Tải về định dạng Word (1.8MB) Tải về định dạng PDF (10.8MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11211:2015 (ISO 17718:2013) về Bột mì (triticum aestivum L.) - Xác định tính lưu biến dưới dạng hàm số của quá trình nhào trộn và sự gia tăng nhiệt độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 11211:2015

ISO 17718:2013

BỘT MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) - XÁC ĐỊNH TÍNH LƯU BIẾN DƯỚI DẠNG HÀM SỐ CỦA QUÁ TRÌNH NHÀO TRỘN VÀ SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ

Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase

Lời nói đầu

TCVN 11211:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 17718:2013;

TCVN 11211:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Đặc tính của bột nhào phụ thuộc vào nhiu thông số. Một số thông số, như độ hp thụ nước, thời gian trương nở bột và độ ổn định của bột nháo có liên quan đến cht lượng và hàm lượng của các protein, trong khi các thông số khác, như sự hồ hóa, sự n định thể gel và sự thoái hóa liên quan đến các tính cht của tinh bột.

Thiết bị Mixolab ®1) đo mô-men xoắn giữa hai tay trộn trong quá trình nhào khi thay đổi nhiệt độ trong bát, để có được thông tin về hạt trong các mẫu và do đó biết rõ hơn về các đặc tính của ht lúa mì hoặc bột lúa mì được thử nghiệm.

 

BỘT MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) - XÁC ĐỊNH TÍNH LƯU BIẾN DƯỚI DẠNG HÀM SỐ CỦA QUÁ TRÌNH NHÀO TRỘN VÀ SỰ GIA TĂNG NHIỆT ĐỘ

Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chun này quy định phương pháp xác định đặc tính lưu biến dưới dạng hàm số của quá trình nhào trộn và sự gia tăng nhiệt độ. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các mẫu bột từ lúa mì (Triticum aestivum L.) được xay công nghiệp hay trong phòng thử nghiệm.

CHÚ THÍCH  Lúa mì có th được xay trong phòng thử nghiệm theo phương pháp nêu trong TCVN 9026 (ISO 27971)[9] hoặc trong tài liệu hướng dn BIPEA BY.102.D.9302.[7]

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đi với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, b sung (nếu có).

ISO 712 Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Reference method (Ngũ cốc và sản phm ngũ cốc - Xác định độ ẩm- Phương pháp chun)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Độ hấp thụ nước (water absorption)

Thể tích của nước cần để khối bột đạt được độ quánh tối đa (1,10 ± 0,05) Nm.

CHÚ THÍCH 1  Độ hấp th nước được biểu thị bằng mililit trên 100 g bột có độ m 14 % khối lượng.

3.2. Thời gian T1 (time T1)

Thời gian cn để khối bột đạt được độ quánh C1 (1,10 ± 0,05) Nm.

CHÚ THÍCH  Thời gian trương n biu th bng phút.

3.3. Độ ổn định (stability)

Thời gian cần đ khi bột đạt được độ quánh cao hơn C1 - 11 % x C1.

4. Nguyên tắc

Đặc tính của khối bột nháo được xác định tùy thuộc vào sự kết hợp giữa quy trình nhào và xử lý nhiệt độ trong giai đoạn nhiệt độ không đổi, tiếp theo là giai đoạn làm nóng, sau đó giữ nhiệt độ cao rồi làm nguội. Nước được thêm vào bột để đạt được độ quánh bột tối đa (1,10 ± 0,05) Nm trong giai đoạn nhiệt độ ổn định đầu tiên.

Đầu tiên bột được nhào trộn giữa hai cánh tay trộn quay theo chiều nghịch 80 r/min, tại nhiệt độ ban đầu 30 °C. Các mô-men xoắn bột tạo ra giữa hai cánh tay trộn được ghi lại. Nhào trộn sau đó tiếp tục trong khi nhiệt độ tăng lên đến 90 °C với tốc độ 4 °C/min. Nhiệt độ sau đó giữ 90 °C trong 15 min. Máy trộn bột sau đó được làm nguội đến nhiệt độ 50 °C với tốc độ 4 °C/min.

Độ quánh khối bột nhào, cũng như nhiệt độ, được ghi lại trong suốt quá trình thử. Kết quả cung cp thông tin về sức bn gluten, sự h hóa và sự thoái hóa của tinh bột, hoạt động của enzym và tất cả các tương tác diễn ra giữa các thành phn bột trong suốt quá trình.

5. Thuốc thử

Ch sử dụng nước ct hoặc nước đã loại khoáng hoặc nước có cht lượng tương đương.

6. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị thông thường của phòng thử nghiệm, cụ thể như sau:

6.1. Chopin Mixolab®,1) bao gm các thành phần sau:

6.1.1. Động cơ truyn động, có thể truyền cho cánh tay trộn tốc độ quay 80 r/min.

6.1.2. B nước, cha bộ điu chỉnh nhiệt nước (Điu 5) duy trì ở 30 °C.

6.1.3. Máy trộn bột, bao gồm một bát, hai nắp hai bên và hai cánh tay trộn có thể tháo rời.

6.1.4. Nắp có thể m được, cho việc định v các vòi phun nước.

6.1.5. Vòi phun nước, lắp với bốn kênh cung cp nước.

6.1.6. Phần mm, lập trình cho các điều kiện th nghiệm đo lường và ghi lại kết quả thử.

6.2. Cân phòng thử nghiệm, có thể cân chính xác ± 0,1 g.

6.3. Máy xay phòng thử nghim, kiểu máy xay búa.2)

Được lắp với sàng cỡ lỗ 0,8 mm và có th cung cấp bột nguyên cám có cỡ hạt đồng nht như quy đnh.

Tính năng xay cn được kiểm tra lại đu đặn trên mẫu hạt đã nghiền. Các mẫu đã nghiền phải đáp ứng được các đặc tính nêu trong Bảng 1.

Bảng 1

Cỡ lỗ của rây

µm

Tỷ lệ bột mì nguyên cám lọt qua rây

%

710

100

500

95 đến 100

210 đến 200

80

7. Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 9027 (ISO 24333)[4].

Mu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không b hư hỏng hoặc thay đổi trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyn.

8. Cách tiến hành

8.1. Yêu cầu chung

Đ thực hiện tiêu chuẩn này đối với bột mì nguyên cám, cần thực hiện quy trình xay.

Nếu mẫu được gửi đến dưới dạng bột, thực hiện từ 8.3.

8.2. Nghiền mẫu

Dùng máy xay phòng thử nghiệm (6.3) nghiền từ 200 g đến 300 g các hạt đã làm sạch như quy định theo hướng dẫn của các nhà sản xuất.

8.3. Xác định độ ẩm của bột

Xác định độ m của bột hoặc mẫu đã nghiền theo quy định trong ISO 712.

8.4. Chuẩn bị dụng cụ

Đảm bảo chắc chắn rằng vòi phun nước đặt ở trên bể nước.

Bật máy Mixolab®1) (6.1) 30 min trước lần th nghiệm đầu tiên.

Sử dụng máy đo để kiểm tra có đ lượng nước (Điều 5) trong bể (6.1.2).

Đảm bảo rằng bát, mặt bích trung tâm và cánh tay trộn được lắp ráp đúng (6.1.3) và lắp ráp với máy trộn bột.

Đóng nắp có thể tháo rời (6.1.4).

8.5. Chuẩn bị phép thử

8.5.1. Yêu cu chung

Có hai bước:

a) xác định độ hấp thụ nước của bột hoặc bột nguyên cám;

b) xác định đặc tính lưu biến của bột hoặc bột nguyên cám.

8.5.2. Xác định độ hấp thụ nước

8.5.2.1. Sử dụng chương trình (6.1.6) để xác định tiến trình thực hiện phép thử: Chopin đối với bột và Chopin lúa mì đối với bột nguyên cám.

8.5.2.2. Sử dụng chương trình (6.1.6) để thiết lập các điều kiện thử, nhập số liệu độ m của bột (8.3) và thiết lập hydrat hóa 55 % (đường nền 14 % được lựa chọn tự động).

8.5.2.3. Sử dụng cân phòng thử nghiệm (6.2) để cân lượng bột quy định bằng máy đo (6.1.6).

8.5.2.4. Khởi động phép thử và đ lượng bột đã cân vào máy trộn bột (6.1.3).

8.5.2.5. Đặt vòi phun nước (6.1.5) lên trên np. Quan trọng là đợi phần mềm sẵn sàng trước khi đặt vòi vào đúng vị trí.

8.5.2.6. Khi đường cong đạt đến đnh và có dấu hiệu đi xuống, dừng phép thử và ghi giá trị đọc được là Cmax.

Nếu momen xoắn tối đa, Cmax, đạt (1,10 ± 0,05) Nm, sẽ tạo đường cong hoàn chỉnh trong 45 min.

8.5.2.7. Lấy vòi phun nước ra khỏi nắp (6.1.4) và đặt lên trên bể nước (6.1.2).

8.5.2.8. Ly bát trộn bột và cánh tay trộn (6.1.3) ra và làm sạch.

8.5.2.9. Lắp ráp lại máy trộn bột và đặt lại trên Mixolab®1).

8.5.3. Thử nghiệm đầy đ

8.5.3.1. Sử dụng chương trình (6.1.6) để xác định tiến trình thực hiện phép thử: Chopin + bột và lúa mì Chopin + bột nguyên cám.

8.5.3.2. Sử dụng chương trình (6.1.6) để thiết lập các điều kiện thử, chỉ rõ sơ đồ hydrat hóa đã sử dụng trong thử nghiệm trước (8.5.2), độ ẩm của mẫu được xác định trong 8.3 và momen xoắn Cmax thu được trong thử nghiệm trước (8.5.2),

8.5.3.3. Sử dụng cân phòng thử nghiệm (6.2) để cân lượng bột quy định bằng máy đo (6.1.6).

8.5.3.4. Khởi động phép thử và đổ lượng bột đã cân vào máy trộn bột (6.1.3).

8.5.3.5. Đặt vòi phun nước (6.1.5) lên trên nắp. Quan trọng là đợi phần mềm sẵn sàng trước khi đặt vòi phun nước vào đúng v trí.

8.5.3.6. Quan sát đặc tính khối bột trong vài phút đầu của phép thử.

Nếu momen xoắn tối đa, Cmax, đến (1,10 ± 0,05) Nm, sẽ tạo đường cong hoàn chỉnh trong 45 min, nếu Cmax không đạt (1,10 ± 0,05) Nm, dừng phép thử, ghi giá tr tại điểm dừng Cmax và quay trở lại 8.5.2.6.

8.5.3.7. Ly vòi phun nước ra khỏi nắp (6.1.4) và đặt lên trên bể nước (6.1.2).

8.5.3.8. Lấy bát trộn bột và cánh tay trộn (6.1.3) ra và làm sạch.

8.5.4. Ghi lại các thông số

8.5.4.1. Đo độ hấp thụ của nước

C1 là độ quánh tối đa đầu tiên của khối bột và tương ứng với độ quánh cuối cùng cần đạt được. Độ quánh phải nằm trong dải 1,05 Nm đến 1,15 Nm.

8.5.4.2. Thông số cung cấp thông tin về đặc tính khối bột

C2 độ quánh tối thiểu thu được khi đường cong phát triển và tương ứng với điểm thấp nhất trên đường cong sau C1, khi nhiệt độ sử dụng trong bát tăng lên.

C3 là độ quánh tối đa thu được sau khi tinh bột được hồ hóa và tương ứng với giá trị độ quánh cc đại thu được sau C2 hoặc giá trị độ quánh ở cuối pha 90 °C nếu không đạt đỉnh. C3 liên quan đến các hạt tinh bột trương n dưới tác động của nhiệt.

C4 là độ quánh tối thiểu thu được sau hồ hóa tinh bột và tương ứng với sự giảm độ quánh sau C3 trong khi nhào trước 90 °C. Sự sụt giảm này có thể tính được nếu đạt được 89 % giá trị C3.

C5 là độ quánh cuối cùng của khối bột nhào và tương ứng với độ quánh của khối bột thời điểm kết thúc phép th sau pha làm nguội.

Độ n định tương ứng với thời gian tính được trong khi duy trì khối bột độ quánh cao hơn C1 - 11 % x C1.

Thời gian T1 tương ứng với thời gian cần để đạt được momen xoắn C1.

Nhiệt độ D1, D2, D3, D4 và D5 tương ứng với các ước tính về nhiệt độ khối bột ở các đặc tính điểm thử nghiệm C1, C2, C3, C4 và C5 tương ứng.

9. Biểu thị kết quả

Biểu thị kết qu đối với các giá trị momen xoắn C1, C2, C3, C4 và C5 chính xác đến 0,01 Nm.

Biểu thị độ ổn định, Ts, và thời gian T1 chính xác đến 0,01 min.

Ghi nhiệt độ khối bột ước tính (D1, D2, D3, D4 và D5) chính xác đến 0,1 °C.

Xem Hình A.1 và A.2.

10. Độ chụm

10.1. Phép thử liên phòng thử nghiệm

Xem Phụ lục B. Các giá trị nhận được từ phép thử nghiệm liên phòng này có thể không áp dụng với các thông số Mixolab®1) khác, dải nồng độ hoặc bột nguyên cám và bột từ các loại ngũ cốc khác với lúa mì (Triticum aestivum L).

10.2. Giới hạn lặp lại, r

Giới hạn lặp lại là các giá trị dưới chênh lệch tuyệt đi giữa hai kết quả thử đơn lẻ thu được trong các điều kiện lặp lại đã dự kiến, với xác suất 95 %.

Độ hấp thụ nước, µH2O: r = 0,29 x 2,8 = 0,8

C2: r = 0,013 x 2,8 = 0,04

C3: r = 0,019 x 2,8 = 0,05

C4: r = 0,029 x 2,8 = 0,08

C5: r = 0,078 x 2,8 = 0,22

Độ ổn định, Ts: r = (-0,090 2 x Ts + 1,276 2) x 2,8

Thời gian T1: r = (0,081 4 x T1 + 0,125 2) x 2,8

D1: r = 0,567 x 2,8 = 1,6

D2: r = 0,651 x 2,8 = 1,8

D3: r = 0,781 x 2,8 = 2,2

D4: r = 0,767 x 2,8 = 2,1

D5: r = 0,741 x 2,8 = 2,1

10.3. Giới hạn tái lập, R

Giới hạn tái lập là các giá trị dưới mà chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm thu được trong các điều kiện tái lập đã d kiến, với xác suất 95 %.

Độ hấp thụ nước, µH2O: R = 0,75 x 2,8 = 2,1

C2: R = 0,027 x 2,8 = 0,08

C3: R = 0,076 x 2,8 = 0,21

C4: R = 0,090 x 2,8 = 0,25

C5: R = 0,190 x 2,8 = 0,53

Độ n định, Ts: R = (-0,151 3 x Ts + 2,201 4) x 2,8

Thời gian T1: R = (0,171 6 x T1 + 0,114 7) x 2,8

D1: R = 0,970 x 2,8 = 2,7

D2: R = 1,585 x 2,8 = 4,4

D3: R = 1,691 x 2,8 = 4,7

D4: R = (-0,3798 x D4 + 33,649) x 2,8

D5: R = 2,724 x 2,8 = 7,6

10.4. Chênh lệch tới hạn, dc

10.4.1. Yêu cầu chung

Chênh lệch tới hạn là độ lệch giữa hai giá trị trung bình thu được từ hai kết quả thử nghiệm dưới các điều kiện lặp lại.

10.4.2. So sánh hai nhóm đo trong cùng một phòng thử nghiệm

Chênh lệch tới hạn đi với hai giá trị trung bình thu được từ hai kết quả th trong cùng một phòng thử nghiệm dưới các điều kiện lặp lại, dc, r, đưa ra bằng công thức:

         (5)

Trong đó:

sr là độ lệch chuẩn lặp lại;

n1, n2 là số kết quả phép thử đối với từng giá trị trung bình - ở đây là n1n2 bằng 2.

10.4.3. So sánh hai nhóm đo trong hai phòng th nghiệm khác nhau

Chênh lệch tới hạn đối với hai giá trị trung bình thu được từ hai kết quả th trong hai phòng thử nghiệm khác nhau dưới các điều kiện lặp lại, dC, R, đưa ra bằng công thức:

                    (6)

Trong đó:

sr là độ lệch chuẩn lặp lại;

sR là độ lệch chuẩn tái lập;

n1, n2 là số kết quả phép thử đối với từng giá trị trung bình - ở đây là n1n2 bằng 2.

10.5. Độ không đảm bảo đo, u

Độ không đảm bảo đo, u, là thông số đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị thể chấp nhận là kết quả. Độ không đảm bảo đo được thành lập bởi phân bố thống kê các kết quả từ phép thử nghiệm liên phòng và đặc trưng bởi độ lệch chuẩn thử nghiệm.

Đối với từng thông số, độ không đảm bảo đo có th được tính bằng ± 2sR, trong đó sR là độ lệch chuẩn tái lập được nêu trong tiêu chuẩn này.

11. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo th nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đ về mẫu thử;

b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi điều kiện thao tác không quy đnh trong tiêu chuẩn này hoặc được xem là tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả;

e) kết quả thử nghiệm thu được;

f) nếu đáp ứng yêu cầu về độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Vị trí các thông số Mixolab®1)

Ví dụ, Hình A.1 đến A.3 đưa ra thông tin về vị trí của các thông số Mixolab®1) đo được. điểm C1 trong Hình A.1 đến A.3, đường góc cạnh (màu đỏ) biểu thị nhiệt độ bát, đo băng độ C, đường cong (màu hồng) đi lên biểu thị nhiệt độ bột nhào, đo bằng độ C, đường cong (màu xanh) đi xuống biểu thị moment xoắn, đo bằng mét Newton. Đường nằm ngang (màu đỏ tía) chỉ ra vùng độ quánh dự kiến (1,10 ± 0,05) Nm, thu được trong phép xác định độ hấp thụ nước.

CHÚ DN

C1 là độ quánh tối đa đầu tiên của khối bột (được sử dụng để xác định độ hấp thụ nước).

C2 là độ quánh tối thiểu thu được khi đường cong được vẽ.

C3 là độ quánh tối đa thu được sau khi h hóa tinh bột.

C4 là độ quánh tối thiểu thu được sau khi hồ hóa tinh bột.

C5 là độ quánh cuối cùng của khối bột.

Hình A.1 - Xác định vị trí của các thông số mô men xoắn đo được trên đồ thị Mixolab®1)

CHÚ DN

D2 là ước tính v nhiệt độ khối bột độ quánh C2.

D3 là ước tính về nhiệt độ khối bột độ quánh C3.

D4 là ước tính về nhiệt độ khối bột ở độ quánh C4.

D5 là ước tính v nhiệt độ khối bột ở độ quánh C5.

T1 là thời gian cần để khối bột đạt được độ quánh C1.

Hình A.2 - Xác định vị trí thời gian T1 và ước tính nhiệt độ khối bột trên đồ thị Mixolab®1)

CHÚ DN

C1-11%xC1 là độ quánh khi khối bột đã đạt được độ ổn định

Ts là thời gian để đạt được độ ổn định

Hình A.3 - Xác định vị trí của độ n định trên đồ thị Mixolab®1) (điểm m rộng 8 min đầu tiên)

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Dữ liệu từ phép thử liên phòng thử nghiệm trên bột và trên mẫu bột mì đã nghiền

Phép thử liên phòng thử nghiệm được hãng Chopin Technologies t chức tháng 05 năm 2006 gồm 13 phòng thử nghiệm được công nhận tham gia.

Phép thử được thực hiện theo yêu cầu nêu trong TCVN 6910-2 (ISO 5725-2)[3], TCVN 6910-3 (ISO 5725-3)[4] và TCVN 6910-6 (ISO 5725-6)[5] trên 12 mẫu bột mì được lựa chọn bao gồm dải các giá trị đi với tinh bột hư hỏng. Kết quả của phép phân tích thống kê được đưa ra trong Bảng B.1 đến B.12 và Hình B.1 và B.12.

Bột được chế biến từ phép th bột mì nguyên cám thu được từ phòng thử nghiệm đơn lẻ. Vì thế, tính biến thiên của sản phẩm nghiền không được tính trong việc tính độ tái lặp. Hai trong 12 mẫu nguyên cám được lựa chọn là mẫu mù kép: mẫu B3 mà B7, và mẫu B9 và B12.

Tất cả các mẫu thử được thực hiện trong các điều kiện lặp lại, ngoại tr phép thử độ hấp thụ nước mà các phòng th nghiệm thực hiện theo quy trình thao tác thiết lập trong 8.5.2. Các giá trị độ chụm của thông số này được lấy từ NF V03-765[6] đưa ra với mục đích minh họa. Xem Bng B.1 và Hình B.1

Bảng B.1 - Các kết quả thống kê với độ hấp thụ nước

Thông số

Bột

G

H

F

D

E

B

C

A

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

12

11

10

10

12

11

10

Giá trị trung bình, µH2O, %

51,7

51,7

53,8

56,0

58,8

61,8

61,8

62,8

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, %

0,26

0,33

0,35

0,27

0,38

0,27

0,27

0,28

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/µH2O) %

0,5

0,6

0,7

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

Giới hạn lặp lại, r (2,8 x sr)

0,7

0,9

1,0

0,7

1,1

0,7

0,7

0,8

Độ lệch chun tái lập, sR, %

0,89

0,95

0,79

0,5

0,92

0,76

0,76

0,65

Hệ số biến thiên, Cv,R(sRH2O) %

1,7

1,8

1,5

0,9

1,6

1,2

1,2

1,0

Giới hạn tái lập, R (2,8 x sR)

2,5

2,6

2,2

1,4

2,5

2,1

2,1

1,8

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

1 độ lệch chuẩn tái lập sR = 0,014 9  + 1,593 4

R2 = 0,128 4

 khả năng hấp thụ nước trung bình

2 độ lệch chuẩn lặp lại sr = 0,001  + 0,382 6

R2 = 0,0131

Đồ thị cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi, không liên quan đến độ hấp thụ nước.

r = 0,29 x 2,8 = 0,8

R = 0,75 x 2,8 = 2,1

Hình B.1 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và độ hấp thụ nước trung bình

Bảng B.2 - Các kết quả thống kê với C2

Thông s

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F11

F6

F5

B6

B11

B13

F8

B3

B7

F9

B5

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

12

11

11

11

12

11

11

12

11

Giá trị trung bình, , Nm

0,37

0,38

0,39

0,45

0,46

0,46

0,47

0,47

0,48

0,49

0,49

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,017

0,013

0,012

0,01

0,011

0,016

0,007

0,015

0,018

0,008

0,016

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

5

3

3

2

2

3

1

3

4

2

3

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

0,02

0,04

0,05

0,02

0,04

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,023

0,021

0,022

0,023

0,026

0,033

0,022

0,025

0,041

0,016

0,029

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

6

6

6

5

6

7

5

5

9

3

6

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,09

0,06

0,07

0,11

0,04

0,08

Thông số

Mẫu lúa mì (B) và bột mì (F)

F7

F4

B2

F10

B8

F12

F3

B9

B12

B10

B4

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

12

11

12

10

12

12

11

11

11

11

Giá trị trung bình,  Nm

0,50

0,50

0,52

0,52

0,52

0,57

0,58

0,58

0,60

0,60

0,63

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,009

0,01

0,006

0,009

0,016

0,012

0,018

0,019

0,01

0,014

0,017

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

2

2

1

2

3

2

3

3

2

2

3

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,02

0,03

0,02

0,02

0,04

0,03

0,05

0,05

0,03

0,04

0,05

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,027

0,025

0,029

0,027

0,031

0,026

0,022

0,039

0,028

0,032

0,029

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

5

5

6

5

6

5

4

7

5

5

5

Giới hạn tái lp,
R(2,8 x sR)

0,07

0,07

0,08

0,07

0,09

0,07

0,06

0,11

0,08

0,09

0,08

CHÚ DN

s độ lệch chuẩn

 độ quánh tối thiểu trung bình thu được trên đường cong phát trin

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = -0,030 6  + 0,011 8

R2 = 0,128 4

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,006 7  + 0,009 5

R2 = 0,014 6

Đồ thị cho thấy độ lệch chun lặp lại và độ lệch chun tái lặp giữ không đổi, không liên quan đến mức C2 trung bình

r = 0,013 x 2,8 = 0,04

R =0,027 x 2,8 = 0,08

Hình B.2 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và C2 trung bình

Bảng B.3 - Các kết quả thống kê với C3

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B11

F9

B3

B7

B5

B13

B6

B10

F10

F3

F12

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

11

11

11

11

11

4

3

6

12

Giá trị trung bình, , Nm

1,59

1,75

1,76

1,79

1,83

1,84

1,84

1,84

1,91

1,92

1,92

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,016

0,015

0,017

0,018

0,014

0,016

0,021

0,004

0,007

0,039

0,015

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

1

0

0

2

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,04

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,06

0,01

0,02

0,11

0,04

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,09

0,043

0,068

0,089

0,068

0,079

0,079

0,058

0,069

0,08

0,082

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

6

2

4

5

4

4

4

3

4

4

4

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,25

0,12

0,19

0,25

0,19

0,22

0,22

0,16

0,19

0,22

0,23

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F7

F5

B2

B4

B8

F6

F4

B9

B12

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

6

11

10

9

4

12

11

11

Giá trị trung bình, , Nm

1,94

1,97

1,99

2,01

2,01

2,01

2,03

2,10

2,13

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,013

0,029

0,01

0,045

0,021

0,026

0,019

0,029

0,015

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,04

0,08

0,03

0,12

0,06

0,07

0,05

0,08

0,04

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,059

0,029

0,079

0,085

0,158

0,062

0,084

0,079

0,077

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

3

1

4

4

8

3

4

4

4

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,16

0,08

0,22

0,24

0,44

0,17

0,23

0,22

0,21

CHÚ DN

s độ lệch chuẩn

 độ quánh tối thiểu trung bình thu được sau khi hồ hóa tinh bột

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = 0,019 3  + 0,038 7

R2 = 0,014 6

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,016 4  - 0,012 3

R2 = 0,064 6

Đ thị cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi, không liên quan đến mức C3 trung bình

r = 0,019 x 2,8 = 0,05

R = 0,076 x 2,8 = 0,21

Hình B.3 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và C3 trung bình

Bảng B.4 - Các kết quả thống kê với C4

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B11

B3

B7

B5

B13

B6

F9

B8

B10

B12

B2

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

11

11

11

12

9

4

12

11

Giá trị trung bình, , Nm

0,95

1,24

1,32

1,40

1,46

1,47

1,63

1,71

1,73

1,75

1,78

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,015

0,017

0,018

0,021

0,024

0,033

0,022

0,06

0,013

0,065

0,02

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

2

1

1

2

2

2

1

4

1

4

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,09

0,06

0,17

0,04

0,18

0,06

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,08

0,084

0,225

0,091

0,06

0,068

0,052

0,144

0,136

0,103

0,087

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

8

7

17

7

4

5

3

8

8

6

5

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,22

0,23

0,62

0,25

0,17

0,19

0,14

0,40

0,38

0,29

0,24

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F3

F7

F10

F4

F5

B4

F6

B9

B12

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

6

11

3

12

6

10

5

11

11

Giá trị trung bình, , Nm

1,85

1,85

1,85

1,90

1,91

1,92

1,92

1,95

1,99

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,053

0,019

0,011

0,05

0,024

0,043

0,022

0,032

0,017

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

3

1

1

3

1

2

1

2

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,15

0,05

0,03

0,14

0,07

0,12

0,06

0,09

0,05

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,072

0,068

0,075

0,095

0,037

0,075

0,109

0,014

0,13

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

4

4

4

5

2

4

6

1

7

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,20

0,19

0,21

0,26

0,10

0,21

0,30

0,04

0,36

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 độ quánh tối thiểu trung bình thu được sau khi h hóa tinh bột

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = -0,027 6  + 0,137 3

R2 = 0,033 8

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,016 3  - 0,001 5

R2 = 0,088 5

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi, không liên quan đến mức C4 trung bình.

r = 0,029 x 2,8 = 0,08

R = 0,090 x 2,8 - 0,25

Hình B.4 - Mi tương quan giữa độ lệch chuẩn và C4 trung bình

Bảng B.5 - Các kết quả thống kê với C5

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B11

B3

B7

B5

F9

F4

B2

F5

F12

F3

F6

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

11

12

12

11

12

12

12

12

Giá trị trung bình, , Nm

1,46

1,86

1,99

2,22

2,34

2,60

2,63

2,68

2,76

2,77

2,78

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,031

0,075

0,057

0,087

0,064

0,09

0,04

0,08

0,09

0,248

0,052

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

2

4

3

4

3

3

2

3

3

9

2

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,09

0,21

0,16

0,24

0,18

0,25

0,11

0,22

0,25

0,69

0,14

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,147

0,161

0,215

0,242

0,134

0,19

0,128

0,162

0,222

0,248

0,187

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

10

9

11

11

6

7

5

6

8

9

7

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,41

0,45

0,60

0,67

0,37

0,53

0,35

0,45

0,61

0,69

0,52

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F10

B9

B13

F11

B12

B6

B4

B10

B8

F8

F7

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

11

11

11

11

11

11

11

10

12

12

Giá trị trung bình, , Nm

2,90

2,92

2,93

2,93

2,99

3,02

3,03

3,14

3,22

3,44

3,73

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,084

0,048

0,17

0,083

0,071

0,09

0,073

0,042

0,043

0,047

0,061

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

3

2

6

3

2

3

2

1

1

1

2

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,23

0,13

0,47

0,23

0,20

0,25

0,20

0,12

0,12

0,13

0,17

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,174

0,183

0,28

0,176

0,16

0,238

0,179

0,224

0,134

0,212

0,175

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

6

6

10

6

5

8

6

7

4

6

5

Giới hạn tái lập, R(2,8 x sR)

0,48

0,51

0,78

0,49

0,44

0,66

0,50

0,62

0,37

0,59

0,48

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 độ quánh trung bình cuối cùng của khối bột

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = -0,012 2  + 0,156 3

R2 = 0,023 7

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,005 3  - 0,063 7

R2 = 0,003 4

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi, không liên quan đến mức C5 trung bình.

r = 0,078 x 2,8 = 0,22

R = 0,190 x 2,8 - 0,53

Hình B.5 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và C5 trung bình

Bảng B.6 - Các kết quả thống kê của độ ổn định

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F11

F6

F8

F5

B11

B5

B6

B8

B13

F10

F4

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

12

12

11

11

11

10

11

12

12

Giá trị trung bình, , Nm

4,69

5,64

6,45

7,07

8,19

8,22

8,30

8,77

8,87

9,13

9,35

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,597

0,729

0,708

0,607

0,275

0,334

1,184

0,393

1,519

0,25

0,371

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

13

13

11

9

3

4

14

4

17

3

4

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

1,65

2,02

1,96

1,68

0,76

0,93

3,28

1,09

4,21

0,69

1,03

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,854

1,045

1,223

1,396

1,28

0,636

2,015

0,566

2,031

0,991

0,944

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

18

19

19

20

16

8

24

6

23

11

10

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

2,37

2,89

3,39

3,87

3,55

1,76

5,58

1,57

5,63

2,75

2,61

 

Thông s

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F3

B3

B2

B7

F12

F7

F9

B10

B9

B12

B4

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

11

11

11

12

12

12

11

11

11

11

Giá trị trung bình, , Nm

10,26

10,27

10,33

10,38

10,64

10,69

10,84

10,94

11,30

11,30

11,42

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,31

0,305

0,372

0,197

0,198

0,393

0,151

0,223

0,25

0,146

0,238

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

3

3

4

2

2

4

1

2

2

1

2

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,86

0,84

1,03

0,55

0,55

1,09

0,42

0,62

0,70

0,40

0,66

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,5

0,363

0,477

0,342

0,413

0,661

0,369

0,315

0,37

0,309

0,608

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

5

4

5

3

4

6

3

3

3

3

5

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

1,39

1,01

1,32

0,95

1,14

1,83

1,02

0,87

1,02

0,86

1,68

CHÚ DN

s độ lệch chuẩn

 độ ổn định trung bình

1 độ lệch chuẩn tái lặp

sR = -0,151 3  + 2,201 4

R2 = 0,313 8

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = -0,090 2  + 1,276 2

R2 = 0,254 4

Đồ thị cho thấy độ lệch chuẩn lặp li và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi, không liên quan đến mức trung bình

r = (-0,090 2 x  +1,276 2) x 2,8

R = (-0,151 3 x  + 2,201 4) x 2,8

Hình B.6 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và độ ổn định trung bình

Bảng B.7 - Các kết quả thống kê đối với thời gian T1

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F8

F6

F5

F11

F4

F3

B11

B13

B6

B8

B10

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

12

12

11

12

12

11

11

11

10

11

Giá trị trung bình, , Nm

0,99

1,20

1,24

1,29

1,36

1,53

2,35

2,77

3,19

3,63

4,11

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

0,184

0,229

0,139

0,177

0,184

0,216

0,778

0,096

0,192

0,474

0,536

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

19

19

11

14

14

14

33

3

6

13

13

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,51

0,63

0,39

0,49

0,51

0,60

2,16

0,27

0,53

1,31

1,48

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

0,197

0,229

0,158

0,242

0,217

0,264

0,91

0,706

0,322

1,036

1,374

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

20

19

13

19

16

17

39

25

10

29

33

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

0,55

0,63

0,44

0,67

0,60

0,73

2,52

1,96

0,89

2,87

3,81

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B4

B3

B7

B5

B2

F12

F7

F10

B9

B12

F9

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

11

11

12

12

12

11

11

12

Giá trị trung bình, , Nm

4,56

5,18

5,27

5,61

6,24

6,26

6,63

7,07

7,15

7,15

7,36

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, Nm

1,276

0,48

0,45

0,38

0,04

0,27

1,22

0,57

0,74

0,33

1,31

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

28

9

8

7

1

4

18

8

10

5

18

Giới hạn lặp lại, r(2,8 x sr)

3,53

1,32

1,24

1,06

0,11

0,75

3,37

1,58

2,04

0,90

3,63

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, Nm

1,45

0,72

0,89

1,35

0,62

0,73

1,57

1,25

1,1

1,57

1,44

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

32

14

17

24

10

12

24

18

15

22

20

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

4,02

1,99

2,45

3,74

1,72

2,01

4,35

3,47

3,04

4,34

3,99

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 thời gian trung bình

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = -0,171 6  + 0,114 7

R2 = 0,624 5

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr =-0,081 4  + 0,125 2

R2 = 0,254 2

Đ thị cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lp t lệ tương ứng với thời gian trung bình, T1.

r = (-0,090 2 x  +1,276 2) x 2,8

R = (-0,151 3 x  +2,201 4) x 2,8

Hình B.7 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và thời gian trung bình

Bảng B.8 - Các kết quả thống kê đối với D1

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

F7

F5

F11

F8

F3

F6

B11

F4

B4

B10

B13

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

12

12

11

12

12

12

11

12

11

11

11

Giá trị trung bình, , °C

29,7

29,8

30,0

30,1

30,3

30,4

30,7

30,7

31,1

31,1

31,1

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,624

0,601

0,766

0,542

0,542

0,571

0,727

0,501

0,421

0,605

0,407

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

2

2

3

2

2

2

2

2

1

2

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

1,73

1,66

2,12

1,50

1,50

1,58

2,01

1,39

1,17

1,68

1,13

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,273

0,964

0,766

1,225

0,745

1,328

1,318

1,115

0,964

0,98

1,072

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

4

3

3

4

2

4

4

4

3

3

3

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

3,53

2,67

2,12

3,39

2,06

3,68

3,65

3,09

3,67

2.71

2,97

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B8

F9

B3

B5

B7

F12

B9

B10

B2

B12

B6

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

10

12

11

11

11

12

11

12

11

11

11

Giá trị trung bình, , °C

31,2

31,2

31,3

31,4

31,4

31,4

31,6

31,6

31,7

31,9

33,9

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,392

0,86

0,51

0,466

0,567

0,528

0,891

0,539

0,472

0,404

0,533

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

3

2

1

2

2

3

2

1

1

2

Giới hạn lặp lại, r(2,8 x sr)

1,09

2,38

1,42

1,29

1,57

1,46

2,47

1,49

1,31

1,12

1,48

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

0,908

1,03

0,71

0,878

0,682

0,845

1,066

0,907

0,658

1,094

0,81

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

3

3

2

3

2

3

3

3

2

3

2

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

2,52

2,86

1,95

2,43

1,89

2,34

2,95

2,51

1,82

3,03

2,24

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 nhiệt độ trung bình tương ng với C1

1 độ lệch chuẩn tái lập

sR = -0,171 6  + 0,114 7

R2 = 0,624 5

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = -0,081 4  + 0,125 2

R2 = 0,254 2

Đ thị cho thấy độ lệch chuẩn lặp lại và độ lệch chuẩn tái lập giữ không đổi không liên quan đến mức D1 trung bình.

r = 0,567 x 2,8 = 1,6

R = 0,970 x 2,8 = 2,7

Hình B.8 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và trung bình D1

Bảng B.9 - Các kết quả thống kê đối với D2

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B12

B9

B6

B8

B11

B3

B4

B7

B2

B10

B13

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

10

11

11

11

11

11

11

11

Giá trị trung bình, , °C

56,1

56,3

56,8

56,8

56,8

56,9

56,9

56,9

57,0

57,1

57,4

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,316

0,74

0,602

0,754

0,574

0,396

0,634

0,469

0,58

0,67

0,711

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

0,88

2,05

1,67

2,09

1,59

1,10

1,76

1,30

1,61

1,86

1,97

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,645

1,579

1,239

1,73

1,504

1,379

1,622

1,621

1,399

1,357

1,486

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

4,56

4,37

3,43

4,79

4,17

3,82

4,49

4,49

3,88

3,76

4,12

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B5

F3

F12

F8

F10

F4

F11

F6

F7

F5

F9

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

12

12

12

12

11

12

12

12

12

Giá trị trung bình, , °C

57,7

52,2

52,6

53,0

53,2

53,5

54,6

55,2

55,5

55,8

56,3

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,641

0,737

0,89

0,835

0,884

0,725

0,934

0,439

0,692

0,711

0,387

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

1,78

2,04

2,47

2,31

2,45

2,01

2,59

1,22

1,92

1,97

1,07

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,917

1,677

1,241

1,636

1,475

1,578

1,483

1,844

1,97

1,553

1,944

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

3

3

2

3

3

3

3

3

4

3

3

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

5,31

4,65

3,44

4,53

4,09

4,37

4,11

5,11

5,46

4,30

5,38

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 nhiệt độ trung bình tương ng với C2

1 độ lệch chun tái lp

sR = 0,008 2 + 1,129 3

R2 = 0,004 6

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = -0,053 8  + 3,643 5

R2 = 0,292

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lp lại và độ lệch chun tái lập giữ không đổi không liên quan đến mức D2 trung bình.

r = 0,651 x 2,8 = 1,8

R = 1,585 x 2,8 = 4,4

Hình B.9 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và D2 trung bình

Bảng B.10 - Các kết quả thống kê đối với D3

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B6

B13

B2

B11

B3

B7

B5

B8

B12

B9

R10

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

n

11

11

11

11

11

11

9

11

U

4

Giá trị trung bình, , °C

75,2

75,8

77,3

77,3

77,5

7B,0

78,2

79,0

79,1

79,2

79,2

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,85

0,679

0,669

0,558

0,458

0,794

0,68

0,628

0,821

0,85B

0,408

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

2,35

1,88

1,85

1,55

1,27

2,20

2,44

1,74

2,27

2,38

1,13

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,311

1,566

1,856

2,09

1,546

2,113

2,194

2,474

1,485

2,221

1,336

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

2

2

2

3

2

3

3

3

2

3

2

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

3,63

4,34

5,14

5,79

4,28

5,85

6,08

6,85

4,11

6,15

3,70

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B4

F12

F10

F7

F4

F3

F9

F8

F5

F6

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

10

12

3

11

12

6

12

B

6

4

Giá trị trung bình, , °C

79,9

76,4

78,5

78,9

80,6

80,6

80,8

81,9

84,7

86,2

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

1,464

1,101

0,412

0,907

0,859

1,075

0,675

0,657

0,873

0,767

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

4,06

3,05

1,14

2,51

2,38

2,98

1,87

1,8?

2,42

2,12

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,985

2,441

0,835

2,013

1,69

1,084

2,06

1,324

0,889

1,001

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

2

3

1

3

2

1

3

2

1

1

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

5,50

6,76

2,31

5,58

4,68

3,00

5,71

3,67

2,46

2,77

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 nhiệt độ trung bình tương ng với C3

1 độ lệch chun tái lp

sR = -0,084 4 + 8,378 1

R2 = 0,198 8

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,010 2  - 0,027 9

R2 = 0,012 3

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lp lại và độ lệch chun tái lập giữ không đổi không liên quan đến mức D2 trung bình.

r = 0,781 x 2,8 = 2,2

R = 1,691 x 2,8 = 4,7

Hình B.10 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và D3 trung bình

Bảng B.11 - Các kết quả thống kê đối với D4

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B11

B3

B5

B10

B6

B7

B4

B8

B13

B2

B9

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

4

11

11

10

9

11

11

11

Giá trị trung bình, , °C

83,5

85,1

85,2

85,4

85,8

85,8

85,9

86,1

86,1

86,3

86,5

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,889

0,541

0,771

0,601

0,679

1,166

1,762

1,332

0,382

0,497

0,514

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

2,46

1,50

2,14

1,66

1,88

3,23

4,88

3,69

1,06

1,38

1,42

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

2,623

1,729

1,705

2,332

1,344

2,261

2,391

1,448

1,462

1,595

1,639

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

3

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

7,27

4,79

4,72

6,46

3,72

6,26

6,62

4,01

4,05

4,42

4,54

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B12

F9

F12

F4

F7

F8

F5

F3

F10

F6

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

12

12

11

8

6

6

3

4

Giá trị trung bình, , °C

86,6

85,2

85,5

86,2

86,5

86,8

86,9

87,1

87,1

88,7

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,551

0,731

0,574

0,803

0,892

0,369

1,458

0,533

0,515

0,554

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

Giới hạn lặp lại, r(2,8 x sr)

1,53

2,02

1,59

2,22

2,47

1,02

4,04

1,48

1,43

1,53

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

1,536

2,07

2,255

1,684

2,168

1,392

1,715

0,776

1,255

0,734

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

2

2

3

2

3

2

2

1

1

1

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

4,25

5,73

6,25

4,66

6,01

3,86

4,75

2,15

3,48

2,03

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 nhiệt độ trung bình tương ng với C4

1 độ lệch chun tái lp

sR = -0,370 8  + 33,649

R2 = 0,568 5

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = -0,052 4  + 5,278 5

R2 = 0,020 9

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lp lại và trong khi độ lệch chuẩn tái lập tương đương với D4 trung bình.

r = 0,767 x 2,8 = 2,1

R = (-0,3798 x D4 + 33,649) x 2,8

Hình B.11 - Mối tương quan giữa độ lệch chuẩn và D4 trung bình

Bảng B.12 - Các kết quả thống kê đối với D5

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B11

B5

B3

B7

B13

B6

B9

B10

B12

B8

B2

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

11

Giá trị trung bình, , °C

58,1

58,3

58,9

59,2

59,3

59,6

59,6

59,7

59,7

59,8

59,9

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,732

0,566

0,642

0,649

0,531

0,643

0,884

0,568

0,74

1,201

0,796

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

2,03

1,57

1,78

1,80

1,47

1,78

2,45

1,57

2,05

3,33

2,20

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

2,433

2,630

2,438

2,762

2,639

2,532

2,928

2,99

2,425

3,043

2,348

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

4

5

4

5

4

4

5

5

4

5

4

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

6,74

7,28

6,75

7,65

7,31

7,01

8,11

8,28

6,72

8,43

6,50

 

Thông số

Mu lúa mì (B) và bột mì (F)

B4

F9

F10

F4

F5

F7

F12

F8

F3

F11

F6

Số phòng thử nghiệm hoặc số phép thử

11

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

Giá trị trung bình, , °C

60,2

58,7

59,3

59,4

59,8

59,8

59,8

59,9

60,0

60,2

60,6

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, °C

0,63

0,682

0,826

0,824

0,815

0,435

1,003

0,463

1,224

0,561

0,889

Hệ số biến thiên, Cv,r(sr/) %

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

Giới hạn lặp lại,
r(
2,8 x sr)

1,75

1,89

2,29

2,28

2,26

1,20

2,78

1,28

3,39

1,55

2,46

Độ lệch chuẩn tái lập, sR, °C

2,633

2,983

2,624

2,823

2,889

3,004

2,684

2,912

2,327

2,798

3,082

Hệ số biến thiên, Cv,R(sR/) %

4

5

4

5

5

5

4

5

4

5

5

Giới hạn tái lập,
R(2,8 x sR)

7,29

8,26

7,27

7,82

8,00

8,32

7,43

8,07

6,45

7,75

8,54

CHÚ DẪN

s độ lệch chuẩn

 nhiệt độ trung bình tương ng với C4

1 độ lệch chun tái lp

sR = 0,105 6 - 3,561

R2 = 0,072 5

2 độ lệch chuẩn lặp lại

sr = 0,077 4  - 3,867 5

R2 = 0,050 1

Đ th cho thấy độ lệch chuẩn lp lại, không liên quan đến mức D5 trung bình.

r = 0,741 x 2,8 = 2,1

R = 2,724 x 2,8 = 7,6

Hình B.12 - Mi tương quan giữa độ lệch chuẩn và D5 trung bình

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bn xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.

[2] TCVN 6910-3 (ISO 5725-3) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn.

[3] TCVN 6910-6 (ISO 5725-6) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 6: Sử dng các giá trị độ chính xác trong thực tế.

[4] TCVN 9027 (ISO 24333) Ngũ cốc và sản phm ngũ cốc - Lấy mẫu

[5] TCVN 9026 (ISO 27971) Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lúa mì (Triticum aestivum L.) - Xác định đặc tính lưu biến của khối bột nhào có độ ẩm ổn định từ bột mì thử nghiệm hoặc bột mì thương phẩm bằng máy alveograph và phương pháp nghiền thử nghiệm

[6] NF V03-765, Céréales et produits céréaliers - Farines de blé tendres (T. aestivum) - Mesure du taux d'absorption d'eau des farines et des caractéristiques rhéologiques de la pâte pendant le pétrissage avec le Mixolab [Cereal and cereal products - Common wheat (T. aestivum) flour - Measure of flour water absorption and rheological behaviour of dough during mixing using the Mixolab®1)]

[7] Directive BIPEA BY.102.D.9302, Laboratory experimental milling for common wheat (http://www.bipea.org/)1) Chopin Mixolab® là tên thương mạl của sản phm do hãng Chopin Technologies cung cp. Thông tin đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không n định phải sử dụng sản phm đó. Có th sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết qu tương đương.

2) Máy xay LM 3100 và LM 120 là ví dụ về thiết bị thích hợp có bán sẵn trên thị trường. Thông tin đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chun này và không n định phải s dụng các sản phm đó.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11211:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN11211:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước