Tải về định dạng Word (1.7MB) Tải về định dạng PDF (22.9MB)

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7217-1:2002 (ISO 3166-1:1997) về Mã thể hiện tên nước và vùng lãnh thổ của chúng - Phần 1: Mã nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7217-1 : 2002

ISO 3166-1:1997

MÃ THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ CỦA CHÚNG - PHẦN 1: MÃ NƯỚC

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes

Lời giới thiệu

ISO 3166 qui định việc thể hiện tên các nước (hiện thời và không hiện thời), các lãnh thổ trực thuộc và các vùng khác, có lợi ích đặc thù về mặt địa chính trị và các vùng lãnh thổ của chúng dưới dạng mã hóa để áp dụng chung.

ISO 3166-1 (Mã nước) qui định về mã thể hiện tên hiện thời các nước, lãnh thổ trực thuộc và các vùng khác, có lợi ích đặc thù về mặt địa chính trị, trên cơ sở danh mục tên các nước do Liên hợp quốc thiết lập.

ISO 3166-2 (Mã vùng lãnh thổ của nước) qui định về mã thể hiện tên các đơn vị hành chính quốc gia chính hoặc các vùng tương tự thuộc các nước... theo ISO 3166-1.

ISO 3166-3 (Mã thể hiện tên nước được dùng trước đây) qui định về mã thể hiện tên nước không hiện thời, có nghĩa là tên nước bị xóa khỏi ISO 3166 kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1974.

Ba phần của ISO 3166 không thể hiện bất kỳ quan điểm nào về hiện trạng pháp lý của các nước, các lãnh thổ trực thuộc hoặc các vùng khác được đề cập, hoặc về biên giới của chúng.

Chú thích 1 - ISO 3166-2 và ISO 3166-3 không được đưa vào cùng một văn bản với ISO 3166-1. Chúng là các phần riêng của ISO 3166.

 

MÃ THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ CỦA CHÚNG - PHẦN 1: MÃ NƯỚC

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào cần thể hiện tên nước hiện tại ở dạng mã hóa. Tiêu chuẩn này còn đề cập đến các hướng dẫn cơ bản đối với việc ứng dụng vầ duy trì mã nước.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

ISO 2382-4:1987 Information processing systems - Vocabulary - Part 4: Organization of data (Các hệ thống xử lý thông tin - Từ vựng - Phần 4: Tổ chức dữ liệu).

ISO 5127-1:1983 Documentation and information - Vocabulary - Part 1: Basic concepts (Tư liệu và thông tin - Từ vựng - Phần 1: Các khái niệm cơ bản).

3. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Mã (code)

Sự chuyển đổi dữ liệu hoặc sự thể hiện dữ liệu thành những dạng khác nhau, theo các qui tắc đã được thiết lập trước.

[Theo ISO 5127-1:1983, 1.1.4-06 ]

3.2. Thành tố mã (code element)

Kết quả áp dụng mã cho một thành tố trong tập hợp các thành tố được mã hóa.

[Theo ISO 2382-4:1987, 04.02.04]

Chú thích 2 - Trong tiêu chuẩn này, thành tố mã thể hiện tên nước.

3.3. Mã nước (country code)

Danh mục các tên nước được thể hiện bằng các thành tố mã.

3.4. Tên nước (country name)

Tên một nước, lãnh thổ trực thuộc hoặc vùng khác có lợi ích đặc thù về mặt địa chính trị.

4. Nguyên tắc đưa vào danh mục tên nước

4.1. Danh mục

Danh mục tên nước trong tiêu chuẩn này bao gồm những tên cần để có thể áp dụng rộng nhất. Danh mục này dựa trên cơ sở danh mục nêu trong tài liệu “Mã vùng hoặc mã nước tiêu chuẩn sử dụng trong thống kê” do Cơ quan thống kê của Liên Hợp Quốc thiết lập

4.2. Nguồn tên

Tên của các nước tương ứng với các tên bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nêu trong tài liệu “Bản tin thuật ngữ - Tên nước” hiện hành, do Phòng Dịch vụ hội nghị của Liên Hợp Quốc ban hành, có tên là “Các thành viên quốc gia của Liên Hợp Quốc, các thành viên của các cơ quan đặc biệt hay các bên tham gia Điều lệ của Tòa án quốc tế về sự công bằng” và tương ứng với các tên được ban hành trong “Mã vùng hoặc mã nước tiêu chuẩn sử dụng trong thống kê”, do Cơ quan thống kê của Liên Hợp Quốc thiết lập. Tên đầy đủ là tên chính thức được nước có liên quan thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Dạng viết tắt của tên nước trong “Bản tin” cũng được nêu trong tiêu chuẩn này, nếu khác với tên đầy đủ. Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng, tên viết hoa đôi khi được đảo ngược.

Những dạng tên nước được sử dụng rộng rãi khác cũng có thể được nêu trong cột lưu ý.

4.3. Sự bao trùm

Một vài tên nước được đưa vào tiêu chuẩn này bao trùm các vùng lãnh thổ mà tên đã được mã hóa riêng, khi mà yêu cầu trao đổi đòi hỏi phải có một thành tố mã riêng; do vậy, trong trường hợp này các thực thể không loại trừ lẫn nhau.

Ví dụ: Nước Pháp FR, 250, FRA

Martinique MQ, 474, MTQ

4.4. Hiện trạng của tên

Tên nước được liệt kê trong tiêu chuẩn này nhằm phản ánh hiện trạng, tại thời điểm ban hành bản cập nhật mới nhất của tiêu chuẩn này.

5. Nguyên tắc cấp thành tố mã

5.1. Mối quan hệ với tên

Nguyên tắc đối với các mã chữ cái trong tiêu chuẩn này là sự kết hợp thấy rõ giữa các tên nước (bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, hay đôi khi bằng một thứ tiếng khác) và các thành tố mã tương ứng của chúng. Khi áp dụng nguyên tắc này, các thành tố mã thường đã được ấn định trên cơ sở tên viết tắt của các nước, do vậy tránh được bất kỳ sự phản ánh nào về tình trạng chính trị của các nước.

Các ký hiệu phân biệt cho xe cộ đường bộ được các bên ký kết các công ước về giao thông đường bộ (1949 và 1968) thông báo đã cung cấp nguồn thông tin chủ yếu về các thành tố mã cho tiêu chuẩn này.

5.2. Cấu trúc của mã hai ký tự chữ cái (mã alpha-2)

Tiêu chuẩn này thiết lập mã alpha-2, là mã thường được khuyến nghị để thể hiện tên nước và là cơ sở cho các mã nêu trong ISO 3166-2 và ISO 3166-3 và cho các tiêu chuẩn quốc tế cũng như khuyến nghị quốc tế khác. Mã alpha-2 sử dụng sự kết hợp, ở dạng chữ in hoa, hai chữ cái thuộc bảng chữ cái La tinh 26 ký tự (không kể các ký tự phụ) từ AA đến ZZ.

5.3. Cấu trúc của mã ba ký tự chữ cái (mã alpha-3)

Tiêu chuẩn này còn đưa ra mã alpha-3, dựa trên mã alpha-2 và sử dụng sự kết hợp, ở dạng chữ in hoa, ba chữ cái thuộc bảng chữ cái La tinh 26 ký tự (không kể các ký tự phụ) từ AAA đến ZZZ. Mã alpha-3 được dùng trong những trường hợp khi có yêu cầu đặc biệt.

Chú thích 3 - Cần lưu ý rằng thực tế đang tồn tại những mã ba chữ cái khác

5.3. Cấu trúc của mã số ba chữ số

Thừa nhận rằng việc mã hóa tên nước bằng chữ số là có ưu thế (ví dụ như sự độc lập về mặt ngôn ngữ), mã số ba chữ số từ 000 đến 899 cũng được nêu trong tiêu chuẩn này. Mã số ba chữ số do Cơ quan thống kê của Liên Hợp Quốc tạo ra.

Bảng chỉ ra sự tương ứng giữa các thành tố của mã alpha-2 và các thành tố của mã số ba chữ số được nêu ở phụ lục B.

5.5. Qui định đối với việc sử dụng

Khi áp dụng tiêu chuẩn này, người sử dụng phải nêu rõ họ đang sử dụng loại mã nào trong ba loai mã nêu trên. Nếu một thành tố mã của tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với các ký tự khác cho các mục đích đặc biệt cần định rõ sự chọn lựa và chức năng của bất kỳ ký tự bổ sung nào

5.6. Việc người sử dụng tự cấp mã

Qui tắc về việc người sử dụng tự cấp mã được nêu ở 8.1.3 của tiêu chuẩn này.

6. Danh mục các tên nước và các thành tố mã của chúng

Điều 9 của tiêu chuẩn này liệt kê các tên nước bằng tiếng Anh theo trật tự abc của các dạng viết tắt, với các thành tố mã alpha-2, alpha-3, mã số ba chữ số và các lưu ý tương ứng của chúng như tên nước được sử dụng rộng rãi khác và tên vùng lãnh thổ tách biệt về mặt địa lý thuộc nước chính trong danh mục; Các tên vùng lãnh thổ này được liệt kê trong phụ lục A.

Điều 10 của tiêu chuẩn này liệt kê các thành tố mã alpha-2 theo trật tự abc, với các dạng viết tắt tên nước tương ứng bằng tiếng Anh.

Điều 11 của tiêu chuẩn này liệt kê các thành tố mã alpha-3 theo trật tự abc, với các dạng viết tắt tên nước tương ứng bằng tiếng Anh.

Điều 12 của tiêu chuẩn này liệt kê các thành tố mã số ba chữ số theo trật tự về số, với các dạng viết tắt tên nước tương ứng bằng tiếng Anh.

Phụ lục A của tiêu chuẩn này là bản liệt kê bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tên các vùng lãnh thổ riêng rẽ về mặt địa lý ... được nêu trong cột lưu ý ở điều 9 của tiêu chuẩn này.

Phụ lục B của tiêu chuẩn này là bảng chuyển đổi giữa các thành tố mã alpha-2 và các thành tố mã số ba chữ số tương ứng.

Phụ lục C liệt kê danh mục các tài liệu tham khảo liên quan đến tiêu chuẩn này.

Phụ lục D của tiêu chuẩn này đưa ra thuật toán để thể hiện mã alpha-2 bằng số.

7. Quản lý

Cơ quan quản lý ISO 3166 được Hội đồng ISO thành lập, hoạt động phù hợp với các hướng dẫn do Hội đống ISO thông qua. Cơ quan quản lý ISO 3166 được giao các chức năng sau:

a) thêm vào và xóa bớt các tên nước trong ISO 3166 và ấn định các thành tố mã khi cần, phù hợp với các qui tắc đã có;

b) tư vấn cho người sử dụng và các cơ quan thành viên ISO về việc áp dụng các mã;

c) cập nhật và phổ biến các danh mục tên nước và các thành tố mã của chúng;

d) duy trì danh mục tham chiếu của tất cả các thành tố mã cho các tên nước được sử dụng trong tiêu chuẩn này và thời hạn hiệu lực của chúng;

e) phát hành và phân phát các bản tin thông báo về sự thay đổi đối với phiên bản hiện thời của ISO 3166 hiện hành;

f) quản lý việc dự trữ các thành tố mã.

Những thay đổi đối với tiêu chuẩn này do Cơ quan quản lý ISO 3166 quyết định và có hiệu lực ngay lập tức. Những thay đổi này được thông báo trong các bản tin ISO 3166 và là các sửa đổi có căn cứ đối với các điều từ 1 đến 12 và đối với các phụ lục trong tiêu chuẩn này.

Các chuẩn cứ dưới đây, một khi có sự thay đổi đối với danh mục tên nước trong tiêu chuẩn này và các thành tố mã của chúng và đối với sự dự trữ các thành tố mã, phải được Cơ quan quản lý ISO 3166 xem xét.

7.1. Thêm tên nước vào danh mục

Những thông tin được đưa thêm vào danh mục tên nước phải dựa vào thông tin từ Trụ sở Liên Hợp Quốc, hoặc theo đề nghị. Trong trường hợp theo đề nghị, Cơ quan quản lý ISO 3166 sẽ quyết định phần thêm vào, trên cơ sở các bằng chứng được đưa ra để đáp ứng yêu cầu thực tế về sự trao đổi mang tính quốc tế. Thành tố mã sẽ được cấp một cách phù hợp.

Nếu tên nước không có trong danh mục “Mã vùng hoặc mã nước tiêu chuẩn sử dụng trong thống kê”, Cơ quan quản lý ISO 3166 có thể cấp thành tố mã số từ sêri 900-999 mà Cơ quan thống kê của Liên Hợp Quốc đã lập sẵn cho mục đích này.

7.2. Xóa tên nước từ danh mục

Những phần bị xóa từ danh mục tên nước phải dựa vào thông tin từ Trụ sở Liên Hợp Quốc, hoặc theo đề nghị. Trong trường hợp theo đề nghị, Cơ quan quản lý ISO 3166 sẽ quyết định phần xóa, trên cơ sở thông tin đã có và phải giữ lại thành tố mã một cách tương ứng.

7.3. Sửa đổi tên nước hay thành tố mã

Những sửa đổi đối với tên nước hay thành tố mã phải dựa chủ yếu vào thông tin từ Trụ sở Liên Hợp Quốc. Một sự thay đổi quan trọng về tên có thể yêu cầu Cơ quan quản lý ISO 3166 thay đổi thành tố mã alpha liên quan. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý phải cố gắng duy trì tính ổn định của danh mục các thành tố mã

7.4. Dự trữ các thành tố mã

7.4.1. Giai đoạn cấp lại

Không được cấp lại các thành tố mã đã được Cơ quan quản lý ISO 3156 sửa đổi hay xóa bỏ trong một giai đoạn ít nhất là 5 năm sau thay đổi đó. Khoảng thời gian chính xác được xác định cho từng trường hợp căn cứ vào phạm vi sử dụng của thành tố mã cũ.

7.4.2. Giai đoạn không sử dụng

Không được dùng trong một khoảng thời gian không xác định, các thành tố mã nhất định hiện có vào thời gian ban hành lần đầu các mã nước theo ISO 3166 và khác với các thành tố nêu trong tiêu chuẩn này để thể hiện tên nước khác. Điều khoản này áp dụng đối với các ký hiệu giao thông đường bộ nhất định, đã được thông báo chính thức theo các công ước về Giao thông đường bộ năm 1949 và 1968.

Các thành tố mã áp dụng điều khoản này phải được đưa vào danh mục các thành tố mã dự trữ (xem 7.4.5) và không được cấp lại trong một khoảng thời gian ít nhất 5 năm sau ngày mà nước hay tổ chức liên quan ngừng sử dụng chúng.

7.4.3. Các thành tố mã dự trữ ngoại lệ

Các thành tố mã có thể được dự trữ, trong những trường hợp ngoại lệ, cho các tên nước được Cơ quan quản lý ISO 3166 quyết định chưa đưa vào tiêu chuẩn này nhưng có yêu cầu về trao đổi lẫn nhau. Trước khi dự trữ những thành tố mã này, phải xin ý kiến tư vấn của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

7.4.4. Cấp lại

Trước khi cấp lại một thành tố mã cũ hoặc một thành tố mã đã dự trữ trước đó, tùy từng trường hợp, Cơ quan quản lý ISO 3166 phải tham khảo ý kiến của chính quyền hay tổ chức mà nhân danh họ thành tố mã đã được dự trữ và phải cân nhắc những khó khăn có thể phát sinh từ việc cấp lại mã đó.

7.4.5. Danh mục các thành tố mã dự trữ

Danh mục các thành tố mã dự trữ phải được Ban thư ký của Cơ quan quản lý ISO 3166 giữ và sẵn có khi cần.

8. Hướng dẫn người sử dụng

8.1. Các điều khoản đặc biệt

Đôi khi người sử dụng cần mở rộng hay thay đổi việc sử dụng các thành tố mã quốc gia vì những mục đích đặc biệt. Những điều khoản dưới đây đưa ra hướng dẫn để đáp ứng các nhu cầu như vậy trong phạm vi tiêu chuẩn này. Từng trường hợp đều phải thông báo cho Cơ quan quản lý ISO 3166.

8.1.1. Tập hợp phụ tên nước

Nếu người sử dụng không cần dùng toàn bộ danh mục tên nước với những thành tố mã của chúng từ tiêu chuẩn này, họ có thể chọn những phần mà họ yêu cầu để tạo ra tập hợp phụ cho riêng mình, nêu rõ lần xuất bản được sử dụng và mục đích của tập hợp phụ đó.

8.1.2. Tổ hợp tên nước

Trong trường hợp ngoại lệ khi mà người sử dụng cần tổ hợp các tên nước trong tiêu chuẩn này lại với nhau, và cần một thành tố mã để biểu thị sự tổ hợp này thì người sử dụng phải tiến hành theo qui định tại 8.1.3.

8.1.3. Các thành tố mã do người sử dụng tự đặt

Nếu người sử dụng cần các thành tố mã để biểu thị các tên nước không được nêu trong tiêu chuẩn này, thì họ có thể dùng các sêri chữ cái AA, QM đến QZ, XA đến XZ và ZZ và tương ứng với các sêri từ AAA đến AAZ, QMA đến QZZ, XAA đến XZZ và ZZA đến ZZZ tương ứng và các sêri chữ số từ 900 đến 999. Người sử dụng phải thông báo cho Cơ quan quản lý ISO 3166 về việc sử dụng này.

8.1.4. Khả năng mở rộng của các thành tố mã do người sử dụng tự đặt

Nếu số các thành tố mã do người sử dụng tự đặt ở 8.1.3 là không đủ để đáp ứng yêu cầu riêng của họ thì các thành tố mã chữ cái OO hoặc OOO hoặc thành tố mã số 000 được dùng để chỉ ra rằng các thành tố mã này khác với những thành tố mã đã qui định trong TCVN 7217-1:2002.

8.1.5. Việc chỉ chọn lựa lãnh thổ chính

Nếu người sử dụng cần cung cấp thành tố mã chỉ cho lãnh thổ chính của đất nước, không kể các vùng đã được mã hóa riêng theo 4.3. thì họ có thể thay chữ “X” cho chữ cái thứ hai của thành tố mã alpha-2 và “XX” cho chữ cái thứ hai và thứ ba của thành tố mã alpha-3 đối với nước nói đến. Phải tham khảo ý kiến của Cơ quan quản lý ISO 3166 trong mọi trường hợp.

Vi dụ: Nước Pháp chính quốc FX, FXX.

8.1.6. Định nghĩa lại

Trong các trường hợp ngoại lệ, nếu người sử dụng thấy rằng ý nghĩa của một thành tố mã hiện hành trong tiêu chuẩn này cần được định nghĩa lại, thì họ phải tham khảo ý kiến của Cơ quan quản lý ISO 3166.

8.1.7. Trao đổi thông tin

Khi các tên nước và các thành tố mã được trích ra thành những tập hợp phụ của tiêu chuẩn này hoặc là do người sử dụng định ra (xem 8.1.1 và 8.1.3), điều quan trọng là phải thông báo cho mọi bên liên quan đến trao đổi thông tin về nội dung của tập hợp phụ nói đến và về các mô tả tương ứng đối với các thành tố mã do người sử dụng định ra.

8.2. Thông báo về việc sử dụng tiêu chuẩn này

Người sử dụng phải thông báo cho Cơ quan quản lý ISO 3166 và cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, khi cần, về việc sử dụng tiêu chuẩn này của mình để họ có thể được thông báo về những thay đổi hay hành động khác trong tương lai (ví dụ thông qua bản tin ISO 3166). Vì mục đích này, cần gửi một bản tài liệu về việc áp dụng của người sử dụng hoặc danh mục thành tố mã cho Ban thư ký của Cơ quan quản lý ISO 3166.

8.3. Hướng dẫn áp dụng

Cơ quan quản lý ISO 3166 sẵn sàng cung cấp hướng dẫn và trợ giúp về việc sử dụng các tên nước ở dạng đã mã hóa.

Địa chỉ của Ban thư ký của Cơ quan quản lý ISO 3166 như sau:

ISO 3166/MA Secretariat

c/o DIN Deutches tur Normung e.V.

Burggrafenstrasse 6

D10787 Berlin Allemgne

Tel: 030-26 01-28 60/28 61/2791

+ 49 30-26 01-28 60/28 61/27 91

Fax: + 49 30-26 01-12 31

9. Danh mục một: Danh mục theo trật tự abc (bằng tiếng Anh) tên nước và thành tố mã của chúng

Tên nước (viết gọn) và tên chính thức

Mã alpha 2*

Mã alpha 3*

Mã số

Lưu ý

Bằng tiếng Việt*

Bằng tiếng Anh

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

ÁPGANIXTAN

AFGHANISTAN

AF

AFG

004

 

Nhà nước Hồi giáo Ápganixtan

Islamic State of Afghanistan

 

 

 

 

ANBANI

ALBANIA

AL

ALB

008

 

Cộng hòa Anbani

Republic of Albania

 

 

 

 

ANGIÊRI

ALGERIA

DZ

DZA

012

 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Angiêri

People’s Democratic Republic of Algeria

 

 

 

 

XAMOA HOA KỲ

AMERICAN SAMOA

AS

ASM

016

# Đảo chính: Tutuila; Bao gồm Đảo của Swain

ANĐÔRA

ANDORRA

AD

AND

020

 

Công quốc Anđôra

Principality of Andorra

 

 

 

 

ĂNGGÔLA

ANGOLA

AO

AGO

024

# Bao gồm Cabinda

Cộng hòa Ănggôla

Republic of Angola

 

 

 

 

ĂNGGUYLA

ANGUILLA

Al

AIA

660

 

ĂNGTATICA

ANTARCTICA

AQ

ATA

010

Lãnh thổ phía nam ở vĩ độ 60 nam

ĂNGTIGOA VÀ BÁCBUĐA

ANTIGUAAND BARBUDA

AG

ATG

028

# Bao gồm Đảo Redonda

ÁCHENTINA

ARGENTINA

AR

ARG

032

 

Cộng hòa Áchentin

Argenthe Republic

 

 

 

 

ÁCMÊNIA

ARMENIA

AM

ARM

051

 

Cộng hòa Ácmênia

Republic of Armenia

 

 

 

 

ARUBA

ARUBA

AW

ABW

533

 

ÔXTRÂYLIA

AUSTRALIA

AU

AUS

036

# Bao gồm Đảo Lord Howe, Đảo Macquarie. Các đảo Ashmore và Cartier, và các đảo Coral Sea là các lãnh thổ mở rộng của Ôxtơrâylia.

ÁO

AUSTRIA

AT

AUT

040

 

Cộng hòa Áo

Republic of Austria

 

 

 

 

ADÉCBAIGIAN

AZERBAIJAN

Az

AZE

031

 

Cộng hòa Adécbaigian

Azerbaijani Republic

 

 

 

 

BAHAMÁT

BAHAMAS

BS

BHS

044

 

Cộng đồng các đảo Bahamát

Commonwealth of Bahamas

 

 

 

 

BN

BAHRAIN

BH

BHR

048

 

Nhà nước Bn

State of Bahraim

 

 

 

 

BĂNGLAĐÉT

BANGLADESH

BD

BGD

050

 

Cộng hòa nhân dân Bănglađét

People’s Republic of Bangladesh

 

 

 

 

BÁCBAĐỐT

BARBADOS

BB

BRB

052

 

BÊLARÚT

BELARUS

BY

BLR

112

 

Cộng hòa Bêlarút

Republic of Belarus

 

 

 

 

BỈ

BELGIUM

BE

BEL

056

 

Vương quốc Bỉ

Kingdom of Belgium

 

 

 

 

BÊLIXÊ

BELIZE

BZ

BLZ

084

 

BÊNANH

BENIN

BJ

BEN

204

 

Cộng hòa Bênanh

Republic of Benin

 

 

 

 

BÉCMUDA

BERMUDA

BM

BMU

060

 

BUTAN

BHUTAN

BT

BTN

064

 

Vương quốc Butan

Kingdom of Bhutan

 

 

 

 

BÔLIVIA

BOLIVIA

BO

BOL

068

 

Cộng hòa Bôlivia

Republic of Bolivia

 

 

 

 

BÔXNIA VÀ HÉCXEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BA

BIH

070

 

Cộng hòa Bôxnia và Hécxegôvina

Republic of Bosnia and Herzegovina

 

 

 

 

BỐTXOANA

BOTSWANA

BW

BWA

072

 

Cộng hòa Bốtxoana

Republic of Botswana

 

 

 

 

ĐẢO BUVÊ

BOUVET ISLAND

BV

BVT

074

#

BRAXIN

BRAZIL

BR

BRA

076

# Bao gồm Đảo Fernando de Noronha, các đảo Martim Vaz, Trinda de Island

Cộng hòa liên bang Braxin

Federative Republic of Brazil

 

 

 

 

VÙNG DÂN DA ĐỎ THUỘC ĐỊA ANH

BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY

IO

IOT

086

# Bao gồm quần đảo Chagos (Đảo chính: Diego Garcia)

BRUNÂY ĐARUSSALAM

BRUNEI DARUSSALAM

BN

BRN

096

 

BUNGARI

BULGARIA

BG

BGR

100

 

Cộng hòa Bungari

Republic of Bulgaria

 

 

 

 

BUỐCKINA PHAXÔ

BURKINA FASO

BF

BFA

854

 

BURUNĐI

BURUNDI

Bl

BDI

108

 

Cộng hòa Burunđi

Republic of Burundi

 

 

 

 

CAMPUCHIA

CAMBODIA

KH

KHM

116

 

Vương quốc Campuchia

Kingdom of Cambodia

 

 

 

 

CAMƠRUN

CAMEROON

CM

CMR

120

 

Cộng hòa Camơrun

Republic of Cameroon

 

 

 

 

CANAĐA

CANADA

CA

CAN

124

 

CAP VE

CAPE VERDE

CV

CPV

132

# Các đảo chính: São Tiago, São Vicente

Cộng hòa Cáp Ve

Republic of Cape verde

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO CÂYMƠN

CAYMAN ISLANDS

KY

CYM

136

# Các đảo chính: Grand Cayman

CỘNG HÒA TRUNG PHI

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CF

CAF

140

 

SÁT

CHAD

TD

TCD

148

 

Cộng hòa Sát

Republic of Chad

 

 

 

 

CHI LÊ

CHILE

CL

CHL

152

# Bao gồm Đảo Easter, các đảo Juan Fernández, đảo Sala y Gómez, đảo San Ambrosio, đảo San Félix

Cộng hòa Chi Lê

Republic of Chile

 

 

 

 

TRUNG QUỐC

CHINA

CN

CHN

156

Cũng xem ĐÀI LOAN, TỈNH LỴ TRUNG QUỐC

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Peoples's Republic of China

 

 

 

 

ĐẢO KRIXTÊMỚT

CHRISTMAS ISLAND

CX

CXR

162

#

QUẦN ĐẢO CỐT

COCOS (KEELING) ISLANDS

CC

CCK

166

 

CÔLÔMBIA

COLOMBIA

CO

COL

170

# Bao gồm đảo Malpelo, các đảo San Andrés y Providencia

Cộng hòa Côlômbia

Republic of Colombia

 

 

 

 

CÔMO

COMOROS

KM

KOM

174

# Bao gồm Anjouan, Grande Comore, Mohéli

Cộng hòa Hồi giáo liên bang Cômo

Islamic Federal Republic of the Comoros

 

 

 

 

CÔNGGÔ

CONGO

CG

COG

178

 

Cộng hòa Cônggô

Republic of the Congo

 

 

 

 

CÔNGGÔ, CỘNG HÒA DÂN CHỦ  #

CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE #

CD

COD

180

# Nước trước đó: Cộng hòa Zaia

Cộng hòa dân chủ Cônggô

The Democratic Republic of the Congo

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO COOK

COOK ISLANDS

CK

COK

184

# Đảo chính: Rarotonga

CÔXTA RICA

COSTA RICA

CR

CRI

188

# Bao gồm đảo Coco

Cộng hòa Côxta Rica

Republic of Costa Rica

 

 

 

 

CỐT ĐIVOA

COTE D'IVOIRE

Cl

CIV

384

 

Cộng hòa Cốt Đivoa

Republic of Cote d'ivoire

 

 

 

 

CRÔATIA

CROATIA

HR

HRV

191

 

Cộng hòa Crôatia

Republic of Croatia

 

 

 

 

CUBA

CUBA

CU

CUB

192

 

Cộng hòa Cuba

Republic of Cuba

 

 

 

 

SÍP

CYPRUS

CY

CYP

196

 

Cộng hòa Síp

Republic of Cyprus

 

 

 

 

CỘNG HÒA SÉC

CZECH REPUBLIC

CZ

CZE

203

 

ĐAN MẠCH

DENMARK

DK

DNK

208

 

Vương quốc Đan mạch

Kingdom of Denmark

 

 

 

 

GIBUTI

DJIBOUTI

DJ

DJI

262

 

Cộng hòa Gibuti

Republic of Djibouti

 

 

 

 

ĐÔMINICA

DOMINICA

DM

DMA

212

 

Khối thịnh vượng chung Đôminica

Commonwealth of Dominica

 

 

 

 

CỘNG HÒA ĐÔMINICA

DOMINICAN REPUBLIC

DO

DOM

214

 

ĐÔNG TIMO **)

EAST TIMOR **)

TP

TMP

626

# Bao gồm exclave của Okusi

ÊCUAĐO

ECUADOR

EC

ECU

218

* Bao gồm quần đảo Galápagos

Cộng hòa Êcuađo

Republic of Ecuador

 

 

 

 

AI CẬP

EGYPT

EG

EGY

818

 

Cộng hòa A Rập Ai Cập

Arap Republic of Egypt

 

 

 

 

EN XANVAĐO

EL SALVADOR

SV

SLV

222

 

Cộng hòa En Xanvađo

Republic of El Salvador

 

 

 

 

GHINÊ XÍCH ĐẠO

EQUATORIAL GUINEA

GQ

GNQ

226

# Bao gồm đảo Annobón, đảo Bioko, Khu vực thuộc lục địa (Rio Muni)

Cộng hòa Ghinê Xích đạo

Republic of Equatorial Guinea

 

 

 

 

ÊRITƠRIA

ERITREA

ER

ERI

232

 

EXTÔNIA

ESTONIA

EE

EST

233

 

Cộng hòa Extônia

Republic of Estonia

 

 

 

 

ÊTIÔPIA

ETHIOPIA

ET

ETH

231

#

Cộng hòa dân chủ liên bang Êtiôpia #

Federal Democratic Republic of Ethiopia #

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO PHOÓCLEN (MANVINA)

FALK LAND ISLANDS (MALVINAS)

FK

FLK

238

#

ĐẢO PHARÂU

FAROE ISLANDS

FO

FRO

234

 

PHIGI

FIJI

FJ

FJI

242

# Các đảo chính: Vanua Levu, Viti Levu; bao gồm đảo Rotuma

Cộng hòa Phigi

Republic of Fiji

 

 

 

 

PHẦN LAN

FINLAND

FI

FIN

246

# Bao gồm Aland

Cộng hòa Phần Lan

Republic of Finland

 

 

 

 

PHÁP

FRANCE

FR

FRA

250

# Bao gồm

Chính quốc Pháp

Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe.

Martinique, Réunion

Mayotte, Saint Pierre và Miquelon

Polynesia thuộc Pháp, các lãnh thổ phía nam thuộc Pháp, New Caledonia, Wallis và Futuna

Cộng hòa Pháp

French Republic

 

 

 

 

GUYANNA THUỘC PHÁP  #

FRENCH GUIANA #

GF

GUF

254

 

PÔLINÊXIA THUỘC PHÁP

FRENCH POLYNESIA

PF

PYF

258

# Bao gồm các quần đảo Austral, các quần đảo Gambier, các quần đảo Marquesas, quần đảo Hiệp hội (đảo chính: Tahiti), các đảo Tuamotu. Bao gồm: đảo Clipperton

LÀNH THỔ THUỘC PHÁP PHÍA NAM

FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

TF

ATF

260

# Bao gồm đảo Amsterdam, quần đảo Crozet, các đảo Kerguélen, đảo SaintPaul

GABÔNG

GABON

GA

GAB

266

 

Cộng hòa Gabông

Gabon Republic

 

 

 

 

GĂMBIA

GAMBIA

GM

GMB

270

 

Cộng hòa Gămbia

Republic of the Gambia

 

 

 

 

GRUDIA #

GEORGIA #

GE

GEO

268

 

ĐỨC

GERMANY

DE

DEU

276***)

 

Cộng hòa liên bang Đức

Federal Republic of Germany

 

 

 

 

GANA

GHANA

GHC

GHC

288

 

Cộng hòa Gana

Republic of Ghana

 

 

 

 

GIBRANTA

GIBRALTAR

Gl

GIB

292

 

HY LẠP

GREECE

GR

GRC

300

# Bao gồm vùng tự trị Mount Athos

Cộng hòa Hy Lạp

Hellenic Republic

 

 

 

 

GRINLEN

GREENLAND

GL

GRL

304

# Bao gồm các đảo phía nam Grenadine (đảo chính: Carriacou)

GRÊNAĐA

GRENADA

GD

GRD

308

 

GUAĐỜLUP #

GUADELOUPE  #

GP

GLP

312

# Bao gồm Désirade, MarieGalante, Saintes, SaintBarthélemy, Saint Martin phía bắc

GUAM

GUAM

GU

GUM

316

 

GOATÊMALA

GUATEMALA

GT

GTM

320

 

Cộng hòa Goatêmala

Republic of Guatemala

 

 

 

 

GHINÊ

Cộng hòa Ghinê

GUINEA

Republic of Guinea

GN

GIN

324

 

GHINÊ BITXAO

Cộng hòa Ghinê Bitxao

GUINEABISSAU

Republic of Guineabissau

GW

GNB

624

 

GUYANA

Cộng hòa hợp tác Guyana

GUYANA

Republic of Guyana

GY

GUY

328

 

HAITI

Cộng hòa Haiti

HAITI

Republic of Haiti

HT

HTI

332

 

ĐẢO HÉT VÀ QUẦN ĐẢO MẮC ĐÔNAN

HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS

HM

HMD

334

 

HOLI SI (CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ VATICĂNG)  #

HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) #

VA

VAT

336

# Nước trước đó: Bang thành phố Vaticăng (Holi Si)

ÔNĐURÁT

HONDURAS

HN

HND

340

Bao gồm các đảo Swan

Cộng hòa Ônđurát

Republic of Honduras

 

 

 

 

HỒNGKÔNG

HONG KONG

HK

HKG

344

#

HUNGGARI

HUNGARY

HU

HUN

348

 

Cộng hòa Hunggari

Republic of Hungary

 

 

 

 

AIXƠLEN

ICELAND

IS

ISL

352

 

Cộng hòa Aixơlen

Republic of Iceland

 

 

 

 

ẤN Độ

INDIA

IN

IND

356

# Bao gồm các quần đảo Amindivi, các quần đảo Andaman, các quần đảo Laccadive, đảo Minicoy, các quần đảo Nicobar

Cộng hòa ấn Độ

Republic of India

 

 

 

 

INĐÔNÊXIA

INDONESIA

ID

IDN

360

 

Cộng hòa Inđônêxia

Republic of Indonesia

 

 

 

 

IRAN (CỘNG HÒA HỒI GIÁO) #

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) #

IR

IRN

364

 

Cộng hòa Hồi giáo Iran #

Islamic Republic of Iran

 

 

 

 

IRẮC

IRAQ

IQ

IRQ

368

 

Cộng hòa Irắc

Republic of Iraq

 

 

 

 

AILEN

IRELAND

IE

IRL

372

 

IXRAEN

ISRAEL

IL

ISR

376

 

Nhà nước Ixraen

State of Israel

 

 

 

 

ITALIA

ITALY

IT

ITA

380

 

Cộnq hòa Italia

Italy Republic

 

 

 

 

GIAMAICA

JAMAICA

JM

JAM

388

#

NHẬT

JAPAN

JP

JPN

392

 

GIOÓCĐANl

JORDAN

JO

JOR

400

 

Vương quốc Hasimít của Gioócđani

Hashemite Kingdom of Jordan

 

 

 

 

KADẮCXTAN #

KAZAKHSTAN #

KZ

KAZ

398

 

Cộng hòa Kadắcxtan #

Republic of Kazakhstan #

 

 

 

 

KÊNIA

KENYA

KE

KEN

404

 

Cộng hòa Kênia

Republic of Kenya

 

 

 

 

KIRIBATI

KIRIBATI

Kl

KIR

296

# Bao gồm các đảo Gilbert (Đảo san hô vòng chính: Tarawa, bao gồm Banaba), bộ phận của các đảo Line (bao gồm Kiritimati), các đảo Phoenix (bao gồm Abariringa, đảo Enderbury)

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN

KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

KP

PRK

408

# Thường được xem là Bắc Triều Tiên

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên #

Democratic People's Republic of Korea #

 

 

 

 

HÀN QUỐC

KOREA, REPUBLIC OF

KR

KOR

410

# Thường được nói đến là Nam Triều Tiên

Cộng hòa Hàn Quốc #

Republic of Korea #

 

 

 

 

CÔOÉT

KUWAIT

KW

KWT

414

 

Nhà nước Côoét

State of Kwait

 

 

 

 

CƯRƠGƯXTAN

KYRGYZSTAN

KG

KGZ

417

 

Cộng hòa Cưrơguxtan

Kyrgyz Republic

 

 

 

 

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

LA

LAO

418

 

LÁTVIA

LATVIA

LV

LVA

428

 

Cộng hòa Látvia

Republic of Latvia

 

 

 

 

LIBĂNG

Cộng hòa Libăng

LEBANON

Lebanese Republic

LB

LBN

422

 

LÊXÔTÔ

LESOTHO

LS

LSO

426

 

Vương quốc Lêxôtô

Kingdom of Lesotho

 

 

 

 

LIBÊRIA

LIBERIA

LR

LBR

430

 

Cộng hòa Liberia

Republic of Liberia

 

 

 

 

GIAMAHIRIIA A RẬP LIBI

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

LY

LBY

434

 

Giamahiriia A Rập Libi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

 

 

 

 

LICHTENXTÊN

LIECHTENSTEIN

LI

LIE

438

 

Công quốc Lichtenxtên

Principality of Liechtenstein

 

 

 

 

LÍTVA

LITHUANIA

LT

LTU

440

 

Cộng hòa Lítva

Republic of Lithuania

 

 

 

 

LÚCXĂMBUA

LUXEMBOURG

LU

LUX

442

 

Đại công quốc Lúcxămbua

Grand Duchy of Luxembourg

 

 

 

 

MA CAO

MACAU

MO

MAC

446

 

MAXÊĐÔNIA, CỘNG HÒA NAM TƯ CŨ #

MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF #

MK

MKD

807

 

Cộng hòa Maxêđônia #

The Former Yugoslav Republic of Macedonia #

 

 

 

 

MAĐAGAXCA

MADAGASCAR

MG

MDG

450

 

Cộng hòa Mađagaxca

Republic of Madagascar

 

 

 

 

MALAUY

MALAWI

MW

MWI

454

 

Cộng hòa Malauy

Republic of Malawi

 

 

 

 

MALAIXIA

MALAYSIA

MY

MYS

458

# Bao gồm Peninsular Malaixia, Sabah, Sarawak

MANĐIVƠ

MALDIVES

MV

MDV

462

 

Cộng hòa Manđivơ

Republic of Maldives

 

 

 

 

MALI

MALI

ML

MLI

466

 

Cộng hòa Mali

Republic of Mali

 

 

 

 

MANTA

MALTA

MT

MLT

470

 

Cộng hòa Manta

Republic of Malta

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO MÁCSAN

MARSHALL ISLANDS

MH

MHL

584

Đảo san hô vòng chính: Jaluit, Kwajalein, Majuro

Cộng hòa quần đảo Mácsan

Republic of Marshall islands

 

 

 

 

MÁCTANHNIC #

MARTINIQUE #

MQ

MTQ

474

 

MÔRITANI

MAURITANIA

MR

MRT

478

 

Cộng hòa Hồi giáo Môritani

Islamic Republic of Mauritania

 

 

 

 

MÔRIXƠ

MAURITIUS

MU

MUS

480

# Bao gồm các đảo Agalega, Cargados Carajos Shoals, đảo Rodrigues

Cộng hòa Môrixơ

Republic of Mauritius

 

 

 

 

MAYỐT #

MAYOTTE #

YT

MYT

175

#

MÊHICÔ

MEXICO

MX

MEX

484

 

Liên bang thống nhất Mêhicô

United Mexican States

 

 

 

 

LIÊN BANG MICRÔNÊXIA #

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF #

FM

FSM

583

# Bao gồm các đảo Caroline (không kể PALAU, xem nước tách biệt). Các đảo chính: Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Yap.

CỘNG HÒA MÔNĐÔVA

MOLDOVA, REPUBLIC OF

MD

MDA

498

 

Cộng hòa Mônđôva

Republic of Moldova

 

 

 

 

MÔNACÔ

MONACO

MC

MCO

492

 

Công quốc Mônacô

Principality of Monaco

 

 

 

 

MÔNG CỔ

MONGOLIA

MN

MNG

496

 

MÔNGXƠRÁT

MONTSERRAT

MS

MAR

500

 

MARỐC

MOROCCO

MA

MAR

504

 

Vương quốc Marốc

Kingdom of Morocco

 

 

 

 

MÔDĂMBÍCH

MOZAMBIQUE

MZ

MOZ

508

 

Cộng hòa Môdămbích

Republic of Mozambique

 

 

 

 

MIANMA

MYANMAR

MM

MMR

104

 

Liên bang Mianma

Union of Myanmar

 

 

 

 

NAMIBIA

NAMIBIA

NA

NAM

516

 

Cộng hòa Namibia

Republic of Namibia

 

 

 

 

NAURU

NAURU

NR

NRU

520

 

Cộng hòa Nauru

Republic of Nauru

 

 

 

 

NÊPAN

NEPAL

NP

NPL

524

 

Vương quốc Nêpan

Kingdom of Nepal

 

 

 

 

HÀ LAN

NETHERLANDS

NL

NLD

528

 

Vương quốc Hà lan

Kingdom of the Netherlands

 

 

 

 

ĂNGTIN THUỘC HÀ LAN

NETHERLANDS ANTILLES

AN

ANT

530

# Bao gồm:, Bonaire, Curacao, Saba, Saint Eustatius, Bắc Saint Martin

NIU CALÊĐÔNIA

NEW CALEDONIA

NC

NCL

540

# Bao gồm các đảo Loyalty

NIU DI LÂN

NEW ZEALAND

NZ

NZL

554

# Bao gồm các đảo Antipodes, các đảo Auckland, đảo Campbell, các đảo Châthm, các đảo Kermadec.

NICARAGOA

Cộng hòa Nicaragoa

NICARAGUA

Republic of Nicaragua

Nl

NIC

558

 

NIGIÊ

Cộng hòa Nigiê

NIGER

Republic of the Niger

NE

NER

562

 

NIGIÊRIA

NIGERIA

NG

NGA

566

 

Cộng hòa liên bang Nigiêria

Federal Republic of Nigeria

 

 

 

 

NIUI

NIUE

NU

NIU

570

 

QUẦN ĐẢO NOPHOÓC

NORFOLK ISLANDS

NF

NFK

574

 

QUẦN ĐẢO BẮC MARIANNA

NORTHERN MARIANA ISLANDS

MP

MNP

580

# Bao gồm các đảo Mariana (không kể GUAM, xem nước tách biệt). (Đảo chính: Saipan)

CỘNG ĐỒNG QUẦN ĐẢO BẮC MARIANNA

COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA ISLANDS

 

 

 

 

NAUY

NORWAY

NO

NOR

578

 

Vương quốc Nauy

Kingdom of Norway

 

 

 

 

ÔMAN

OMAN

OM

OMN

5I2

# Bao gồm bộ phận của Musandam Peninsula

Vương quốc Ôman

Sultanate of Oman

 

 

 

 

PAKIXTAN

PAKISTAN

PK

PAK

586

 

Cộng hòa Hồi giáo Pakixtan

Islamic Republic of Pakistan

 

 

 

 

PALAU

PALAU

PW

PLW

585

# Bao gồm bộ phận phía tây các đảo Caroline (đảo chính: Babelthuap)

Cộng hòa Palau

Republic of Palau

 

 

 

 

PANAMA

PANAMA

PA

PAN

591

 

Cộng hòa Panama

Republic of Panama

 

 

 

 

PAPUA NIU GHINÊ

PAPUA NEW GUINEA

PG

PNG

598

# Bao gồm Bismarck Archipelago, các đảo phí bắc Solomon (đảo chính: Bougainville)

PARAGOAY

PARAGUAY

PY

PRY

600

 

Cộng hòa Paragoay

Republic of Paraguay

 

 

 

 

PÊRU

PERU

PE

PER

604

 

Cộng hòa Pêru

Republic of Peru

 

 

 

 

PHILIPPIN

PHILIPPINES

PH

PHL

608

 

Cộng hòa Philippin

Republic of Philippines

 

 

 

 

PITCAN

PITCAIRN

PN

PCN

612

# Bao gồm đảo Ducie, Henderson, Oeno.

BA LAN

POLAND

PL

POL

616

 

Cộng hòa Ba lan

Republic of Poland

 

 

 

 

BỒ ĐÀO NHA

PORTUGAL

PT

PRT

620

 

Cộng hòa Bồ Đào Nha

Portugese Republic

 

 

 

 

PUÊTÔRICÔ

PUERTO RICO

PR

PRI

630

 

CATA

QATAR

QA

QAT

634

 

NHÀ NƯỚC CATA RÊUNIÔNG #

STATE OF QATAR REUNION #

RE

REU

638

"Bao gồm Bassas da Ấn Độ, các đảo Glorioso, đảo Juan de Nova, đảo Tromelin từ “Các đảo Ấn Độ dương rải rác thuộc Pháp"

RUMAN I

ROMANIA

RO

ROM

642

 

LIÊN BANG NGA

RUSSIAN FEDERATION

RU

RUS

643

* Bao gồm khu vực Kaliningrad

RUANĐA

RWANDA

RW

RWA

646

 

Cộng hòa Ruanđa

Rwandese Republic

 

 

 

 

XANH HÊLÊNA

SAINT HELENA

SH

SHN

654

* Bao gồm đảo Ascension, đảo Gough, quần đảo Tristan da Cunha

XANH KÍT VÀ NÊVÍT

SAINT KITTS AND NEVIS

KN

KNA

659

 

XANH LUXIA

SAINT LUCIA

LC

LCA

662

 

XANHPIE VÀ MICHKELÔNG #

SAINT PIERRE AND MIQUELON #

PM

SPM

666

 

XANH VINXEN VÀ GRÊNAĐIN

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

VC

VCT

670

* Bao gồm các đảo phía bắc Grenadine (Đảo chính: Bequia), đảo Saint Vincent

XAMOA

Nhà nước độc lập tây Xamoa

SAMOA

Independent state of Western Samoa

WS

WSM

882

“ Các đảo chính: Savai'i, Upolu

XAN MARINÔ

Cộng hòa Xan Marinô

SAN MARINO

Republic of San Marino

SM

SMR

674

 

XAO TÔMÊ VÀ PRINXIPÊ

Cộng hòa Dân chủ Xao Tômê và Prinxipê

SAO TOME AND PRINCIPE

Democratic Republic of Sao Tome ard Principe

ST

STP

678

 

A RẬP XÊÚT

Vương quốc A Rập Xêút

SAUDI ARABIA

Kingdom of Saudi Arabia

SA

SAU

682

 

XÊNÊGAN

Cộng hòa Xênêgan

SENEGAL

Republic of Senegal

SN

SEN

686

 

XÂYSEN

SEYCHELLES

SC

SYC

690

* Đảo chính: Mahé; bao gồm các đảo Aldabra, Amirante, Cosmoledo, Farquhar

Cộng hòa Xâysen

Republic of Seychelles

 

 

 

 

XIÊRA LÊÔN

SIERRA LEONE

SL

SLE

694

 

Cộng hòa Xiêra Lêôn

Republic of Sierra Leone

 

 

 

 

XINGAPO

SINGAPORE

SG

SGP

702

 

Cộng hòa Xingapo

Republic of Singapore

 

 

 

 

XLÔVENIA

SLOVAKIA

SK

SVK

703

 

Cộng hòa Xlôvenia

Slovak Republic

 

 

 

 

XLÔVÊNIA

SLOVENIA

SI

SVN

705

 

Cộng hòa Xlôvênia

Republic of Slovenia

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO XÔLÔMÔN

SOLOMON ISLANDS

SB

SLB

090

# Bao gồm các đảo Santa Cruz, các đảo phía bắc Solômn (đảo chính: Guadalcanal)

XÔMALI

SOMALIA

SO

SOM

706

 

Cộng hòa dân chủ Xômali

Somali Democratic Republic

 

 

 

 

NAM PHI

SOUTH AFRICA

ZA

ZAF

710

# Bao gồm đảo Marion, Prince Edward

Cộng hòa Nam Phi

Republic of South Africa

 

 

 

 

NAM GIOÓCGIA VÀ QUẦN ĐẢO SANĐUÝCH PHÍA NAM

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

GS

SGS

239

 

TÂY BAN NHA

SPAIN

ES

ESP

724

 

Vương quốc Tây Ban Nha

Kingdom of Spain

 

 

 

 

XRI LANCA

SRI LANKA

LK

LKA

144

 

Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Xri Lanca

Democratice Socialist Republic of Sri Lanka

 

 

 

 

XUĐĂNG

SUDAN

SD

SDN

736

 

Cộng hòa Xuđăng

Republic of Sudan

 

 

 

 

XURINAM

SURINAME

SR

SUR

740

 

Cộng hòa Xurinam

Republic of Suriname

 

 

 

 

XVENBÁT VÀ GENMÂYƠN

SVALBARD AND JAN MAYEN

SJ

SJM

744

# Bao gồm đảo Bear

XOADILEN

SWAZILAND

SZ

SWZ

748

 

Vương quốc Xoadilen

Kingdom of Swaziland

 

 

 

 

THỤY ĐIỂN

SWEDEN

SE

SWE

752

 

Vương quốc Thụy Điển

Kingdom of Sweden

 

 

 

 

THỤY Sĩ

SWIZERLAND

CH

CHE

756

 

Liên bang Thụy Sĩ

Swiss Confederation

 

 

 

 

CỘNG HÒA A RẬP XYRI

SYRIAN ARAB REPUBLIC

SY

SYR

760

 

ĐÀI LOAN (MỘT TỈNH TRUNG QUỐC)

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

TW

TWN

158

Bao gồm các đảo Penghu (Pescadores)

TÁTGIKIXTAN

TAJIKISTAN

TJ

TJK

762

 

Cộng hòa Tátgikixtan

Republic of Tajikistan

 

 

 

 

TANDANIA

TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF

TZ

TZA

834

#

Cộng hòa thống nhất Tandania

United Republic of Tanzania

 

 

 

 

THÁI LAN

THAILAND

TH

THA

764

 

Vương quốc Thái Lan

Kingdom of Thailand

 

 

 

 

TÔGÔ

TOGO

TG

TGO

768

 

Cộng hòa Tôgô

Togolese Republic

 

 

 

 

TÔKÊLÔ

TOKELAU

TK

TKL

772

 

TÔNGA

TONGA

TO

TON

776

# Đảo chính: Tongatapu

Vương quốc Tônga

Kingdom of Tonga

 

 

 

 

TƠRINIĐÁT VÀ TÔBAGÔ

TRINIDAD AND TOBAGO

TT

TTO

780

 

Cộng hòa Tơriniđát và Tôbagô

Republic of Trinidad and Tobago

 

 

 

 

TUYNIDI

TUNISIA

TN

TUN

788

 

Cộng hòa Tuynidi

Republic of Tunisia

 

 

 

 

THỔ NHĨ KỲ

TURKEY

TR

TUR

792

 

Công hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Republic of Turkey

 

 

 

 

TUỐCMÊNIXTAN

TURKMENISTAN

TM

TKM

795

 

QUẦN ĐẢO NGƯỜI TUỐC VÀ CAICÔ

TURKS AND CAICOS ISLANDS

TC

TCA

796

 

TUVALU

TUVALU

TV

TUV

798

# Đảo san hô vòng chính: Funafuti

UGANDA

UGANDA

UG

UGA

800

 

Cộng hòa Uganđa

Republic of Uganda

 

 

 

 

UCRAINA

UKRAINE

UA

UKR

804

 

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC A RẬP THỐNG NHẤT

UNITED ARAB EMIRATES

AE

 

784

 

ANH

UNITED KINGDOM

GB

GBR

826

# Bao gồm các đảo Chennel, đảo nhỏ thuộc Man

Vương quốc Anh của Anh và bắc Ailen

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

 

 

 

HOA KỲ

UNITED STATES

US

USA

840

 

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

United States of American

 

 

 

 

ĐẢO NHỎ NẰM NGOÀI LÃNH THỔ HOA KỲ

UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS

UM

UMI

581

# Bao gồm đảo Baker, Howland, Jarvis, đảo san hô vòng Johnston, Kingman Reef, các đảo Midway, đảo Navassa, đảo san hô vòng Palmyra, đảo Wake

URUGOAY

Cộng hòa đông Urugoay

URUGUAY

Eastern Republic of Uruguay

UY

URY

858

 

UDƠBÊKIXTAN

Cộng hòa Udơbêkixtan

UZBEKISTAN

Republic of Uzbekistan

UZ

UZB

860

 

VANUATU

Cộng hòa Vanuatu

VANUATU

Republic of Vanuatu

VU

VUT

548

# Các đảo chính: Efate, Espiritu Santo

Chính quyền tòa thánh Vaticăng xem HOLI SI

Vatican City State see HOLY SEE

 

 

 

 

VÊNÊXUÊLA

VENEZUELA

VE

VEN

862

# Bao gồm đảo Bird

Cộng hòa Vênêxuêla

Republic of Venezuela

 

 

 

 

VIỆT NAM

VIET NAM

VN

VNM

704

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet nam

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO VƠGIN (THUỘC ANH) #

VIRGIN ISLANDS (BRITISH) #

VG

VGB

092

# Bao gồm Anegada, Jost Van Dyke, Tortola, Virgin Gorda

Quần đảo Vơgin thuộc Anh #

British Virgin Islands #

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO VIẾCDINA (HOA KỲ) #

VIRGIN ISLANDS (US) #

VI

VIR

850

# Bao gồm Saint Croix, Saint John, Saint Thomas

Quần đảo Viếcdina thuộc Hoa Kỳ #

Virgin Islands of United States #

 

 

 

 

QUẦN ĐẢO UÂY VÀ FUTUNA #

WALLIS AND FUTUNA ISLANDS #

WF

WLF

876

# Bao gồm các đảo Hoorn (đảo chính: Futuna), các đảo Wallis (đảo chính: Uvea)

TÂY SAHARA **)

WESTERN SAHARA **)

EH

ESH

732

 

YEMEN

YEMEN

YE

YEM

887

# Bao gồm đảo Socotra

Cộng hòa Yemen

Republic of Yemen

 

 

 

 

NAM TƯ

YUGOSLAVIA

YU

YUG

891

 

Cộng hòa liên bang Nam Tư

Federal Republic of Yugoslavia

 

 

 

 

Daia xem CÔNGGÔ, CÔNG HÒA DÂN CHỦ

Zaire see CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

 

 

 

 

DĂMBIA

ZAMBIA

ZM

ZMB

894

 

Cộng hòa Dămbia

Republic of Zambia

 

 

 

 

DIMBABUÊ

ZIMBABWE

ZW

ZWE

716

 

Cộng hòa Dimbabuê

Republic of Zimbabwe

 

 

 

 

CÁC TÊN NƯỚC BỊ XÓA KHỎI ISO 3166:1993 *

Tên nước

Tên nước bằng tiếng Anh

Các thành tố mã

Chú thích

Pháp, Chính quốc

France, Metropolitan

FX 249 FXX

xem PHÁP

Daire

Zaire

ZR 180 ZAR

xem CỘNG HÒA DÂN CHỦ CÔNGGÔ

10. Mục lục các thành tố mã alpha-2 với dạng viết gọn (bằng tiếng Anh) của các tên nước

AA

(Để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

BE

Bỉ

CG

Cônggô

AD

Anđôra

BF

Buốckina phaxô

CH

Thụy Sĩ

AE

Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất

BG

Bungari

Cl

Cốt Đivoa

AF

Ápganixtan

BH

Bn

CK

Đảo cook

AG

Ăngtigoa và Bácbuđa

BI

Burunđi

CL

Chi Lê

AI

Ăngguyla

BJ

Benin

CM

Camrun

AL

Anbani

BM

Bécmuda

CN

Trung quốc

AM

Ácmênia

BN

Brunây Đarussalam

CO

Côlômbia

AN

Ăngtin thuộc Hà Lan

BO

Bôlivia

CR

Côxta Rica

AO

Ănggôla

BR

Braxin

CU

Cuba

AQ

Ăngtatica

BS

Bahamát

CV

Cáp Ve

AR

Áchentina

BT

Butan

CX

Đảo Krixtêmớt

AS

Xơmâuơ Hoa Kỳ

BV

Đảo buvê

CY

Síp

AT

Áo

BW

Bốtxoana

CZ

Cộng hóa Séc

AU

Ôxtrâylia

BY

Bêlarút

DE

Đức

AW

Aruba

BZ

Bêlixê

DJ

Gibuti

AZ

Adécbaigian

CA

Canađa

DK

Đan mạch

BA

Bôxnia và Hécxegôvina

CC

Đảo Cốt

DM

Đôminica

BB

Bácbađốt

CD

Cônggô, cộng hòa dân chủ #

DO

Cộng hòa đôminica

BD

Bănglađét

CF

Cộng hòa Trung Phi

DZ

Angiêri

EC

Êcuađo

GF

Guianna thuộc pháp

IE

Ailen

EE

Extônia

GHC

Ganna

IL

Ixraen

EG

Ai Cập

GI

Gibranta

IN

Ấn Độ

EH

Tây sahara

GL

Grinlen

IO

Vùng dân da đỏ thuộc địa anh

ER

Êritơria

GM

Gambia

IQ

Irắc

ES

Tây ban nha

GN

Ghinê

IR

Iran (Cộng hòa Hồi giáo) #

ET

Êtiôpia #

GP

Guadenlup

IS

Aixơlen

Fl

Phần Lan

GQ

Ghinê Xích đạo

IT

Italia

FJ

Phigi

GR

Hy Lạp

JM

Giamaica

FK

Đảo Phoóclen (manvina)

GS

Nam gioócgia và đảo sanđuých phía nam

JO

Gioócđani

FM

Liên bang Micrônêxia

GT

Goatêmala

JP

Nhật

FO

Đảo Pharâu

GU

Guam

KE

Kênya

FR

Pháp

GW

Ghinê bitxao

KG

Cưrơgưxtan

(FX)*

Xem Pháp

GY

Guyana

KH

Campuchia

GA

Gabông

HK

Hồngkông

Kl

Kiribati

GB

Anh

HM

Đảo Hét và đảo Mắc Đônan

KM

Cômo

GD

Grenada

HN

Ônđurát

KN

Xanh Kít và Nêvít

GE

Grudia

HR

Crôatia

KP

Công hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

LA

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

HT

Haiti

KR

Hàn quốc

LB

Libăng

HU

Hunggari

KW

Côoét

LC

Xanh Luxia

ID

Inđônêxia

KY

Đảo cayman

LI

Lichtenxtên

MQ

Máctanhnic

KZ

Kadắcxtan

LK

Xri Lanca

MR

Môritani

OM

Oman

LR

Libêria

MS

Môngsrát

OO

(mã mở rộng, xem 8.1.4)

LS

Lêxôtô

MT

Manta

PA

Panama

LT

Lítva

MU

Môrixơ

PE

Pêru

LU

Lúcxămbua

MV

Manđivơ

PF

Pôlinêxia thuộc Pháp

LV

Látvia

MW

Malauy

PG

Papua Niu Ghinê

LY

Giamahiriia A Rập Libi

MX

Mêhicô

PH

Philippin

MA

Marốc

MY

Malaixia

PK

Pakixtan

MC

Mônacô

MZ

Môdămbích

PL

Ba Lan

MD

Cộng hòa Mônđôva

NA

Namibia

PM

Xanhpie và michkelông

MG

Mađagaxca

NC

Niu Calêđônia

PN

Pitcan

MH

Quần đảo Mácsan

NE

Nigiê

PR

Puêtôricô

MK

Maxêđônia, cộng hòa Nam Tư cũ

NF

Đảo Nophoóc

PT

Bồ đào nha

ML

Mali

NG

Nigiêria

PW

Palau

MM

Mianma

NI

Nicaragoa

PY

Paragoay

MN

Mông Cổ

NL

Hà Lan

QA

Cata

MO

Ma cao

NO

Nauy

QM

QZ

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

MP

Đảo bắc Marianna

NP

Nêpan

RE

Rêuniông

SA

A Rập Xêút

NR

Nauru

RO

Rumani

SB

Đảo Xôlômôn

NU

Niui

RU

Liên bang Nga

SC

Xâysen

NZ

Niu Dilân

RW

Ruanđa

SD

Xuđăng

TG

Tôgô

VG

Đảo viếcgina (Anh)

SE

Thụy Điển

TH

Thái Lan

VI

Đảo viếcdina (Hoa Kỳ)

SG

Xingapo

TJ

Tátgikixtan

VN

Việt Nam

SH

Xanh Hêlêna

TK

Tôkêlô

VU

Vanuatu

SI

Xlôvênia

TM

Tuốcmênixtan

WF

Đảo Uây và futuna

SJ

Xvenbát và Genmâyơn

TN

Tuynidi

WS

Xamoa

SK

Xlôvenia

TO

Tônga

XA

XZ

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

SL

Xiêra Lêôn

TP

Etxtimoa

YE

Yemen

SM

Xan Marinô

TR

Thổ Nhĩ Kỳ

YT

Mayốt

SN

Xênêgan

TT

Tơriniđát và Tôbagô

YU

Nam Tư

SO

Xômali

TV

Tuvalu

ZA

Nam Phi

SR

Xurinam

TW

Đài loan (tỉnh lỵ Trung Quốc)

ZM

Dămbia

ST

Xao Tômê và Prinxipê

TZ

Tandania

(ZR)*

Xem Cônggô, Cộng hòa dân chủ Cônggô

SV

Êsanvađô

UA

Ucraina *

ZW

Dimbabuê

SY

Cộng hòa A Rập Xiry

UG

Uganđa

ZZ

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

SZ

Xoadilen

UM

Đảo dân tộc thiểu số Hoa Kỳ

 

 

TC

Đảo người tuốc và caicô

US

Hoa Kỳ

 

 

TD

Sát

UY

Urugoay

 

 

TF

Lãnh thổ thuộc pháp phía nam

UZ

Udơbêkixtan

 

 

 

 

VA

Holi si (tiểu Bang thành phố Vaticăng)

 

 

 

 

VC

Xanh Vinxen và Grênađin

 

 

 

 

VE

Vênêxuêla

 

 

11. Chỉ số của các thành tố mã alpha-3 với dạng viết gọn (bằng tiếng Anh) của các tên nước

AAA

AAZ

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

BEL

Bỉ

CCK

Đảo Cốt

ABW

Aruba

BEN

Bênanh

CHE

Thụy Sĩ

AFG

Ápganixtan

BFA

Buốckina Phaxô

CHL

Chi Lê

AGO

Ănggôla

BGD

Bănglađét

CHN

Trung Quốc

AIA

Ăngguyla

BGR

Bungari

CIV

Cốt Đivoa

ALB

Anbani

BHR

Bn

CMR

Camrun

AND

Anđôra

BHS

Bahamát

COD

Cônggô, cộng hòa dân chủ

ANT

Ăngtin thuộc Hà Lan

BIH

Bôxnia và Hécxegôvina

COG

Cônggô

 

Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất

BLR

Bêlarút

COK

Đảo cook

ARG

Áchentina

BLZ

Bêlid

COL

Colombia

ARM

Ácmênia

BMU

Bécmuda

CPV

Cáp Ve

ASM

Xơmâuơ Hoa Kỳ

BOL

Bôlivia

CRI

Côxta Rica

ATA

Ăngtatica

BRA

Braxin

CUB

Cuba

ATF

Lãnh thổ thuộc pháp phía nam

BRB

Bácbađốt

CXR

Đảo Krixtêmớt

ATG

Ăngtigoa và bácbuđa

BRN

Brunây Đarussalam

CYP

Síp

AUS

Ôxtrâylia

BTN

Butan

CZE

Cộng hòa Séc

AUT

Áo

BVT

Đảo buvê

DEU

Đức

AZE

Adécbaigian

BWA

Bốtxoana

DJI

Gibuti

BDI

Burunđi

CAF

Cộng hòa Trung Phi

DMA

Đôminica

DOM

Cộng hòa đôminica

CAN

Canađa

DNK

Đan mạch

DZA

Angiêri

GEO

Grudia

IND

Ấn Độ

ECU

Êcuađo

GHC

Ganna

IOT

Vùng dân da đỏ thuộc địa anh

EGY

Ai Cập

GIB

Gibranta

IRL

Ailen

ERI

Êritơria

GIN

Ghinê

IRN

Iran (Cộng hoà Hồi giáo)

ESH

Tây Sahara

GLP

Guadenlup

IRQ

Irắc

ESP

Tây ban nha

GMB

Gambia

ISL

Aixơlen

EST

Extônia

GNB

Ghinê bitxao

ISR

Ixraen

ETH

Êtiôpia

GNQ

Ghinê Xích đạo

ITA

Italia

FIN

Phần Lan

GRC

Hy Lạp

JAM

Giamaica

FJI

Phigi

GRD

Grênađa

JOR

Gioócđani

FLK

Đảo Phoóclen (manvina)

GRL

Grinlen

JPN

Nhật

FRA

Pháp

GTM

Goatêmala

KAZ

Kadắcxtan

FRO

Đảo Pharâu

GUF

Guianna thuộc Pháp

KEN

Kênya

FSM

Liên bang Micrônêxia

GUM

Guam

KG2

Cưrơgưxtan

(FXX)*

xem FRA

GUY

Guyana

KHM

Campuchia

GAB

Gabông

HKG

Hồngkông

KIR

Kiribati

GBR

Anh

HMD

Đảo Hét và đảo Mắc Đônan

KNA

Xanh Kít và Nêvít

LBN

Libăng

HND

Ônđurát

KOM

Cômo

LBR

Libêria

HRV

Crôatia

KOR

Hàn quốc

LBY

Giamahiriia A Rập Libi

HTI

Haiti

KWT

Côoét

LCA

Xanh Luxia

HUN

Hunggari

KYM

Đảo cayman

LIE

Lichtenxtên

IDN

Inđônexia

LAO

Cộng hòa dân chủ nhân dân lào

LKA

Xri Lanca

MMR

Mianma

OMN

Oman

LSO

Lêxôtô

MNG

Mông cổ

PAK

Pakixtan

LTD

Lítva

MNP

Đảo bắc Marianna

OOO

(mã mở rộng, xem 8.1.4)

LUX

Lúcxămbua

MOZ

Môdămbích

PAN

Panama

LVA

Látvia

MRT

Môritani

PCN

Pitcan

MAC

Ma cao

MTQ

Máctanhnic

PER

Pêru

MAR

Marốc

MUS

Môrixơ

PHL

Philippin

MAR

Môngsrát

MWI

Malauy

PLW

Palau

MCO

Mônacô

MYS

Malaixia

PNG

Papua Niu Ghinê

MDA

Cộng hòa Mônđôva

MYT

Mayốt

POL

Ba Lan

MDG

Mađagaxca

NAM

Namibia

PRI

Puêtôricô

MDV

Manđiơ

NCL

Niu Calêđônia

PRK

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

MEX

Mêhicô

NER

Nigiê

PRT

Bồ đào nha

MHL

Quần đảo Mácsan

NFK

Đảo Nophoóc

PRY

Paragoay

MKD

Maxêđônia, cộng hòa Nam Tư cũ

NGA

Nigiêria

PYF

Pôlinêxia thuộc Pháp

MLI

Mali

NIC

Nicaragoa

QAT

Cata

MLT

Manta

NIU

Niui

QMA

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

SAU

A Rập Xêút

NLD

Hà Lan

QZZ

SDN

Xuđăng

NOR

Nauy

REU

Rêuniông

SEN

Xênêgan

NPL

Nêpan

ROM

Rumani

SGP

Xingapo

NRU

Nauru

RUS

Liên bang Nga

SGS

Nam Gioócgia va đảo Sanđuých phía Nam

NZL

Niu Dilân

RWA

Ruanđa

SHN

Xanh Hêlêna

TGO

Tôgô

VNM

Việt Nam

SJM

Xvenbát và Genmâyơn

THA

Thái Lan

VUT

Vanuatu

SLB

Đảo Xôlômôn

TJK

Tátgikixtan

WLF

Đảo Uây và Futuna

SLE

Xiêra Lêôn

TKL

Tôkêlô

WSM

Xamoa

SLV

Êsanvađô

TKM

Tuốcmênixtan

XAA

XZZ

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

SMR

Xan Marinô

TMP

Etxtimoa

YEM

Yêmen

SOM

Xômali

TON

Tônga

YUG

Nam Tư

SPM

Xanhpie và Michkelông

TTO

Tơriniđát và Tôbagô

ZAF

Nam Phi

STP

Xao Tômê và Prinxipê

TUN

Tuynidi

(ZAR)*

Xem Cônggô, Cộng hòa dân chủ Cônggô

SUR

Xurinam

TUR

Thổ Nhĩ Kỳ

ZMB

Dămbia

SVK

Xlôvenia

TUV

Tuvalu

ZWE

Dimbabuê

SVN

Xlôvênia

TWN

Đài loan (tỉnh lỵ Trung Quốc)

ZZA

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

SWE

Thụy Điển

TZA

Tandania

ZZZ

SWZ

Xoadilen

UGA

Uganda

 

 

SYC

Xâysen

UKR

Ucraina

 

 

SYR

Cộng hòa A Rập Xiry

UMI

Đảo dân tộc thiểu số Hoa Kỳ

 

 

TCA

Đảo người Tuốc và Caicô

URY

Urugoay

 

 

TCD

Sát

USA

Hoa Kỳ

 

 

 

 

UZB

Udơbêkixtan

 

 

 

 

VAT

Holi si (tiểu Bang thành phố Vaticăng)

 

 

 

 

VCT

Xanh Vinxen và Grênađin

 

 

 

 

VEN

Vênêxuêla

 

 

 

 

VGB

Đảo Viếcgina (anh)

 

 

 

 

VIR

Đảo Viếcdina (Hoa Kỳ)

 

 

12. Mục lục các thành tố mã số ba chữ số với dạng viết gọn (bằng tiếng Anh) của các tên nước

000

(mã mở rộng, xem 8.1.4)

068

Bolivia

148

Sát

004

Ápganixtan

070

Bôxnia và Hécxegôvina

152

Chi Lê

008

Anbani

072

Bốtxoana

156

Trung Quốc

010

Ăngtatica

074

Đảo buvê

158

Đài loan (tỉnh lỵ Trung Quốc)

012

Angiêri

076

Braxin

162

Đảo Krixtêmớt

016

Xơmâuơ Hoa Kỳ

084

Bêlixê

166

Đảo Cốt

020

Anđôra

086

Vùng dân da đỏ thuộc địa Anh

170

Colombia

024

Ănggôla

090

Đảo Xôlômôn

174

Cômo

028

Ăngtigoa và Bácbuđa

092

Đảo vơgin (thuộc Anh)

175

Mayốt

031

Adécbaigian

096

Brunây Darussalam

178

Cônggô

032

Áchentina

100

Bungari

180

Cônggô, cộng hòa dân chủ

036

Ôxtrâylia

104

Mianma

184

Đảo cook

040

Áo

108

Burunđi

188

Côxta Rica

044

Bahamát

112

Bêlarút

191

Crôatia

048

Bn

116

Campuchia

192

Cuba

050

Bănglađét

120

Camrun

196

Síp

051

Ácmênia

124

Canađa

203

Cộng hoà Séc

052

Bácbađốt

132

Cáp Ve

204

Bênanh

056

Bỉ

136

Đảo Câymơn

208

Đan mạch

060

Bécmuda

140

Cộng hòa Trung Phi

212

Đôminica

064

Butan

144

Xri Lanca

214

Cộng hòa đôminica

218

Êcuađo

268

Grudia

356

Ấn Độ

222

En Xanvađo

270

Gămbia

360

Inđônêxia

226

Ghinê Xích đạo

276

Đức

364

Iran (Cộng hòa Hồi giáo)

231

Êtiôpia

288

Gana

368

Irắc

232

Êritơria

292

Gibranta

372

Ailen

233

Extônia

296

Kiribati

376

Ixraen

234

Đảo Pharâu

300

Hy Lạp

380

Italia

238

Đảo Phoóclen (manvina)

304

Grinlen

384

Cốt Đivoa

239

Nam Gioócgia và đảo Sanđuých phía Nam

308

Grênada

388

Giamaica

242

Phigi

312

Guađờlup

392

Nhật

246

Phần Lan

316

Guam

398

Kadắcxtan

(249)*

xem 250

320

Goatêmala

400

Gioócđani

250

Pháp

324

Ghinê

404

Kênia

254

Guyanna thuộc Pháp

328

Guyana

408

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

258

Pôlinêxia thuộc Pháp

332

Haiti

410

Hàn quốc

260

Lãnh thổ thuộc pháp phía Nam

334

Đảo Hét và đảo Mắc Đônan

414

Côoét

262

Gibuti

336

Holi si (chính quyền thành phố Vaticăng)

417

Cưrơgưxtan

266

Gabông

340

Ônđurát

418

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

434

Giamahiriia A Rập Libi

344

Hồngkông

422

Libăng

438

Lichtenxtên

348

Hunggari

426

Lêxôtô

440

Lítva

352

Aixơlen

428

Látvia

442

Lúcxămbua

516

Namibia

430

Libêria

446

Ma cao

520

Nauru

598

Papua Niu Ghinê

450

Mađagaxca

524

Nêpan

600

Paragoay

454

Malauy

528

Hà Lan

604

Pêru

458

Malaixia

530

Ăngtin thuộc Hà lan

608

Philippin

462

Manđivơ

533

Aruba

612

Pitcan

466

Mali

540

Niu Calêđônia

616

Ba Lan

470

Manta

548

Vanuatu

620

Bồ đào nha

474

Máctanhnic

554

Niu Dilân

624

Ghinê Bitxao

478

Môritani

558

Nicaragoa

626

Đông Timo

480

Môrixơ

562

Nigiê

630

Puêtôricô

484

Mêhicô

566

Nigiêria

634

Cata

492

Mônacô

570

Niui

638

Rêuniông

496

Mông cổ

574

Đảo Nophoóc

642

Rumani

498

Cộng hòa Mônđôva

578

Nauy

643

Liên bang Nga

500

Môngxơrát

580

Đảo bắc Marianna

646

Ruanđa

504

Marốc

581

Đảo dân tộc thiểu số Hoa Kỳ

654

Xanh Hêlêna

508

Môdămbích

583

Liên bang Micrônêxia

659

Xanh Kít và Nêvít

512

Ôman

584

Quần đảo Mácsan

660

Ăngguyla

678

Xao Tômê và Prinxipê

585

Palau

662

Xanh Luxia

682

A Rập Xêút

586

Pakixtan

666

Xanhpie và Michkelông

686

Xênêgan

591

Panama

670

Xanh Vinxen và Grênađin

690

Xâysen

764

Thái Lan

674

Xan Marinô

694

Xiêra Lêôn

768

Tôgô

862

Vênêxuêla

702

Xingapo

772

Tôkêlô

876

Đảo Uây và Futuna

703

Xlôvenia

776

Tônga

882

Xamoa

704

Việt Nam

780

Tơriniđát và Tôbagô

887

Yêmen

705

Slôvênia

784

Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất

891

Nam Tư

706

Xômali

788

Tuynidi

894

Dămbia

710

Nam Phi

792

Thổ Nhĩ Kỳ

900

(để sử dụng riêng, xem 8.1.3)

716

Dimbabuê

795

Tuốcmênixtan

999

724

Tây ban nha

796

Đảo người Tuốc và Caicô

 

 

732

Tây Sahara

798

Tuvalu

 

 

736

Xuđăng

800

Uganđa

 

 

740

Xurinam

804

Ucraina

 

 

744

Xvenbát và Genmâyơn

807

Maxêđônia, cộng hòa Nam Tư cũ

 

 

748

Xoadilen

818

Ai Cập

 

 

752

Thụy Điển

826

Anh