Tải về định dạng Word (1.5MB) Tải về định dạng PDF (5.6MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11228-2:2015 (ISO 12633-2:2011) về Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 2: Kích thước và đặc tính mặt cắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11228-2:2015

ISO 12633-2:1991

THÉP KẾT CẤU RỖNG ĐƯỢC GIA CÔNG NÓNG HOÀN THIỆN TỪ THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HẠT MỊN - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Dimensions and sectional properties

Lời nói đầu

TCVN 11228-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 12633-2:2011.

TCVN 11228-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5, ng kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11228 (ISO 12633), Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn bao gồm 2 phần:

- Phần 1: Điều kiện kỹ thuật khi cung cp.

- Phần 2: Kích thước và đặc tính mặt cắt

 

THÉP KẾT CẤU RỖNG ĐƯỢC GIA CÔNG NÓNG HOÀN THIỆN TỪ THÉP KHÔNG HỢP KIM VÀ THÉP HẠT MỊN - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT

Hot-finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Dimensions and sectional properties

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định dung sai cho thép hình kết cu rỗng tròn, vuông và chữ nhật được gia công hoàn thiện nóng, và đưa ra các thông số kích thước và đặc tính mặt cắt cho phạm vi các kích cỡ tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH: về yêu cầu kỹ thuật cho cung cấp, xem TCVN 11228-1.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 11228-1 (ISO 12633-1), Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phn 1: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11228-1.

4. Ký hiệu

Tiêu chuẩn này áp dụng các ký hiệu được cho trong Bảng 1.

Bảng 1 - Ký hiệu

Ký hiệu

Đơn vị

Định nghĩa

A

cm2

Diện tích mặt cắt ngang

As

m2/m

Diện tích bề mặt trên một mét dài

B

mm

Chiều dài danh nghĩa của cạnh thép hình vuông rỗng

Chiều dài danh nghĩa của cạnh ngắn hơn của thép hình chữ nhật rỗng

C1; C2

mm

Chiều dài của profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

Ct

cm3

Môđun chống xoắn của tiết diện

D

mm

Đường kính ngoài danh nghĩa của thép hình tròn rỗng

Dmax; Dmin

mm

Đường kính ngoài lớn nhất và nhỏ nhất của thép hình tròn rỗng, được đo trên cùng mặt phẳng

e

mm

Sai lệch độ thẳng

H

mm

Chiều dài danh nghĩa của cạnh dài hơn của thép hình chữ nhật rỗng

I

cm4

Mômen quán tính của tiết diện

It

cm4

Hằng số quán tính xoắn của tiết diện (Mômen quán tính độc cực ch đối với thép hình tròn rỗng)

i

cm

Bán kính quán tính

L

mm

Chiều dài

M

kg/m

Khối lượng trên một mét dài

O

%

Độ (không) tròn

R

mm

Bán kích góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

T

mm

Chiều dày danh nghĩa

V

mm

Tổng độ xoắn

V1

mm

Độ xoắn đo được tại một đầu của thép hình

Wel

cm3

Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện

Wpl

cm3

Môđun chống uốn dẻo của tiết diện

x1

mm

Độ lõm của một cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

x2

mm

Độ lồi của một cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

XX

-

Đường trục của mặt cắt ngang: đường trục chính của thép hình chữ nhật rỗng

YY

-

Đường trục của mặt cắt ngang: đường trục phụ của thép hình chữ nhật rỗng

θ

Độ

Góc giữa các cạnh liền kề của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

5. Thông tin do khách hàng cung cấp

5.1. Thông tin bắt buộc

Khách hàng phải cung cấp thông tin bắt buộc sau cho trong tiêu chuẩn này tại thời điểm yêu cầu đặt hàng và đặt hàng:

a) Loại chiều dài, và chiều dài hoặc phạm vi chiều dài (xem Bảng 3);

b) Các kích thước (xem Điều 8).

CHÚ THÍCH: Thông tin này được ghi trong danh mục thông tin do khách hàng cung cp nằm trong Điều 5.1 của TCVN 11228-1:2015.

5.2. Lựa chọn

Tiêu chuẩn này quy định một lựa chọn. Trong trường hợp khách hàng không ch rõ mong muốn để thực hiện lựa chọn này tại thời điểm yêu cầu đặt hàng và đặt hàng, các sản phm phải được cung cấp phù hợp với các đặc tính kỹ thuật cơ bản (xem 5.1).

Lựa chọn 1: Dung sai trên chiều dài thích hợp phải đạt mm (xem Bng 3).

6. Dung sai

6.1. Dung sai cho các kích thước và khối lượng của thép hình rỗng được gia công hoàn thiện nóng không được vượt quá các giá trị cho trong Bng 2 về hình dạng và khối lượng, Bảng 3 về chiều dài, và trong trường hợp thép hình rỗng được hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn, Bảng 4 về chiều cao của đường hàn trong và ngoài.

6.2  Các góc lượn trong của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải lượn tròn.

CHÚ THÍCH: Không quy đnh profin góc lượn trong.

Bảng 2 - Dung sai

Đặc tính

Thép hình tròn rỗng

Thép hình vuông hoặc chữ nht rỗng

Đường kính ngoài (D, B và H)

± 1 % với nhỏ nhất ± 0,5 mm và lớn nht ± 10 mm.

± 1 % với nhỏ nhất ± 0,5 mm

Chiều dày, T

-10%ab

Độ (không) tròn, O

2% đối với các thép hình rỗng có tỷ s giữa đường kính và chiều dày không vượt quá 100a

-

Độ lõm, độ lồi

-

1 %

Độ vuông góc của các cạnh

-

90° ± 1°

Profin của góc lượn ngoài (C1, C2 hoặc R)e

-

Lớn nht là 3T tại mỗi góc

Độ xoắn, V

-

2 mm cộng 0,5 mm/m chiều dài

Độ thẳng

0,2 % tổng chiều dài

Khối lượng, M, trên một mét dài

± 0,6 % trên các chiều dài riêngf

a Sai lệch dương được giới hạn bởi dung sai về khi lượng.

b Đối với các thép hình không hàn, chiều dày nhỏ hơn 10%, nhưng không quá 12,5%, chiều dày danh nghĩa có thể xuất hiện trên các vùng chuyển tiếp nhn, nhưng không lớn hơn quá 25 % chu vi.

c Khi tỷ số giữa đường kính và chiều dày vượt quá 100, dung sai độ (không) tròn phải được tha thuận.

d Dung sai độ lõm và độ lồi không phụ thuộc vào dung sai đường kính ngoài.

e Các cạnh không cần phải tiếp tuyến với đường cong góc lượn.

f Dung sai dương của khối lượng trên một đơn v chiều dài của thép hình rỗng không hàn phải là 8%.

Bảng 3 - Dung sai chiều dàia

Loai chiều dài

Phạm vi

mm

Dung sai

Chiều dài ngẫu nhiên

4000 đến 16000 với khoảng 2000 chiều dài cho mỗi sản phẩm đặt hàng

10 % thép hình được cung cấp có thể dưới giá trị nhỏ nhất cho phạm vi đặt hàng, nhưng không nhỏ hơn 75 % giá trị nhỏ nhất của phạm vi

Chiều dài gần đúng

4000 đến 16000

± 500 mmb

Chiều dài chính xác

≥ 2000 đến 6000

 mm

6000

 mm

a Khách hàng phải ch rõ trong đơn yêu cầu đặt hàng và đặt hàng loại chiều dài yêu cầu và chiều dài hoặc phạm vi chiều dài khi thích hợp.

b Lựa chn 1 (xem 5.2): dung sai trên chiều dài tương đối phải là  mm.

Bảng 4 - Dung sai cho chiều cao của đường hàn trong và ngoài đối với thép hình rỗng hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn

Chiều dày

T

mm

Chiều cao lớn nhất của đường hàn

a

mm

≤ 14,2

3,5

> 14,2

4,8

7  Đo kích thước và hình dạng

7.1  Yêu cầu chung

Tất cả các kích thước bên ngoài kể cả độ (không) tròn phải được đo cách đầu mút của thép hình rỗng một khoảng không nhỏ hơn D đối với thép hình tròn, B đối với thép hình vuông hoặc H đối với thép hình chữ nhật, với khoảng cách nhỏ nhất là 100 mm.

7.2  Kích thước ngoài

Đối với thép hình tròn rỗng phải đo, đường kính, D. Có thể sdụng thước cặp, thước cuộn hoặc thiết b thích hp tùy theo nhà sản xut.

Các kích thước B và H phải được đo tại vị trí cách điểm bắt đầu của profin góc lượn ngoài khoảng 5 mm như được chỉ ra trong Hình 1.

a Kích thước này là lớn nht khi đo B hoặc H và là nhỏ nhất khi đo T.

Hình 1 - Vị trí giới hạn mặt cắt ngang đ đo các kích thước B, H và T cho thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.3. Chiều dày

Chiều dày, T, của thép hình rỗng phải được đo tại điểm cách mối hàn một khoảng không nhỏ hơn 2T. V trí giới hạn mặt cắt ngang để đo chiều dày của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng được ch ra trong Hình 1.

CHÚ THÍCH: Chiều dày thường được đo trong khoảng cách một nửa đường kính ngoài hoặc một nửa chiều dài của cạnh dài hơn tính t đầu mút của thép hình.

7.4. Độ (không) tròn

Độ (không) tròn, O, của thép hình tròn rỗng, bằng phần trăm, phải được tính toán từ công thức sau:

7.5. Độ lõm và độ lồi

Độ lõm, x1, hoặc độ lồi, x2 của các cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được đo như Hình 2.

Độ lõm hoặc độ lồi theo phần trăm phải được tính toán theo công thức sau:

Trong đó B và H là các chiu dài của các cạnh có chứa độ lõm, x1, hoặc độ lồi, x2.

Hình 2 - Đo độ lõm/lồi của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.6  Độ vuông góc của các cạnh

Sai lệch của độ vuông góc của các cạnh của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng được xác định bằng hiệu số giữa 90° và θ như Hình 3.

Sai lệch độ vuông góc = 90° - θ

Hình 3 - Độ vuông góc các mặt của tiết diện vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.7  Profin góc lượn ngoài

7.7.1  Profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được đo dựa theo 7.7.2 hoặc 7.7.3 theo tùy chọn của nhà sản xuất.

7.7.2  Đo bán kính góc lượn ngoài, R. S dụng dưỡng đo bán kính hoặc dụng cụ thích hợp khác.

7.7.3  Đo chiều dài của profin góc lượn ngoài (C1C2 trong Hình 4).

Hình 4 - Profin góc lượn ngoài của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

7.8. Độ xoắn

7.8.1. Tổng độ xoắn, V, thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng phải được xác định phù hợp với 7.8.2 hoặc 7.8.3 tùy thuộc nhà sản xuất.

7.8.2. Đặt thép hình rỗng trên mặt nằm ngang với một cạnh tại một đầu mút được ép phẳng vào bề mặt. Tại đầu mút đối diện của thép hình rỗng, xác định độ chênh lệch, V, tính bằng chiều cao của hai góc thấp hơn từ bề mặt nm ngang.

7.8.3. Đo V với nivô nước và panme (dạng vít) hoặc dụng cụ thích hợp khác. Chiều dài chuẩn của nivô nước phải là khoảng cách giữa đường giao của cạnh phẳng và profin góc lượn ngoài (xem Hình 6). V là độ sai lệch giữa các giá trị, V1 (xem Hình 6), được đo tại mỗi đầu mút cuối của thép hình.

Hình 5 - Tổng độ xoắn của thép hình vuông hoặc chữ nhật rỗng

CHÚ DN:

1 nivô nước

2 panme

a H đối với các thép hình chữ nhật, B đi với các thép hình vuông

Hình 6 - Đo độ xoắn

7.9. Độ thẳng

Sai lệch độ thẳng, e, của tổng chiều dài của thép hình rỗng phải được đo tại điểm có sai lệch lớn nhất của thép hình tính từ một đường thẳng nối hai đầu mút như được chỉ ra trên Hình 7. Sai lệch độ thẳng theo phần trăm phải được tính toán bằng công thức sau:

Hình 7 - Đo sai lệch độ thng

8. Thông số kích thước và đặc tính mặt cắt

Các kích thước danh nghĩa của mặt cắt và đặc tính mặt cắt đối với một phạm vi các cỡ thép hình kết cấu rỗng tạo hình nguội được cho trong Bảng 6 cho các thép hình tròn (xem Hình 8), Bảng 7 cho các thép hình vuông và Bảng 8 cho các thép hình chữ nhật. Đặc tính mặt cắt được tính toán từ công thức được cho trong Phụ lục A. Có thể có các kích cỡ và chiều dày khác.

CHÚ THÍCH: Xem Bng 5.

Hình 8 - Thép hình tròn rỗng

Bng 5 - Thông số kích thước danh nghĩa và đặc tính mặt cắt của thép hình tròn rỗng

Đường kính ngoài

Chiều y danh nghĩa

Khối lượng trên một mét dài

Diện tích mặt cắt ngang

Mô men quán tính của tiết diện

Bán kính quán kính

Môđun chng un đàn hi của tiết diện

Môđun chống uốn dẻo của tiết diện

Mô men quán tính xoắn của tiết diện

Môđun chống xoắn của tiết diện

Diện tích v mặt trên của một mét dài

Chiều dài danh nghĩa trên một tn

D

T

M

A

l

i

Wel

Wpl

It

Ct

As

 

mm

mm

kg/m

cm2

cm4

cm

cm3

cm3

cm4

cm3

m2/m

m

21,3

2,3

1,08

1,37

0,629

0,677

0,590

0,834

1,26

1,18

0,066 9

928

21,3

2,6

1,20

1,53

0,681

0,668

0,639

0,915

1,36

1,28

0,066 9

834

21,3

3,2

1,43

1,82

0,768

0,650

0,722

1,06

1,54

1,44

0,066 9

700

26,9

2,3

1,40

1,78

1,36

0,874

1,01

1,40

2,71

2,02

0,084 5

717

26,9

2,6

1,56

1,98

1,48

0,864

1,10

1,54

2,96

2,20

0,084 5

642

28,9

3,2

1,87

2,38

1,70

0,846

1,27

1,81

3,41

2,53

0,084 5

535

33,7

2,6

1,99

2,54

3,09

1,10

1,84

2,52

6,19

3,67

0,106

501

33,7

3,2

2,41

3,07

3,60

1,08

2,14

2,99

7,21

4,28

0,106

415

33,7

4,0

2,93

3,73

4,19

1,06

2,49

3,55

8,38

4,97

0,106

341

42,4

2,6

2,55

3,25

6,46

1,41

3,05

4,12

12,9

6,10

0,133

392

42,4

3,2

3,09

3,94

7,62

1,39

3,59

4,93

15,2

7,19

0,133

323

42,4

4,0

3,79

4,83

8,99

1,36

4,24

5,92

18,0

8,48

0,133

264

48,3

2,6

2,93

3,73

9,78

1,62

4,05

5,44

19,6

8,10

0,152

341

48,3

3,2

3,56

4,53

11,6

1,60

4,80

6,52

23,2

9,59

0,152

281

48,3

4,0

4,37

5,57

13,8

1,57

5,70

7,87

27,5

11,4

0,152

229

48,3

5,0

5,34

6,80

16,2

1,54

6,69

9,42

32,3

13,4

0,152

187

60,3

2,6

3,70

4,71

19,7

2,04

6,52

8,66

39,3

13,0

0,189

270

60,3

3,2

4,51

5,74

23,5

2,02

7,78

10,4

46,9

15,6

0,189

222

60,3

4,0

5,55

7,07

28,2

2,00

9,34

12,7

56,3

18,7

0,189

180

60,3

5,0

6,82

8,69

33,5

1,96

11,1

15,3

67,0

22,2

0,189

147

76,1

2,6

4,71

6,00

40,6

2,60

10,7

14,1

81,2

21,3

0,239

212

76,1

3,2

5,75

7,33

48,8

2,58

12,8

17,0

97,6

25,6

0,239

174

76,1

4,0

7,11

9,06

59,1

2,55

15,5

20,8

118

31,0

0,239

141

76,1

5,0

8,77

11,2

70,9

2,52

18,6

25,3

142

37,3

0,239

114

88,9

3,2

6,76

8,62

79,2

3,03

17,8

23,5

158

35,6

0,279

148

88,9

4,0

8,38

10,7

96,3

3,00

21,7

28,9

193

43,3

0,279

119

88,9

5,0

10,3

13,2

116

2,97

26,2

35,2

233

52,4

0,279

96,7

88,9

6,0

12,3

15,6

135

2,94

30,4

41,3

270

60,7

0,279

81,5

88,9

6,3

12,8

16,3

140

2,93

31,5

43,1

280

63,1

0,279

77,9

101,6

3,2

7,77

9,89

120

3,48

23,6

31,0

240

47,2

0,319

129

101,6

4,0

9,63

12,3

146

3,45

28,8

38,1

293

57,6

0,319

104

101,6

5,0

11,9

15,2

177

3,42

34,9

46,7

355

69,9

0,319

84,0

101,6

6,0

14,1

18,0

207

3,39

40,7

54,9

413

81,4

0,319

70,7

101,6

6,3

14,8

18,9

215

3,38

42,3

57,3

430

84,7

0,319

67,5

101,6

8,0

18,5

23,5

260

3,32

51,1

70,3

519

102

0,319

54,2

101,6

10,0

22,6

28,8

305

3,26

60,1

84,2

611

120

0,319

44,3

114,3

3,2

8,77

11,2

172

3,93

30,2

39,5

345

60,4

0,359

114

114,3

4,0

10,9

13,9

211

3,90

36,9

48,7

422

73,9

0,359

91,9

114,3

5,0

13,5

17,2

257

3,87

45,0

59,8

514

89,9

0,359

74,2

114,3

6,0

16,0

20,4

300

3,83

52,5

70,4

600

105

0,359

62,4

114,3

6,3

16,8

21,4

313

3,82

54,7

73,6

625

109

0,359

59,6

114,3

8,0

21,0

26,7

379

3,77

66,4

90,6

759

133

0,359

47,7

114,3

10,0

25,7

32,8

450

3,70

78,7

109

899

157

0,359

38,9

139,7

4,0

13,4

17,1

393

4,80

56,2

73,7

786

112

0,439

74,7

139,7

5,0

16,6

21,2

481

4,77

68,8

90,8

961

138

0,439

60,2

139,7

6,0

19,8

25,2

564

4,73

80,8

107

1 129

162

0,439

50,5

139,7

6,3

20,7

26,4

589

4,72

84,3

112

1 177

169

0,439

48,2

139,7

8,0

26,0

33,1

720

4,66

103

139

1 441

206

0,439

38,5

139,7

10,0

32,0

40,7

862

4,60

123

169

1 724

247

0,439

31,3

139,7

12,0

37,8

48,1

990

4,53

142

196

1 980

283

0,439

26,5

139,7

12,5

39,2

50,0

1 020

4,52

146

203

2 040

292

0,439

25,5

168,3

4,0

16,2

20,6

697

5,81

82,8

108

1 394

166

0,529

61,7

168,3

5,0

20,1

25,7

856

5,78

102

133

1 712

203

0,529

49,7

168,3

6,0

24,0

30,6

1 009

5,74

120

158

2 017

240

0,529

41,6

168,3

6,3

25,2

32,1

1 053

5,73

125

165

2 107

250

0,529

39,7

168,3

8,0

31,6

40,3

1 297

5,67

154

206

2 595

308

0,529

31,6

168,3

10,0

39,0

49,7

1 564

5,61

186

251

3 128

372

0,529

25,6

168,3

12,0

46,3

58,9

1 810

5,54

215

294

3 620

430

0,529

21,6

168,3

12,5

48,0

61,2

1 868

5,53

222

304

3 737

444

0,529

20,8

177,8

5,0

21,3

27,1

1 014

6,11

114

149

2 028

228

0,559

46,9

177,8

6,0

25,4

32,4

1 196

6,08

135

177

2 392

269

0,559

39,3

177,8

6,3

26,6

33,9

1 250

6,07

141

185

2 499

281

0,559

37,5

177,8

8,0

33,5

42,7

1 541

6,01

173

231

3 083

347

0,559

29,9

177,8

10,0

41,4

52,7

1 862

5,94

209

282

3 724

419

0,559

24,2

177,8

12,0

49,1

62,5

2159

5,88

243

330

4 318

486

0,559

20,4

177,8

12,5

51,0

64,9

2 230

5,86

251

342

4 460

502

0,559

19,6

193,7

5,0

23,3

29,6

1 320

6,67

136

178

2 640

273

0,609

43,0

193,7

6,0

27,8

35,4

1 560

6,64

161

211

3 119

322

0,609

36,0

193,7

6,3

29,1

37,1

1 630

6,63

168

221

3 260

337

0,609

34,3

193,7

8,0

36,6

46,7

2016

6,57

208

276

4 031

416

0,609

27,3

193,7

10,0

45,3

57,7

2 442

6,50

252

338

4 883

504

0,609

22,1

193,7

12,0

53,8

68,5

2 839

6,44

293

397

5 678

586

0,609

18,6

193,7

12,5

55,9

71,2

2 934

6,42

303

411

5 869

606

0,609

17,9

193,7

16,0

70,1

89,3

3554

6,31

367

507

7 109

734

0,609

14,3

219,1

5,0

26,4

33,6

1 928

7,57

176

229

3 856

352

0,688

37,9

219,1

6,0

31,5

40,2

2 282

7,54

208

273

4 564

417

0,688

31,7

219,1

6,3

33,1

42,1

2 386

7,53

218

285

4 772

436

0,688

30,2

219,1

8,0

41,6

53,1

2 960

7,47

270

357

5 919

540

0,688

24,0

219,1

10,0

51,6

65,7

3598

7,40

328

438

7 197

657

0,688

19,4

219,1

12,0

61,3

78,1

4200

7,33

383

515

8 400

767

0,688

16,3

219,1

12,5

63,7

81,1

4 345

7,32

397

534

8 689

793

0,688

15,7

219,1

16,0

80,1

102

5 297

7,20

483

661

10 590

967

0,688

12,5

219,1

20,0

98,2

125

6 261

7,07

572

795

12 520

1 143

0,688

10,2

244,5

5,0

29,5

37,6

2 699

8,47

221

287

5 397

441

0,768

33,9

244,5

6,0

35,3

45,0

3 199

8,43

262

341

6 397

523

0,768

28,3

244,5

6,3

37,0

47,1

3 346

8,42

274

358

6 692

547

0,768

27,0

244,5

8,0

46,7

59,4

4 160

8,37

340

448

8 321

681

0,768

21,4

244,5

10,0

57,8

73,7

5 073

8,30

415

550

10 146

830

0,768

17,3

244,5

12,0

68,8

87,7

5 938

8,23

486

649

11 877

972

0,768

14,5

244,5

12,5

71,5

91,1

6 147

8,21

503

673

12 295

1 006

0,768

14,0

244,5

16,0

90,2

115

7 533

8,10

616

837

15 066

1 232

0,768

11,1

244,5

20,0

111

141

8 957

7,97

733

1 011

17 914

1 465

0,768

9,03

244,5

25,0

135

172

10 517

7,81

860

1 210

21 034

1 721

0,768

7,39

273,0

5,0

33,0

42,1

3 781

9,48

277

359

7 562

554

0,858

30,3

273,0

6,0

39,5

50,3

4 487

9,44

329

428

8 974

657

0,858

25,3

273,0

6,3

41,4

52,8

4 696

9,43

344

448

9 392

688

0,858

24,1

273,0

8,0

52,3

66,6

5 852

9,37

429

562

11 703

857

0,858

19,1

273,0

10,0

64,9

82,6

7 154

9,31

524

692

14 308

1 048

0,858

15,4

273,0

12,0

77,2

98,4

8 396

9,24

615

818

16 792

1 230

0,858

12,9

273,0

12,5

80,3

102

8 697

9,22

637

849

17 395

1 274

0,858

12,5

273,0

16,0

101

129

10 707

9,10

784

1 058

21 414

1 569

0,858

9,86

273,0

20,0

125

159

12 798

8,97

938

1 283

25 597

1 875

0,858

8,01

273,0

25,0

153

195

15 127

8,81

1 108

1 543

30 254

2 216

0,858

6,54

323,9

5,0

39,3

50,1

6 369

11,3

393

509

12 739

787

1,02

25,4

323,9

6,0

47,0

59,9

7 572

11,2

468

606

15 145

935

1,02

21,3

323,9

6,3

49,3

62,9

7 929

11,2

490

636

15 858

979

1,02

20,3

323,9

8,0

62,3

79,4

9 910

11,2

612

799

19 820

1 224

1,02

16,0

323,9

10,0

77,4

98,6

12 158

11,1

751

986

24 317

1 501

1,02

12,9

323,9

12,0

92,3

118

14 320

11,0

884

1 168

28 639

1 768

1,02

10,8

323,9

12,5

96,0

122

14 847

11,0

917

1 213

29 693

1 833

1,02

10,4

323,9

16,0

121

155

18 390

10,9

1 136

1 518

36 780

2 271

1,02

8,23

323,9

20,0

150

191

22 139

10,8

1 367

1 850

44 278

2 734

1,02

6,67

323,9

25,0

184

235

26 400

10,6

1 630

2 239

52 800

3 260

1,02

5,43

355,6

6,0

51,7

65,9

10 071

12,4

566

733

20 141

1 133

1,12

19,3

355,6

6,3

54,3

69,1

10 547

12,4

593

769

21 094

1 186

1,12

18,4

355,6

8,0

68,6

87,4

13 201

12,3

742

967

26 403

1 485

1,12

14,6

355,6

10,0

85,2

109

16 223

12,2

912

1 195

32 447

1 825

1,12

11,7

355,6

12,0

102

130

19 139

12,2

1 076

1 417

38 279

2 153

1,12

9,83

355,6

12,5

106

135

19 852

12,1

1 117

1 472

39 704

2 233

1,12

9,45

355,6

16,0

134

171

24 663

12,0

1 387

1 847

49 326

2 774

1,12

7,46

355,6

20,0

166

211

29 792

11,9

1 676

2 255

59 583

3351

1,12

6,04

355,6

25,0

204

260

35 677

11,7

2 007

2 738

71 353

4013

1,12

4,91

406,4

6,0

59,2

75,5

15 128

14,2

745

962

30 257

1 489

1,28

16,9

406,4

6,3

62,2

79,2

15 849

14,1

780

1 009

31 699

1 560

1,28

16,1

406,4

8,0

78,6

100

19 874

14,1

978

1 270

39 748

1 956

1,28

12,7

406,4

10,0

97,8

125

24476

14,0

1 205

1 572

48 952

2 409

1,28

10,2

406,4

12,0

117

149

28 937

14,0

1 424

1 867

57 874

2 848

1,28

8,57

406,4

12,5

121

155

30 031

13,9

1 478

1 940

60 061

2 956

1,28

8,24

406,4

16,0

154

196

37 449

13,8

1 843

2 440

74 898

3686

1,28

6,49

406,4

20,0

191

243

45 432

13,7

2 236

2 989

90 864

4472

1,28

5,25

406,4

25,0

235

300

54 702

13,5

2 692

3 642

109404

5384

1,28

4,25

406,4

30,0

278

355

63 224

13,3

3 111

4 259

126447

6223

1,28

3,59

406,4

40,0

361

460

78 186

13,0

3 848

5 391

156373

7696

1,28

2,77

457,0

6,0

66,7

85,0

21 618

15,9

946

1 220

43 236

1 892

1,44

15,0

457,0

6,3

70,0

89,2

22 654

15,9

991

1 280

45 308

1 983

1,44

14,3

457,0

8,0

88,6

113

28 446

15,9

1 245

1 613

56 893

2 490

1,44

11,3

457,0

10,0

110

140

35 091

15,8

1 536

1 998

70 183

3071

1,44

9,07

457,0

12,0

132

168

41 556

15,7

1 819

2 377

83 113

3637

1,44

7,59

457,0

12,5

137

175

43 145

15,7

1 888

2 470

86 290

3 776

1,44

7,30

457,0

16,0

174

222

53 959

15,6

2 361

3 113

107919

4 723

1,44

5,75

457,0

20,0

216

275

65 681

15,5

2 874

3 822

131 363

5 749

1,44

4,64

457,0

25,0

266

339

79 415

15,3

3 475

4 671

158830

6951

1,44

3,75

457,0

30,0

316

402

92 173

15,1

4 034

5 479

184346

8068

1,44

3,17

457,0

40,0

411

524

114949

14,8

5 031

6 977

229898

10061

1,44

2,43

508,0

6,0

74,3

94,6

29 812

17,7

1 174

1 512

59 623

2 347

1,60

13,5

508,0

6,3

77,9

99,3

31 246

17,7

1 230

1 586

62 493

2 460

1,60

12,8

508,0

8,0

98,6

126

39 280

17,7

1 546

2 000

78 560

3093

1,60

10,1

508,0

10,0

123

156

48 520

17,6

1 910

2 480

97 040

3820

1,60

8,14

508,0

12,0

147

187

57 536

17,5

2 265

2 953

115072

4530

1,60

6,81

508,0

12,5

153

195

59 755

17,5

2 353

3 070

119511

4 705

1,60

6,55

508,0

16,0

194

247

74 909

17,4

2 949

3 874

149818

5898

1,60

5,15

508,0

20,0

241

307

91 428

17,3

3 600

4 766

182 856

7199

1,60

4,15

508,0

25,0

298

379

110918

17,1

4 367

5 837

221 837

8 734

1,60

3,36

508,0

30,0

354

451

129173

16,9

5 086

6 864

258346

10171

1,60

2,83

508,0

40,0

462

588

162188

16,6

6 385

8 782

324376

12771

1,60

2,17

508,0

50,0

565

719

190885

16,3

7 515

10 530

381 770

15030

1,60

1,77

610,0

6,0

89,4

114

51 924

21,4

1 702

2 189

103847

3405

1,92

11,2

610,0

6,3

93,8

119

54 439

21,3

1 785

2 296

108878

3570

1,92

10,7

610,0

8,0

119

151

68 551

21,3

2 248

2 899

137103

4495

1,92

8,42

610,0

10,0

148

188

84 847

21,2

2 782

3 600

169693

5564

1,92

6,76

610,0

12,0

177

225

100814

21,1

3 305

4292

201 627

6 611

1,92

5,65

610,0

12,5

184

235

104 755

21,1

3 435

4463

209 509

6 869

1,92

5,43

610,0

16,0

234

299

131 781

21,0

4 321

5647

263 563

8 641

1,92

4,27

610,0

20,0

291

371

161 490

20,9

5 295

6965

322 979

10 589

1,92

3,44

610,0

25,0

361

459

196 906

20,7

6 456

8561

393 813

12 912

1,92

2,77

610,0

30,0

429

547

230 476

20,5

7 557

10 101

460 952

15 113

1,92

2,33

610,0

40,0

562

716

292 333

20,2

9 585

13 017

584 666

19 169

1,92

1,78

610,0

50,0

691

880

347 570

19,9

11 396

15 722

695140

22 791

1,92

1,45

711,0

6,0

104

133

82 568

24,9

2 323

2 982

165 135

4 645

2,23

9,59

711,0

6,3

109

139

86 586

24,9

2 436

3129

173172

4 871

2,23

9,13

711,0

8,0

139

177

109 162

24,9

3 071

3954

218 324

6 141

2,23

7,21

711,0

10,0

173

220

135 301

24,8

3 806

4914

270 603

7 612

2,23

5,78

711,0

12,0

207

264

160 991

24,7

4 529

5864

321 981

9 057

2,23

4,83

711,0

12,5

215

274

167343

24,7

4 707

6099

334 686

9 415

2,23

4,64

711,0

16,0

274

349

211 040

24,6

5 936

7 730

422 080

11 873

2,23

3,65

711,0

20,0

341

434

259 351

24,4

7 295

9552

518 702

14 591

2,23

2,93

711,0

25,0

423

539

317357

24,3

8 927

11 770

634 715

17 854

2,23

2,36

711,0

30,0

504

642

372 790

24,1

10 486

13 922

745 580

20 973

2,23

1,98

711,0

40,0

662

843

476 242

23,8

13 396

18 031

952 485

26 793

2,23

1,51

711,0

50,0

815

1 038

570 312

23,4

16 043

21 888

1140623

32 085

2,23

1,23

711,0

60,0

963

1 227

655 583

23,1

18 441

25 500

1 311166

36 882

2,23

1,04

762,0

6,0

112

143

101 813

26,7

2 672

3429

203 626

5 345

2,39

8,94

762,0

6,3

117

150

106 777

26,7

2 803

3598

213 555

5 605

2,39

8,52

762,0

8,0

149

190

134 683

26,7

3 535

4548

269 366

7 070

2,39

6,72

762,0

10,0

185

236

167 028

26,6

4 384

5655

334 057

8 768

2,39

5,39

762,0

12,0

222

283

198 855

26,5

5 219

6 751

397710

10 439

2,39

4,51

762,0

12,5

231

294

206 731

26,5

5 426

7023

413 462

10 852

2,39

4,33

762,0

16,0

294

375

260 973

26,4

6 850

8906

521 947

13 699

2,39

3,40

762,0

20,0

366

466

321 083

26,2

8 427

11 014

642166

16 855

2,39

2,73

762,0

25,0

454

579

393 461

26,1

10 327

13 584

786 922

20 654

2,39

2,20

762,0

30,0

542

690

462 853

25,9

12 148

16 084

925 706

24 297

2,39

1,85

762,0

40,0

712

907

593 011

25,6

15 565

20 873

1 186021

31 129

2,39

1,40

762,0

50,0

878

1 118

712 207

25,2

18 693

25 389

1 424414

37 386

2,39

1,14

813,0

8,0

159

202

163 901

28,5

4 032

5184

327801

8 064

2,55

6,30

813,0

10,0

198

252

203 364

28,4

5 003

6448

406 728

10 006

2,55

5,05

813,0

12,0

237

302

242 235

28,3

5 959

7 700

484 469

11 918

2,55

4,22

813,0

12,5

247

314

251 860

28,3

6 196

8011

503 721

12 392

2,55

4,05

813,0

16,0

314

401

318222

28,2

7 828

10165

636 443

15 657

2,55

3,18

813,0

20,0

391

498

391 909

28,0

9 641

12 580

783 819

19 282

2,55

2,56

813,0

25,0

486

619

480 856

27,9

11 829

15 529

961 713

23 658

2,55

2,06

813,0

30,0

579

738

566374

27,7

13933

18 402

1 132 748

27866

2,55

1,73

914,0

8,0

179

228

233651

32,0

5 113

6 567

467303

10225

2,87

5,59

914,0

10,0

223

284

290147

32,0

6 349

8 172

580294

12 698

2,87

4,49

914,0

12,0

267

340

345890

31,9

7 569

9 764

691 779

15137

2,87

3,75

914,0

12,5

278

354

359 708

31,9

7 871

10 159

719417

15 742

2,87

3,60

914,0

16,0

354

451

455142

31,8

9 959

12 904

910284

19919

2,87

2,82

914,0

20,0

441

562

561461

31,6

12 286

15 987

1 122 922

24572

2,87

2,27

914,0

25,0

548

698

690317

31,4

15105

19 763

1 380 634

30211

2,87

1,82

914,0

30,0

654

833

814 775

31,3

17829

23 453

1 629 550

35658

2,87

1,53

1 016,0

8,0

199

253

321 780

35,6

6 334

8 129

643560

12 668

3,19

5,03

1 016,0

10,0

248

316

399850

35,6

7 871

10 121

799699

15 742

3,19

4,03

1 016,0

12,0

297

378

476985

35,5

9 389

12 097

953969

18 779

3,19

3,37

1 016,0

12,5

309

394

496123

35,5

9 766

12 588

992 246

19532

3,19

3,23

1 016,0

16,0

395

503

628479

35,4

12 372

16 001

1 256 959

24 743

3,19

2,53

1 016,0

20,0

491

626

776324

35,2

15282

19 843

1 552 648

30564

3,19

2,04

1 016,0

25,0

611

778

956086

35,0

18821

24 557

1912173

37641

3,19

1,64

1 016,0

30,0

729

929

1 130 352

34,9

22 251

29 175

2 260 704

44502

3,19

1,37

1 067,0

10,0

261

332

463792

37,4

8 693

11 173

927585

17387

3,35

3,84

1 067,0

12,0

312

398

553420

37,3

10373

13 357

1 106840

20 747

3,35

3,20

1 067,0

12,5

325

414

575666

37,3

10 790

13 900

1 151 332

21 581

3,35

3,08

1 067,0

16,0

415

528

729606

37,2

13676

17 675

1 459213

27352

3,35

2,41

1 067,0

20,0

516

658

901 755

37,0

16903

21 927

1 803 509

33805

3,35

1,94

1 067,0

25,0

642

818

1111 355

36,9

20831

27 149

2 222 711

41 663

3,35

1,56

1 067,0

30,0

767

977

1314 864

36,7

24646

32 270

2 629 727

49292

3,35

1,30

1 168,0

10,0

286

364

609843

40,9

10443

13 410

1 219 686

20885

3,67

3,50

1 168,0

12,0

342

436

728050

40,9

12 467

16 037

1 456101

24933

3,67

2,92

1 168,0

12,5

356

454

757409

40,9

12 969

16 690

1 514 818

25939

3,67

2,81

1 168,0

16,0

455

579

960774

40,7

16452

21 235

1 921 547

32 903

3,67

2,20

1 168,0

20,0

566

721

1 188 632

40,6

20353

26 361

2 377 264

40 707

3,67

1,77

1 168,0

25,0

705

898

1466 717

40,4

25115

32 666

2 933 434

50230

3,67

1,42

1 219,0

10,0

298

380

694014

42,7

11 387

14 617

1 388 029

22 773

3,83

3,35

1 219,0

12,0

357

455

828716

42,7

13597

17 483

1 657 433

27193

3,83

2,80

1 219,0

12,5

372

474

862181

42,7

14146

18196

1 724 362

28291

3,83

2,69

1 219,0

16,0

475

605

1094 091

42,5

17951

23 157

2188183

35901

3,83

2,11

1 219,0

20,0

591

753

1354 155

42,4

22217

28 755

2 708 309

44435

3,83

1,69

1 219,0

25,0

736

938

1 671 873

42,2

27430

35 646

3343 746

54860

3,83

1,36

CHÚ THÍCH: Xem hình 8

CHÚ THÍCH: Xem Bảng 6

Hình 9 - Thép hình vuông rỗng

Bảng 6 - Thông số kích thước danh nghĩa và đặc tính mặt cắt của tiết diện vuông rỗng

Cỡ

Chiều y danh nghĩa

Khối lượng trên một mét dài

Diện tích mặt cắt ngang

Mô men quán tính của tiết diện

Bán kính quán kính

Môđun chng un đàn hi của tiết diện

Môđun chống uốn dẻo của tiết diện

Mô men quán tính xoắn của tiết diện

Môđun chống xoắn của tiết diện

Diện tích v mặt trên của một mét dài

Chiều dài danh nghĩa trên một tn

B

T

M

A

l

i

Wel

Wpl

It

Ct

As

 

mm

mm

kg/m

cm2

cm4

cm

cm3

cm3

cm4

cm3

m2/m

m

20

2,0

1,10

1,40

0,739

0,727

0,739

0,930

1,22

1,07

0,074 8

912

20

2,5

1,32

1,68

0,835

0,705

0,835

1,08

1,41

1,20

0,073 6

757

25

2,0

1,41

1,80

1,56

0,932

1,25

1,53

2,52

1,81

0,094 8

709

25

2,5

1,71

2,18

1,81

0,909

1,44

1,82

2,97

2,08

0,093 6

584

25

3,0

2,00

2,54

2,00

0,886

1,60

2,06

3,35

2,30

0,092 3

501

30

2,0

1,72

2,20

2,84

1,14

1,89

2,29

4,53

2,75

0,115

580

30

2,5

2,11

2,68

3,33

1,11

2,22

2,74

5,40

3,22

0,114

475

30

3,0

2,47

3,14

3,74

1,09

2,50

3,14

6,16

3,60

0,112

405

40

2,5

2,89

3,68

8,54

1,52

4,27

5,14

13,6

6,22

0,154

346

40

3,0

3,41

4,34

9,78

1,50

4,89

5,97

15,7

7,10

0,152

293

40

4,0

4,39

5,59

11,8

1,45

5,91

7,44

19,