Tải về định dạng Word (98KB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 về quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - nguyên tắc cơ bản

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

Biên bản kiểm tra

(*) (cấp ngành)

(cấp Nhà nước)

(Vấn đề hoặc việc kiểm tra)

Thực hiện Quyết định số.....ngày......tháng.......năm của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành tiêu chuẩn quản lí chất lượng xây lắp công trình.

1. Cơ quan chủ trì kiểm tra:.....................................................................

Thành phần Đoàn (Tổ ) kiểm tra (Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức vụ).

........................................... Trưởng đoàn (tổ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

........................................... Đoàn viên (tổ viên)

........................................... Đoàn viên (tổ viên)

2. Nội dung, phương pháp, thời gian kiểm tra:

3. Nhận xét của đoàn kiểm tra:

4. Yêu cầu của Đoàn kiểm tra đối với cơ sở được kiểm tra.

5. Ý kiến bảo lưu của:

6. Biên bản này làm tại .................ngày........tháng.....năm.....và được sao thành .......bản gửi các cơ quan sau đây: ............

 

Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra
(Ký tên, ghi rõ họ, tên chức vụ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC 2

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

Giấy chứng nhận chất lượng công tác xây lắp công trình

Số:...........................(Cấp ngành, địa phương: Cấp Nhà nước)

Tên công tác xây lắp:

Thuộc hạng mục công trình:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên đơn vị chủ đầu tư:

Tên đơn vị thi công:

Bản vẽ thiết kế số:

Yêu cầu kĩ thuật của thiết kế và thực tế đạt được theo phương pháp kiểm tra:

Kết luận:

Cấp chất lượng đạt được............. Theo TCVN số...........

 


Nguời trực tiếp kiểm tra
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

.....ngày.......tháng.....năm.....
Cơ quan kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu kiểm tra chất lượng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC 3

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

Giấy chứng nhận chất lượng hạng mục công trình

Số:...................................(Cấp ngành, địa phương: Cấp Nhà nước)

Tên hạng mục công trình:

Thuộc công trình:

Đơn vị chủ đầu tư:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản vẽ thiết kế số:

Đặc trưng kĩ thuật của hạng mục công trình, theo thiết kế và thực tế đạt được:

Phương pháp kiểm tra:

Theo các giấy chứng nhận chất lượng công tác xây lắp (hoặc biên bản nghiệm thu) số.......đến số.....

Kết luận:

Cấp chất lượng đạt được.......theo TCVN số......

 


Nguời trực tiếp kiểm tra
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

.....ngày.......tháng.....năm.....
Cơ quan kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu kiểm tra chất lượng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC 4

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

Giấy chứng nhận chất lượng công trình

Số:..........................(Cấp ngành - địa phương:.... Cấp Nhà nước)

Tên công trình:

Thiết kế được duyệt số ........ngày.......tháng.......năm

Của cơ quan:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chủ đầu tư:

Đơn vị thi công:

Ngày khởi công:.....................Ngày hoàn thành:.......

Đặc trưng kĩ thuật của công trình theo thiết kế và thực tế đạt được:

Theo phương pháp kiểm tra:

Theo giấy chứng nhận chất lượng hạng mục công trình từ số: .....đến số:...

Kết luận:

Cấp giấy chứng nhận đạt được..........theo TCVN số..........

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.....ngày.......tháng.....năm.....
Cơ quan kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu kiểm tra chất lượng)

 

PHỤ LỤC 5

CỘNG HÒA XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

Bản khai báo sự cố kĩ thuật

1. Ngày, giờ, địa điểm xẩy ra sự cố kĩ thuật:

2. Tên công trường, xí nghiệp xây lắp, công trình đang sử dụng có sự cố kĩ thuật:

3. Sơ bộ diễn biến và nguyên nhân:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Mức độ ảnh hưởng đến sự bền vững của công trình:

 

 

.....ngày.......tháng.....năm.....
Thủ trưởng cơ quan
(Kí tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6

CỘNG HÒA XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

Biên bản điều tra sự cố kĩ thuật xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tên công ty, liên hiệp xây dựng, Bộ chủ quản:

3. Thành phần đoàn điều tra: (ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người)

4. Sự cố xảy ra hồi ....giờ, ngày.....tháng.......năm.....Nơi xảy ra sự cố kĩ thuật:

Diễn biến của sự cố kĩ thuật: Có gây tai nạn hay không:

5. Sơ bộ kết luận nguyên nhân của vụ sự cố kĩ thuật:

6. Tóm tắt nội dung công việc đoàn điều tra đã làm:

7. Biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa sự cố kĩ thuật:

- Nội dung biện pháp:

- Thời gian thực hiện và hoàn thành:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kèm theo kết luận của Hội đồng giám định (nếu có)

 

Thủ trưởng đơn vị
Đơn vị thi công – Chủ đầu tư

Trưởng đoàn kiểm tra
( Ký tên, ghi rõ họ , tên)

 

PHỤ LỤC 7

 

Nội dung sổ ghi sự cố kĩ thuật của công trình

1. Tên đơn vị quản lí sổ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Diễn biến sự cố kĩ thuật:

4. Tai nạn lao động:

5. Nguyên nhân:

6. Biện pháp xử lí kĩ thuật, hình thức xử lí kĩ thuật:

7. Thời gian sửa chữa và ngày hoàn thành:

 

PHỤ LỤC 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quý:........

Năm:........

- Cơ quan thống kê báo cáo (Bộ, ngành, địa phương)

- Cơ quan nhận báo cáo: Cục giám định thiết kế và xây dựng Nhà nước:

Tên hạng mục công trình

Số vụ sự cố KT

Lãng phí - Thiệt hại

Nhận xét ghi chú

Sự cố nặng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người

Vật liệu

Nhân công

Tổng số tiền

Thời gian sửa chữa

Chết

Bị thương

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5

6

7

8

9

10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thủ trưởng đơn vị
(Kí tên, ghi rõ họ, tên)

 

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5637:1991
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5637:1991
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcXây dựng
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(06/08/2022)