến TN2 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin E là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 135.

10. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần F: Các bit Most Significant là 11b, địa chỉ đích unicast

11. TN1 phát Gói tin F đến TN2 với chặng đầu tn qua RUT. Gói tin F là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá tr bằng 199.

12. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần G: Các bit Most Significant là 10b, địa ch đích multicast

13. TN1 phát Gói tin G đến đa ch đích multicast phạm vi toàn cục trên Link A với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin G là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop- by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác đnh với giá tr bằng 135.

14. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Phần H: Các bit Most Significant là 11b, đa ch đích multicast

15. TN1 phát Gói tin H đến địa ch đích multicast phạm vi toàn cục của TR1 với chặng đầu tiên qua RUT. Gói tin H là một gói tin Echo Request có mào đầu Hop-by-Hop Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 199.

16. Quan sát các gói tin RUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN2. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request).

Phn B

Bước 4: RUT phải chuyn tiếp gói tin Echo Request đến TN2. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request).

Phần C

Bước 6: Tùy chọn không xác đnh được bỏ qua và mào đầu được xử lý. RUT phải chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN2. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cu hình chung cho router có một giao diện vật lý được thêm vào gói tin Echo Request).

Phần D

Bước 8: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN2. Gói tin Echo Request bị loại bỏ. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì RUT phải không thêm Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4).

Phần E

Bước 10: RUT phải gửi bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy đnh xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đu Hop-by-Hop Options). RUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không chuyển tiếp bản tin này đến TN2. (Nếu RUT ch có một giao diện vật lý thì RUT phải không thêm Mào đu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4). Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Địa chỉ đích sẽ giống đa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần F

Bước 12: RUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy đnh xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Hop-by-Hop Options). RUT phi loại b gói tin Echo Request và không chuyển tiếp bản tin này đến TN2. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì RUT phải không thêm Mào đầu đường hm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4). Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bn tin ICMPV6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nh nht.

- Địa ch đích sẽ giống địa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần G

Bước 14: RUT phi gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá tr trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Hop-by-Hop Options). RUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không chuyển tiếp bản tin này đến TN2. (Nếu RUT chỉ có một giao diện vật lý thì RUT phải không thêm Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4). Gói tin Echo Request có trong bản tin báo Iỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không ln hơn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Đla chỉ đích của bản tin Parameter Problem sẽ giống đa ch nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần H

Bước 16: RUT phải không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TR1. Gói tin Echo Request bị loại bỏ, vì địa ch đích là multicast. RUT phải không gửi bất kỳ bn tin ICMPv6 Parameter Problem.

Bàì 6.2.8  Xử lý các tùy chọn - mào đầu Destination Options

Mục đích bài đo

Kim tra một nút xử lý đúng c tùy chọn xác định và không xác định, và thực hiện đúng theo giá tr hai bít vị trí cao nhất của tùy chọn.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.2 và 4.3.3.

- RFC 4443 - Điều 2.2, 2.4 và 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Gói tin B

Mào đu IPv6

 

Mào đu IPv6

Next Header: 60

 

Next Header: 60

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

Option: Pad1

 

Option: PadN

Option: Pad1

 

Opt Data Len: 4

Option: Pad1

 

 

Option: Pad1

 

 

Option: Pad1

 

 

Option: Pad1

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

 

 

Gói tin C

 

Gói tin D

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 60

 

Next Header: 60

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

Option: 7 (Không xác định, msb: 00b)

 

Option: 71 (Không xác định, msb: 01b)

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

i tin E

 

Gói tin F

Mào đu IPv6

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 60

 

Next Header: 60

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (Không xác định, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

 

Gói tin G

 

Gói tin H

Mào đầu IPv6

 

Mào đầu IPv6

Destination Address: địa ch multicast Link-local tất cả các nút

 

Destination Address: địa chỉ multicast Link-local tất cả các nút

Next Header: 60

 

Next Header: 60

Mào đầu Hop-by-Hop Options

 

Mào đầu Hop-by-Hop Options

Next Header: 58

 

Next Header: 58

Header Ext. Length: 0

 

Header Ext. Length: 0

Option: 135 (Không xác đnh, msb: 10b)

 

Option: 199 (Không xác định, msb: 11b)

Opt Data Len: 4 octet

 

Opt Data Len: 4 octet

ICMPv6 Echo Request

 

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

Phần A: Tùy chọn Pad1

1. TN1 phát Gói tin A đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với 6 tùy chọn Pad1.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Tùy chọn PadN

3. TN1 phát Gói tin B đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với tùy chọn PadN 4 octet.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Các bit Most Significant là 00b

5. TN1 phát Gói tin C đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 7.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần D: Các bit Most Significant là 01b

7. TN1 phát Gói tin D đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với một loại tùy chọn không xác đnh với giá trị bằng 71.

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần E: Các bit Most Significant là 10b, địa ch đích unicast

9. TN1 phát Gói tin E đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với một loạt tùy chọn không xác định với giá trị bằng 135.

10. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần F: Các bit Most Significant là 11b, đa chỉ đích unicast

11. TN1 phát Gói tin F đến NUT, một gói tin Echo Request có mào đầu Destination Options với một loại tùy chọn không xác định với giá trị bằng 199.

12. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần G: Các bit Most Significant là 10b, đa chỉ đích multicast

13. TN1 phát Gói tin G, một gói tin Echo Request gửi đến địạ chỉ multicast cục bộ mà có mào đu Destination Options với một loại tùy chọn không xác định với giá tri bằng 135.

14. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần H: Các bit Most Significant là 11b, địa ch đích multicast

15. TN1 phát Gói tin H, một gói tin Echo Request gửi đến địa ch multicast cục bộ mà có mào đầu Destination Options với một loại tùy chọn không xác định vi giá tr bằng 199.

16. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải gửi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần B

Bước 4: NUT phải gi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần C

Bước 6: Tùy chọn không xác định được bỏ qua và mào đầu được xử lý. NUT phải gửi một gói tin Echo Reply đến TN1.

Phần D

Bước 8: NUT phải không tạo bất kỳ gói tin nào gửi đến TN1. Gói tin Echo Request bị loại b.

Phần E

Bước 10: NUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Destination Options). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hớn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Địa ch nguồn của bản tin Parameter Problem phải giống đa ch đích trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa chỉ đích sẽ giống địa ch nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần F

Bước 12: NUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá tr bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy đnh). Giá tr trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Destination Options). NUT phải loại bi tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bn tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nht.

- Địa ch nguồn của bản tin Parameter Problem phi giống địa chỉ đích trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa ch đích sẽ giống địa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần G

Bước 14: NUT phải gửi một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Trường Code có giá trị bằng 2 (quy định xuất hiện Option IPv6 chưa được quy định). Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Option của mào đầu Destination Options). NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không gửi bn tin Echo Reply. Gói tin Echo Request có trong bản tin báo lỗi (bản tin ICMPv6 Parameter Problem) phải không lớn hơn MTU IPv6 nhỏ nhất.

- Địa chỉ đích của bản tin Parameter Problem sẽ giống đa chỉ nguồn trong gói tin Echo Request của TN1.

Phần H

Bước 16: NUT phải không tạo bất kỳ gói tin nào gửi đến TN1. Gói tin Echo Request bị loại bỏ, vì địa ch đích là multicast. NUT phải không gửi bất kỳ bn tin ICMPv6 Parameter Problem. NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và không gửi bản tin Echo Reply.

Bài 6.2.9  Giá trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút kết thúc

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút xử lý đúng gói tin IPv6 dành cho nút đó, chứa mào đầu Routing có giá trị trường Routing Type chưa được quy định.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.4.

- RFC 5095 - Điều 3 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phần đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

 

Mào đầu IPv6

Source Address: Địa ch global của TN2

Destination Address: Địa chỉ global của NUT

Next Header: 43

 

 

 

Mào đầu Routing

Next Header: 58

Header Ext. Length: 6

Routing Type: 33

Segments Left: 0

Address [1]: Địa ch global 2

Address [2]: Địa ch global 3

Address [3]: Địa ch global của TR1

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Giá tr trường Routing Type chưa được quy đnh, bằng 33

1. TR1 chuyển tiếp Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đầu Routing với giá tr trường Routing Type bằng 33 và giá trị trường Segments Left bng 0. Gói tin Echo Request dành cho NUT.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Giá trị trường Routing Type chưa được quy đnh, bằng 0

3. TR1 chuyn tiếp Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đầu Routing vi giá trị trường Routing Type bằng 0 và giá trị trường Segments Left bằng 0. Gói tin Echo Request dành cho NUT.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phn A

Bước 2: NUT phải b qua giá trị trường Routing Type chưa được quy đnh và sẽ trả lời gói tin Echo Request bằng cách gửi gói tin Echo Reply đến TN2 sử dụng TR1 làm chặng đầu tiên.

Phn B

c 4: NUT phải b qua giá tr trường Routing Type chưa được quy đnh và s trả lời gói tin Echo Request bằng cách gửi gói tin Echo Reply đến TN2 sử dụng TR1 làm chặng đầu tiên.

i 6.2.10  G trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút trung gian

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút (đóng vai trò là nút trung gian) xử lý đúng các gói tin IPv6 chứa mào đầu Routing với giá trị Routing Type chưa được quy định.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.4.

- RFC 5095 - Điều 3 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ to bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phần đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

 

Mào đầu IPv6

Source Address: Địa ch globaL của TN2

Destination Address: Địa ch global của NUT

Next Header: 43

 

 

 

Mào đầu Routing

Next Header: 58

Header Ext. Length: 6

Routing Type: 33

Segments Left: 1

Address [1]: Địa chỉ global 2

Address [2]: Địa chỉ global 3

Address [3]: Địa chỉ global của TR1

 

 

 

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Giá trị trường Routing Type chưa được quy định, bằng 33

1. TR1 chuyển tiếp Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đầu Routing với giá trị trưng Routing Type bằng 33 và giá trị trường Segments Left bằng 1. Gói tin Echo Request dành cho NUT.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Giá tr trường Routing Type chưa đưc quy định, bằng 0

3. TR1 chuyn tiếp Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đu Routing với giá trị trường Routing Type bằng 0 và giá tr trường Segments Left bằng 1. Gói tin Echo Request dành cho NUT.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phần A

Bước 2: NUT phải loại b gói tin Echo Request và gửi bản tin ICMP Parameter Problem, giá trị trường Code bằng 0 đến đa ch global của TN2. Giá trị trường Pointer phải bằng 0x2A (độ lệch trường Routing Type của mào đầu Routing). (Nếu nút là router và ch có một giao diện vật lý thì RUT phải không thêm Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4).

Phần B

Bước 4: NUT phải loại bỏ gói tin Echo Request và gửi bản tin ICMP Parameter Problem, giá tr trường Code bằng 0 đến đa ch global của TN2. Giá tr trường Pointer phi bằng 0x2A (độ lệch trường Routing Type của mào đu Routing). (Nếu nút là router và ch có một giao diện vật lý thì RUT phi không thêm Mào đầu đường hầm chung X đã nêu trong Cấu hình chung cho router có một giao diện vật lý, cũng không chuyển tiếp gói tin Echo Request đến TN4).

6.3  Các bài đo cho phần Phân mảnh

Bài 6.3.1  Lắp ghép phân mảnh

Mục đích bài đo

Kim tra một nút lắp ghép đúng các gói tin đã phân mảnh và phân biệt giữa các phân mảnh gói tin sử dụng đa ch nguồn, đa ch đích và Fragment ID.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.4 và 4.4.

- RFC 4443-Điều 3.3(*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bản tin

Thiết lập đo

Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phần đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A: Gói tin IPv6 chứa một bản tin ICMPv6 Request có kích thước 80 octet dữ liệu được phân mảnh thành 3 gói tin, kích thước tối đa của một gói tin phân mảnh chứa 32 octet dữ liệu.

Phân mảnh A.1

Phân mảnh A.2

Phân mảnh A.3

Mào đầu IPv6

Next Header: 44

Source Address: Xem phần Thủ tục đo

Destination Address: Xem phần Thủ tục đo

Mào đầu IPv6

Next Header: 44

Source Address: Xem phần Thủ tục đo

Destination Address: Xem phần Thủ tục đo

Mào đầu IPv6

Next Header: 44

Source Address: Xem phần Thủ tục đo

Destination Address: Xem phn Thủ tục đo

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 1

ID: Xem phn Thủ tục đo

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: (4) 32 octet

More Fragments flag: 1

ID: Xem phần Thủ tục đo

Fragment Data: 32 octet

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Ottset: (8) 64 octet

More Fragments flag: 0

ID: Xem phần Thủ tục đo

Fragment Data: 24 octet

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Tất cả các phân mảnh đều hợp lệ

1. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Tất cả các phân mảnh có cùng đa ch nguồn, địa ch đích và Fragment ID.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Tất cả các phân mảnh đều hp lệ, thứ tự ngược lại

3. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.3, A.2 và A.1. Tất cả các phân mảnh có cùng đa ch nguồn, địa chỉ đích và Fragment ID.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Các Fragment ID khác nhau giữa các phân mảnh

5. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Phân mảnh A.1 và A.3 có Fragment ID bằng 2999. Phân mảnh A.2 có Fragment ID bằng 3000. Đa ch nguồn và đa ch đích của tt c các phân mảnh đều giống nhau.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần D: Địa chỉ ngun khác nhau giữa các phân mảnh

7. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Phân mảnh A.1 và A.3 có địa nguồn là địa chỉ Link-local của TN1. Phân mảnh A.2 có địa chỉ nguồn của một đa ch Link-local khác. Các đa ch đích và Fragment ID của tất cả các phân mảnh đều giống nhau.

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần E: Địa chỉ đích khác nhau giữa các phân mảnh

9. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Phân mnh A.1 và A.3 có địa ch đích là địa ch Link-local của NUT. Phân mnh A.2 có đa ch đích là địa chỉ global của NUT. Các địa chỉ nguồn và Fragment ID của tất cả các phân mảnh đều giống nhau.

10. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần F: Lắp ghép đến 1500 octet

11. TN1 phát gói tin Echo Request đến NUT. TN1 trả lời bất k bn tin NS nào bằng bản tin NA.

12. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

13. TN1 phát các phân mảnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Tất c các phân mảnh có cùng địa chỉ nguồn, đa chỉ đích và Fragment ID. Tuy nhiên tải của mỗi phân mảnh được sửa đổi đ kích thước gói tin đã lắp ghép là 1500 octet.

14. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong mun

Phần A

Bước 2: NUT phải phát một bản tin Echo Reply đến TN1 đ trả lời bản tin Echo Request đã lắp ghép.

Phần B

Bước 4: NUT phải phát một bản tin Echo Reply đến TN1 để trả lời bản tin Echo Request đã lắp ghép.

Phần C

Bước 6: NUT phi không phát bản tin Echo Reply đến TN1, vì bản tin Echo Request không th lắp ghép do có sự khác nhau về Fragment ID. Sau 60 giây khi nhận phân mảnh A.1, NUT s phát bản tin ICMPv6 Time Exceeded đến TN1.

Phần D

Bước 8: NUT phải không phát bản tin Echo Reply đến TN1, vì bản tin Echo Request không thể lắp ghép do có sự khác nhau về địa ch nguồn. Sau 60 giây khi nhận phân mảnh A.1, NUT s phát bản tin ICMPv6 Time Exceeded đến TN1.

Phn E

Bước 10: NUT phải không phát bản tin Echo Reply đến TN1, vì bản tin Echo Request không thể lắp ghép do có sự khác nhau về đa chỉ đích. Sau 60 giây khi nhận phân mảnh A.1, NUT sẽ phát bản tin ICMPv6 Time Exceeded đến TN1.

Phần F

Bước 12: NUT phi trả lời bản tin Echo Request từ TN1.

Bước 14: NUT phải trả lời bản tin Echo Request từTN1.

Bài 6.3.2  Thời gian lp ghép các phân mnh bị vượt quá

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút thực hiện các hoạt động thích hợp khi thời gian lắp ghép bị vượt quá đối với một gói tin.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.5.

- RFC 4443 - Điều 2.2, 3.3, 2.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lp đo

Thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung khi bắt đầu mỗi phn đo. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo sau mỗi phn.

Gói tin A: Gói tin IPv6 chứa một bản tin ICMPv6 Request có kích thước 80 octet dữ liệu được phân mảnh thành 3 gói tin, kích thước tối đa ca một gói tin phân mảnh chứa 32 octet dữ liệu.

Phân mảnh A.1

Phân mảnh A.2

Phân mảnh A.3

Mào đu IPv6

Next Header: 44

Source Address: Địa ch global của TN1

Destination Address: Địa ch global của NUT

Mào đầu IPv6

Next Header 44

Source Address: Địa chỉ global của TN1

Destination Address: Địa chỉ global của NUT

Mào đầu IPv6

Next Header: 44

Source Address: Địa ch global của TN1

Destination Address: Địa ch global của NUT

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 1

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: (4) 32 octet

More Fragments flag: 1

Fragment Data: 32 octet

Mào đu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: (8) 64 octet

More Fragments flag: 0

Fragment Data: 24 octet

ICMPv6 Echo Request

 

Thủ tục đo

Phần A: Thời gian nhận các phân mảnh cách nhau một khoảng nhỏ hơn 60 giây

1. TN1 phát các phân mảnh theo th tự A.1, A.2 và A.3. Có một khoảng trễ bằng 55 giây giữa việc truyền phân mảnh A.1 và các phân mảnh A.2 và A.3.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần B: Thời gian b vượt quá trước khi nhận được phân mảnh cuối cùng

3. TN1 phát các phân mnh theo thứ tự A.1, A.2 và A.3. Có một khong thời gian trễ bằng 65 giây giữa việc truyền phân mảnh A.1 và các phân mảnh A.2 và A.3.

4. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần C: Thời gian b vượt quá (toàn cục), chỉ nhận được phân mảnh đầu tiên

5. TN1 phát phân mảnh A.1.

6. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần D: Thời gian b vượt quá (Link-local), ch nhận được phân mảnh đầu tiên

7. TN1 phát phân mảnh A.1 với địa ch nguồn là đa ch Link-local của TN1 và địa chỉ đích thiết lập là địa chỉ Link-local của NUT.

8. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Phần E: Thời gian b vượt quá, chỉ nhận được phân mảnh th hai

9. TN1 phát phân mảnh A.2.

10. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Phn A

Bước 2: Các phân mảnh A.2 và A.3 vừa đến trước khi bộ đếm thời gian lắp ghép của NUT hết hạn đối với phân mảnh A.1. NUT phải phát gói tin Echo Reply đến TN1 để trả lời gói tin Echo Request đã lắp ghép.

Phần B

Bước 4: Các phân mảnh A.2 và A.3 đến sau khi bộ đếm thời gian lắp ghép ca NUT hết đối với phân mnh A.1. NUT phải không phát gói tin Echo Reply đến TN1, vì gói tin Echo Request không được lắp ghép đúng thời hạn. Sau 60 giây khi nhận được phân mảnh A.1, NUT số phát một bản tin ICMPv6 Time Exceeded đến TN1 với giá trị trường Code bằng 1 (quy đnh thời gian lắp ghép phân mảnh bị vượt quá).

- Trường unused (không được sử dụng) phải được thiết lập bằng 0.

- Địa chỉ nguồn của gói tin phải giống đa chỉ đích global trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa chỉ đích sẽ giống đa chỉ nguồn global trong gói tin Echo Request của TN1.

- Gói tin Echo Request trong bản tin báo lỗi phải không vượt quá MTU IPv6 nhỏ nhất.

Phần C và D

Bước 6,8: NUT phải không phát gói tin Echo Reply đến TN1, vì gói tin Echo Request không được hoàn thành. Sau 60 giây khi nhận được phân mnh A.1, NUT sẽ phát một bản tin ICMPv6 Time Exceeded đến TN1 với giá tr trường Code bằng 1 (quy định thời gian lắp ghép phân mảnh b vượt quá).

- Trường unused (không được sử dụng) phải được thiết lập bằng 0.

- Địa ch nguồn của gói tin phải giống địa chỉ đích global trong gói tin Echo Request của TN1.

- Địa chỉ đích sẽ giống địa ch nguồn global trong gói tin Echo Request của TN1.

- Gói tin Echo Request trong bản tin báo lỗi phải không vượt quá MTU IPv6 nhỏ nhất.

Phần E

Bước 10: NUT phải không phát gói tin Echo Reply hoặc bản tin Time Exceeded đến TN1.

i 6.3.3  Mào đầu Fragment có bit M được thiết lập, giá trị trường Payload Length không hợp lệ

Mục đích bài đo

Kiểm tra một nút thực hiện các hoạt động thích hợp khi nhận một phân mảnh với bit quy định cờ More Fragments được thiết lập (nhiều phân mnh), nhưng có giá trị trường Payload Length không phải là bội số của 8 octet.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.5.

- RFC 4443 - Điều 3.4 (*)

Yêu cầu tài nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát để bắt bản tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện th tc Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Mào đầu IPv6

Payload Length: 21 octet

Next Header: 44

 

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: 0

More Fragments flag: 1

ICMPv6 Echo Request

Data Length: 5 octet

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đầu Fragment chứa bit quy định cờ More Fragments được thiết lập. Độ dài tải bằng 21, không phải là bội số của 8.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Bước 2: NUT phải không phát gói tin Echo Reply đến TN1, vì phân mảnh bị loại bỏ. NUT sẽ phát một bản tin ICMPv6 Parameter Problem đến TN1. Giá trị trường Code sẽ bằng 0 (quy định xuất hiện lỗi trường mào đầu). Giá tr trường Pointer sẽ là 0x04 (độ lệch trường Payload Length của mào đầu IPv6).

Bài 6.3.4  Mào đầu Fragment cụt (stub)

Mục đích bài đo

Kim tra một nút chp nhận độ lệch phân mnh bằng 0 với cờ More Fragments xóa.

Tham chiếu

- TCVN 9802-1:2013 - Điều 4.3.5 và 4.4.

Yêu cầu i nguyên

- Bộ tạo bản tin

- Giám sát đ bắt bn tin

Thiết lập đo

Không thực hiện Thiết lập thủ tục đo chung. Thực hiện thủ tục Xóa cấu hình đo chung sau mỗi phần.

Gói tin A

 

Mào đầu IPv6

Next Header: 44

 

Mào đầu Fragment

Next Header: 58

Fragment Offset: 0

More Fragmants flag: 0

ICMPv6 Echo Request

Thủ tục đo

1. TN1 phát Gói tin A, một gói tin Echo Request có mào đầu Fragment với giá trị trường Fragment Offset bằng 0 và cờ More Fragments xóa.

2. Quan sát các gói tin NUT phát đi.

Kết quả mong muốn

Bước 2: NUT phải phát một gói tin Echo Reply đến TN1. Gói tin Echo Reply phải không chứa mào đầu Fragment.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Bảng đối chiếu nội dung tương đương của TCVN 10906-3:2017 và tài liệu “Phase-1 /Phase-2 Test specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6”

TCVN 10906-3:2017

Revision 4.0.6

1. Phạm vi áp dụng

 

2. Tài Iiệu viện dẫn

 

3. Thuật ngữ và định nghĩa

 

3.1 Nhóm thuật ngữ về địa chỉ

 

3.2 Nhóm thuật ngữ về bản tin

 

3.3 Nhóm thuật ngữ về từng nội dung trong bài đo

 

4. Chữ viết tắt

Abbreviations and Acronyms

5. Tổng quát

 

5.1 Sơ đồ tổng quan

Common Topology

5.2 Thiết lập thủ tục đo chung

Common Test Setup

5.3 Xóa cấu hình đo

Common Test Cleanup (for all tests)

5.4 Mặc định chung

Common Defaults (for all tests)

6. Các bàl đo

Section 1

6.1 Các bài đo cho phn Mào đầu IPv6

Section 1, Group 1

6.2 Các bài đo cho phần Các tùy chọn và mào đầu mở rộng

Section 1, Group 2

6.3 Các bài đo cho phần Phân mảnh

Section 1, Group 3

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Bảng tổng hợp kết quả đo

STT

Bài đo

Đánh giá

Ghi chú

Các bài đo cho phần Mào đầu IPv6

1

Bài 6.1.1 Trường Version

□ Đạt

□ Không đạt

 

2

Bài 6.1.2 Giá trị trường Traffic Class khác không - nút kết thúc

□ Đạt

□ Không đạt

 

3

Bài 6.1.3 Giá trị trường Traffic Class khác không - Nút trung gian (chỉ thực hiện với router)

□ Đạt

□ Không đạt

 

4

Bài 6.1.4 Giá trị trường Flow Label khác không

□ Đạt

□ Không đạt

 

5

Bài 6.1.5 Xử lý trường Payload Length của gói tin

□ Đạt

□ Không đạt

 

6

i 6.1.6 Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu IPv6

□ Đạt

□ Không đạt

 

7

Bài 6.1.7 Giá tr trường Next Header chưa được quy định

□ Đạt

□ Không đạt

 

8

Bài 6.1.8 Giá tr trường Hop Limit bằng 0 - Nút kết thúc

□ Đạt

□ Không đạt

 

9

Bài 6.1.9 Giảm giá tr trường Hop Limit - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

□ Đạt

□ Không đạt

 

10

Bài 6.1.10 Chuyn tiếp IP - Địa chỉ nguồn và đích - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

□ Đạt

□ Không đạt

 

Các bài đo cho phần Các tùy chọn và mào đầu m rộng

10

Bài 6.2.1 Giá trị trường Next Header bằng 0

□ Đạt

□ Không đạt

 

11

Bài 6.2.2 Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu mở rộng

□ Đạt

□ Không đạt

 

12

Bài 6.2.3 Giá trị trường Next Header chưa được quy định trong mào đầu mở rộng - Nút kết thúc

□ Đạt

□ Không đạt

 

13

Bài 6.2.4 Thứ tự xử lý mào đầu m rộng

□ Đạt

□ Không đạt

 

14

Bài 6.2.5 Thứ tự xử lý tùy chọn

□ Đạt

□ Không đạt

 

15

Bài 6.2.6 Xử lý các tùy chọn - mào đầu Hop-by-Hop Options (Nút kết thúc)

□ Đạt

□ Không đạt

 

16

Bài 6.2.7 Xử lý các tùy chọn - mào đầu Hop-by-Hop Options (chỉ thực hiện với router)

□ Đạt

□ Không đạt

 

17

Bài 6.2.8 Xử lý các tùy chọn - mào đầu Destination Options

□ Đạt

□ Không đạt

 

18

Bài 6.2.9 Giá trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút kết thúc

□ Đạt

□ Không đạt

 

19

Bài 6.2.10 Giá trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút trung gian

□ Đạt

□ Không đạt

 

Các bài đo cho phần Phân mnh

20

Bài 6.3.1 Lắp ghép phân mảnh

□ Đạt

□ Không đạt

 

21

Bài 6.3.2 Thời gian lắp ghép các phân mảnh b vượt quá

□ Đạt

□ Không đạt

 

22

Bài 6.3.3 Mào đầu Fragment có bit M được thiết lập, giá trị trường Payload Length không hợp lệ

□ Đạt

□ Không đạt

 

23

Bài 6.3.4 Mào đầu Fragment cụt (stub)

□ Đạt

□ Không đạt

 

 

Thư mục tài liệu tham kho

[1] Chương trình IPv6 Ready Logo, "Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6" (Kim tra đặc tả kỹ thuật các giao thức lõi giai đoạn 1/giai đoạn 2- Tài liệu kỹ thuật).

[2] RFC 2474, “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers”, December 1998 (Định nghĩa trường DS (phân biệt các dịch vụ) trong mào đu IPv4 và mào đầu IPv6).

[3] RFC 3168, “The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP”, September 2001 (Bsung thông báo nghẽn tường minh (ECN) trong IP).

[4] RFC 4443, “Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification", March 2006 (Giao thức bn tin điều khiển ICMPv6).

[5] RFC 5095, “Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, December 2007 (Không sử dụng mào đầu định tuyến loại 0 trong IPv6).

 

MỤC LỤC

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và đnh nghĩa

3.1  Nhóm thuật ngữ về địa ch

3.2  Nhóm thuật ngữ về bản tin

3.3  Nhóm thuật ngữ về từng nội dung trong bài đo

4  Chữ viết tắt

5  Tổng quát

5.1  Sơ đồ tổng quan

5.2  Thiết lập thủ tục đo chung

5.3  Xóa cấu hình đo chung

5.4  Mặc định chung

6  Các bài đo

6.1  Các bài đo cho phần Mào đầu IPv6

Bài 6.1.1  Trường Version

Bài 6.1.2  Giá trị trường Traffic Class khác không - nút kết thúc

Bài 6.1.3  Giá trị trường Traffic Class khác không - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

Bài 6.1.4  Giá trị trường Flow Label khác không

Bài 6.1.5  Xử lý trường Payload Length của gói tin

Bài 6.1.6  Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu IPv6

Bài 6.1.7  Giá tr trường Next Header chưa được quy định

i 6.1.8  Giá trị trường Hop Limit bằng 0 - Nút kết thúc

Bài 6.1.9  Giảm giá trị trường Hop Limit - Nút trung gian (chỉ thực hiện với router)

Bài 6.1.10  Chuyển tiếp IP - Địa chỉ nguồn và đích - Nút trung gian (ch thực hiện với router)

6.2  Các bài đo cho phần Các tùy chọn và mào đầu mở rộng

Bài 6.2.1  Giá tr trường Next Header bằng 0

Bài 6.2.2  Không có mào đầu kế tiếp sau mào đầu mở rộng

Bài 6.2.3  Giá trị trường Next Header chưa được quy đnh trong mào đầu m rộng - Nút kết thúc

Bài 6.2.4  Thứ tự xử lý mào đầu mở rộng

Bài 6.2.5  Thứ tự xử lý tùy chọn

i 6.2.6  Xử lý các tùy chọn - mào đầu Hop-by-Hop Options (Nút kết thúc)

Bài 6.2.7  Xử lý các tùy chọn - mào đầu Hop-by-Hop Options (ch thực hiện với router)

i 6.2.8  Xử lý các tùy chọn - mào đầu Destination Options

Bài 6.2.9  Giá trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút kết thúc

Bài 6.2.10  Giá trị trường Routing Type chưa được quy định - Nút trung gian

6.3  Các bài đo cho phần Phân mảnh

Bài 6.3.1  Lp ghép phân mnh

Bài 6.3.2  Thời gian lắp ghép các phân mảnh bị vượt quá

Bài 6.3.3  Mào đầu Fragment có bit M được thiết lập, giá trị trường Payload Length không hợp lệ

Bài 6.3.4  Mào đầu Fragment cụt (stub)

Phụ lục A (Tham khảo) Bảng đối chiếu nội dung tương đương của TCVN 10906-3:2017 và tài liệu “Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6”

Phụ lục B (Tham kho) Bng tổng hp kết quả đo

Thư mục tài liệu tham khảo

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10906-3:2017
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN10906-3:2017
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước