Tải về định dạng Word (52KB) Tải về định dạng PDF (874.8KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-7:2015 (ISO 11127-7:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11022-7:2015

ISO 11127-7:2011

CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH CLORUA TAN TRONG NƯỚC

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of water-soluble chlorides

Lời nói đầu

TCVN 11022-7:2015 hoàn toàn tương đương ISO 11127-7:2011.

TCVN 11022-7:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn bị nền thép trước khi ph sơn và sn phm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 11022-1:2015 (ISO 11127-1:2011) Phần 1: Ly mẫu;

- TCVN 11022-2:2015 (ISO 11127-2:2011) Phần 2: Xác định sự phân bố cỡ hạt;

- TCVN 11022-3:2015 (ISO 11127-3:2011) Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến;

- TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) Phần 4: Đánh giá đ cứng bằng phép thử trượt kính;

- TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) Phần 5: Xác định độ m;

- TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) Phần 6: Xác định các tạp cht tan trong nước bằng phép đo độ dn điện;

- TCVN 11022-7:2015 (ISO 11127-7:2011) Phần 7: Xác định clorua tan trong nước.

 

CHUẨN BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PHỦ SƠN VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN - PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG ĐỂ PHUN LÀM SẠCH BỀ MẶT - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH CLORUA TAN TRONG NƯỚC

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of water-soluble chlorides

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt.

Các loại vật liệu mài phi kim và các yêu cu về mi loại được quy định trong bộ ISO 11126.

Bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng đ phun làm sạch bề mặt. Thông tin về các phần của cả hai bộ tiêu chuẩn được nêu trong Phụ lục A.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định clorua tan trong nước có trong vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cn thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b thì áp dụng bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đi, b sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chuẩn bị nền thép trước khi ph sơn và sn phm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng đ phun làm sạch bề mặt - Phần 1: Lấy mẫu.

3. Thuốc thử

Ch sử dụng thuốc thử có cp phân tích được công nhận và ch s dụng nước có độ tinh khiết cấp 3 theo quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696).

3.1. Axit sulfuric, đậm đặc, xấp xỉ 96 % (theo khi lượng), r1,84 g/mL.

3.2. Bạc nitrat, dung dịch chuẩn độ tiêu chun, c(AgNO3) = 0,01 mol/L.

4. Thiết bị, dụng cụ

Thiết bị và dụng cụ thủy tinh thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

4.1. Thiết bị chuẩn độ amperometric, loại thiết bị thương mại phù hợp.

4.2. Microburet.

4.3. Cân, có khả năng cân chính xác đến 0,1 g.

5. Lấy mẫu

Lấy mẫu đại diện của sản phẩm được thử nghiệm theo quy định trong TCVN 11022-1 (ISO 11127-1).

6. Cách tiến hành

6.1. Thực hiện phép xác định hai lần lặp lại.

6.2. Cân phần mẫu thử (100 ± 0,1) g của mẫu (m0) vào bình tam giác dung tích 250 mL và thêm (100 ± 1) mL nước. Lắc trong 5 min và để yên trong 1 h. Sau đó lắc lại trong 5 min và để cho lắng. Nếu cht lng không trong hoàn toàn, lọc cht lng bằng phương pháp phù hợp.

6.3. Lấy 25 mL dung dịch. Thêm 0,1 mL axit sulfuric (3.1) và dùng nước pha loãng đến khong 75 mL.

6.4. Chuẩn độ dung dịch bng bạc nitrat (3.2) từ microburet (4.2), lưu ý điểm cuối là điện áp mà tại đó con trỏ của điện kế đảo ngược hướng.

7. Biểu thị kết qu

Tính hàm lượng clorua tan trong nước, w(CI), của vật liệu mài, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

trong đó:

m0 là khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam;

V là th tích của dung dịch bạc nitrat (3.2) đã sử dụng, tính bằng mililit;

0,000 355 là hệ số để chuyển đổi mililit dung dịch bạc nitrat, c(AgNO3) = 0,01 mol/L, sang số gam Cl.

Nếu chênh lệch giữa các phép xác định hai lần lặp lại lớn hơn 10 % (so với kết qu cao hơn), thì tiến hành li quy trình theo quy định trong Điều 6.

Tính giá trị trung bình của hai phép xác định hợp lệ và báo cáo kết quả chính xác đến 0,000 1 %.

8. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phi bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) các thông tin cần thiết để nhận biết sản phm được thử, phù hợp với phần thích hợp của bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu có;

b) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11022-7 (ISO 11127-7);

c) kết quả thử nghiệm;

d) bất kỳ sai lệch so với phương pháp thử đã được quy định;

e) ngày thử nghiệm;

f) tên của người thực hiện phép thử.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng đ phun làm sạch bề mặt

Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm tương ứng trong bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127).

Bộ ISO 11126 Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt, bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Giới thiệu chung và phân loại

- Phần 3: X tinh luyện đồng

- Phần 4: Xỉ lò than

- Phần 5: X tinh luyện niken

- Phần 6: X lò sắt

- Phần 7: Oxit nhôm nung chảy

- Phần 8: Cát olivin

- Phần 9: Staurolit

- Phần 10: Garnet almandit

Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chuẩn b nền thép trước khi phủ sơn và sản phm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mi phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt, bao gm các phần sau:

- Phn 1: Ly mẫu;

- Phần 2: Xác đnh sự phân bố cỡ hạt;

- Phn 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến;

- Phn 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính;

- Phần 5: Xác định độ m;

- Phn 6: Xác định các tạp cht tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện;

- Phần 7: Xác định clorua tan trong nước.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuốc thử

4. Thiết bị, dụng cụ

5. Lấy mẫu

6. Cách tiến hành

7. Biểu thị kết qu

8. Báo cáo thử nghiệm

Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch b mặt

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11022-7:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN11022-7:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước