Tải về định dạng Word (234KB) Tải về định dạng PDF (323.4KB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4958:2007 (ISO 6698:1989) về Xe đạp - Ren dùng cho mối ghép líp trên ổ bánh

TCVN 4958:2007

ISO 6698:1989

XE ĐẠP - REN DÙNG CHO MỐI GHÉP LÍP TRÊN Ổ BÁNH

Cycles - Screw threads used to assemble freewheels on bicycle hubs

 

Lời nói đầu

TCVN 4958:2007 thay thế TCVN 4958:1989.

TCVN 4958:2007 hoàn toàn tương đương ISO 4958:1989.

TCVN 4958:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

XE ĐẠP - REN DÙNG CHO MỐI GHÉP LÍP TRÊN Ổ BÁNH

Cycles - Screw threads used to assemble freewheels on bicycle hubs

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định profin ren, các kích thước giới hạn và dung sai của ren dùng cho mối ghép líp trên ổ bánh xe đạp. Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở:

a) sử dụng profin ren gốc được quy định trong TCVN 7291-1:2003;

b) đảm bảo tính lắp lẫn với ren Anh tiêu chuẩn dùng cho xe đạp (B.S.C); điều đó đòi hỏi sử dụng bước ren theo insơ (t.p.i);

c) sử dụng các cấp chính xác ren và vị trí các miền dung sai ren được quy định trong ISO 965-1;

d) sử dụng các dụng cụ kiểm tra ren được chế tạo theo ISO 1502.

2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 7291-1:2003 (ISO 68-1:1990), Ren vít thông dụng - Profin gốc - Phần 1: Ren hệ mét.

ISO 965-1:1980, ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data (Ren ISO hệ mét thông dụng - Dung sai - Phần 1: Các quy tắc và số liệu cơ bản).

ISO 1502:1978, ISO general purpose metric screw threads - Gauging (Ren ISO hệ mét thông dụng - Phương pháp đo).

3. Profin gốc ren ISO và kích thước cơ bản

3.1. Profin cơ sở (gốc)

Profin cơ sở (gốc) được quy định trên TCVN 7291-1:2003 và cho trong Hình 1. Nó là profin lý thuyết được phối hợp với các kích thước cơ bản của đường kính ngoài, đường kính trung bình và đường kính trong của ren.

3.2. Kích thước cơ bản

Đường kính ngoài cơ bản, đường kính trung bình cơ bản và đường kính trong được xác định theo profin cơ sở (gốc) được cho trong Bảng 1.

Bảng 1 - Kích thước cơ bản

Đường kính danh nghĩa của ren (insơ)

(t.p.i)

Kích thước cơ bản, mm

Đường kính ngoài

Đường kính trung bình

Đường kính trong

1,375

24

34,925

34,238

33,779

4. Các kích thước giới hạn và dung sai

4.1. Các sai lệch cơ bản và các kích thước giới hạn lớn nhất

Các sai lệch cơ bản được áp dụng cho các đường kích cơ bản và tạo thành các kích thước giới hạn lớn nhất.

Đối với ren ổ bánh, sai lệch cơ bản (sai lệch trên) là âm và tương ứng với vị trí miền dung sai theo “g” cho đường kích ngoài, đường kích trung bình và đường kích trong.

Đối với ren líp, sai lệch cơ bản (sai lệch dưới) bằng 0 và tương ứng với vị trí miền dung sai theo “H” cho đường kích ngoài, đường kích trung bình và đường kích trong.

4.2. Cấp chính xác, dung sai và kích thước giới hạn

Việc áp dụng dung sai cho các kích thước giới hạn lớn nhất, dung sai âm cho ren ổ bánh, và dung sai dương cho ren líp, cho phép xác định các kích thước giới hạn nhỏ nhất.

Dung sai và kích thước giới hạn được cho trong các Bảng 2 và 3 đối với ổ bánh và líp. Dung sai được cho ứng với cấp chính xác 6 theo ISO 965-1.

Các sai lệch cơ bản và miền dung sai được cho trên Hình 2.

5. Ký hiệu

Ren được chế tạo theo tiêu chuẩn này được ký hiệu bởi:

a) đường kích danh nghĩa của ren theo insơ;

b) bước ren theo t.p.i;

c) cấp chính xác ren của líp và ổ bánh tương ứng.

VÍ DỤ: 1,375 - 24 6H/6 g.

6. Hệ thống đo kiểm tra

Hệ thống đo kiểm tra trình bày trong ISO 1502 được viện dẫn chi tiết profin ren của ca líp ren và phương pháp đo ren.

ISO 1502 nêu công thức để tính toán các kích thước giới hạn của ca líp. Các công thức này được dùng để tính toán các kích thước giới hạn của ca líp cho ổ bánh và líp trong tiêu chuẩn này và các kích thước giới hạn đó đã được cho trong Bảng 4 đến Bảng 7. Cần chú ý rằng các kích thước giới hạn của đường kính trung bình cho trong các Bảng 4 đến Bảng 6 có liên quan với đường kính trung bình và các dung sai riêng cho bước ren và góc profin của các ca líp đo ren được cho trong ISO 1502.

Các dung sai này là:

Dung sai bước ren = 0,005 mm

Dung sai góc profin

            = ± 0o15’ đối với profin không vát đỉnh

            = ± 0o16’ đối với profin vát đỉnh.

Bảng 2 - Kích thước giới hạn và dung sai ren trên ổ bánh

t.p.i

Đường kính ngoài

d

mm

Đường kính trung bình

D2

mm

Đường kính trong

d1

mm

max

dung sai

min

max

dung sai

min

max

24

34,899

0,180

34,719

34,212

0,125

34,087

33,639

1

2

3

4

5

6

7

8

CHÚ THÍCH

1 Các trị số dung sai cho trong cột 3 và cột 6 được giới thiệu trong ISO 965-1 cho bước ren hệ mét gần nhất với bước ren t.p.i cho trong cột 1.

2 Cấp chính xác 6 của dung sai đường kính trung bình khác với cấp chính xác 6 của dung sai đường kính ngoài.

3 Giới hạn của đường kính trong lớn nhất tương ứng với đoạn cắt ngắn lớn nhất 3H/16: sự tuân theo đặc tính kỹ thuật này của profin chân ren của ren ngoài được cho trong ISO 965-1.

 

Bảng 3 - Kích thước giới hạn và dung sai ren trên líp

t.p.i

Đường kính ngoài,

D

mm

Đường kính trung bình,

D2

mm

Đường kính trong,

D1

mm

D3min

D min

max

dung sai

min

max

dung sai

min

24

36,001

34,925

34,408

0,170

34,238

34,015

0,236

33,779

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CHÚ THÍCH

1 Các trị số dung sai cho trong cột 5 và cột 8 được giới thiệu trong ISO 965-1 cho bước ren hệ mét gần nhất với bước ren t.p.i cho trong cột 1.

2 Cấp chính xác 6 cho dung sai đường kính trung bình khác với cấp chính xác 6 cho dung sai đường kính ngoài.

3 D3min là đường kính tới đường chân ren lượn tròn của ren líp sao cho vừa đủ cách xa đỉnh ren lớn nhất trên ổ bánh, bảo đảm không có khe hở giữa các cạnh ren của mối ghép ren.

 

Bảng 4 - Ổ bánh - Các kích thước giới hạn của calíp vòng ren qua, thước cặp đo ren qua và calíp nút ren kiểm, calíp nút ren để kiểm độ mòn và ca líp nút ren chỉnh đặt

Kích thước tính bằng milimét

Kiểu dụng cụ đo

Đường kính ngoài

Đường kính trung bình

Đường kính trong

max

min

max

min

max

min

Calíp vòng ren qua không điều chỉnh

-

34,984

34,217

34,203

33,760

33,746

Calíp vòng ren qua điều chỉnh

-

34,984

Đặt trên calíp nút chỉnh đặt

33,760

33,746

Thước cặp đo ren qua

Tự do

Khoảng cách từ đường trung bình tới đỉnh là 0,2295

Calíp nút ren kiểu qua để kiểm Calíp vòng ren qua không điều chỉnh, mới

34,908

34,890

34,199

34,191

33,583

-

Calíp nút ren kiểu không qua để kiểm calíp vòng ren qua không điều chỉnh, mới

34,4335

34,4245

34,221

34,213

33,593

-

Calíp nút ren để kiểm độ mòn của calíp vòng ren qua điều chỉnh hoặc không điều chỉnh

34,4425

34,4335

34,230

34,222

33,593

-

Calíp nút ren xác định để điều chỉnh thước cặp đo ren qua

34,908

34,890

34,199

34,191

33,583

-

Calíp nút ren chỉnh đặt có profin đầy đủ để điều chỉnh calíp vòng ren qua điều chỉnh

34,908

34,890

34,210

34,202

33,593

-

Calíp nút ren chỉnh đặt có profin cắt ngắn để điều chỉnh calíp vòng ren qua điều chỉnh

34,4225

34,4135

34,210

34,202

33,593

-

 

Bảng 5 - Ổ bánh - Các kích thước giới hạn của calíp vòng ren không qua, thước cặp đo ren không qua và calíp nút ren kiểm, calíp nút ren kiểm độ mòn và ca líp nút ren chỉnh đặt

Kích thước tính bằng milimét

Kiểu dụng cụ đo

Đường kính ngoài

Đường kính trung bình

Đường kính trong

max

min

max

min

max

min

Calíp vòng ren không qua không điều chỉnh

Tự do

34,908

34,087

34,073

33,882

33,854

Calíp vòng ren không qua điều chỉnh

Tự do

34,908

Đặt trên calíp nút chỉnh đặt

33,882

33,854

Thước cặp đo ren không qua

Kích thước profin ren tương tự như calíp vòng ren không qua

Calíp nút ren kiểm qua để kiểm calíp vòng ren không qua, không điều chỉnh, mới

34,908

34,890

34,069

34,061

33,453

-

Calíp nút ren kiểm không qua để kiểm calíp vòng ren không qua, không điều chỉnh, mới

34,783

34,765

34,091

34,083

33,475

-

Calíp nút ren kiểm độ mòn để kiểm calíp vòng ren không qua không điều chỉnh hoặc điều chỉnh

34,788

34,770

34,096

34,088

33,475

-

Calíp nút ren chỉnh đặt để điều chỉnh thước cặp đo ren không qua

34,783

34,765

34,080

34,072

33,453

-

Calíp nút ren chỉnh đặt có profin đầy đủ để điều chỉnh calíp vòng ren không qua, điều chỉnh

34,776

34,758

34,080

34,072

33,475

-

Calíp nút ren chỉnh đặt có profin cắt ngắn để điều chỉnh calíp vòng ren không qua, điều chỉnh

34,297

34,279

34,080

34,072

33,475

-

 

Bảng 6 - Líp - Các kích thước giới hạn của calíp nút ren qua và không qua

Kích thước tính bằng milimét

Kiểu dụng cụ

Đường kính ngoài

Đường kính trung bình

Đường kính trong

max

Calíp mới

Calíp đã mòn

max

min

max

min

min

Calíp nút qua

34,948

34,926

34,2555

34,2445

34,2325

33,626

Calíp nút không qua

34,6365

34,6145

34,419

34,408

34,402

33,626

 

Bảng 7 - Ổ bánh và líp - Các kích thước giới hạn của hàm đo ren hoặc thước cặp đo ren qua và không qua để kiểm đường kính ngoài của ren ổ bánh, và của calíp nút qua và không qua để kiểm đường kính trong ren líp

Kích thước tính bằng milimét

Kiểu dụng cụ đo

Calíp qua

Calíp không qua

Calíp mới

Calíp đã mòn

max

min

max

min

Hàm đo ren hoặc thước cặp đo ren

34,869

34,853

34,899 max

34,727

34,711

Calíp nút

33,825

33,809

33,779 min

34,023

34,007

b) Profin cơ sở ren ISO

Hình 1 - Profin cơ sở của ren Anh tiêu chuẩn dùng cho xe đạp và của ren ISO

 

Hình 2 - Profin ren và các miền dung sai ren ISO cho líp và ổ bánh

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4958:2007
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN4958:2007
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcGiao thông
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(14/08/2020)