Tải về định dạng Word (114.5KB) Tải về định dạng PDF (1.4MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8041:2009 (ISO 5077 : 2007) về Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8041 : 2009

ISO 5077 : 2007

VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔl KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT VÀ LÀM KHÔ

Textiles -Determination of dimensional change in washing and drying

Lời nói đầu

TCVN 8041 : 2009 thay thế cho TCVN 1755 : 1986 và TCVN 5798 : 1994 .

TCVN 8041 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5077: 2007.

TCVN 8041 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VẬT LIỆU DỆT -

XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT VÀ LÀM KHÔ

Textiles -Determination of dimensional change in washing and drying

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thay đổi kích thước của vải, các sản phẩm may hoặc các mặt hàng dệt khác, khi chịu tác động bởi sự kết hợp (thích hợp) của các quy trình giặt và làm khô quy định.

Đối với mặt hàng dệt may hoặc các vật liệu dễ biến dạng, cần phải thận trọng trong việc giải thích các kết quả.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 1748 : 2007 (ISO 139 : 2005), Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử.

ISO 3759, Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (Vật liệu dệt - Chuẩn bị, đánh dấu và đo các mẫu vải và sản phẩm may trong các phép thử xác định sự thay đổi kích thước)

ISO 6330, Textiles - Domestic vvashing and drying procedures for textile testing (Vật liệu dệt - Quy trình giặt và làm khô gia dụng để thử vật liệu dệt)

3. Nguyên tắc

Mẫu được điều hòa trong môi trường chuẩn đã quy định và được đo trước khi các sản phẩm chịu tác động của quá trình giặt và làm khô thích hợp. Sau khi làm khô, điều hòa, đo lại và tính toán sự thay đổi kích thước.

4. Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử

Sử dụng thiết bị, dụng cụ và các thuốc thử được như quy định trong ISO 3759 và ISO 6330.

5. Các điều kiện môi trường

Điều kiện môi trường yêu cầu để điều hòa và thử được quy định trong TCVN 1748 (ISO139).

6. Mẫu thử

6.1. Việc lựa chọn, kích thước, đánh dấu và đo mẫu thử được quy định trong ISO 3759.

6.2. Khi thích hợp, có thể sử dụng ba mẫu thử từ mỗi mẫu. Có thể sử dụng một hoặc hai mẫu trong trường hợp không có đủ mẫu.

7. Cách tiến hành

7.1. Xác định chiều dài và chiều rộng ban đầu, sau khi các mẫu đã được điều hòa và tiến hành theo quy định trong TCVN 1748 (ISO 139) và ISO 3759.

7.2. Giặt và làm khô mẫu thử được tiến hành đúng theo một trong các quy trình quy định trong ISO 6330 theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

7.3. Sau khi giặt và làm khô, điều hòa, đo mẫu thử và tính toán sự thay đổi kích thước của mẫu thử theo quy trình quy định trong ISO 3759.

8. Biểu thị kết quả

8.1. Tính toán sự thay đổi kích thước trung bình của mẫu thử theo cả hướng chiều dài và chiều rộng phù hợp với sự sắp xếp trong ISO 3759 như sau:

Trong đó

x0là kích thước ban đầu

xt là kích thước đo sau khi đã xử lý.

Ghi lại sự thay đổi trong phép đo kích thước riêng theo tỷ lệ phần trăm tương ứng của giá trị ban đầu.

8.2. Biểu thị sự thay đổi kích thước trung bình chính xác đến 0,5 %.

Khi kích thước giảm (co lại), ghi lại bằng ký hiệu dấu âm (-) hoặc khi kích thước tăng (giãn ra), ghi tại bằng ký hiệu dấu dương (+).

9. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin:

a) viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) số lượng mẫu đã được giặt và làm khô;

c) quy trình sử dụng để giặt và làm khô theo ISO 6330;

d) đối với các vải mẫu, sự thay đổi kích thước trung bình theo chiều dài (sợi dọc hoặc cột vòng) và theo chiều rộng (sợi ngang hoặc hàng vòng) chính xác đến 0,5 %;

e) đối với sản phẩm may, mô tả, cấu tạo và kích cỡ của sản phẩm được thử;

f) đối với sản phẩm may, mô tả đầy đủ cho mỗi vị trí đo và sự thay đổi kích thước trung bình chính xác đến 0,5 % tại mỗi vị trí của từng sản phẩm được thử.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8041:2009
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8041:2009
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái