Tải về định dạng Word (1.7MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6973:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn sợi đốt trong các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6973:2001

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN SỢI ĐỐT TRONG CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC VÀ ĐÈN TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI VÀ MOÓC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles – Filament lamps in lamp units of power driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval

Lời nói đầu

TCVN 6973 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 37-03/S4.

TCVN 6973 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu các loại đèn sợi đốt được dùng trong các đèn chiếu sáng phía trước và đèn tín hiệu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (kể cả mô tô, xe máy) và moóc (sau đây gọi chung là xe).

Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

IEC 60061 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety, third edition, Part 1, 2, 3, 4, 1969 (IEC 60061, Đầu đèn, đui đèn cùng với dụng cụ đo để kiểm tra tính lắp lẫn và an tòan, biên sọan lần 3, các phần 1, 2, 3, 4).

IEC 60809, Filament Lamps for Road vehicles - Dimensional, Electrical and Luminous Requirements

(IEC 60809, Đèn sợi đốt cho phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu kích thước, điện và chiếu sáng)

IEC 60410, Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes (IEC 60410, Cách lấy mẫu và phương pháp kiểm tra bằng thuộc tính).

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:

3.1 Loại (Category): Được dùng để mô tả các kết cấu cơ bản khác nhau của các đèn sợi đốt chuẩn.

Mỗi loại có một ký hiệu riêng, ví dụ "F1", "P21 W", "T4 W".

3.2 Kiểu (Type): Các đèn sợi đốt thuộc các kiểu khác nhau là các đèn thuộc cùng một loại nhưng khác nhau về các mặt chủ yếu sau:

3.2.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu (1)

Chú thích - (1) Các đèn sợi đốt có cùng một tên thương mại hoặc nhãn hiệu nhưng được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác nhau được xem là thuộc các kiểu khác nhau. Các đèn sợi đốt được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất chỉ khác nhau về tên thương mại hoặc nhãn hiệu được xem là thuộc cùng một kiểu.

3.2.2 Kết cấu của bóng đèn, tới mức mà các sự khác nhau này ảnh hưởng tới kết quả về quang học.

3.2.3 Màu của bóng đèn

Một bóng đèn có màu vàng chọn lọc hoặc một bóng đèn phụ bên ngoài có màu vàng chọn lọc chỉ dùng để thay đổi màu nhưng không làm thay đổi các đặc tính khác của một đèn sợi đốt không màu, không làm thay đổi kiểu đèn sợi đốt.

3.2.4 Điện áp danh định.

3.3 Điện áp danh định (Rated Voltage): Điện áp (tính bằng vôn - V) được ghi trên đèn sợi đốt.

3.4 Công suất danh định (Rated wattage): Công suất (tính bằng óat -W) được ghi trên đèn sợi đốt, công suất này có thể được đưa vào ký hiệu quốc tế của loại đèn có liên quan.

3.5 Điện áp thử (test voltage): Điện áp tại các đầu cực của đèn sợi đốt dùng để thử nghiệm đặc tính điện và quang học của đèn sợi đốt.

3.6 Các giá trị đúng (objective values): Các giá trị đạt được trong phạm vi dung sai quy định khi cung cấp dòng điện tại điện áp thử cho đèn sợi đốt.

3.7 Đèn sợi đốt chuẩn (standard filament lamp): Một đèn có bóng không màu (trừ đèn sợi đốt màu hổ phách) và dung sai kích thước nhỏ, được dùng để thử các thiết bị chiếu sáng. Các đèn sợi đốt chuẩn chỉ được quy định một điện áp danh định cho mỗi loại đèn.

3.8 Quang thông chuẩn (Reference luminous flux): Quang thông được quy định của một đèn sợi đốt chuẩn mà các đặc tính quang học của thiết bị chiếu sáng phải được tính theo nó.

3.9 Quang thông đo (Measuring luminous flux): Giá trị quy định của quang thông để thử một đèn sợi đốt trong đèn chuẩn như quy định trong 6.2.6.

3.10 Trục chuẩn (Reference axis): Một trục được xác định theo đầu đèn và dùng để xác định các kích thước của đèn sợi đốt.

3.11 Mặt phẳng chuẩn (Reference plane): Một mặt phẳng được xác định có liên quan với đầu đèn và được dùng để xác định các kích thước của đèn sợi đốt.

4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử cho phê duyệt kiểu

4.1 Tài liệu kỹ thuật

4.1.1 Bản vẽ đủ mức chi tiết cho phép nhận biết kiểu đèn.

4.1.2 Bản mô tả tóm tắt về đặc tính kỹ thuật.

4.2 Mẫu

4.2.1 Năm mẫu đèn cho từng mẫu được đề nghị phê duyệt.

4.2.2 Trong trường hợp một kiểu đèn sợi đốt chỉ khác kiểu đèn đã được phê duyệt về tên thương mại hoặc nhãn hiệu thì phải nộp kèm theo tài liệu sau:

- Tờ khai của nhà sản xuất đèn trong đó phải nêu rõ kiểu đèn được đệ trình giống hệt với kiểu đèn đã được phê duyệt (trừ tên thương mại hoặc nhãn hiệu) và được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất kiểu đèn đã được phê duyệt rồi. Kiểu đèn đã được phê duyệt này được nhận biết bởi mã phê duyệt của nó.

- Hai mẫu có tên thương mại hoặc nhãn hiệu mới.

5. Ghi nhãn

5.1 Các đèn sợi đốt được đệ trình xin phê duyệt kiểu phải ghi trên đầu đèn hoặc bóng đèn(1) những dấu hiệu, nhãn hiệu và ký hiệu sau :

5.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của cơ sở xin phê duyệt.

5.1.2 Điện áp danh định.

5.1.3 Ký hiệu quốc tế của loại có liên quan.

5.1.4 Công suất danh định tính bằng W (theo thứ tự, sợi đốt chính/ sợi đốt phụ đối với đèn sợi đốt kép); công suất này không cần phải được chỉ thị tách biệt nếu nó là một phần của ký hiệu quốc tế của loại đèn sợi đốt có liên quan.

5.1.5 Một khoảng trống đủ kích thước để bố trí dấu phê duyệt.

5.2 Khoảng trống nêu trong 5.1.5 phải được chỉ ra trong bản vẽ.

5.3 Các đèn sợi đốt halogen (2) đáp ứng các yêu cầu của 6.2.5 phải được ghi dấu với một chữ "U".

Chú thích:

(1) Trong trường hợp ghi ký hiệu trên bóng đèn, các đặc tính chiếu sáng không được bị ảnh hưởng xấu;

(2) Đèn sợi đốt Halogen là đèn sợi đốt mà ký hiệu loại của đèn bắt đầu bằng chữ "H".

5.4 Có thể đóng dấu các ký hiệu khác với các ký hiệu đã nêu trong 5.1 và khác với dấu phê duyệt kiểu miễn là chúng không ảnh hưởng có hại đến các đặc tính chiếu sáng.

6. Yêu cầu kỹ thuật

6.1 Yêu cầu kỹ thuật chung

6.1.1 Mỗi mẫu được đệ trình xin phê duyệt phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật có liên quan của tiêu chuẩn này.

6.1.2 Các đèn sợi đốt phải được thiết kế để làm việc tốt và duy trì được chế độ làm việc tốt trong sử dụng thông thường. Ngoài ra các đèn sợi đốt không được có sai sót trong kết cấu hoặc chế tạo.

6.2 Yêu cầu kỹ thuật riêng

6.2.1 Chế tạo

6.2.1.1 Các bóng đèn sợi đốt không được có các vết xước, vết bẩn có thể làm giảm hiệu suất và tính năng quang học của chúng.

6.2.1.2 Các đèn sợi đốt phải được trang bị các đui quy định phù hợp với các bản dữ liệu kỹ thuật về đui của công bố IEC 61, xuất bản lần thứ ba, như được quy định trên các bản dữ liệu kỹ thuật về đèn trong phụ lục A.

6.2.1.3 Đầu đèn phải cứng vững và được gắn chắc chắn với bóng đèn.

6.2.1.4 Để xác định chắc chắn sự phù hợp của các đèn sợi đốt với các yêu cầu từ 6.2.1.1 đến 6.2.1.3, phải thực hiện việc kiểm tra bằng mắt, kiểm tra kích thước và khi cần thiết phải thực hiện việc lắp thử.

6.2.2 Thử nghiệm

6.2.2.1 Trước tiên các đèn sợi đốt phải được hoá già ở điện áp thử của chúng trong thời gian gần bằng một giờ. Đối với các đèn sợi đốt kép, mỗi sợi đốt phải được hoá già riêng.

6.2.2.2 Đối với một bóng đèn màu sau thời gian hoá già theo 6.2.2.1, bề mặt của bóng phải được lau nhẹ bằng vải bông được nhúng vào hỗn hợp 70% thể tích của n-heptan và 30% thể tích của toluen. Sau khoảng 5 phút, kiểm tra bề mặt bóng đèn bằng mắt. Bề mặt đó không được có bất kỳ sự thay đổi nào.

6.2.2.3 Vị trí và kích thước của các sợi đốt phải được đo trên các đèn sợi đốt được cung cấp dòng điện ở điện áp bằng 90% đến 100% điện áp thử.

6.2.2.4 Trừ khi có quy định khác, phải thực hiện các phép đo điện và quang học ở điện áp thử.

6.2.2.5 Phải thực hiện các phép đo điện bằng các dụng cụ đo ít nhất là cấp 02.

6.2.2.6 Quang thông được quy định trên các bản dữ liệu kỹ thuật về đèn sợi đốt của phụ lục A thích hợp đối với các đèn sợi đốt phát ra ánh sáng trắng trừ khi có quy định một màu đặc biệt.

Trong trường hợp cho phép dùng màu vàng chọn lọc, quang thông của đèn sợi đốt có bóng đèn ngoài màu vàng chọn lọc ít nhất phải bằng 85% quang thông quy định của đèn sợi đốt dùng cho bóng đèn không màu.

6.2.3 Vị trí và kích thước của sợi đốt

6.2.3.1 Hình dạng hình học của sợi đốt, về nguyên tắc phải theo quy định trên bản dữ liệu kỹ thuật về đèn của phụ lục A.

6.2.3.2 Đối với các sợi đốt dạng dây, vị trí và hình dạng chính xác của sợi đốt phải được kiểm tra theo quy định trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan.

6.2.3.3 Nếu sợi đốt được thể hiện trên bản dữ liệu kỹ thuật của đèn giống như một điểm trong ít nhất một hình chiếu, vị trí của tâm sáng phải được xác định theo phụ lục D.

6.2.3.4 Chiều dài của một sợi đốt dạng dây phải được xác định bởi các đầu mút của nó, trừ khi có quy định khác trên bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan các đầu mút này được định nghĩa là các đầu của các vòng sợi đốt đầu tiên và cuối cùng khi nhìn trong hình chiếu vuông góc với trục chuẩn của đèn. Một đầu như vậy phải phù hợp với yêu cầu sao cho góc tạo thành bởi các chân không được vượt quá 90o. Đối với các sợi đốt được cuộn thành cuộn dây, phải xét đến các đầu của các vòng dây thứ hai.

6.2.3.4.1 Đối với các sợi đốt dọc trục, phải xác định vị trí ngoài cùng của các đầu dây được xét đến bằng cách quay đèn sợi đốt xung quanh trục chuẩn của đèn. Sau đó phải đo chiều dài theo hướng song song với trục chuẩn này.

6.2.3.4.2 Đối với các loại sợi đốt ngang trục, trục của sợi đốt phải được đặt vuông góc với phương chiếu. Chiều dài phải được đo theo phương vuông góc với trục chuẩn.

6.2.4 Màu

6.2.4.1 Bóng của đèn sợi đốt phải là loại không màu(1), trừ khi có quy định khác trên bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan.

Chú thích - (1) Một bóng đèn được coi là không màu nếu nó không thay đổi đáng kể tọa độ 3 màu của nguồn sáng có nhiệt độ màu 2856 K.

6.2.4.2 Các đặc tính so màu được biểu thị trong toạ độ màu CIE phải nằm trong các giới hạn sau: Các đèn sợi đốt hoàn chỉnh (thành phẩm) có bóng hoặc bóng ngoài màu vàng chọn lọc.

Giới hạn đối với mầu đỏ: y ≥ 0,138 + 0,580 x;

Giới hạn đối với mầu xanh lá cây: y ≤ 1,29 x - 0,100;

Giới hạn đối với mầu trắng: y ≥ -x + 0,966;

(y ≥ -x + 0,940 và y = 0,440 đối với đèn sương mù trước)

Giới hạn đối với giá trị quang phổ:

y < -x="" +="">

Các đèn sợi đốt hoàn chỉnh có bóng màu hổ phách:

Giới hạn đối với mầu đỏ: y ≥ 0,398

Giới hạn đối với mầu xanh lá cây: y ≤ 0,429

Giới hạn đối với mầu trắng:z ≤ 0,007

6.2.4.3 Màu sắc và sự truyền sáng của bóng đèn sợi đốt phát ra ánh sáng màu phải được đo bằng phương pháp được quy định trong phụ lục E.

6.2.5 Sự phát xạ cực tím của đèn sợi đốt halogen phải sao cho:

 

trong đó

Ee (λ) là phân bố phổ của thông lượng bức xạ, [W/nm];

V (λ) là hiệu suất phổ phát sáng, [l];

λ là bước sóng, [nm]

Giá trị này phải được tính toán bằng cách dùng các bước sóng bằng 5 namomet (5 x 10-9 m).

6.2.6 Nhận xét về màu vàng chọn lọc

Một phê duyệt kiểu đèn sợi đốt theo tiêu chuẩn này có thể được cấp trên cơ sở trong 6.2.4 cho một đèn sợi đốt không màu cũng như cho một bóng đèn màu vàng chọn lọc hoặc bóng đèn ngoài;

6.2.7 Kiểm tra về chất lượng quang học

(chỉ áp dụng cho các đèn sợi đốt có hai sợi đốt dùng cho các đèn chiếu sáng phía trước phát ra một chùm sáng gần không đối xứng).

6.2.7.1 Việc kiểm tra chất lượng quang học này phải được thực hiện ở điện áp bằng điện áp để đo được quang thông. Phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong 6.2.2.6.

6.2.7.2 Đối với các đèn sợi đốt 12 V phát ra ánh sáng trắng: Mẫu phù hợp với các yêu cầu đối với đèn sợi đốt chuẩn nhất phải được thử trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong 6.2.7.5 và nó phải được kiểm tra xác nhận xem liệu cụm chi tiết bao gồm đèn chiếu sáng phía trước đã nói trên và đèn sợi đốt được thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần trong các tiêu chuẩn/quy định có liên quan.

6.2.7.3 Đối với các đèn sợi đốt 6 V và 24 V phát ra ánh sáng trắng: Mẫu phù hợp với các giá trị kích thước danh nghĩa nhất phải được thử trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong

6.2.7.5 và phải được kiểm tra xác nhận xem liệu cụm chi tiết bao gồm đèn chiếu sáng phía trước đã nói trên và đèn sợi đốt được thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần trong các tiêu chuẩn/quy định có liên quan. Các sai lệch không vượt quá 10% các giá trị nhỏ nhất sẽ được chấp nhận.

6.2.7.4 Các đèn sợi đốt có bóng hoặc bóng ngoài màu vàng chọn lọc phải được thử bởi cùng một cách như đã mô tả trong 6.2.7.2 và 6.2.7.3 trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong 6.2.7.5 để đảm bảo rằng độ rọi phải phù hợp với các giá trị nhỏ nhất của các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần, ít nhất là 85% đối với các đèn sợi đốt 12 V và ít nhất là 77% đối với các đèn sợi đốt 6 V và 24 V, được nêu trong tiêu chuẩn/quy định có liên quan. Các giới hạn độ rọi lớn nhất được giữ không thay đổi.

Đối với một đèn sợi đốt có bóng màu vàng chọn lọc, phép thử này được bỏ qua nếu phê duyệt đó cũng được cấp cho cùng một kiểu đèn sợi đốt phát ra ánh sáng màu trắng.

6.2.7.5 Một đèn được xem là một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn nếu:

6.2.7.5.1 Thoả mãn các điều kiện phê duyệt thích hợp.

6.2.7.5.2 Có đường kính hiệu quả không nhỏ hơn 160 mm.

6.2.7.5.3 Với một đèn sợi đốt chuẩn, nó tạo ra độ rọi tại các điểm khác nhau và trong các vùng khác nhau được quy định cho kiểu đèn chiếu sáng phía trước có liên quan thoả mãn các điều kiện sau:

6.2.7.5.3.1 Không lớn hơn 90% các giới hạn lớn nhất và

6.2.7.5.3.2 Không nhỏ hơn 120% các giới hạn nhỏ nhất được quy định cho kiểu đèn chiếu sáng phía trước có liên quan.

6.2.8 Đèn sợi đốt chuẩn

Các đèn sợi đốt chuẩn dùng cho các thử nghiệm quang học của đèn chiếu sáng phía trước và các đèn tín hiệu được quy định trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan của phụ lục A. Các đèn sợi đốt chuẩn phải có các bóng đèn không màu (trừ các đèn sợi đốt màu hổ phách) và được quy định chỉ đối với một điện áp danh định.

7. Sự phù hợp của sản xuất

7.1 Các đèn sợi đốt được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được chế tạo để phù hợp với kiểu được phê duyệt bằng cách đáp ứng các nội dung và yêu cầu kỹ thuật được quy định trong điều 6 và trong các phụ lục A, C và D của tiêu chuẩn này. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong các phụ lục B và C.

7. 2 Để kiểm tra việc tuân theo yêu cầu trong 7.1 phải kiểm soát sản xuất một cách thích hợp.

7.3 Phân tích các kết quả của mỗi loại kiểm tra khi áp dụng các chuẩn của phụ lục G, để kiểm tra và bảo đảm tính ổn định của các đặc tính sản phẩm, có tính đến sự thay đổi của một sản phẩm công nghiệp.

7.4 Tối thiểu phải thực hiện các thử nghiệm được quy định trong phụ lục F của tiêu chuẩn này cho mỗi kiểu đèn sợi đốt.

7.5 Có thể lấy mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất. Số mẫu nhỏ nhất có thể được xác định theo kết quả kiểm tra của nhà sản xuất.

7.6 Khi mức chất lượng không đạt yêu cầu hoặc khi cần kiểm tra giá trị pháp lý của các thử nghiệm được thực hiện theo 7.5, phải chọn lọc các mẫu để gửi đến phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành các thử nghiệm phê duyệt kiểu.

7.7 Có thể tiến hành các thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn này. Khi tiến hành các kiểm tra tại chỗ, phải áp dụng các quy định trong các phụ lục H và J của tiêu chuẩn này.

8. Sự tương ứng giữa ký hiệu cũ và ký hiệu mới

Sự tương ứng giữa các ký hiệu cũ của các quy định ECE 37 khác và các ký hiệu mới của tiêu chuẩn này được chỉ ra trong bảng 1 sau:

Bảng 1

Ký hiệu cũ

Ký hiệu mới của tiêu chuẩn này

P25 - 1

P21W

P25 - 2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

 

PHỤ LỤC A

(quy định)

Loại R2

Bản R2/1

Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các kích thước cơ bản của đèn sợi đốt

Hình A.1

Bảng A.1 - Các đặc tính điện và quang học

 

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Giá trị danh định

V

6(4)

12(4)

24(4)

12(4)

W

45

40

45

40

55

50

45

40

Điện áp thử

V

6,3

13,2

28

13,2

Giá trị đúng

W

lớn nhất 53

lớn nhất 47

lớn nhất 57

lớn nhất 51

lớn nhất 76

lớn nhất 69

+0%

52

-10%

46±5%

Quang thông, lm

nhỏ nhất 720

570 ±15%

nhỏ nhất 860

675 ±15%

nhỏ nhất 1000

860 ±15%

 

Quang thông đo,lm (5)

 

-

450

-

450

-

450

 

Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V

700

450

(1) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của đầu đèn có đường kính 45 mm.

(2) Bóng đèn phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc.

(3) Do sự phản chiếu ánh sáng phát ra bởi sợi đốt cùa chùm sáng gần, không có bộ phận nào của đầu đèn được hắt ánh sáng lên gây nhiễu khi đèn sợi đốt ở vị trí hoạt động bình thường trên xe.

(4) Các giá trị được ghi bên trái và bên phải lần lượt là của sợi đốt chùm sáng xa và của sợi đốt chùm sáng gần.

(5) Quang thông đo đối với các phép đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này.

Chú thích - Đèn sợi đốt R2 không nên dùng cho các kết cấu đèn mới.

 

Loại R2

Bản R2/2

Vị trí và kích thước của vỏ che và các sợi đốt

Các hình vẽ không phải là các hình vẽ bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che và các sợi đốt.

Hình A.2

 

Loại R2

Bản R2/3

Bảng A.2 - Vị trí và kích thước của các sợi đốt và vỏ che (1)

Kích thước (mm)

 

Dung sai (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

6V

12V

24V

12V

a

0,60

±0,35

±0,15

b1/30,0 (2)

b1/33,0

0,20

b1/30,0 mv (3)

±0,35

±0,15

b2/30,0 (2)

b2/33,0

0,20

±0,35

±0,15

b2/30,0 mv (3)

c/30,0 (2)

c/33,0

0,50

c/30,0 mv (3)

±0,30

±0,15

e

6,         12V

24V

28,5

28,8

±0,35

±0,15

f

6,         12V

24V

1,8

2,2

±0,40

±0,20

g

0

±0,50

±0,30

h/30,0 (2)

h/33,0

0

mv h/30 (3)

±0,50

±0,30

1/2 (p-q)

0

±0,60

±0,30

1c

5,5

±1,50

±0,50

(4)

Danh nghĩa:15o

 

 

Đầu đèn P45t-41 theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 95 - 4)

(1) Vị trí và các Kích thước của vỏ che và các sợi đốt phải được kiểm tra bằng phương pháp đo được mô tả trong công bố IEC 809

(2) Được đo ở khoảng cách (mm) sau nét gạch chéo, so với mặt phẳng chuẩn

(3) mv - giá trị đo được

(4) Góc  chỉ dùng cho kết cấu vỏ che và không cần phải kiểm tra trên các đèn sợi đốt hoàn chỉnh.

 

Loại H1

Bản H1/1

 

Hình A.3

 

Loại H1

Bản H1/2

Bảng A.3

Kích thước (mm)

Dung sai

 

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

6V

12V

24V

b

0,7f

 

 

e (5) (9)

25,0

(8)

±0,15

f (5) (9)

6V

4.5

±1,0

 

12V

5,0

±0,5

0,5

0

24V

5,5

±1,0

 

g (6)

0,5d (7)

±0,5d

±0,25d

h1

0

0

(8)

(8)

±0,20 (4)

h2

±0,25 (4)

ε

450

±120

± 30

Đầu đèn P14,5s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-46-2)

Các đặc tính điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

55

70

55

Điện áp thử

V

6,3

13,2

28,0

 

Các giá trị đúng

W

lớn nhất 63

lớn nhất 68

lớn nhất 84

lớn nhất 68 tại 13,2 V

Quang thông, lm

±%

1350

1550

1900

 

15

 

Quang thông chuẩn để thử đèn: 1150lm ở điện áp xấp xỉ 12V

 

Loại H1

Bản H1/3

Chú thích

(1) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua điểm được xác định bởi Kích thước có ghi dấu (1) kèm theo

(2) Cả hai điện cực đầu vào phải được bố trí trong bóng đèn, điện cực dài hơn ở phía trên sợi đốt (đèn được nhìn như đã chỉ ra trên hình vẽ). Kết cấu bên trong của đèn phải bảo đảm sao cho các ảnh ánh sáng nhiều và sự phản chiếu được giảm tới mức nhỏ nhất, ví dụ, bằng cách lắp các vỏ làm mát trên các phần không bị cuộn thành vòng của sợi đốt.

(3) Phần hình trụ của bóng đèn trên chiều dài "f" phải sao cho không làm biến dạng ảnh được chiều của sợi đốt tới mức ảnh hưởng rõ rệt đến những kết quả về quang học.

(4) Độ lệch tâm chỉ được đo trên các phương nằm ngang và thẳng đứng của đèn sợi đốt như chỉ ra trên hình vẽ. các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

(5) Hướng nhìn ra đường vuông góc với trục chuẩn nằm trong mặt phẳng được xác định bởi trục chuẩn và tâm chốt thứ hai của đầu đèn.

(6) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo tại khoảng cách 27,5mm tính từ mặt phẳng chuẩn.

(7) d: đường kính của sợi đốt

(8) Được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp", bản H1/4

(9) Các đầu (mút) của sợi đốt được xác định là các điểm mà, khi hướng nhìn được xác định trong chú thích (5) , hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục chuẩn (các chỉ dẫn đặc biệt cho các sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).

 

Loại H1

Bản H1/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.4

Bảng A.4 - Kích thước

Kích thước tính bằng milimét

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6V

1,4d

1,9d

0,25

6

3,5

12V

6

4,5

24V

7

4,5

d - đường kính của sợi đốt

Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã xác định trên bản H1/3, chú thích (9) (bản H1/3) phải nằm giữa các đường Z1 và Z2.

Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng FH và FV như đã chỉ ra trên bản H1/1.

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

 

Loại H1

Bản H2/1

Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.5

Bóng phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc

 

Loại H2

Bản H2/2

Bảng A.5

Kích thước (mm)

Dung sai

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

6V

12V

24V

e (6)

12,25

(5)

±0,15

f (6)

6V

4,5

±1,0

 

12V

5,5

±0,50

24V

 

g (1) (2)

0,5d

±0,5d

±0,25d

h1 (2)

7,1

(5)

±0,20

h2 (4)

(5)

±0,25

h3 (1) (2)

0,5d

(5)

±0,20

h4 (1) (4)

(5)

±0,25

Đầu đèn X 511 theo công bố IEC 61 (bản 7004-99-2)

Các đặc tính điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

55

70

55

Điện áp thử

V

6,3

13,2

28,0

 

Các giá trị đúng

W

lớn nhất 63

lớn nhất 68

lớn nhất 84

lớn nhất 68 tại 13,2 V

Quang thông, lm ±%

1300

1800

2150

 

15

 

Quang thông chuẩn để thử đèn: 1300lm ở điện áp xấp xỉ 12V

 

Loại H2

Bản H2/3

(1) d: Đường kính sợi đốt

(2) Các độ dịch chuyển này cần được đo trong mặt cắt ngang vuông góc với trục của bóng đèn và đi qua đầu sợi đốt (*) gần với đầu đèn hơn.

(3) Ba dấu chữ thập trên mặt phẳng tựa chỉ ra các vị trí của ba gờ lồi xác định mặt phẳng này trên đui. Trong phạm vi một đường tròn đường kính 3 mm được định tâm theo các điểm này không nên có biến dạng nhìn thấy được và không có các rãnh ảnh hưởng đến sự định vị của đèn sợi đốt.

(4) Các độ dịch chuyển này cần được đo trong mặt cắt ngang vuông góc với trục của bóng đèn và đi qua đầu sợi đốt xa với đầu đèn hơn.

(5) Được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp", bản H2/4.

(6) Các đầu (mút) của sợi đốt được xác định là các điểm mà ở đó, khi hướng nhìn được định nghĩa là "D" (bản H2/1), hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với đui đi qua một đường song song với đường ZZ và cách đường ZZ một đoạn 7,1 mm (các chỉ dẫn đặc biệt đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).

Chú thích - (*) Các điểm được đo là các điểm mà phần bên ngoài của vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với đui đi qua trục sợi đốt.

 

Loại H2

Bản H2/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với các trục x-x, y-y và z-z *) không.

Hình A.6

Bảng A.6

Kích thước tính bằng milimét

 

6V

12V

24V

a1

d + 0,50

d + 1,0

a2

d + 1,0

b1, b2

0,25

d1

7,1

d2

0,5d - 0,35

h

6

7

 

d - đường kính của sợi đốt

Đầu mút của sợi đốt(2) gần đầu đèn hơn phải nằm giữa b1 và b2. Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

Chú thích

(1) Xem bản H2/1.

(2) Đầu mút của sợi đốt được xác định ở bản H2/3.

 

Loại H3

Bản H3/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.7

Bóng đèn phải là bóng không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.

 

Loại H3

Bản H3/2

Kích thước tính bằng milimét

Định nghĩa: tâm vòng và trục chuẩn (2)

Các kích thước và dung sai của sợi đốt đối với đèn sợi đốt chuẩn, xem bản H3/3

Nhìn theo A: đo h2

Nhìn theo B: đo k, h1, h3, f

Nhìn theo C: đo h4

Nhìn theo A: đo h2

Nhìn theo B: đo k, h1, h3, f

Nhìn theo C: đo h4

Hình A.8

Chú thích -*/ Đầu đèn nên được ép theo các hướng này.

 

Loại H3

Bản H3/3

Bảng A.8

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

6 V

12 V

24 V

 

e

18,0 (5)

18,0

F (7)

nhỏ nhất 3,0

nhỏ nhất 4,0

5,0 ± 0,50

k

(5)

0 ± 0,20

h1

0 ± 0,15 (6)

h3

h2

0 ± 0,25 (6)

h4

Đầu đèn PK 22s theo công bố IEC 61 (bản 7004-47-3)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

55

70

55

Điện áp thử

V

6,3

13,2

28,0

 

Các giá trị đúng

 

W

Lớn nhất 63

Lớn nhất 68

Lớn nhất 84

lớn nhất 68 tại 13,2V

Quang thông

lm

1050

1450

1750

 

±%

15

 

Quang thông chuẩn để thử đèn: 1100lm ở điện áp xấp xỉ 12V

 

Loại H3

Bản H3/4

(1) Độ méo của phần đầu mút trụ của bóng đèn phải không được nhìn thấy rõ từ mọi hướng bên ngoài góc tối lớn nhất là 80o. Các vỏ che không được tạo ra sự phản chiếu không có lợi. Góc giữa trục chuẩn và mặt phẳng của mỗi vỏ che, được đo ở phía bóng đèn, không vượt quá 900.

(2) Sai lệch cho phép của tâm vòng so với trục chuẩn là 0,5mm theo hướng vuông góc với đường Z-Z và 0,05 mm theo hướng song song với đường Z-Z.

(3) chiều dài nhỏ nhất của phần hình trụ của bóng đèn, phía trên chiều cao của tâm ánh sáng phát ra.("e").

(4) Không có phần nào của lò xo và không bộ phận nào của đui đèn được tì mạnh vào vòng điều tiêu sơ bộ tại một chỗ nào đó bên ngoài hình chữ nhật được biểu thị bằng đường đứt đoạn.

(5) Các kích thước này của đèn trong sản xuất bình thường cần được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp" bản H3/5.

(6) Đối với các đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà tại đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.

(7) Các vị trí của vòng thứ nhất và vòng cuối cùng của sợi đốt được xác định bởi các giao tuyến của phần bên ngoài của vòng thứ nhất và phần bên ngoài của vòng phát sáng cuối cùng với mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 18 mm, (các hướng dẫn bổ sung đối với sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).

 

Loại H3

Bản H3/5

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.9

Bảng A.9

 

a

c

k

g

6V

1,8d

1,6d

1,0

20

12V

2,8

24V

2,9

d - đường kính của sợi đốt

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

Tâm của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn của kích thước K.

 

Loại H3

Bản H3/6

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.10

Bảng A.10

 

a

b1

b2

c

h

6V

1,8d

0,25

2,0

4.6

12V

1,8d

2,5

6,0

24V

1,8d

6,2

d - đường kính của sợi đốt

Vòng thứ nhất của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo A". Hình chiếu ngang của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo B"; z' - z' là một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn, song song và ở cùng một phía với đường z-z và cách trục chuẩn một khoảng 'c". Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã xác định sẽ ở giữa b1 và b2. Vòng cuối cùng của sợi đốt (*) sẽ ở trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo C".

Chú thích - (*)Được xác định trên bản H3/4, chú thích 7.

 

Loại H3

Bản H4/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.11

Các hình vẽ không phải là bắt buộc mà chỉ dùng để chỉ ra các kích thước phải được kiểm tra.

Bảng A.11

Chuẩn

Kích thước (mm)

Dung sai (mm)

 

12V

24V

12V

24V

e

28,5

29,0

+0,45

- 0,25

±0,35

p

28,95

29,25

-

-

m (1)

lớn nhất 60,0

-

n (1)

lớn nhất 34,5

-

s (2)

45,0

-

α (3)

lớn nhất 40o

 

Chú thích

(1) Khi dùng một bóng ngoài màu vàng, “m” và “n” biểu thị các Kích thước lớn nhất của bóng này; khi không dùng bóng ngoài, “m” biểu thị chiều dài lớn nhất của đèn.

(2) Có thể phải lắp đèn vào một hình trụ đường kính “s” đồng tâm với trục chuẩn và được giới hạn ở một đầu bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 20 mm và đầu kia bởi một bán cầu có bán kính s/2.

(3) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng phần hình trụ của bóng đèn. Vùng tối này cũng phải chùm lên một phần của vỏ che bên trong khi được nhìn theo hướng vuông góc với trục chuẩn. Có thể xác định ảnh hưởng của độ tối bằng các biện pháp khác.

 

Loại H4

Bản H4/2

Bảng A.12 - Các đặc tính

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Các giá trị danh định

V

12(1)

24 (1)

12 (1)

W

60

55

75

70

60

55

Điện áp thử

V

13,2

28

 

 

Các giá trị đúng

W

lớn nhất 75

Lớn nhất 68

lớn nhất 85

Lớn nhất 80

lớn nhất 75 tại 13,2V

lớn nhất 68 tại 13,2V

Quang thông, lm

1650

1000

1900

1200

 

 

±%

15

 

 

Quang thông đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này

lm

 

750

 

800

 

 

Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V , lm

1250

750

Đầu đèn D43t-38 theo công bố IEC 61 (bản 7004-39-5)

Chú thích - (1) Các giá trị được chỉ thị trong cột bên trái có liên quan đến chùm sáng xa. Các giá trị được chỉ thị trong cột bên phải có liên quan đến chùm sáng.

 

Loại H4

Bản H4/3

Vị trí của vỏ che (1)

Hình A.12

Chú thích

(1) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che;

(2) 30,0 đối với loại 14V;

(3) Trục chuẩn là đường vuông góc mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản H4/1);

(4) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua trục chuẩn và qua giao tuyến của vòng tròn đường kính "M" với trục chốt chuẩn.

 

Loại H4

Bản H4/4

Vị trí của sợi đốt (1)

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.13

Chú thích

(1) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che;

(2) 30,0 đối với loại 24 V;

(3) Trục chuẩn là đường vuông góc mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản H4/1);

(4) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua trục chuẩn và qua giao tuyến của vòng tròn đường kính "M" với trục chốt chuẩn.

 

Loại H4

Bản H4/5

Các giải thích bổ sung cho các bản H4/3 và H4/4

Các kích thước dưới đây được đo theo ba chiều:

1) Đối với các kích thước a, b1, c, d, e, f, lR và lC;

2) Đối với các kích thước g, h, p và q;

3) Đối với các kích thước b2.

Các kích thước p và q được đo trên mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 33 mm.

Các kích thước b1, b2, c và h được đo trên các mặt phẳng song song và cách mặt phẳng chuẩn 29, 5 mm (30,0 mm đối với các đèn 24 v) và 33 mm.

Các kích thước a và g được đo trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 26 mm và 23,5 mm.

Chú thích - Đối với phương pháp đo, xem phụ lục E của công bố IEC 809.

Bảng A.13 - Các kích thước trên hình vẽ của các bản H4/3 và H4/4

Chuẩn

Kích thước (mm)

Dung sai (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26 (1)

0,8

±0,35

±0,2

a/23,5 (1)

0,8

±0,60

±0,2

b1/29.5(1)

30,0(1)

0

±0,30

±0,35

±0,2

b1/33(1)

b1/29,5 mv(2)

30,0 mv(2)

±0,30

±0,35

±0,15

b2/29.5(1)

30,0(1)

0

±0,30

±0,35

±0,2

b2/33(1)

b2/29,5 mv(2)

30,0 mv(2)

±0,30

±0,35

±0,15

c/29.5(1)

30,0(1)

0,6

0,75

±0,35

±0,2

c/33(1)

c/29,5 mv(2)

30,0 mv(2)

±0,35

±0,15

d

nhỏ nhất 0,1

-

-

e(5)

28.5

29,0

+0,35

-0,25

±0,35

±0,2

-0,0

f(3)(6)(6)

1,7

2,0

+0,50

- 0,30

±0,40

+0,3

-0,1

g/26(1)

0

±0,5

±0,3

g/23,5(1)

0

±0,7

±0,3

H/29,5(1)

30,0(1)

0

±0,5

±0,3

h/33(1)

h/29,5mv(2)

30,0mv(2)

±0,35

±0,2

1R (3)(6)

4,5

5,25

±0,8

±0,4

1c(3)(4)

5,5

5,25

±0,5

±0,8

±0,35

p/33(1)

Phụ thuộc vào hình dạng của vỏ che

-

-

q/33(1)

±0,6

±0,3

Chú thích

(1) Kích thước được đo ở khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn được biểu thị bằng mm sau nét gạch

(2) "29,5 mv" hoặc "30,0 mv" nghĩa là giá trị được đo ở khoảng cách 29,5 mm hoặc 30,0 mm so với mặt phẳng chuẩn.

(3) Các vòng cuối cùng của sợi đốt được định nghĩa là vòng phát sáng thứ nhất và vòng phát sáng cuối cùng mà về cơ bản là tại góc xoắn điều chỉnh. Đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng, các vòng được xác định bằng đường bao của vòng cuộn đầu tiên.

(4) Đối với sợi đốt chùm sáng gần, các điểm được đo là các giao tuyến, được nhìn theo hướng (1) của cạnh bên của vỏ che với phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đã được định nghĩa ở chú thích (5)

(5) "e" biểu thị khoảng cách từ mặt phẳng chuẩn tới điểm bắt đầu của sợi đốt chùm sáng gần như đã định nghĩa .

(6) Đối với sợi đốt chùm sáng xa các điểm được đo là các giao tuyến, được nhìn theo hướng (1) , của một mặt phẳng song song với mặt phẳng HH và ở bên dưới mặt phẳng này một khoảng cách 0,8mm, với các vòng cuối cùng được định nghĩa ở chú thích (5).

 

Loại P21W

Bản P21W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.14

Bảng A.14

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

f

12V

5,5

6,0

7,0

6,0 ±0,5

6,24(4)

 

 

7,0

 

b

750

900

1050

90o ± 50

Sai lệch ngang(1)

 

 

(3)

lớn nhất 0,3

Đầu đèn BA15s theo công bố IEC 61 (bản 7004-11A-8) (2)

Các đặc tính điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

21

21

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W ±%

26

25

28

25 tại 13,5 V

6

6

Quang thông, lm ±%

460

 

15

 

Quang thông chuẩn: 460 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

Chú thích

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn của đui và một chứa trục của các chốt.

(2) Các đèn có đầu BA 15 d có thể được dùng cho các mục đích đặc biệt, chúng có cùng kích thước.

(3) Được kiểm tra bằng cách dùng một "Hệ thống hộp", bản P21W/2.

(4) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác nhau, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.

 

Loại P21W

Bản P21W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này được dùng để xác định xem liêu một đèn sợi đốt có tuân theo các yêu cầu không bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không, và có một trục vuông góc không, trong phạm vi ±150 so với mặt phẳng đi qua tâm của các chốt và trục chuẩn.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.15

Bảng A.15

Chuẩn

a

b

h

k

Kích thước (mm)

3,5

3,0

9,0

1,0

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chuẩn hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai dịch chuyển góc là ± 15o. Giá được quay để cho có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình. Cầu phải nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt bên trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (±15o).

2. Hình chiếu cạnh

Đèn được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3. Hình chiếu đứng

Đèn được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt:

3.1. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao "a" và chiều rộng"h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt, và

3.2. Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng lớn hơn "k".

 

Loại P21/4W

Bản P21/4W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.16

a) Sợi đốt chính (công suất cao)

b) Sợi đốt phụ (công suất thấp)

Bảng A.16

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0(1)

70

+0

-2

Sai lệch ngang

 

 

(1)

lớn nhất 0,3(2)

x,y

(1)

2,8 ± 0,5

β

750(1)

900(1)

1050(1)

900 ± 50

Đầu đèn BAZ 15d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11C-1)

Các đặc tính điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

24

12

W

21

4

21

4

21/4

Điện áp thử

V

13,5

28

 

Các giá trị đúng

W

±%

25

5

28

8

25/5 tại 13,5V

6

10

6

10

6 và 10

Quang thông, lm

±%

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Quang thông chuẩn: 440 lm và 15 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Các kích thước này cần được kiểm tra bằng sử dụng "Hệ thống hộp" (tương tự cho đèn sợi đốt P21/5 W) dựa trên cơ sở các Kích thước và dung sai được chỉ ra . "x" và "y" có liên quan tới sợi đốt chính (công suất cao), không liên quan tới trục đèn. Các biện pháp làm tăng độ chính xác vị trí của sợi đốt và cụm đui - đầu đèn đang được xem xét.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

 

Loại P21/5W

Bản P21/5W/1

Kích thước tính bằng milimét

a) Sợi đốt chính (công suất cao)

b) Sợi đốt phụ (công suất thấp)

Hình A.17

Bảng A.17

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

31,8(1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0(1)

7,0

-0

-2

Sai lệch ngang

 

 

(1)

lớn nhất 0,3(2)

x,y

(1)

2,8±0,3

β

750(1)

900

1050(1)

90o±50

Đầu đèn BAY 15d theo công bố của IEC 61 (7004-11B-7)

Các đặc tính điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24(3)

12

W

21

5

21

5

21

5

21/5

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị khách quan

W

±%

26

6

25

6

28

10

25 và 6 tại 13,5 V

6

10

6

10

6

10

6 và 10

Quang thông, lm

±%

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Quang thông chuẩn: 440lm và 35lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Các kích thước này cần được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp" (P21/5W/2 P21/5W/3) dựa trên cơ sở các Kích thước và dung sai được chỉ ra . "x" và "y" có liên quan tới sợi đốt chính (công suất cao), không liên quan tới trục đèn(P21/5W/2). Các biện pháp làm tăng độ chính xác vị trí của sợi đốt và cụm đui - đầu đèn đang được xem xét.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính (công suất cao) so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

(3) Đèn sợi đốt 24V không được khuyến khích sử dụng trong tương lai.

 

Loại P21/5W

Bản P21/5W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này dùng để xác định, bằng kiểm tra để xem có như nhau không:

a) Sợi đốt chính (công suất cao) được định vị một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn, và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 150, với mặt phẳng đi qua các tâm của các chốt và trục chuẩn; và liệu rằng,

b) Sợi đốt phụ (công suất thấp) được định vị chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) không, và liệu đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang được hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai dịch chuyển góc ± 150. sau đó giá được quay sao cho thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt chính (công suất cao) trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Cần thu được hình chiếu cạnh của sợi đốt chính (công suất cao) trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (± 150).

2. Hình chiếu cạnh

Đèn được đặt với đầu đèn ở bên dưới, trục chuẩn thẳng đứng, chốt chuẩn ở bên phải và sợi đốt chính (công suất cao) được nhìn với một đầu quay vào:

2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính (công suất cao) phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao là "a" và chiều rộng là "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính (công suất cao);

2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ (công suất thấp) phải nằm hoàn toàn:

2.2.1 Trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" có tâm ở phía bên phải và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính (công suất cao) một khoảng "v" và ở phía trên vị trí này một khoảng "u".

2.2.2 Ở phía trên một đường thằng tiếp tuyến với cạnh trên của hình chiếu sợi đốt chính (công suất cao) và nghiêng lên từ trái sang phải một góc 250;

2.2.3 Ở phía bên phải của hình chiếu sợi đốt chính (công suất cao).

3. Hình chiếu đứng

Đèn được đặt với đầu đèn ở bên dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính (công suất cao).

3.1. Hình chiếu của sợi đốt chính (công suất cao) nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2. Tâm của sợi đốt chính (công suất) không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

3.3. Tâm của sợi đốt phụ (công suất thấp) không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).

 

Loại P21/5W

Bản P21/5W3

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình A.18

Bảng A.18

Chuẩn

a

b

c

d

u

v

Kích thước (mm)

3,5

3,0

4,8

2,8

Hình chiếu đứng

Hình A.19

Bảng A.19

Chuẩn

a

h

k

Kích thước (mm)

3,5

9,0

1,0

 

Loại R5W

Bản R5W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.20

Bảng A.20

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

17,5

19,0

20,5

19,0 ± 0,3

 

 

 

 

 

Sai lệch ngang(2)

 

 

1,5

lớn nhất 0,3

β

600

900

120o

900 ± 0,50

Đầu đèn BA 15s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11A-8) (1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24 (3)

12

W

5

5

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

5

7

5 tại 13,5 V

10

10

Quang thông, lm

±%

50

 

 

20

 

Quang thông chuẩn: 50lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Các đèn sợi đốt với đui BA 15d có thể được dung cho các mục đích đặc biệt; chúng có cùng các Kích thước.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

(3) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.

(4) Xem 6.2.3.3.

 

Loại R10W

Bản R10W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.21

Bảng A.21

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

17,5

19,0

20,5

19,0 ± 0,3

 

 

 

 

 

Sai lệch ngang(2)

 

 

1,5

lớn nhất 0,3

β

600

900

1200

90o ± 0,50

Đầu đèn BA 15s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11A-8) (1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24 (3)

12

W

10

10

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

10

12,5

10 tại 13,5 V

10

10

Quang thông, lm

±%

125

 

 

20

 

Quang thông chuẩn: 125 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Các đèn sợi đốt với đui BA 15 d có thể được dung cho các mục đích đặc biệt; chúng có cùng các Kích thước.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

(3) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.

(4) Xem 6.2.3.3.

 

Loại C5W

Bản C5W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.22

Bảng A.22

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

b (1)

34,0

35,0

36,0

35 ± 0,5

f (2) (3)

7,5 (4)

 

15 (5)

9 ± 1,5

Đầu đèn SV 8,5 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-81-4)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

5

5

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

5

7

5 tại 13,5 V

10

10

Quang thông

±%

45

 

20

 

Quang thông chuẩn: 45lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Kích thước này tương đương với khoảng cách giữa 2 lỗ có đường kính 3,5 mm, mỗi lỗ giữ một đui.

(2) Sợi đốt phải được cho vào trong một xy lanh dài 19mm đồng trục với trục đèn sợi đốt và được đặt đối xứng với tâm đèn. Đường kính của xylanh này đối với đèn sợi đốt 6 V và 12 V: d + 4 mm (đối với đèn sợi đốt chuẩn : d + 2mm) và đối với đèn sợi đốt 24 V, d + 5 mm, "d" là đường kính danh nghĩa của sợi đốt do nhà sản xuất quy định.

(3) Sai lệch của tâm sợi đốt so với tâm của chiều dài đèn không được lớn hơn ± 2,0 mm (đối với đèn sợi đốt chuẩn: ± 0,5 mm) được đo theo hướng của trục chuẩn. (4) 4,5 mm đối đèn sợi đốt 6 V.

(5) 16,5 mm đối với đèn sợi đốt 24 V.

 

Loại C21W

Bản C21W/1

Kích thước tính bằng milimét

Đèn sợi đốt chỉ dùng cho đèn lùi

Hình A.23

Bảng A.23

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

b (1)

40,0

41,0

42,0

41 ± 0,5

f (2)

7,5

 

10,5

8 ± 1

Đầu đèn SV 8,5 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-81-4)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

 

12

 

12

W

21

21

Điện áp thử

V

 

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

±%

 

25

 

25 tại 13,5 V

 

6

 

6

Quang thông, lm

±%

 

460

 

 

15

15

 

 

Quang thông chuẩn: 460lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Kích thước này tương đương với khoảng cách giữa 2 lỗ đường kính 3,5 mm.

(2) Vị trí của sợi đốt được kiểm tra bằng sử dụng "Hệ thống hộp", bản C21 W/2.

 

Loại C21W

Bản C21W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này dùng để xác định liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra vị trí của sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và với tâm của chiều dài đèn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.24

Bảng A.24

 

a

h

k

12V

4,0+d

14,5

2,0

d - đường kính danh nghĩa của sợi đốt do nhà sản xuất qui định

Đối với đèn sợi đốt chuẩn: a = 2,0 + d                 k = 0,5

Phương pháp thử và các yêu cầu

1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay 360o xung quanh trục chuẩn và có thể nhìn thấy Hình chiếu đứng của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Mặt phẳng chuẩn trên màn hình trùng hợp với tâm đèn. Trục trung tâm nhìn thấy trên màn hình trùng với tâm của chiều dài đèn.

2. Hình chiếu đứng.

2.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong hình chữ nhất khi đèn được quay 360o.

2.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển lớn hơn khoảng cách "k" so với trục trung tâm.

 

Loại T4W

Bản T4W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.25

Bảng A.25

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

13,5

15,0

16,5

15,0 ± 0,3

 

 

 

 

 

Sai lệch ngang (1)

 

 

1,5

lớn nhất: 0,5

β

 

900

 

900 ± 50

 

 

 

 

 

Đầu đèn BA 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-14-7) (3)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

4

4

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

4

5

4 tại 13,5 V

10

10

Quang thông, lm

±%

35

 

20

 

Quang thông chuẩn: 35 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một trong hai mặt phẳng đó chứa trục của các chốt.

(2) Xem 6.2.3.3.

(3) Trên toàn bộ chiều dài của đui không được có các vấu nhô ra hoặc mối hàn vượt quá đường kính lớn nhất cho phép của đui.

 

Loại W3W

Bản W3W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.26

Bảng A.26

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

11,2

12,7

14,2

12,7 ± 0,3

Sai lệch ngang (2)

 

 

1,5

lớn nhất: 0,5

β

-150

00

+150

00 ± 50

Đầu đèn W 2,1x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3) (1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

5

5

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

5

7

5 tại 13,5 V

10

10

Quang thông, lm

±%

50

 

20

 

Quang thông chuẩn: 50lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Kiểu này được cấp bằng sáng chế, áp dụng các điều kiện của ISO/IEC.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.

(3) Xem 6.2.3.3.

 

Loại W5W

Bản W5W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.27

Bảng A.27

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

11,2

12,7

14,2

12,7 ± 0,3

Sai lệch ngang (2)

 

 

1,5

lớn nhất: 0,5

β

-150

00

+150

00 ± 50

Đầu đèn W 2,1 x 9,5 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3) (1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

3

3

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

±%

3

4

3 tại 13,5 V

15

15

Quang thông, lm

±%

22

 

30

 

Quang thông chuẩn: 22 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Kiểu này được cấp bằng sáng chế, áp dụng các điều kiện của ISO/IEC.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.

(3) Xem 6.2.3.3.

 

Loại S1 và S2: Đèn sợi đốt cho mô tô

BẢN S1/S2/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.28

Chú thích

Mặt phẳng V-V chứa trục chuẩn và đường tâm của các vấu.

Mặt phẳng H-H (vị trí bình thường của vỏ che) vuông góc với mặt phẳng V-V và chứa trục chuẩn.

Kích thước tính bằng milimét

Bảng A.28

Đèn sợi đốt S1 và S2 - Kích thước

 

Đèn sợi đốt thường (5)

Đèn sợi đốt chuẩn

Kích thước

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

 

e

32,35

32,70

33,05

32,7 ± 0,15

f

1,4

1,8

2,2

1,8 ± 0,2

l

4

5,5

7

5,5 ± 0,5

c (3)

0,2

0,5

0,8

0,5 ± 0,15

b (3)

-0,15

0,2

0,55

0,2 ± 0,15

a (3)

0,25

0,6

0,95

0,6 ± 0,15

h

-0,5

0

0,5

0 ± 0,2

g

-0,5

0

0,5

0 ± 0,2

β (3) (4)

-2o 30'

0

2o 30'

0o ± 1o

Đầu đèn BA 20d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-12-7)

Các đặc tính về điện và quang học

Đèn sợi đốt loại S1

 

Đèn sợi đốt thường (5)

Đèn sợi đốt chuẩn

Các giá trị danh định

V

6

12

12

W

25

25

25

25

25

25

Điện áp thử

V

6,75

13,5

-

Các giá trị đúng

W

25

25

25

25

25         25

tại 6,75 V

 

±%

5

5

5

lm

435

315

435

315

-

±%

20

20

-

Quang thông chuẩn: 398lm và 284lm ở điện áp xấp xỉ 6 V

Đèn đốt loại S2

 

Đèn sợi đốt thường (5)

Đèn sợi đốt chuẩn

Các giá trị danh định

V

6

12

12

W

35

35

35

35

35         35

Điện áp thử

V

6,3

13,5

-

Các giá trị đúng

W

35

35

35

35

35         35

tại 13,5 V

 

±%

5

5

5

lm

650

465

650

465

-

±%

20

20

-

Quang thông chuẩn: 568 lm và 426 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V

(1) Bóng không màu hoặc vàng chọn lọc; các yêu cầu kỹ thuật về quang học của bảng áp dụng cho các bóng không màu.

(2) Mặt phẳng chuẩn vuông góc với trục chuẩn và tiếp xúc với bề mặt phía trên của vấu có chiều rộng 4,5 mm.

(3) Các Kích thước a, b , c và β thuộc về mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cắt hai cạnh của vỏ che ở khoảng cách bằng e + 1,5 mm.

(4) Sai lệch góc chấp nhận được của vị trí mặt phẳng vỏ che so với vị trí danh nghĩa.

(5) Các yêu cầu phê duyệtkiểu. Các yêu cầu đối với sự phù hợp của sản xuất đang được xem xét.

Loại S3: Đèn sợi đốt cho xe máy (moped)

Kích thước tính bằng mm

Hình A.29

Bảng A.29

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e (2)

19,0

19,5

20,0

19,5 ± 0,25

f (6V)

 

 

3,0

2,5 ± 0,5

f(12V)

 

 

4,0

 

d1, d2 (3)

-0,5

0

+0,5

± 0,3

 

 

 

 

 

Đầu đèn S26s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-36-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

6

W

15

15

Điện áp thử

V

6,75

13,5

 

Các giá trị đúng

W

±%

15

15 tại 6,75 V

6

6

Quang thông, lm

±%

240

 

15

 

Quang thông chuẩn: 240 lm ở điện áp xấp xỉ 6,75 V

(1) Bóng không màu hoặc màu vàng chọn lọc; các yêu cầu kỹ thuật về quang học của bảng áp dụng cho các bóng không màu.

(2) Khoảng cách có liên quan tới tâm phát sáng (luminous centre of gravity).

(3) Sai lệch ngang của trục sợi đốt so với trục chuẩn. Cần kiểm tra sai lệch này trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Loại S4 : Đèn sợi đốt cho đèn xe máy

Kích thước tính bằng milimét

Đầu đèn BAX 15d

Hình A.30

Mặt phẳng VV chứa trục chuẩn và đường tâm của chốt chuẩn.

Mặt phẳng HH chứa trục chuẩn và vuông góc với mặt phẳng VV.

Vị trí vật kính của mặt phẳng SS đi qua các cạnh của vỏ che song song với mặt phẳng HH.

 

Loại S4: Đèn sợi đốt cho đèn xe máy

Bản S4/2

Kích thước tính bằng milimét

Bảng A.30 - Đầu đèn : BAX 15d

Kích thước

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

 

e

33,25

33,6

33,95

33,6 ±0,15

f

1,45

1,8

2,15

1,8 ± 0,2

LC, LR

2,5

3,5

4,5

3,5 ± 0,5

c (2)

0,05

0,4

0,75

0,4 ± 0,15

b (2)

-0,15

0,2

0,55

0,2 ± 0,15

a (2)

0,25

0,6

0,95

0,6 ± 0,15

h

-0,5

0

0,5

0 ± 0,2

g

-0,5

0

0,5

0 ± 0,2

β (2) (5)

-20 30'

0

20 30'

00 ± 1o

 

 

 

 

 

Đầu đèn (1)

BAX 15 d

Các đặc tính về điện và quang học

Điện áp danh định

6

12

6

Công suất danh định (6)

15

15

15

15

15

15

Điện áp thử

6,75

13,5

 

Công suất vật kính (6) Dung sai

±%

15

15

15

15

15

15

[tại 6,75 V]

6

6

6

Quang thông vật kính, lm (4) (6)

180

125       190

180

125       190

 

 

nhỏ nhất

nhỏ       Lớn

nhất      nhất

nhỏ nhất

nhỏ       Lớn

nhất      nhất

 

Quang thông chuẩn:

240 lm (chùm sáng xa), 160 lm (chùm sáng gần) ở điện áp xấp xỉ 6 V (4)

 

Loại S4

Bản S4/3

Chú thích

(1) Đầu đèn theo công bố của IEC 61 đang được soạn thảo.

(2) Các Kích thước a, b, c và b thuộc về một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cắt hai cạnh của vỏ che ở khoảng cách bằng e ± 1,5 mm.

(3) Mặt phẳng chuẩn vuông góc với trục chuẩn và tiếp xúc với bề mặt trên của chốt có chiều dài 2 mm.

(4) Bóng không màu hoặc màu vàng chọn lọc, các đặc tính quang học của bảng áp dụng cho bóng không màu.

(5) Sai lệch chấp nhận được của mặt phẳng đi qua các cạnh của vỏ che từ vị trí vật kính.

(6) Các giá trị trong cột bên trái có liên quan tới sợi đốt chùm sáng xa, các giá trị trong cột bên phải có liên quan tới sợi đốt chùm sáng gần.

 

Loại HS1

Bản HS1/1

Kích thước tính bằng milimét

Các hình vẽ không bắt buộc; mục đích duy nhất của các hình vẽ là để kiểm tra các Kích thước.

Hình A.31

Bảng A.31

Chuẩn

Kích thước (mm)

Dung sai

6 V

12 V

6 V

12 V

e

28,5

+ 0,45

- 0,25

p

28,95

-

m (1)

lớn nhất: 60,0

-

n (1)

lớn nhất: 34,5

-

s (2)

45,0

-

α (3)

lớn nhất: 400

-

 

Loại HS1

Bản HS1/2

Bảng A.32 - Các đặc tính

Kích thước tính bằng milimét

 

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Các giá trị danh định

V

6 (4)

12 (4)

12 (4)

W

35

35

35

35

35

35

Điện áp thử

V

6,3

13,2

 

 

Các giá trị đúng

W

 

±%

35

 

5

35

 

5

35

 

5

35

 

5

35

tại 13,2 V

5

35

tại 13,2 V

5

Quang thông, lm

700

440

825

525

 

 

 

±%

15

 

 

Quang thông đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này

lm

 

 

 

450

 

Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V, lm

700

450

Đầu đèn PX 43t - 38 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-34-2)

 

Loại HS1

Bản HS1/3

Bảng A.33 - Các kích thước có liên quan trong các sơ đồ trên các bản 4 và 5

Kích thước tính bằng milimét

Chuẩn

Kích thước

Dung sai

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26 (*)

0,8

± 0,35

± 0,2

a/25 (*)

0,8

± 0,35

± 0,2

b1/29,5 (*)

0

± 0,35

± 0,2

b1/33 (*)

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5 (*)

0

± 0,35

± 0,2

b2/33 (*)

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5 (*)

0,6

± 0,35

± 0,2

c/31 (*)

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

nhỏ nhất 0,1

lớn nhất 1,5

-

-

e (7)

28,5

+ 0,45

- 0,25

+0,2

-0,0

F (5) (6) (8)

1,7

+ 0,50

- 0,30

+ 0,3

- 0,1

g/25 (*)

0

± 0,5

± 0,3

g/25 (*)

0

± 0,7

± 0,3

h/29,5 (*)

0

± 0,5

± 0,3

h/31 (*)

h/29,5

±0,30

± 0,2

lR(5) (8)

3,5

4,0

± 0,8

± 0,4

lc (5) (6)

3,3

4,5

± 0,8

± 0,35

p/33 (*)

Phụ thuộc vào hình dạng của vỏ che

-

-

q/33 (*)

± 0,6

± 0,3

(*) Kích thước được đo tại khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn được tính bằng mm sau nét gạch.

 

Loại HS1

Bản HS1/4

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.32 - Vị trí của các sợi đốt(*)

(*)  Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che.

 

Loại HS1

Bản HS1/5

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.33 - Vị trí của vỏ che (*)

(*) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che.

 

Loại HS1

Bản HS1/6

Các giải thích bổ sung cho các bản HS1/4 và HS1/5

Các Kích thước dưới đây được đo theo ba chiều:

1) Cho các Kích thước a, b1, c, d, e, f, 1R và 1c .

2) Cho các kích thước g, h, p và q.

(3) Cho kích thước b2.

Các kích thước p và d được đo trong mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 33 mm.

Các kích thước b1, b2 được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 29,5 và 33 mm.

Các kích thước a và g được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 25 và 26 mm.

Các kích thước c và h được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 29,5 và 31 mm.

 

Loại HS1

Bản HS1/7

Chú thích

(1) Khi dùng một bóng ngoài màu vàng, "m" và "n" biểu thị các Kích thước lớn nhất của bóng này; khi không có bóng ngoài, "m" biểu thị chiều dài lớn nhất của đèn.

(2) Có thể phải lắp đèn sợi đốt vào một xy lanh có đường kính "s" đồng tâm với trục chuẩn và được giới hạn ở một đầu bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 20 mm và ở đầu kia bởi một bán cầu có bán kính s/2.

(3) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng phần hình trụ của bóng đèn. Vùng tối này cũng phải chùm lên một phần của vỏ che bên trong khi vỏ che bên trong được nhìn theo hướng vuông góc với trục chuẩn. Có thể xác định ảnh hưởng của độ tối bằng các biện pháp khác.

(4) Các giá trị được chỉ thị trong cột bên trái có liên quan đến chùm sáng xa. Các giá trị được chỉ thị trong cột bên phải có liên quan đến chùm sáng gần.

(5) Các vòng cuối cùng của sợi đốt được đinh nghĩa là vùng phát sáng thứ nhất và vùng phát sáng cuối cùng thuộc về góc xoắn điều chỉnh. Đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng, các vòng được định nghĩa bằng đường bao của vòng cuộn đầu tiên.

(6) Đối với sợi đốt chùm sáng gần, các điểm được đo là các giao điểm, được nhìn theo hướng (1), của cạnh nằm ngang của vỏ che với phần bên ngoài của các vòng cuối cùng như đã định nghĩa trong chú thích (5)

(7) "e" biểu thị khoảng cách từ mặt phẳng chuẩn tới điểm bắt đầu của sợi đốt chùm sáng gần như đã định nghĩa .

(8) Đối với sợi đốt chùm sáng xa, các điểm được đo là các giao điểm, được nhìn theo hướng (1) của một mặt phẳng song song với mặt phẳng HH và ở bên dưới mặt phẳng HH một khoảng cách 0,8 mm, với các vòng cuối cùng được định nghĩa ở chú thích (5)

(9) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản 1).

(10) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn, đi qua trục chuẩn và đi qua giao điểm của vòng tròn đường kính"M" với trục chốt chuẩn.

(11) Mặt phẳng HH là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và mặt phẳng VV và đi qua trục chuẩn.

 

Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN cho xe máy

Bản HS2/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.34

Bảng A.34

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

11,0(3)

 

11,0 ± 0,15

f(6V) (6)

1,5

2,5

3,5

2,5 ± 0,15

f (12V) (6)

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(3)

 

0 ± 0,15

α (4)

 

 

40

 

β (5)

- 15o

90o

+ 150

90 o ± 50

γ 1(7)

150

 

 

nhỏ nhất 150

γ 2 (7)

400

 

 

nhỏ nhất 40

Đầu đèn PX 13,5a theo công bố của IEC 61 (bản 7004-35-2)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V(6)

6

12

6

W

15

15

15

Điện áp thử

V

6,75

13,5

 

Các giá trị đúng

W

± %

15

6

15

6

15,0 tại 6,75 V

6

Quang thông, lm %

320

15

320

15

 

Quang thông chuẩn: 320 lm ở điện áp xấp xỉ 6,75 V

 

Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN cho xe máy

Bản HS2/2

Chú thích

(1) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua giao điểm của mặt phẳng này với trục của vòng đui.

(2) Được dự trữ

(3) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HS2/3.

(4) Tất cả các phần có thể làm ánh sáng tối đi hoặc ảnh hưởng đến chùm sáng phải nằm trong góc α.

(5) Góc β biểu thị vị trí của mặt phẳng đi qua các dây dẫn ở bên trong có liên quan tới rãnh chuẩn.

(6) Để tránh cho đèn bị hỏng nhanh, điện áp cung cấp (nguồn) không được vượt quá 8,5V đối với đèn 6V và 15V đối với đèn 12 V.

(7) Trong vùng giữa các cạnh ngoài cùng của các góc γ1 và γ2, bóng đèn không được có các vùng bị méo về quang học và độ cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50% đường kính thực của bóng đèn.

Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN hiện đại

Bản HS2/3

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng cách kiểm tra sự chính xác của việc bố trí sợi đốt so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.35

Bảng A.35

Chuẩn

a1

a2

b1

b2

c1 (6V)

c1 (12 v)

c2

Kích thước

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d - đường kính thực của sợi đốt.

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã cho.

Điểm bắt đầu của sợi đốt phải nằm giữa các đường Z1 và Z2.

 

Loại PY21W

Bản PY21W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.36

Bảng A.36

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn(5)

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

31,8(3)

 

31,8 ± 0,3

f(4)

 

 

7,0

7,0

+ 0

-2

Sai lệch ngang (1)

 

(3)

 

lớn nhất 0,3

β

750

900

1050

900 ± 50

Đầu đèn BAU 15s: Theo công bố của IEC 61 (Bản 7004-19-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

24

12

W

21

21

Điện áp thử

V

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

W

25

28

25 tại 13,5 V

± %

6

6

Quang thông

Lm

280

 

± %

20

 

Quang thông chuẩn

Bóng màu hổ phách:280 (lm) Bóng trong suốt: 460

ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuống góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của chốt chuẩn.

(2) Bóng đèn của các đèn trong sản xuất phải có màu hổ phách (xem chú thích (5)).

(3) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản PY21W/2.

(4) Đối với đèn 24 V công suất lớn có hình dạng khác của sợi đốt, các điều kiện kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.

(5) Bóng của đèn sợi đốt chuẩn phải có màu hổ phách hoặc trong suốt. Đối với đèn sợi đốt quy định màu hổ phách, thay đổi của nhiệt độ bóng không được ảnh hưởng tới quang thông mà có thể làm suy giảm các phép quang học của các thiết bị tín hiệu. Hơn nữa màu phải ở phần bên dưới của miền dung sai.

 

Loại PY21W

Bản PY21W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự

bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 15o với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.37

Bảng A.37

Chuẩn

a

b

h

k

Kích thước

(mm)

3,5

3,0

9,0

1,0

Phương pháp thử và các yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.

3.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

 

Loại H6W

Bản H6W

Các hình vẽ được dùng để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.37

Bảng A.37

 

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Sai lệch ngang (1)

 

 

0,75

lớn nhất 0,4

β

82,5

90

97,5

900 ± 50

1 (2)

300

 

 

300

2 (2)

300

 

 

300

Đầu đèn BAX 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-8-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

6

6

Điện áp thử

V

13,5

 

Các giá trị đúng

W

7

7 tại 13,5 V

± %

5

5

Quang thông, lm

%

125

 

12

Quang thông chuẩn: 125 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.

(2) Trong vùng giữa các cạnh ngoài cùng của các góc g1 và g2 bóng đèn không được có các vùng bị méo về quang học và độ cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50% đường kính thực của bóng đèn.

(3) Trên toàn chiều dài của đui không được có hình chiếu hoặc mối hàn vượt ra khỏi đường kính lớn nhất cho phép của đui.

 

Loại HB3

Bản HB3/1

Các hình vẽ được dùng chỉ để xác định các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.38

 

Loại HB3

Bản HB3/2

Bảng A.38

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước

Dung sai

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

e (8) (4)

31,5

(7)

± 0,16

f (8) (4)

5,1

(7)

± 0,16

h1, h2

0

(7)

± 0,15(3)

h3

0

(7)

± 0,08(3)

γ1

nhỏ nhất 450

-

-

γ2

nhỏ nhất 520

-

-

Đầu đèn P 20d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-31-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

60

60

Điện áp thử

V

13,2

13,2

W

lớn nhất 73

lớn nhất 73

Các giá trị  khách quan

Quang thông, lm

%

1860

 

12

 

Quang thông chuẩn để thử đèn: 1300 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V

 

Loại HB3

Bản HB3/3

(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi các điểm gặp nhau của lắp ghép đui - giá đui.

(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đồng tâm với đường kính 17,46 mm của đui.

(3) Độ lệch tâm chỉ được đo theo hướng nhìn A và B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB 3/1. Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

(4) Hướng nhìn là hướng B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB3/1

(5) Chu vi của bóng thuỷ tinh khôngphải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γg1 và γg2.

Yêu cầu này áp dụng cho chu vi tòan thể của bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Bóng phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc.

(6) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao và không được cản trở việc lắp đèn qua then (chốt) đèn. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.

(7) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp" (bản HB3/4)

(8) Các đầu cuối của sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà khi nhìn theo hướng (*) đã được định nghiã trong chú thích 4 , hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục chuẩn.

(9) Rãnh then là bắt buộc.

(10) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.

(11) Các Kích thước phải được kiểm tra khi vòng 0 được tháo ra.

*) Các nhà sản xuất có thể chọn các hướng nhìn vuông góc khác. Các hướng nhìn do nhà sản xuất qui định, được phòng thí nghiệm sử dụng khi kiểm tra các Kích thước và vị trí của sợi đốt.

 

Loại HB3

Bản HB3/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.39

Bảng A.39

 

p

q

r

s

t

u

v

12V

1,3d

1,6d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d- là đường kính của sợi đốt.

Vị trí sợi đốt chỉ được kiểm theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên bản HB 3/1.

Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản HB 3/3, không phải 8, phải ở trong thể tích "B" và đầu cuối của sợi đốt ở trong thể tích "C".

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

Thể tích "A" không liên quan đến yêu cầu của tâm sợi đốt .

 

Loại HB4

Bản HB4/1

 Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.40

 

Loại HB4

Bản HB4/2

Bảng A.40

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước

Dung sai

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

e (4) (9)

31,5

(8)

± 0,16

f (4) (9)

5,1

(8)

± 0,16

h1, h2

0

(8)

± 0,15(3)

h3

0

(8)

± 0,08(3)

G(4)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1 (5)

nhỏ nhất 500

-

-

γ2 (5)

nhỏ nhất 520

-

-

γ3 (7)

450

±50

±50

Đầu đèn P 22d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-32-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

51

51

Điện áp thử

V

13,2

13,2

W

lớn nhất 62

lớn nhất 62

Các giá trị khách quan

Quang thông,lm

1095

 

%

15

 

Quang thông chuẩn để thử đèn trước: 825 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V

 

Loại HB4

Bản HP4/3

Chú thích

(1) Măt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi các điểm gặp nhau của mối ghép đui - giá đui.

(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đồng tâm với phần có đường kính 19,46 mm của đui.

(3) Độ lệch tâm chỉ được đo theo hướng nhìn A và B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB4/1. Các điểm được đo là các điểm mà tại đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

(4) Hướng nhìn là hướng B (*) như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB4/1.

(5) Đường bao chu vi của bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi đường tròn bóng đèn trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Bóng phải không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.

(6) Bóng đèn thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao và không được cản trở việc lắp đèn qua then (chốt) đèn. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.

(7) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng góc γ3 và ít nhất phải kéo dài tới phần không bị méo của bóng đèn được xác định bởi góc γ1.

(8) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HB4/4(*).

(9) Các đầu cuối của sợi đốt được định rõ trên các điểm mà khi nhìn theo hướng như đã định nghĩa trong chú thích (4) , hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.

(10) Rãnh theo là bắt buộc

(11) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.

(12) Các Kích thước phải được kiểm tra khi vòng 0 được tháo ra.

(*) Các nhà sản xuất có thể chọn các hướng nhìn vuông góc khác. Các hướng nhìn do nhà sản xuất qui định, được phòng thí nghiệm sử dụng khi kiểm tra các Kích thước và vị trí của sợi đốt.

 

Loại HB4

Bản HB4/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.41

Bảng A.41

Kích thước tính bằng milimét

 

p

q

r

s

t

u

v

12V

1,3d

1,6d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d là đường kính của sợi đốt.

Vị trí sợi đốt chỉ được kiểm theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên bản HB4/1.

Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản HB4/3, chú thích (9), phải ở trong thể tích "B" và đầu cuối của sợi đốt trong thể tích "C". Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra. Thể tích "A" không liên quan đến bất kỳ yêu cầu tâm sợi đốt nào.

 

Loại TL4W

Bản TL4W/1

Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.42

Bảng A.42

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

7,6

8,3

9,0

8,3 ± 0,35

Sai lệch ngang (1)

 

 

0,7

lớn nhất 0,35

β

550

700

850

700 ± 50

Đầu đèn P11,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-79-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

1,4

 

Điện áp thử

V

13,5

13,5

Các giá trị đúng

W

1,4

1,4 tại 13,5 V

± %

10

10

Quang thông, lm

8

 

±%

15

 

Quang thông chuẩn: 8 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.

(2) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M".

 

Loại H7

Bản H7/1

Các hình vẽ được dùng chỉ để minh họa các Kích thước cơ bản của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.43

 

Loại H7

Bản H7/2

 

Hình A.43-6 Độ dịch chuyển cho phép của trục sợi đốt (chỉ đối với đèn sợi đốt chuẩn) (9)

Hình A.43-7 Độ lệch tâm của bóng (10)

Hình A.43 (tiếp)

Bảng A.43

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

12 V

24 V

12 V

e (7)

25,0(8)

25,0 ± 0,1

f (7)

4,5

4,9 (8)

4,1 ± 0,1

g (10)

0,5 nhỏ nhất

u.c.

h1 (9)

0 (8)

0 ± 0,1

h2 (9)

0 (8)

0 ± 0,15

γ1 (4)

nhỏ nhất 400

nhỏ nhất 40

γ 2 (4)

nhỏ nhất 500

nhỏ nhất 500

γ3 (5)

nhỏ nhất 30

nhỏ nhất 30

Đầu đèn PX 26 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-5-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

24

12

W

55

70

55

Điện áp thử

V

13,2

28,0

13,2

Các giá trị đúng

W

lớn nhất 58

lớn nhất 75

lớn nhất 58

Quang thông, lm

1500

1750

 

±%

10

10

 

Quang thông chuẩn để thử đèn:1100 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V

 

Loại H7

Bản H7/3

Chú thích

1) Mặt phẳng chuẩn được định nghĩa bởi các điểm trên các bề mặt của giá đỡ mà trên đó sẽ có ba vấu đỡ của vòng đui.

(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua giao điểm của hai đường vuông góc như đã chỉ ra trên hình A.43-3 của bản H7/1.

(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao như đã chỉ ra trên hình A.43-2 của bản H7/1. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.

(4) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi của bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.

(5) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng góc γ3 và phải kéo dài ít nhất là tới phần hình trụ của bóng trên toàn bộ chu vi đầu bóng.

(6) Kết cấu bên trong của đèn phải sao cho các ảnh ánh sáng nhiều và sự phản chiếu chỉ có ở phía trên sợi đốt khi được nhìn từ hướng nằm ngang (nhìn từ (1) như đã chỉ ra trên hình A.43-1 của bản H7/1). Không có các chi tiết kim loại nào khác ngoài các vòng sợi đốt phải được đặt trong vùng bị che như đã thấy trên hình A.43-5 của bản H7/1.

(7) Đầu cuối của các sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà tại đó khi hướng nhìn là hướng (1) như đã chỉ rõ trên hình A.43-1 của bản H7/1, hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối đi qua trục sợi đốt. (các hướng dẫn đặc biệt đối với các sợi đốt được cuộn thành vòng đang được xem xét).

(8) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HB4/4.

(9) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục chuẩn chỉ được đo theo hướng nhìn (1) và (2) như đã chỉ ra trên hình A.43-1 của bản H7/1. Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi quan trục sợi đốt.

(10) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo trong hai mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn, ở đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

(11) Bóng đèn phải không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.

(12) Các chú thích liên quan đến đường kính sợi đốt.

- Không hạn chế đường kính thực của sợi đốt, nhưng để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai thì dlớn nhất = 1,3 mm đối với đèn sợi đốt 12 V và dlớn nhất = 1,7 mm đối với đèn sợi đốt 24V.

- Đối với cùng nhà sản xuất, đường kinh thiết kế của đèn sợi đốt chuẩn và đèn sợi đốt trong sản xuất bình thường là như nhau.

 

Loại H7

Bản H7/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.44

Bảng A.44

Kích thước tính bằng milimét

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d - đường kính của sợi đốt

Các đầu cuối của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản H7/3; chú thích (7) phải nằm giữa các đường Z1 và Z2 và giữa các đường Z3 và Z4.

Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng (1) và (2) như đã chỉ ra trên bản H7/1, hình A.43-1.

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

 

Loại H27W/1 và H27W/2

Bản H27W/1

Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Loại H27W/1

Loại H27W/2

Hình A.45

 

Loại H27W/1 và H27W/2

Bản H27W/2

Bảng A.45

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

12V

 

12V

e

31,75 (6)

 

31,75 ± 0,25

f           (8)

4,8 lớn nhất

 

4,2 ± 0,2

k

0 (6)

 

0,0 ± 0,25

h1 ; h3 (7)

0 (6)

 

0,0 ± 0,25

h2 ; h4 (7)

0 (6)

 

0,0 ± 0,25

γ1         (4)

bình thường 380

 

bình thường 380

γ2         (4)

nhỏ nhất 44

           

nhỏ nhất 440

Đầu đèn

Đầu đèn H27W/1 :PG 13

H27W/2: PGJ13

theo công bố của IEC 61 (bản 7004-107-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

 

12

W

27

 

27

Điện áp thử

V

13,5

 

13,5

Các giá trị đúng

W

lớn nhất 31

 

lớn nhất 31

Quang thông, lm

477

 

 

±%

15

 

 

Quang thông chuẩn: 477 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Măt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi mặt dưới của các bích đầu của đui.

(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của phần đui đường kính 13,10mm.

(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài Kích thước của một hình trụ tròn lý thuyết được định tâm trên trục chuẩn.

(4) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi cảu bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.

(5) Vùng tối phải kéo dài trên toàn bộ đầu bóng đèn bao gồm phần hình trục của bóng tới chỗ giao nhau với γ1 .

(6) Đối với đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt .

(7) Đối với đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt .

(8) Các đầu cuối cùng của sợi đốt được định nghĩa bởi các giao điểm của các phần bên ngoài của vòng phát sáng đầu tiên và cuối cùng với mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 31,75 mm.

 

Loại H27W/1 và H27W/2

Bản H27W/3

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu A

Hình chiếu B

Hình A.46

Bảng A.46

Chuẩn

a

c

k

g

Kích thước

d+ 1,2

d+1,0

0,5

2,4

d - đường kính thực của sợi đốt

Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ rõ.

Tâm của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn của kích thước k.

 

Loại P27W

Bản P27W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.47

Bảng A.47

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

+ 0

9,9

- 2

Sai lệch ngang (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

750 (3)

900

1050 (3)

900 ± 50

Đầu đèn W 2,5 x 16 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-104-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

 

12

W

27

 

27

Điện áp thử

V

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

W

29,2

 

29,2 tại 13,5 V

± %

10

 

10

Quang thông

lm

475

 

 

± %

15

 

 

Quang thông chuẩn: 475 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Trục chuẩn được xác định theo các then chuẩn và vuông góc mặt phẳng chuẩn.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục đi qua các then chuẩn.

(3) Được kiểm bằng "Hệ thống hộp", bản P27W/2.

 

Loại P27W

Bản P27W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 15o với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu đứng

Hình A.48

Bảng A.48

Chuẩn

a

b

h

k

Kích thước (mm)

3,5

3,0

11,9

1,0

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình, hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.

3.1. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao là "a" và chiều rộng là "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2. Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

 

Loại P27/ 7W

Bản P27/7W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.49

Bảng A.49

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

+ 0

9,9

- 2

Sai lệch ngang (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75o (3)

900

1050(3)

900 ± 50

Đầu đèn W 2,5 x 16q theo công bố của IEC 61 (bản 7004-104-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

 

12

W

27

7

 

27

7

Điện áp thử

V

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

W

29,2

7,7

 

29,2

7,7

tại 13,5 V

± %

10

 

10

Quang thông

lm

475

36

 

 

± %

15

 

 

Quang thông chuẩn: 475 và 36lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Trục chuẩn được xác định theo các then chuẩn và vuông góc với mặt phẳng chuẩn.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính (công suất cao) so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục đi qua các then chuẩn.

(3) Được kiểm bằng "Hệ thống hộp", bản P27W/2 và 3.

(4) “x” và “y” biểu thị độ dịch chuyển của trục sợi đốt phụ (công suất thấp) đối với trục sợi đốt chính (công suất cao).

 

Loại P27/7W

Bản P27/7W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định bằng kiểm tra xem:

a) Sự bố trí sợi đốt chính (công suất cao) có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn và sợi đốt này có một trục vuông góc, trong phạm vi ±15o, với mặt phẳng đi qua tâm của các then và trục chuẩn không, và

b) Sự bố trí sợi đốt phụ (công suất thấp) có chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) và đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt chính trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào.

2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính.

2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" và tâm hình chữ nhật ở phía trên và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính một khoảng cách "u".

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính.

3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" được định tâm ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

3.3 Tâm của sợi đốt phụ không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).

 

Loại P27W/7W

Bản P27W/7W/3

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu đứng

Hình A.50

Bảng A.50

Chuẩn

a

b

c

d

u

h

k

Kích thước (mm)

3,5

3,0

4,8

5,1

11,9

1,0

 

Loại WY5W

Bản WY5W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.51

Bảng A.51

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

11,2

12,7

14,2

12,7

± 0,3

Sai lệch ngang (1)

 

 

1,5

lớn nhất 0,5

β

-15o

0o

+15o

0o         ± 5 o

Đầu đèn W 2,1 x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

6

12

24

12

W

5

5

Điện áp thử

V

6,75

13,5

28,0

 

Các giá trị đúng

W

W

5

7

5 tại 13,5 V

± %

10

10

Quang thông

lm

30

 

± %

20

 

Quang thông chuẩn

Bóng màu hổ phách

Bóng trong suốt

30 ml

50 ml

ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với 2 mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.

(2) Bóng đèn của đèn trong sản xuất phải có màu hổ phách (cũng xem chú thích (4)).

(3) Xem 6.2.3.3.

(4) Bóng đèn của sợi đốt quy định phải có màu hổ phách hoặc trong suốt. Đối với các đèn sợi đốt chuẩn màu hổ phách, các thay đổi của nhiệt độ bóng đèn không được ảnh hưởng của các thiết bị tín hiệu. Ngoài ra màu sắc phải ở phần bên dưới của miền dung sai.

 

Loại H21W

Bản H21W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.52

Bảng A.52

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12V

 

 

3,8

3,8 + 0

           - 1

24V

 

 

4,5

 

Sai lệch ngang (2)

 

 

(1)

0,0 ± 0,15 (3)

β

82,50

900

97,50

900± 50

γ1, γ2 (4)

 

 

 

 

Đầu đèn BAY 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-9-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

24

12

W

21

21

6

Điện áp thử

V

13,5

28

 

Các giá trị đúng

W

W

25

28

25 tại 13,5 V

± %

5

5

5

Quang thông

lm

600

600

 

± %

12

15

 

Quang thông chuẩn: 600lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản H21 W/2

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn, trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.

(3) Sai lệch ngang đối với mặt phẳng vuông góc với trục X-X được đo ở vị trí được mô tả trong điều 1 của phương pháp thử trên bản H21W/2.

(4) Trong vùng giữa các cạnh ngòai của các góc γ1 và γ2, bóng đèn không được có các diện tích bị méo về quang học và mặt cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50%, đường kính thực của bóng.

 

Loại H21W

Bản H21W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ±7,50 với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu đứng

Hình A.53

Bảng A.53

Chuẩn

a

b

h

k

Kích thước (mm)

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,5

d - đường kính thực của sợi đốt

f - Chiều dài thực của sợi đốt

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ cặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.

3.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao là "a" và chiều rộng là "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

 

Loại W21W

Bản W21W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.54

Bảng A.54

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

29,0 (2)

 

29,0 ± 0,3

f

 

 

7,5

7,5 + 0

       - 2

Sai lệch ngang (1)

 

 

(2)

lớn nhất 0,5

β

-150(2)

00

+150(2)

00 ± 50

Đầu đèn W3 x 16d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 105 - 2)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

 

12

 

12

W

 

21

 

21

Điện áp thử

V

 

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

± %

 

25

 

25 tại 13,5 V

 

6

 

6

Quang thông, lm

± %

 

460

 

 

 

15

 

 

Quang thông chuẩn 460 lm điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.

(2) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản W21 W/2.

 

Loại W21W

Bản W21W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 7,50 với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu đứng

Hình A.55

Bảng A.55

Chuẩn

a

b

h

k

Kích thước (mm)

3,5

3,0

9,5

1,0

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc, nghĩa là ± 150. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (± 150).

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt.

3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

 

Loại W21/5W

Bản W21/5W/1

Kích thước tính bằng milimét

a - sợi đốt chính (công suất cao)

b - sợi đốt phụ (công suất thấp)

Hình A.56

Bảng A.56

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

 

29,0 (1)

 

25,0 ± 0,3

f

 

 

7,5

7,5 + 0

      - 2

Sai lệch ngang(2)

 

 

(1)

lớn nhất 0,3

x(3)

 

2,8(1)

 

2,8

± 0,3

y(3)

 

0,0(1)

 

0,0

± 0,3

β

-15(1)

00

+150(1)

00

± 50

Đầu đèn W 3 x16q theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 106-1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

 

V

12

 

12

 

W

21

5

 

21

5

Điện áp thử

 

V

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

W

25

6

 

25

6

tại 13,5 V

±%

6

10

 

6

10

Quang thông

lm

440

35

 

 

 

± %

15

20

 

 

Quang thông chuẩn: 440 và 35 lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản W21/5/2 và 3.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.

(3) "x" và "y" biểu thị độ dịch chuyển của trục sợi đốt phụ đối với trục sợi đốt chính.

 

Loại W21/5W

Bản W21/5W/2

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình

Phép thử này dùng để xác định bằng kiểm tra xem:

a) Sự bố trí sợi đốt chính (công suất cao) có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn và sợi đốt này có một trục vuông góc, trong phạm vi ± 15o, với mặt phẳng đi qua tâm của các then và trục chuẩn không, và

b) Sư bố trí sợi đốt phụ (công suất thấp) có chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) và đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.

Phương pháp thử và yêu cầu

1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt chính trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.

2. Hình chiếu cạnh

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào.

2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính.

2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" và tâm hình chữ nhật ở phía trên và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính một khoảng cách "u".

3. Hình chiếu đứng

Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính.

3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" được định tâm ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.

3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".

3.3 Tâm của sợi đốt phụ không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).

 

Loại W21/5W

Bản W21/5W/3

Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu đứng

Hình A.57

Bảng A.57

Chuẩn

a

b

c

d

u

h

k

Kích thước (mm)

3,5

3,0

4,8

2,8

9,5

1,0

 

Loại W2.3W

Bản W2.3W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.58

Bảng A.58

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

10,3

10,8

11.3

10,8 ± 0,3

Sai lệch ngang (1)

 

 

1,0

lớn nhất 0,5

β

-150

00

+150

00 ± 50

Đầu đèn W 2 x 4,6d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 94 - 2)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

 

12

 

12

W

 

2,3

 

2,3

Điện áp thử

V

 

13,5

 

 

Các giá trị đúng

W

 

lớn nhất 2,5

 

lớn nhất 25 tại 13,5 V

Quang thông,lm

± %

 

18,6

 

 

 

20

 

 

Quang thông chuẩn: 18,6 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.

(2) Xem 6.2.3.3.

 

Loại H8

Bản H8/1

Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính theo milimét

Hình A.59-2 -Đường biên lớn nhất của đèn (3)

Hình A.59

 

Loại H8

Bản H8/2

Chú thích

(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi mặt dưới của bích đầu vào của đui.

(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của phần có đường kính đui 19 mm.

(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao như đã được chỉ thị trên hình A.59-2. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.

(4) Bóng đèn phải không màu hoặc có màu vàng.

(5) Các chú thích có liên quan đến đường kính sợi đốt.

- Không hạn chế đường kính thực của sợi đốt, nhưng để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai thì dlớn nhất = 1,2 mm.

- Đối với cùng một nhà sản xuất, đường kính thiết kế của đèn sợi đốt chuẩn và đèn sợi đốt trong sản xuất bình thường là như nhau.

(6) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn chu vi bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.

(7) Vùng tối phải kéo dài ít nhất là góc tới γ3 và phải kéo dài ít nhất là tới phần hình trục của bóng đèn trên toàn chu vi đầu bóng.

(8) Kết cấu bên trong của đèn phải sao cho các ánh sáng nhiều và sự phản chiếu chỉ có ở phía trên sợi đốt.

Khi được nhìn từ hướng nằm ngang (nhìn từ (1) như đã chỉ ra ở trong hình A.59 -1, bản H8/1). Không có các chi tiết kim loại nào khác ngoài các vòng sợi đốt phải được đặt trong vùng bị che tối như đã thấy trong hình A.59 -4.

(9) Độ dịch chuyển của sợi đốt đối với trục chuẩn chỉ được đo theo hướng nhìn (1) và (2) như đã chỉ ra trên hình A.59 -1 của bản H8/1.

Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vùng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

(10) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo trong hai mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn, ở đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.

 

Loại H8

Bản H8/3

Bảng A.59

Kích thước tính theo milimét

Kích thước

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

12V

12V

e (11)

25,0 (12)

25,0 ± 0,1

f (11)

3,7

3,7 ± 0,1

g

nhỏ nhất 0,5

u.c.

h1

0 (12)

0 ± 0,1

h2

0 (12)

0 ± 0,15

γ1

nhỏ nhất 50o

nhỏ nhất 50o

γ2

nhỏ nhất 40o

nhỏ nhất 40o

γ3

nhỏ nhất 30o

nhỏ nhất 30o

Đầu đèn PGJ 19 theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 110 - 1)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

35

35

Điện áp thử

V

13,2

 

Các giá trị đúng

W

Lớn nhất

43

Lớn nhất

43 tại 13,2 V

Quang thông, lm

± %

800

 

15

 

Quang thông chuẩn: 600 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V

(11) Đầu cuối của các sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà khi hướng nhìn là hướng (1) như đã chỉ rõ trên hình A.59-1 của bản H8/1, hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.

(12) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản H8/4.

 

Loại H8

Bản H8/4

Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.

Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.60

Bảng A.60

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12V

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d - đường kính sợi đốt.

Các đầu cuối của các sợi đốt như đã định nghĩa trên bản H8/3, chú thích (11) , phải nằm giữa các đường Z1 và Z2 và giữa các đường Z3 và Z4.

Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng (1) và (2) như đã chỉ ra trên bản H8/1, hình A.59-1. Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ rõ.

 

Loại W16W

Bản W16W/1

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.61

Bảng A.61

Kích thước (mm)

Đèn sợi đốt thường

Đèn sợi đốt chuẩn

Nhỏ nhất

Danh nghĩa

Lớn nhất

e

18,3

20,6

22,9

20,6 ± 0,3

Sai lệch ngang (1)

 

 

1,0

lớn nhất 0,5

β

-150

00

+150

00 ± 50

Đầu đèn W 2,1 x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 91      3)

Các đặc tính về điện và quang học

Các giá trị danh định

V

12

12

W

16

16

Điện áp thử

V

13,5

 

Các giá trị đúng

W

± %

19,4

19,4 tại 13,5 V

10

10

Quang thông, lm

± %

310

 

20

 

Quang thông chuẩn: 310 lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V

(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục x-x

(2) Xem 6.2.3.3.

 

Loại HIR1/1

Bản HIR1/1

Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.62

(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được xác định nghĩa bởi ba vấu đề trên bích đui.

(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của đường kính chuẩn của đui.

(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.

(4) Rãnh then là bắt buộc.

(5) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.

(6) Chu vi của bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn chu vi bóng đèn trong phạm vi các góc γ1 và γ2.

 

Loại HIR1/1

Bản HIR1/2

Bảng A.62

Kích thước tính bằng milimét