Tải về định dạng Word (252KB) Tải về định dạng PDF (2.1MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8887-1:2011 (ISO 228-1:2000) về Ren ống cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren - Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8887-1:2011

ISO 228-1:2000

REN ỐNG CHO MỐI NỐI KÍN ÁP KHÔNG ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG REN - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KÝ HIỆU

Pipe threads where pressure - tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation

Lời nói đầu

TCVN 8887-1:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 228-1:2000.

TCVN 8887-1:2011 do Ban kỹ thut tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 ng kim loại đen và phụ tùng đường ng kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn 8887 Ren ống cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren gồm hai phần:

- TCVN 8887-1:2011, Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu;

- TCVN 8887-2:2011, Phần 2: Kiểm tra xác nhận bằng calip giới hạn.

 

REN ỐNG CHO MỐI NỐI KÍN ÁP KHÔNG ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG REN - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KÝ HIỆU

Pipe threads where pressure - tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chun này quy định các yêu cầu kỹ thuật về hình dạng, kích thước, dung sai và ký hiệu đối với ren ống lắp chặt, cỡ ren 1/16 đến 6. Cả ren trong và ren ngoài là ren trụ, dùng cho cụm lắp ráp cơ khí các chi tiết thành phần của ph tùng đường ng, vòi, van và phụ kiện .v..v...

Các ren này không thích hợp làm ren nối cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren. Nếu tổ hợp cơ khí có các ren như vậy phải được chế tạo kín áp, chúng có thể đạt hiệu qu bằng cách nén hai bề mặt kín khít bên ngoài các ren này và bằng cách cho thêm vào chất keo thích hợp.

CHÚ THÍCH 1: Đối với ren cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren, xem TCVN 7701-1 (ISO 7-1).

CHÚ THÍCH 2: TCVN 8887-2 (ISO 228-2) quy định chi tiết các phương pháp kiểm tra xác nhận hình dạng và kích thước ren lắp chặt và hệ thống calip nên dùng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bn mới nhất, bao gồm cả các sa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7701-1 (ISO 7-1:1994), Ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren - Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu.

3. Ký hiệu

Trong tiêu chun này sử dụng các ký hiệu sau:

A Cấp chặt hơn của dung sai ren ống ngoài cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren.

B Cấp lỏng hơn của dung sai ren ống ngoài cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren.

D = d; đường kính ngoài của ren trong.

D1 = D - 1,280 654 P = d1; đường kính trong của ren trong.

D2 = D - 0,640 327 P = d2; đường kính trung bình của ren trong.

d đường kính ngoài của ren ngoài.

d1 = d - 1,280 654 P; đường kính trong của ren ngoài.

d2 = d - 0,640 327 P; đường kính trung bình của ren ngoài.

G Ren ống cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren.

H Chiều cao của tam giác cơ sở của ren.

h Chiều cao của profin ren với đnh ren và chân ren được vê tròn.

P Bước ren.

r Bán kính đỉnh ren và chân ren được vê tròn.

TD1 Dung sai trên đường kính trong của ren trong.

TD2 Dung sai trên đường kính trung bình của ren trong.

Td Dung sai trên đường kính ngoài của ren ngoài.

Td2 Dung sai trên đường kính trung bình của ren ngoài.

4. Kích thước

Profin của các ren này giống như profin của ren trụ được quy định trong TCVN 7701-1 (ISO 7-1). Cả ren trong và ren ngoài thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này đều là ren trụ.

Nếu không có quy định nào khác, ren phù hợp với tiêu chuẩn này phải là ren phải (Xem điều 5).

Thông thường ren có dạng nón cụt, với đnh ren được cắt ngắn tới giới hạn dung sai cho trong cột 14 và 15 của Bng 1. Điều này không áp dụng đối với ren trong được lắp vi ren ngoài phù hợp với TCVN 7701-1 (ISO 7-1), trong trường hợp này chiều dài của ren phải bằng hoặc lớn hơn chiều dài quy định trong TCVN 7701-1 (ISO 7-1).

Dung sai đường kính trung bình của ren trong phù hợp với sai lệch dương của dung sai đường kính trong TCVN 7701-1 (ISO 7-1), trừ các ren cỡ 1/16, 1/8, 1/4, và 3/8 được quy định giá tr hơi cao hơn.

Đối với ren ngoài, hai cấp dung sai đường kính trung bình được quy định (Xem Bảng 1).

- Cấp A (cột 10) bao gồm toàn bộ dung sai âm tương đương với các giá trị dung sai đối với ren trong tương ứng.

- Cấp B (cột 11) bao gồm toàn bộ dung sai âm bằng hai lần các giá trị dung sai đối với ren trong tương ứng.

Sự lựa chọn giữa cấp A và cấp B phụ thuộc vào điều kiện áp dụng và phải được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm nếu ren được quy định phù hợp với tiêu chuẩn này.

Kích thước ren ống, tính bằng milimét, được cho trong Bảng 1.

Hình 1 thể hiện ren lắp chặt với profin đầy đ và miền dung sai của chúng.

CHÚ DẪN:

1 Ren trong

2 Ren ngoài

3 Tam giác cơ sở

a H = 0,960 491 P

b h = 0,640 327 P

c r = 0,137 329 P

Hình 1 - Profin ren đầy đủ và miền dung sai

Hình 2 th hiện ren lắp chặt với profin cắt ngắn đầu và miền dung sai của chúng.

CHÚ DN:

1 Ren trong

2 Ren ngoài

3 Tam giác cơ sở

a H = 0,960 491P

b h = 0,640 327P

c r = 0,137 329 P

Hình 2 - Profin ren cắt ngắn đầu và miền dung sai


Bảng 1 - Kích thước ren

Kích thước tính bằng milimét

Ký hiệu ren

Số ren trên mi 25,4 mm

Bước ren

 

 

 

P

Chiều cao ren

 

 

 

h

Đường kính

Dung sai đường kính trung bình a)

Dung sai đường kính trong

Dung sai đường kính ngoài

Ngoài

 

 

d = D

Trung bìnhd2 = D2

Trong

 

 

d1 = D1

Ren trong, TD2

Ren ngoài, Td2

Ren trong, TD1

Ren ngoài, Td

Sai lệch dưới

Sai lệch trên

Sai lệch dưới

Cấp A

Sai lệch dưới

Cấp B

Sai lệch trên

Sai lch dưới

Sai lệch trên

Sai lch dưới

Sai lệch trên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1/16

28

0,907

0,581

7,723

7,142

6,561

0

+ 0,107

- 0,107

- 0,214

0

0

+ 0,282

- 0,214

0

1/8

28

0,907

0,581

9,728

9,147

8,566

0

+ 0,107

- 0,107

- 0,214

0

0

+ 0,282

- 0,214

0

1/4

19

1,337

0,856

13,157

12,301

11,445

0

+ 0,125

- 0,125

- 0,250

0

0

+ 0,445

- 0,250

0

3/8

19

1,337

0,856

16,662

15,806

14,950

0

+ 0,125

- 0,125

- 0,250

0

0

+ 0,445

- 0,250

0

1/2

14

1,814

1,162

20,955

19,793

18,631

0

+ 0,142

- 0,142

- 0,284

0

0

+ 0,541

- 0,284

0

5/8

14

1,814

1,162

22,911

21,749

20,587

0

+ 0,142

- 0,142

- 0,284

0

0

+ 0,541

- 0,284

0

3/4

14

1,814

1,162

26,441

25,279

24,117

0

+ 0,142

- 0,142

- 0,284

0

0

+ 0,541

- 0,284

0

7/8

14

1,814

1,162

30,201

29,039

27,877

0

+ 0,142

- 0,142

- 0,284

0

0

+ 0,541

- 0,284

0

1

11

2,309

1,479

33,249

31,770

30,291

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

1 1/8

11

2,309

1,479

37,897

36,418

34,939

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

1 1/4

11

2,309

1,479

41,910

40,431

38,952

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

1 1/2

11

2,309

1,479

47,803

46,324

44,845

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

1 3/4

11

2,309

1,479

53,746

52,267

50,788

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

2

11

2,309

1,479

59,614

58,135

56,656

0

+ 0,180

- 0,180

- 0,360

0

0

+ 0,640

- 0,360

0

2 1/4

11

2,309

1,479

65,710

64,231

62,752

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

2 1/2

11

2,309

1,479

75,184

73,705

72,226

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

2 3/4

11

2,309

1,479

81,534

80,055

78,576

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

3

11

2,309

1,479

87,884

86,405

84,926

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

3 1/2

11

2,309

1,479

100,330

98,851

97,372

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

4

11

2,309

1,479

113,030

111,551

110,072

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

4 1/2

11

2,309

1,479

125,730

124,251

122,772

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

5

11

2,309

1,479

138,430

136,951

135,472

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

5 1/2

11

2,309

1,479

151,130

149,651

148,172

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

6

11

2,309

1,479

163,830

162,351

160,872

0

+ 0,217

- 0,217

- 0,434

0

0

+ 0,640

- 0,434

0

a) Vi phn vách mỏng, dung sai áp dụng cho đường kính trung bình, là giá trị trung bình số học của hai đường kính được đo vuông góc với nhau.


5. Ký hiệu

Ký hiệu ren phải bao gồm các thành phần theo thứ tự sau:

a) Từ mô tả:

Ren ống

b) Số hiệu của tiêu chuẩn này

TCVN 8887 (ISO 228)

c) Các chữ cái riêng (một trong các chữ sau nếu thích hợp)

- Chữ G theo sau là ký hiệu kích cỡ ren trong cột 1 Bảng 1 đối với ren trong (chỉ một cấp dung sai); hoặc

- Chữ G theo sau là ký hiệu kích cỡ ren trong cột 1 Bảng 1 và chữ A đối với ren ngoài cấp A; hoặc

- Chữ G tiếp theo sau ký hiệu kích cỡ ren trong cột 1 Bảng 1 và chữ B đối với ren trong cấp B.

d) Đối với ren trái, phải thêm chữ LH vào ký hiệu. Đối với ren phải, không yêu cầu ký hiệu riêng,.

DỤ: Ký hiệu đầy đủ đối với ren phải c 1 1/2

6. Sự phối hợp của mối nối ren

Kết hợp ren trụ ngoài G, dung sai A hoặc B, phù hợp với TCVN 8887-1(ISO 228-1) với ren trụ trong Rp, phù hợp với TCVN 7701-1 (ISO 7-1) phải được xem xét đặc biệt.

Khi cần sự kết hợp này, dung sai của ren trong phù hợp với TCVN 7701-1 (ISO 7-1) phải được xem xét trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng, khi sử dụng ren trụ ngoài G.

CHÚ THÍCH: Sự phối hợp của các ren như vậy có thể không đạt được mối nối kín.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Viện dẫn tiêu chuẩn Châu Âu

Trong điều 2,4 và 6 của tiêu chuẩn này, việc viện dẫn tiêu chuẩn TCVN 7701-1 (ISO 7-1) đối với ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren.

Do tiêu chun Châu Âu đối với ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren được đánh số khác với ISO 7-1 và tiêu chuẩn EN ISO 228-1 được c ISO và CEN (Ủy ban tiêu chun hóa Châu Âu) sử dụng, các định nghĩa sau được giới thiệu ch để tham khảo:

- Nếu tiêu chuẩn EN ISO 228-1 được sử dụng như là tiêu chuẩn quốc tế, ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren phải phù hợp với ISO 7-1.

- Nếu tiêu chuẩn EN ISO 228-1 được sử dụng như là tiêu chuẩn châu Âu, ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren phải phù hợp với prEN 10226-1 hoặc prEN 10226-2.

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8887-1:2011
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN8887-1:2011
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcCông nghiệp
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước