Tải về định dạng Word (503KB) Tải về định dạng PDF (15MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14050:2015 ( ISO 14050:2009) về Quản lý môi trường - Từ vựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 14050:2015

ISO 14050:2009

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TỪ VỰNG

Environmental management - Vocabulary

Lời nói đầu

TCVN ISO 14050:2015 thay thế TCVN ISO 14050:2009

TCVN ISO 14050:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14050:2009

TCVN ISO 14050:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiu

Tiẽu chuẩn này bao gồm các khái nim và định nghĩa được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 liên quan đến quản lý môi trường.

Trao đổi thông tin rất quan trọng trong quá trình áp dụng và vn hành Hệ thống quản lý môi trường. Trao đổi thông tin hiệu quả nht nếu có sự thông hiểu chung với các thuật ngữ được sử dụng.

Nhiều thuật ngữ và định nghĩa v môi trường là kết quả của nhiều khái nim được phát triển gần đây. Sự tiến triển dần dần của các khái niệm môi trường rt có ý nghĩa để thuật ngữ học v môi trường liên tục phát trin. Mục đích của tiêu chuẩn này là truyền đạt sự thông hiu các thuật ngữ đã được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000.

Đây là tiêu chuẩn hàng đầu nhằm cung cp cho người dùng một bộ tài liệu biên soạn v các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các lĩnh vực quản lý môi trường. Mặc dù vậy, các tài liệu cũng sẽ được sử dụng cho công việc xây dựng tiêu chuẩn, nht là những người liên quan đến dịch thuật, nhằm hỗ trợ đ duy trì tính nht quán.

Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này được lấy từ các tiêu chuẩn v quản lý môi trường trong Thư mục tài liệu tham khảo.

Do công tác xây dựng các tiêu chuẩn quản lý môi trường vn tiếp tục diễn ra trong phạm vi Ban kỹ thuật ISO/TC 207, và phối hợp với Ban kỹ thuật ISO/TC 176, bao gồm cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung, tu chuẩn này sẽ được sửa đổi, b sung và soát xét lại khi cần thiết.

Các khái niệm khác có thể gặp phải trong lĩnh vực quản lý môi trường nhưng không được định nghĩa trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, đ hỗ trợ người dùng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 về qun lý môi trường, một số khái niệm b sung được cung cấp thêm tại Phụ lục A.

Người sử dụng tiêu chuẩn cần lưu ý rằng vic áp dụng và mô tả những khái niệm này là khác nhau trong cộng đồng thế giới. Các tài liệu tham khảo trong Phụ lục A không nhm quảng bá hoặc xác nhận sử dụng các khái niệm này.

 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - T VỰNG

Environmental management - Vocabulary

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường, được công b trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000.

CHÚ THÍCH: Tu chuẩn này được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt

2  Quy ước dùng trong các thuật ngữ định nghĩa

Trong một số trường hợp, một khái niệm được sử dụng riêng trong một ngữ cảnh cụ thể thì trường hợp đó được đặt trong du ngoặc đơn đặt phía trước định nghĩa.

Nguồn tài liệu liên quan đến thuật ngữ được đặt trong ngoặc đối với từng định nghĩa và chú thích. Nếu cùng một định nghĩa xuất hiện trong nhiu nguồn tài liệu, tài liệu nào được đưa ra trước tiên thì thuật ngữ được lấy từ nguồn đó.

3  Các thuật ngữ liên quan đến quản lý môi trường

3.1

Môi trường

Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức (3.4), k cả không khí, nước, đt, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.

CHÚ THÍCH: Những thứ bao quanh nói đến ở đây là từ nội bộ một tổ chức mở rộng tới h thống toàn cu.

[TCVN ISO 14001:2010]

3.2

Khía cạnh môi trường

Yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm (6.2) hoặc dịch vụ của một tổ chức (3.4) có thể tác động qua lại với môi trường (3.1).

CHÚ THÍCH: Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là khía cạnh có hoặc có thể có một tác động môi trường (3.3) đáng kể.

[TCVN ISO 14001:2010]

3.3

Tác động môi trường

Bt kỳ một sự thay đổi nào của môi trường (3.1), dù là bt lợi hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các khía cạnh môi trường (3.2) của một tổ chức (3.4) gây ra.

[TCVN ISO 14001:2010]

3.4

Tổ chức

Bt kỳ công ty, tập đoàn, hãng, xí nghiệp, cơ quan có thm quyền hoặc viện, hoặc một bộ phận hay kết hợp của chúng, dù là được tích hợp hay không, công hoặc tư mà có các chức năng và qun trị riêng của mình.

CHÚ THÍCH: Với các tổ chức có nhiều đơn vị hoạt động, thì một đơn vị hoạt động riêng l cũng có thể đưc xác định như là một tổ chức.

[TCVN ISO 14001:2010]

3.5

Lãnh đạo cao nht

Cá nhân hay nhóm người định hướng và kiểm soát một tổ chức ở mức cao nhất.

[TCVN ISO 14065:2011]

3.6

Bên quan tâm

Người hoặc nhóm người có quyền lợi trong việc thực hiện hay liên quan đến kết quả hoạt động của một tổ chức (3.4) hoặc một hệ thống.

CHÚ THÍCH 1: “Kết quả” bao gồm cả sản phẩm (6.2) và sự thỏa thuận. “Hệ thống” bao gồm các hệ thống sn phẩm (6.1) và hệ thống ghi nhn và các tuyên bố về môi trường.

CHÚ THÍCH 2: Định nghĩa chung này không ly trực tiếp từ bt kỳ nguồn tài liệu nào. Khái niệm này được định nghĩa tquan điểm của kết quả hoạt động môi trường (3.16) trong TCVN ISO 14001 (với định nghĩa như trong TCVN ISO 14004 và TCVN ISO 14031), ghi nhãn môi trường kiu I trong TCVN ISO 14024, Công bố môi trường kiểu III (8.5) trong TCVN ISO 14025, và đánh giá vòng đời sản phẩm (7.2) trong TCVN ISO 14040.

Các định nghĩa như sau:

- Cá nhân hoặc nhóm liên quan đến hoặc b ảnh hưởng từ kết quả hoạt động môi trường của một tổ chức

[TCVN ISO 14001:2010].

Bt kỳ bên bị ảnh hưởng bởi một chương trình dán nhãn môi trường kiu I (8.3)

[TCVN ISO 14024:2005, sửa đổi]

- Người hoặc tổ chức có quan tâm hoặc bị tác động do việc triển khai và sử dụng một Công b môi trường kiểu III

[TCVN ISO 14025:2009, sửa đổi]

- Cá nhân hoặc nhóm có liên quan đến hoặc bị ảnh hưởng từ kết quả hoạt động môi trường của hệ thống sản phẩm, hoặc là bi các kết quả của đánh giá vòng đời sản phẩm

[TCVN ISO 14040:2009].

3.7

Bên thứ ba

Cá nhân hay tổ chức được công nhận là hoàn toàn độc lập với các bên liên quan cùng quan tâm đến một vn đ.

CHÚ THÍCH: Bên liên quan thường đi din cho lợi ích của nhà cung ứng (“bên thứ nhất) và nhà tiêu thụ (“bên th hai”).

[TCVN ISO 14024:2005]

3.8

Nhóm mục tiêu

Các bên quan tâm (3.6) hoặc các bên được lựa chọn như là tiêu đim, trng tâm trong các hoạt động trao đổi thông tin môi trường (8.1) của tổ chức (3.4).

[TCVN ISO 14063:2010, sửa đổi]

3.9

Khách hàng

(đánh giá) tổ chức (3.4) đặt hàng cuộc đánh giá

DỤ Ch sở hữu địa điểm (3.13), bên được đánh giá (5.31.3) hoặc bất cứ bên nào khác

[TCVN ISO 14015:2011]

(thm định hoặc kiểm định) tổ chức (3.4) hoặc người yêu cầu sự thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

3.10

Chng nhn

Thủ tục mà qua đó bên thứ ba (3.7) cp bản chứng nhận một sản phẩm (6.2). quá trình (6.4) hoặc dịch vụ có các đặc tính phù hợp vi những yêu cầu cụ th.

[TCVN ISO 14024:2005]

3.11

Phòng ngừa ô nhiễm

Sử dụng các quá trình, các biện pháp thực hành, các kỹ thuật, các vật liệu, các sản phẩm (6.2), các dịch vụ hoặc năng lượng đ tránh, giảm bớt hay kiểm soát (một cách riêng r hoặc kết hợp) sự tạo ra, phát thải hoặc xả thải bất kỳ loại cht ô nhiễm hoặc cht thải (3.12) nào nhằm giảm thiu tác động môi trường (3.3) bt lợi.

CHÚ THÍCH: Ngăn ngừa ô nhiễm có thể bao gồm việc giảm thiu hoặc loại b từ nguồn, thay đổi quá trình, sn phẩm hoặc dịch vụ, sử dụng có hiu quả nguồn tài nguyên, thay thế vật liệu và năng lượng, tái sử dụng, phục hồi, tái sinh, tái chế và xử lý.

[TCVN ISO 14001:2010, sửa đổi]

3.12

Cht thải

Các cht hoặc vật thể mà người giữ chúng có ý định hoặc được yêu cầu thải bỏ đi.

CHÚ THÍCH: Định nghĩa này ly từ Công ước Basel v kiểm soát vận chuyn xuyên biên giới cht thải nguy hại và thải bỏ chúng (22 tháng 3 năm 1989), nhưng trong tiêu chuẩn này không phải chỉ giới hạn cho chất thải nguy hại.

[TCVN ISO 14040:2009]

3.13

Đa đim

Khu vực với các ranh giới địa lý xác định và trên đó các hoạt động dưới sự kiểm soát của một tổ chức (3.4) có thể được thực hiện.

CHÚ THÍCH Ranh giới địa lý có thể trên đất lin và trong nước, và k cả trên hoặc dưới bề mặt các cu trúc tự nhiên hoặc nhân to

[TCVN ISO 14015:2011]

3.14

Cơ s sản xuất

Một lắp đặt đơn lẻ, một loạt lắp đặt hoặc các quá trình sản xuất (cố định hoặc di động), có thể xác định được trong một ranh giới đa lý đơn l, một đơn vị tổ chức hoặc quá trình sản xuất.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

3.15

Tính minh bạch

Việc trình bày các thông tin một cách cởi m, toàn diện và có thể hiểu được.

[TCVN ISO14040:2009]

3.16

Kết quả hoạt động môi trường

Các kết quả có thể đo được về sự quản lý các khía cạnh môi trường (3.2) của một tổ chức (3.4).

CHÚ THÍCH: Trong khuôn kh một hệ thống quản lý môi trường (4.1), các kết quả có thể đo được là dựa trên chính sách môi trường (4.1.1), mục tiêu môi trường (4.1.3), ch tiêu môi trường (4.1.2) của một tổ chức và các yêu cầu khác về kết quả hoạt động môi trường.

[TCVN ISO 14001:2010]

3.16.1

Đánh giá kết qu thực hiện về môi trường

EPE

Quá trình (6.4) hỗ trợ quyết định của cấp quản lý về kết quả thực hiện về môi trường (3.16) của một t chức (3.4) bằng cách lựa chọn các ch báo, thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá thông tin so với các tiêu chí kết quả thực hiện về môi trường (3.16.2), báo cáo và trao đi thông tin, cũng như định kỳ xem xét và cải tiến quá trình.

[TCVN ISO 14031:2010]1)

3.16.2

Tiêu chí của kết quả thực hiện v môi trường

Mực tiêu môi trưng (4.1.2), chỉ tiêu (4.1.3) hoặc mức kết quả thực hiện về môi trường (3.16) khác được cấp quản lý của tổ chức (3.4) đặt ra và dùng cho mục đích đánh giá kết quả thực hiện về môi trường (3.16.1).

[TCVN ISO 14031:2010]

3.16.3

Ch báo điu kiện môi trường

ECI

Diễn đạt cụ thể cung cấp thông tin v điều kiện môi trường (3.1) bản địa, vùng, quốc gia, hay toàn cu

CHÚ THÍCH: Vùng có th ch một bang, một tnh, hay một nhóm bang trong một quốc gia, hoặc nó có thể chỉ một nhóm quốc gia hay một lục đa, phụ thuộc quy mô của điu kiện môi trường mà tổ chức (3.4) lựa chọn đ xem xét.

[TCVN ISO 14031:2010]

3.16.4

Chỉ báo kết quả thực hiện về môi trường

EPI

Sự thể hiện thông tin cụ thể kết quả thực hiện về môi trường (3.16) của một tổ chức (3.4)

[TCVN ISO 14031:2010]

3.16.5

Ch báo kết quả thực hiện về quản lý

MPI

Ch báo kết quả thực hiện về môi trường (3.16.4) đưa ra thông tin về các nỗ lực quản lý có ảnh hưởng đến kết qu thực hiện về môi trường (3.16) của một tổ chức (3.4).

[TCVN ISO 14031:2010]

3.16.6

Chỉ báo kết quả thực hiện về điu hành

OPI

Chỉ báo kết quả thực hiện về môi trường đưa ra thông tin kết quả thực hiện về môi trường (3.16) do sự điều hành của một tổ chức (3.4).

[TCVN ISO 14031:2010]

4  Thuật ngữ liên quan đến hệ thống quản lý môi trường

4.1

H thống quản lý môi trường

HTQLMT/EMS

Một phần trong hệ thống quản của một tổ chức (3.4) được sử dụng đ triển khai và áp dụng chính sách môi trường (4.1.1), quản lý các khía cạnh môi trường (3.2) của tổ chức.

CHÚ THÍCH 1: Hệ thống quản lý là một tập hợp các yếu t ln quan với nhau được sử dụng đ thiết lập chính sách, mục tu và để đạt được các mục tiêu đó.

CHÚ THÍCH 2: Hệ thống quản lý bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, thực hành, thủ tục (4.2), quá trình và nguồn lực.

[TCVN ISO 14001:2010]

4.1.1

Chính sách môi trường

Tuyên bố một cách chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất về ý đồ và định hướng chung đối với kết quả hoạt động môi trường (3.16) của một tổ chức (3.4).

CHÚ THÍCH: Chính sách môi trường tạo ra khuôn kh cho hành động và định ra các mục tiêu môi trường (4.1.2), chi tu môi trường (4.1.3).

[TCVN ISO 14001:2010]

4.1.2

Mục tu môi trường

Mục đích tổng thể về môi trưng, phù hợp với chính sách môi trường (4.1.1) mà tổ chức (3.4) tự đặt ra cho mình nhằm đạt tới.

[TCVN ISO 14001:2010]

4.1.3

Chỉ tiêu môi trường

Yêu cầu cụ thể, khả thi về kết quả thực hiện đối với một tổ chức (3.4) hoặc các bộ phận của nó, yêu cầu này xuất phát từ các mục tiêu môi trưng (4.1.2) và cần phi đ ra, phải đạt được để vươn tới các mục tiêu đó.

[TCVN ISO 14001:2010]

4.2

Thủ tục

Cách thức được quy định đ tiến hành một hoạt động hoặc một quá trình (6.4).

CHÚ THÍCH 1: Thủ tục có thể được lập thành văn bản hoặc không.

CHÚ THÍCH 2: Chp nhận theo TCVN ISO 9000:2007, 3.4.5.

[TCVN ISO 14001:2010]

4.3

Sự không phù hp

Sự không đáp ứng một yêu cầu

[TCVN ISO 14001:2010]

4.4.1

Sự khc phục

Hành động được tiến hành đ loại bỏ sự không phù hợp (4.3) đã được phát hiện.

CHÚ THÍCH: Theo TCVN ISO 9000:2000, 3.6.6

[TCVN ISO 14004:2005]

4.4.2

Hành động khắc phục

Hành động loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp (4.3) đã được phát hiện.

[TCVN ISO 14001:2010]

4.4.3

Hành động phòng ngừa

Hành động đ loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp (4.3) tiềm n

[TCVN ISO 14001:2010]

4.5

Tài liệu

Thông tin và phương tiện hỗ trợ thông tin

CHÚ THÍCH 1: Phương tiện có thể là giy, đĩa từ, bản điện tử hay đĩa quang, ảnh hay mu gốc hay mọi s kết hợp của chúng.

CHÚ THÍCH 2: Chp nhận TCVN ISO 9000:2007, 3.7.2

[TCVN ISO 14001:2010]

4.6  

Hồ sơ

Tài liệu (4.5) công bố các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện

CHÚ THÍCH: Chp nhn TCVN ISO 9000:2007, 3.7.6

[TCVN ISO 14001:2010]

4.7

Cải tiến liên tục

Quá trình lặp lại (6.4) để nâng cao hệ thống quản lý môi trường (4.1) nhằm đạt được những cải tiến trong kết quả hoạt động môi trường (3.16) tổng th và nhất quán với chính sách môi trường (4.1.1) của tổ chức (3.4).

CHÚ THÍCH: Quá trình này không nhất thiết phải được tiến hành một cách đồng thời ở tt cả các lĩnh vực hoạt động.

[TCVN ISO 14001:2010]

5  Các thuật ngữ liên quan đến thẩm định, kiểm định và đánh giá

5.1

Kiểm định

(Nhãn và công bố) xác nhận thông tin, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan, khẳng định rằng các yêu cu quy định đã được thỏa mãn/ đáp ứng

[TCVN ISO 14025:2009]

(khí nhà kính) Quá trình có tính hệ thống, độc lập và được lập thành tài liệu (6.4) đ đánh giá sự xác nhận khí nhà kính (9.5.2) theo các tiêu chí kim định (5.12) đã thỏa thuận

CHÚ THÍCH: Trong một vài trường hợp, chẳng hạn như sự kiểm định của bên thứ nhất, thì sự độc lập có th được chứng minh bằng việc bên th nht không có trách nhiệm khi xây dựng các dữ liệu và thông tin khí nhà kính.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.2

T chức thẩm định

CHÚ THÍCH: Xem đoàn thẩm định hoc kiểm định (5.6)

5.3

Kiểm định viên

(nhãn và công bố) Người hoặc cơ quan thực hiện sự kiểm định (5.1)

[TCVN ISO 14025:2009]

(khí nhà kính) Người hoặc nhóm người độc lập và có năng lực chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo về quá trình kiểm định.

CHÚ THÍCH: Thuật ng này có thể sử dụng đ đề cập đến một tổ chức kiểm định (5.2)

[TCVN ISO 14064-1:2011]

5.4

Thm đnh

(đánh giá) Quá trình (6.4) mà nhờ đó người đánh giá (5.31.4) xác định rằng thông tin tập hợp được là chính xác, tin cậy, đy đủ và phù hợp đ thỏa mãn các mục tiêu của cuộc đánh giá

[TCVN ISO 14015:2011]

(khí nhà kính) Quá trình có tính hệ thống, độc lập và được lập thành tài liệu (6.4) đ đánh giá sự xác nhận khí nhà kính (9.5.2) trong kế hoạch của dự án khí nhà kính (9.4.2) dựa theo các tiêu chí thẩm định (5.12) đã thỏa thuận

CHÚ THÍCH: Trong một vài trường hợp, chẳng hạn như sự thẩm định của bên thứ nhất, thì sự độc lập có thể được chứng minh bằng việc bên thứ nhất không có trách nhiệm khi xây dựng các dữ liệu và thông tin khí nhà kính.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.5

Tổ chức thẩm định

CHÚ THÍCH: Xem tổ chức thẩm định hoặc kiểm định (5.6)

5.6

Tổ chức thẩm định hoặc kiểm định

Tổ chức thực hiện thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1) của xác nhận KNK (9.5.2) theo quy định của tiêu chuẩn này

CHÚ THÍCH: Một tổ chức thẩm định hoặc kiểm định có thể là một cá nhân.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.7

Đoàn thẩm định hoặc kiểm định

Một hoc nhiu người thẩm định (5.8) hoặc kiểm định (5.3) tiến hành thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1), nếu cần có thể được hỗ trợ bởi các chuyên gia kỹ thuật (5.31.2).

CHÚ THÍCH 1: Một người thẩm định hoặc kiểm định của đoàn thẩm định hoặc kiểm định được ch định làm trưởng đoàn thẩm định hoặc kiểm định.

CHÚ THÍCH 2: Đoàn thẩm định hoặc kiểm định có thể bao gồm những người thẩm định tập sự hoặc kiểm định tập sự.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.8

Người thẩm định

Người hoặc nhóm ngưi độc lập và có năng lực chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo về các kết quả một cuộc thẩm định (5.4).

[TCVN ISO 14065:2011]

5.9

Công nhận

c nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với tổ chức thẩm định hoặc kiểm định (5.6) th hiện chính thức rằng tổ chức đó có đủ năng lực để thực hiện các công việc thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1) cụ thể

[TCVN ISO 14065:2011]

5.10

Cơ quan công nhn

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động công nhận (5.9)

CHÚ THÍCH: Thm quyền của cơ quan công nhn thường được chính phủ giao.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.11

Nhân sự

Người làm việc với hoặc thay mặt cho tổ chức thẩm định hoặc kiểm định (5.6)

[TCVN ISO 14065:2011]

5.12

Tiêu chí thẩm định

Tiêu chí kiểm định

Chính sách, quy trình hoặc yêu cầu được sử dụng đ tham chiếu mà dựa vào đó bng chứng được so sánh.

CHÚ THÍCH: Có thể thiết lập các tiêu chí thẩm định và kiểm định theo chính phủ, các chương trình KNK (9.4.1), các sáng kiến báo cáo tình nguyện, các tiêu chun hoặc hướng dẫn thực hành tốt.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

5.13

Công bố thm định

Tuyên bố chính thức bằng văn bản cho người sử dụng đã định (9.7.2), theo sự thẩm định (5.4) của kế hoạch dự án khí nhà kính (9.4.2), cung cấp đảm bảo về sự công bố trong xác nhận khí nhà kính (9.5.2) của bên chịu trách nhiệm (9.7.1).

[TCVN ISO 14065:2011]

5.14

Công b kiểm định

Tuyên bố chính thức bằng văn bản cho người sử dụng đã định (9.7.2), theo sự kiểm định (5.1), cung cấp đảm bảo về sự công bố trong xác nhận khí nhà kính (9.5.2) của bên chịu trách nhiệm (9.7.1).

[TCVN ISO 14065:2011]

5.15

Xung đột lợi ích

Tình huống, mà tại đó do các hoạt động hoặc mối quan hệ khác, mà tính khách quan khi thực hiện các hoạt động thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1) bị hoặc có thể bị thỏa hip

[TCVN ISO 14065:2011]

5.16

Mức độ đảm bảo

Mức độ đảm bảo mà người sử dụng đã định (9.7.2) yêu cầu trong quá trình thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1)

CHÚ THÍCH 1: Mức độ đảm bảo được sử dụng đ xác định tính chi tiết mà ngưi thẩm định (5.8) hoặc người kiểm định (5.3) thiết kế trong kế hoạch thẩm định hoặc kiểm định của họ đ xác định xem có các sai lỗi vật liệu, b sót hoặc lỗi trình bày hay không.

CHÚ THÍCH 2: TCVN ISO 14064-3 phân bit hai mức độ đảm bo, hợp lý hoặc bị hạn chế, dẫn đến lời công bố sự thẩm định hoặc kim định khác nhau.

[TCVN ISO 14065:2011, sửa đổi]

5.17

Độ không đảm bảo

Thông số, gắn lin với kết quả định lượng đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị đại lượng được quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

CHÚ THÍCH: Thông tin về độ không đảm bảo thông thường quy định các ưc lượng định lượng của sự phân tán và mô tả định tính các nguyên nhân của sự phân tán.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

5.18

Đánh giá

Quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản (6.4) đ nhận được bằng chứng đánh giá (5.21) và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan đ xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá (5.20).

CHÚ THÍCH 1: Đánh giá nội bộ (5.18.1), đôi khi gọi là đánh giá của bên thứ nhất, được tổ chức (3.4) hoặc mang danh tổ chức t tiến hành đối với xem xét của lãnh đạo và những mục đích nội bộ khác và có thể làm cơ sở cho việc tự công b sự phù hợp của tổ chức. Trong nhiu trường hợp, đc bit ở các tổ chức có quy mô nh, tính độc lập có thể được thể hiện bằng việc không l thuộc vào trách nhiệm đối với hoạt động được đánh giá.

CHÚ THÍCH 2: Đánh giá bên ngoài bao gồm các đánh giá thường được gọi là đánh giá của bên thứ hai và đánh giá của bên thứ ba. Đánh giá của bên thứ hai được các bên có sự quan tâm tiến hành, như khách hàng hoặc đại din của khách hàng. Đánh giá ca bên thứ ba do các tổ chức đánh giá độc lập bên ngoài tiến hành, như các t chức thực hiện việc đăng ký hoặc chứng nhn (3.10) về sự phù hợp với nhng yêu cầu của TCVN ISO 9001 hoặc TCVN ISO 14001.

CHÚ THÍCH 3: Khi hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường (4.1) được đánh giá cùng lúc thì cuộc đánh giá này được gọi là đánh giá kết hợp.

CHÚ THÍCH 4: Khi hai hoặc nhiều tổ chức đánh giá phối hợp để cùng đánh giá một bên được đánh giá (5.28) thì cuộc đánh giá này được gọi là đánh giá hỗn hợp.

[TCVN ISO 19011:2003]2)

5.18.1

Đánh giá nội bộ

Một quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản (6.4) nhằm thu thập các bng chứng đánh giá (5.21) và đánh giá chúng một cách khách quan đ xác định mc độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá (5.20) hệ thống quản lý môi trường do tổ chức (3.4) thiết lập.

CHÚ THÍCH: Trong nhiều trường hợp, đặc biệt đi với các tổ chức nh, yêu cầu về tính độc lập có thể được th hiện bằng việc không ln quan về trách nhiệm với hoạt động được đánh giá.

[TCVN ISO 14001:2010]

5.19

Đánh giá môi trường của địa đim và t chức

Quá trình (6.4) đ nhận dạng các khía cạnh môi trường (3.2) một cách khách quan, các vn đmôi trường (5.27) và đ xác định các h quả kinh doanh (5.35) của địa điểm (3.13) và của tổ chức (3.4) như là kết quả của các hoạt động trong quá khứ, hiện tại và tương lai dự kiến.

CHÚ THÍCH: Sự xác định các hệ quả kinh doanh là tùy ý của khách hàng (3.9)

[TCVN ISO 14015:2011]

5.20

Chuẩn mực đánh giá

Tập hợp các chính sách, thủ tục hay yêu cầu

CHÚ THÍCH: Chun mực đánh giá được sử dụng làm gc để so sánh bằng chứng đánh giá (5.21).

[TCVN ISO 19011:2003]

5.21

Bằng chứng đánh giá

Hồ sơ trình bày về sự kiện hoặc các thông tin khác liên quan tới các chuẩn mực đánh giá (5.20) và có thể kiểm tra xác nhận.

CHÚ THÍCH: Bằng chứng đánh giá có thể định tính hoặc định lượng.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.22

Điều tra xâm nhập

Lấy mẫu và thử nghiệm bng các dụng cụ và/hoặc can thiệp vật lý

[TCVN ISO 14015:2011]

5.23

Phát hiện khi đánh giá

Kết quả của việc xem xét đánh giá các bằng chứng đánh giá (5.21) thu thập được so với chuẩn mực đánh giá (5.20).

CHÚ THÍCH: Phát hiện khi đánh giá có thể chỉ ra sự phù hợp hoặc không phù hợp (4.3) với chuẩn cứ đánh giá hoặc cơ hội ci tiến.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.24

Kết luận đánh giá

Đu ra của một cuộc đánh giá (5.18) do đoàn đánh giá (5.31) cung cấp sau khi xem xét các mục tiêu đánh giá và mọi phát hiện khi đánh giá (5.23).

[TCVN ISO 19011:2003]

5.25

Yêu cầu xem xét lại

Yêu cầu do khách hàng hoặc bên chịu trách nhiệm (9.7.1) với tổ chức thẩm định hoặc kiểm định (5.6) để đề nghị xem xét lại quyết định đã thực hiện ln quan đến thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1)

[TCVN ISO 14065:2011]

5.26

Khiếu nại

Hình thức diễn đạt sự không hài lòng, khác với yêu cầu xem xét lại (5.25), của cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ với tổ chức thẩm định hoặc kiểm định (5.6) hoặc cơ quan công nhận (5.10) liên quan đến hoạt động của t chức/cơ quan đó với mong muốn được đáp lại

[TCVN ISO 14065:2011]

5.27

Vấn đ môi trường

Vấn đề mà thông tin về các khía cạnh môi trường được thẩm định sai lệch so với các chuẩn mực đã chọn và có thể gây ra các trách nhim pháp lý hoặc lợi ích, nh hưởng đến hình nh chung (5.31.3) của bên được đánh giá hoặc của khách hàng (3.9), hoặc các tn tht khác

[TCVN ISO 14015]

5.28

Bên được đánh giá

Tổ chức (3.4) được đánh giá

[TCVN ISO 19011:2003]

5.29

Đại diện cho bên được đánh giá

Người được ủy quyền đ đại diện cho bên được đánh giá (5.31.3)

[TCVN ISO 14015:2011]

5.30

Bên yêu cầu đánh giá

Tổ chức (3.4) hay cá nhân yêu cầu đánh giá (5.18).

CHÚ THÍCH: Bên yêu cầu đánh giá có thể là bên được đánh giá (5.28) hay bất kỳ t chức nào khác có tư cách pháp nhân hay quyền ký kết hợp đồng để yêu cầu đánh giá.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.31

Đoàn đánh giá

Một hay nhiều chuyên gia đánh giá (5.31.1) tiến hành cuộc đánh giá (5.18), được sự hỗ trợ, nếu cần thiết, của các chuyên gia kỹ thuật (5.31.2).

CHÚ THÍCH 1: Một ngưi của đoàn đánh giá được ch định làm trưởng đoàn đánh giá.

CHÚ THÍCH 2: Đoàn đánh giá có thể bao gồm các chuyên gia đánh giá tập sự.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.31.1

Chuyên gia đánh giá

Người có năng lực (5.31.5) đ tiến hành một cuộc đánh giá (5.18)

[TCVN ISO 19011:2003]

5.31.2

Chuyên gia kỹ thuật

Người cung cấp các kiến thức hay kinh nghiệm chuyên môn cụ thể cho đoàn đánh giá (5.31).

CHÚ THÍCH 1: Kiến thức và kinh nghiệm cụ thể là kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến tổ chức (3.4), quá trình (6.4) hay hoạt động được đánh giá, ngôn ngữ hoặc văn hóa.

CHÚ THÍCH 2: Một chuyên gia kỹ thuật không hành động như một chuyên gia đánh giá (5.31.1) trong đoàn đánh giá.

[TCVN ISO 19011:2003]

(thẩm định và kiểm định) người cung cấp các kiến thức hay kinh nghiệm chuyên môn cụ thể cho đoàn thẩm định hoặc kiểm định (5.7)

CHÚ THÍCH 3: Kiến thức và kinh nghiệm cụ thể là kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến tổ chức (3.4) hay dự án được thẩm định hoặc kiểm định, ngôn ngữ hoặc văn hóa.

CHÚ THÍCH 4: Một chuyên gia kỹ thut không đóng vai trò như một người thẩm định (5.8) hoặc người kiểm định (5.3) trong đoàn thẩm định hoặc kiểm định.

[TCVN ISO 14065:2011]

5.31.3

Bên được đánh giá

Địa điểm (3.13) hoặc tổ chức (3.4) được đánh giá

[TCVN ISO 14015:2011]

5.31.4

Người đánh giá

Người có đủ năng lực, được chỉ định (5.31.5) để tiến hành hoặc tham gia vào một cuộc đánh giá đã định

CHÚ THÍCH: Một người đánh giá có thể là người bên ngoài hoặc thuộc tổ chức (3.4) được đánh giá. Trong một cuộc đánh giá, có thể yêu cầu nhiu hơn một người đánh giá đ đảm bảo thích hợp phạm vi bao quát tt cả các vn đề liên quan, ví dụ khi có nhu cầu v kỹ năng cụ thể.

[TCVN ISO 14015:2001]

5.31.5

Năng lực

Phẩm chất cá nhân và khả năng được thể hiện đ ứng dụng sự hiểu biết và kỹ năng.

 [TCVN ISO 19011:2003]

5.32

Chương trình đánh giá

Tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá (5.18) được hoạch định cho một khoảng thời gian nhất định và nhằm một mục đích cụ thể.

CHÚ THÍCH: Một chương trình đánh giá bao gồm tt cả các hoạt động cần thiết đ hoạch định, tổ chức và tiến hành các cuộc đánh giá.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.33

Kế hoạch đánh giá

Mô tả v các hoạt động hoặc sắp đặt, bố trí cho một cuộc đánh giá (5.18)

[TCVN ISO 19011:2003]

5.34

Phạm vi đánh giá

Mức độ và giới hạn của một cuộc đánh giá (5.18)

CHÚ THÍCH: Phạm vi đánh giá thường bao gồm mô tả về địa điểm, cơ cấu tổ chức, các hoạt động và quá trình cũng như khong thời gian đ cp.

[TCVN ISO 19011:2003]

5.35

Hệ quả kinh doanh

Tác động hiện tại hoặc tiềm n (v tài chính hoặc tác động khác; tích cực hoặc tiêu cực; định tính hoặc định lượng) của các vn đề môi trường (5.27) được nhận dạng và đánh giá

[TCVN ISO 14015:2011]

6  Các thuật ngữ liên quan đến hệ thống sản phẩm

6.1

Hệ thống sn phẩm

Tập hợp của các quá trình đơn v (6.4.1) với ng sản phẩm (6.9) và dòng cơ bản (6.11), thực hiện một hoặc nhiều chức năng xác định và tạo ra mô hình vòng đời (7.1) của một sản phẩm (6.2).

[TCVN ISO 14040:2009]

6.2

Sản phẩm

Mọi hàng hóa hoặc dịch vụ bất kỳ

CHÚ THÍCH 1: Sản phẩm có thể phân loại ra như sau:

- dịch vụ (ví dụ: vận chuyn);

- phn mm (ví dụ: chương trình máy tính, từ đin);

- phn cứng (ví dụ: bộ phận cơ khí của động cơ);

- vật liệu đã qua chế biến (ví dụ: dầu bôi trơn).

CHÚ THÍCH 2: Dch vụ có các yếu tố vô hình và hữu hình. Một dịch vụ có thể là như các ví dụ sau đây:

- hoạt động được thực hiện trên một sản phẩm hữu hình do khách hàng cung cấp (ví dụ: ôtô để sửa chữa);

- hoạt động được thực hiện trên một sản phẩm vô hình do khách hàng cung cấp (ví dụ: khai báo thu nhp đ lập phiếu hoàn thuế);

- sự cung ng một sản phẩm vô hình (ví dụ: cung cấp thông tin trong môi trường truyn dn kiến thức);

- tạo ra điều kiện xung quanh cho khách hàng (ví dụ: trong khách sạn và nhà hàng ăn uống).

Phần mm (software) gồm thông tin và nói chung là vô hình, có thể ở dạng các phương pháp, giao dịch hoặc các quy trình.

Phn cứng (hardware) nói chung là hữu hình và số lượng của nó là một đặc tính đếm được. Vật liệu đã qua chế biến nói chung là hữu hình và số lượng của chúng là một đặc tính liên tục.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.2.1

Sản phẩm trung gian

Đầu ra (6.18) từ một quá trình đơn vị (6.4.1) mà là đầu vào (6.17) các quá trình đơn vị khác cần đến sự biến đi tiếp theo bên trong hệ thống

[TCVN ISO 14040:2009, sửa đổi]

6.2.2

Sản phẩm đồng hành

Hai hoặc nhiều sản phẩm (6.2) bất kỳ cùng được sản xuất ra từ một quá trình đơn vị (6.4.1) hoặc hệ thng sản phẩm (6.1).

[TCVN ISO 14040:2009, sửa đổi]

6.2.3

Bao bì

Vật liệu được sử dụng đ bảo vệ hoặc chứa đựng một sản phẩm (6.2) trong quá trình vận chuyển, lưu kho, marketing hoặc sử dụng.

CHÚ THÍCH: Theo tiêu chuẩn này, thuật ngữ “bao bì cũng bao gồm mọi chi tiết được định kèm vào hoặc lồng vào một sản phẩm hoặc thùng chứa của nó với mục đích maketing sản phẩm hoặc quảng bá thông tin về sản phẩm đó.

[TCVN ISO 14021:2003]

6.3

Thiết kế và phát triển

Tập hợp các quá trình (6.4) chuyn các yêu cầu thành các đặc tính quy định và thành các quy định kỹ thut của sản phẩm, quá trình hay hệ thống.

[TCVN ISO 9000:2000, 3.4.4]

CHÚ THÍCH 1: Những thuật ngữ thiết kế” và “phát triển đôi khi được dùng đồng nghĩa và đôi khi được dùng đ định ra các giai đoạn khác nhau của toàn bộ quá trình biến một ý tưởng thành một sn phẩm.

CHÚ THÍCH 2: Phát triển sản phẩm là quá trình ly một ý tưởng từ việc lập kế hoạch cho đến tung sản phẩm ra thị trường và xem xét li sản phẩm, trong đó các chiến lược kinh doanh, cân nhc tiếp thị, phương pháp nghiên cứu và các khía cạnh thiết kế được sử dụng để mang sản phẩm đến một đim sử dụng thực tế. Phát triển sản phẩm bao hàm các ci tiến hoặc ci biên cho các sản phẩm hoặc quá tnh hiện hành.

CHÚ THÍCH 3: Sự tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm cũng còn được gọi là Thiết kế vì Môi trường (DFE), thiết kế sinh thái, bộ phận môi trường của quản sản phẩm., v.v

[TCVN ISO/TR 14062:2013]

6.4

Quá trình

Tập hợp các hoạt động liên quan với nhau hoặc tương tác với nhau để biến đổi đầu vào (6.17) thành đầu ra (6.18)

[TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.4.1 (cả chú thích)]

[TCVN ISO 14040:2009]

6.4.1

Quá trình đơn vị

Thành phần được xem là nhỏ nhất trong phân tích kiểm kê vòng đời (7.2.1) của sản phẩm mà dữ liệu đầu vào và đầu ra được lượng hóa cho.

[TCVN ISO 14040:2009, sửa đổi]

6.5

Đơn v chức năng

Đặc tính định lượng của một hệ thống sản phẩm (6.1) đ sử dụng như một đơn vị chuẩn (trong một cuộc nghiên cứu đánh giá vòng đời của sản phẩm).

[TCVN ISO 14040:2009]

6.6

Ranh giới hệ thống

Tập hợp các tu chí quy định các quá trình đơn vị (6.4.1) nào là phần của một hệ thống sản phẩm (6.1)

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “ranh giới hệ thống sử dụng trong tiêu chuẩn này không có quan hệ với LCIA

[TCVN ISO 14040:2009]

6.7

Sự phân định

Việc phân tách các dòng đầu vào và đầu ra của một quá trình (6.4) hoặc của một hệ thống sản phẩm (6.1) giữa hệ thống sản phẩm được nghiên cứu với một hay nhiều hơn các hệ thống sản phẩm khác.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.8

Chui cung ứng

Tt cả những vn đề liên quan, tham gia vào mối liên kết trước và sau (trc tiếp hay gián tiếp) vào các quá trình (6.4) và hoạt động cung ứng đem lại giá trị ở dạng các sản phẩm (6.2) đến với người dùng

CHÚ THÍCH 1: Trong thực tế, sự diễn đạt chuỗi liên kết ln nhau áp dụng từ người cung cấp cho đến những gì liên quan đến x lý cuối vòng đời sản phẩm.

CHÚ THÍCH 2: Trong thực tế, sự diễn đạt “chuỗi sản phẩm, “chuỗi giá tr” thường được sử dụng.

[TCVN ISO/TR 14062:2013]

6.9

Dòng cơ bản

Vật liệu hoặc năng lượng đi vào hệ thống đang nghiên cứu được khai thác từ môi trường (3.1) nhưng trước đó chưa bị con người làm biến đổi, hoặc vật liệu hoặc năng lưng đi ra khỏi hệ thống đang nghiên cứu rồi được thải ra môi trường mà sau đó không bị con người làm biến đổi.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.10

Dòng trung gian

Dòng sản phẩm (6.11), vật liệu hoặc năng lượng (6.1) tồn tại giữa các quá trình đơn vị (6.4.1) của hệ thống sản phẩm (6.1) đang nghiên cứu.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.11

Dòng sản phẩm

Các sản phẩm (6.2) đi vào từ hệ thống sản phẩm khác hoặc dời đến hệ thống sản phẩm khác (6.1)

[TCVN ISO 14040:2009]

6.12

Nguyên liệu thô

Vật liệu chính hoặc vt liệu phụ được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm (6.2).

CHÚ THÍCH: Nguyên liệu phụ (thứ cấp) là k cả nguyên vật liệu tái chế

[TCVN ISO 14040:2009]

6.13

Dòng năng lượng

Đầu vào hoặc đầu ra từ một quá trình đơn vị (6.4.1) hoặc hệ thống sản phẩm (6.1), được lượng hóa theo các loại đơn vị năng lượng.

CHÚ THÍCH: Dòng năng lượng đi vào quá trình hoặc hệ thống thì có thể được gọi là năng lượng đầu vào, đi ra khỏi quá trình hoặc hệ thống thì có thể được gọi là năng lượng đầu ra.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.14

Năng lượng của nguyên liệu

Nhiệt của quá trình cháy của nguyên liệu thô (6.12) đầu vào mà không được sử dụng như là nguồn năng lượng cho một hệ thống sản phẩm (6.1), năng lượng này được thể hiện theo nhiệt trị trên hoặc nhiệt trị dưới.

CHÚ THÍCH: Cần lưu ý đ đảm bảo là hàm lượng năng lượng của nguyên liệu thô không bị tính hai lần.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.15

Năng lượng của quá trình

Năng lượng đầu vào cần thiết cho vận hành quá trình (6.4) hoặc thiết bị trong một quá trình đơn vị (6.4.1), nhưng không bao gồm năng lượng đầu vào dùng để sản xuất và để phân phối chính năng lượng đó.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.16

Dòng tham chiếu

Số đo của những đu ra (6.18) đi ra từ các quá trình (6.4) trong một hệ thống sản phẩm (6.1) được yêu cầu đ thực hiện chức năng do đơn vị chức năng (6.5) đó th hiện.

[TCVN ISO 14040:2009, sửa đổi]

6.17

Đầu vào

Sản phm (6.11), vật liệu hoặc dòng năng lượng (6.13) đi vào một quá trình đơn vị (6.4.1).

CHÚ THÍCH: Sản phẩm (6.2) và vật liệu bao gồm cả nguyên liệu thô (6.12), các sản phẩm trung gian (6.2.1) và sản phẩm đng hành (6.2.2).

[TCVN ISO 14040:2009]

6.17.1

Đầu vào phụ trợ

Nguyên liệu đầu vào được sử dụng cho quá trình đơn vị (6.4.1) đ sản xuất ra sản phẩm (6.2), nhưng không cu thành nên một phần của sản phẩm đó.

[TCVN ISO 14040:2009]

6.18

Đầu ra

Sản phẩm (6.11), nguyên liệu hoặc dòng năng lượng (6.13) ra khỏi một quá trình đơn vị (6.4.1).

CHÚ THÍCH: Sản phẩm (6.2), nguyên liệu là gồm cả nguyên liệu thô (6.12), sản phẩm trung gian (6.2.1), sản phẩm đồng hành (6.2.2) và các chất thải (6.19).

[TCVN ISO 14040:2009]

6.19

Xả thi

Phát thải khí vào không khí và xả nước vào nước và đt.

[TCVN ISO 14040:2009]

7  Các thuật ngữ liên quan đến đánh giá vòng đời sản phẩm

7.1

Vòng đời ca sản phẩm

Các giai đoạn liên tiếp và liên quan với nhau của một hệ thống sản phẩm (6.1), từ thu thập hoặc tạo ra các nguyên liệu thô (6.12) từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến thải bỏ cuối cùng.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2

Đánh giá vòng đời của sản phẩm

LCA

Thu thập và ước lượng đầu vào (6.17), đầu ra (6.18) và các tác động môi trường (3.3) tim n của một hệ thống sản phẩm trong suốt vòng đời (7.1) của nó.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.1

Phân tích kiểm kê vòng đời của sản phẩm

LCI

Giai đoạn của đánh giá vòng đời của sản phẩm (7.2), bao gồm việc thu thập và lượng hóa các đầu vào (6.17) và đầu ra (6.18) cho một sản phẩm (6.2) trong suốt vòng đời (7.1) của nó

ITCVN ISO 14040:2009]

7.2.1.1

Kết quả kiểm kê vòng đời của sản phẩm

Kết quả LCI

Kết quả của một phân tích kiểm kê vòng đời của sản phẩm (7.2.1) liệt kê các dòng giao cắt ranh giới hệ thống (6.6) và cung cấp điểm khi đầu cho đánh giá tác động của vòng đời của sản phẩm (7.2.2).

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.1.2

Phân tích độ không đảm bảo

Quy trình có hệ thống đ lượng hóa độ không đảm bảo (5.17) nảy sinh trong các kết quả phân tích kiểm kê vòng đời của sản phẩm (7.2.1) do các tác động tích lũy của độ không chính xác của mô hình, độ không đảm bảo của đầu vào (6.17) và tính thay đổi của dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Các dãi hoặc phân bố xác suất thường được sử dụng đ xác định đ không đảm bo trong các kết quả.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.1.3

Phân tích độ nhạy

Quy trình có tính hệ thống dùng để đánh giá các tác động của những phương pháp và dữ liệu đã chọn đến kết quả của một cuộc nghn cứu.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2

Đánh giá tác động của vòng đời sản phẩm

LCIA

Giai đoạn đánh giá vòng đời của sản phẩm (7.2), nhằm để hiểu và ước lượng quy mô, ý nghĩa của các tác động môi trường (3.3) tim n đến một hệ thống sản phẩm (6.1) trong suốt vòng đời (7.1) của sản phẩm (6.2) đó.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.1

Phạm trù tác động

Loại tác động đại diện cho vấn đ môi trường được quan tâm mà kết quả kiểm kê vòng đời của sản phẩm (7.2.1.1) được hướng vào

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.1.1

Ch th của phạm trù tác động

Sự thể hiện định lượng được của một phạm trù tác động (7.2.2.1)

CHÚ THÍCH: Din đạt ngn hơn là “chỉ thị của phạm trù (tác động)” ng trong tiêu chuẩn này là để d đọc

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.2

H số đặc tính

Hệ số được rút ra từ một mô hình đặc tính được áp dụng đ chuyển đổi một kết quả phân tích kiểm kê vòng đời sản phẩm (7.2.1.1) thành đơn vị thông dụng của ch thị phạm trù (tác động).

CHÚ THÍCH: Các đơn vị thông dụng cho phép tính toán kết quả của điểm kết thúc (cuối) của phạm trù

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.3

Cơ chế môi trường

Hệ thống của những quá trình vật lý, hóa học và sinh học ứng dụng cho một phạm trù tác động (7.2.2.1) đã biết, liên kết các kết quả LCI (7.2.1.1) với chỉ thị phạm trù tác động (của vòng đời của sản phẩm) và đim kết thúc (7.2.2.4) của phạm trù.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.4

Điểm kết thúc của phạm trù

Thuộc tính hoặc khía cạnh của môi trường tự nhiên, của sức khỏe con người hoặc tài nguyên, phân định ra một vn đề môi trường tạo lý do để quan tâm.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.2.5

Tiêu chí giới hạn

Quy định về số lượng cho nguyên liệu hoặc dòng năng lượng (6.13) hoặc ý nghĩa môi trường liên quan đến các quá trình đơn vị (6.4.1) hay hệ thống sn phẩm (6.1) được loại ra khỏi một nghiên cứu.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.3

Diễn giải vòng đời

Giai đoạn đánh giá vòng đời của sản phẩm (7.2), trong đó các phát hiện của phân tích kiểm kê hoặc của đánh giá tác động, hoặc của cả hai, được đánh giá tương quan với mục tiêu và phạm vi đã xác định để đưa ra các kết luận và kiến nghị.

[TCVN ISO 14040:2009, sửa đổi]

7.2.3.1

Xem xét phản biện

Quá trình (6.4) xem xét nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa một cuộc đánh giá vòng đời sản phẩm (7.2) và các nguyên lý, yêu cầu quy định trong các tiêu chuẩn về đánh giá vòng đời sản phẩm.

CHÚ THÍCH 1: Nguyên lý về đánh giá vòng đời sản phẩm được mô tả trong TCVN ISO 14040.

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu về đánh giá vòng đời sản phẩm được mô tả trong TCVN ISO 14044.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.3.2

Kiểm tra tính nhất quán

Quá trình kiểm tra xác nhận rằng các giả thiết, phương pháp và các dữ liệu là được áp dụng một cách nhất quán trong suốt quá trình nghiên cứu và phù hợp với mục tiêu và phạm vi xác định và được tiến hành trước khi đi đến kết luận.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.3.3

Kiểm tra độ nhạy

Quá trình kiểm tra xác nhận rằng thông tin thu thập được từ phân tích độ nhạy (7.2.1.3) là thỏa đáng để đưa ra các kết luận và kiến nghị.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.3.4

Kiểm tra tính trọn vẹn

Quá trình kiểm tra xác nhận xem thông tin từ các giai đoạn theo tuần tự của cuộc đánh giá vòng đời của sn phẩm (7.2) là đủ đ đưa ra các kết luận phù hợp với mục tiêu và phạm vi xác định hay không.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.2.4

Xác nhận so sánh

Công b v môi trường (8.2) liên quan đến tính chất trội hơn hoặc tương đương của một sản phẩm (6.2) so với sản phẩm cạnh tranh có cùng chức năng.

[TCVN ISO 14040:2009]

7.3.1

Bên được ủy quyn v dữ liệu

Người hoặc tổ chức (3.4) được ủy quyền thu thập và lập hồ sơ dữ liệu

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.3.2

Bên tạo lập dữ liệu

Người hoặc tổ chức (3.4) chu trách nhiệm mô hình hóa một quá trình (6.4) và biên soạn hoặc cập nhật dữ liệu.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.3.3

Bên nhập dữ liệu

Người hoặc tổ chức (3.4) chịu trách nhiệm nhập dữ liệu vào định dạng hồ sơ dữ liệu (7.4.4) đ sử dụng.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4

Chất lượng dữ liệu

Các đặc tính của dữ liệu liên quan đến khả năng thỏa mãn các yêu cầu đã công bố

[TCVN ISO 14040:2009]

7.4.1

Tính đại diện

Đánh giá mang tính định tính về mức độ mà dữ liệu phn ánh tính đúng đắn về đặc tính quan tâm của tng thể.

CHÚ THÍCH 1: Những sự cân nhc ở đây có thể bao gồm ví dụ về địa lý, khoảng thời gian và trình độ đáp ứng về công nghệ.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4.2

Kiểu dữ liệu

Bản chất của dữ liệu

Ví dụ: Các đơn vị, tính định lượng, chuỗi ngắn, dữ liệu dạng thuần về mô tả, dữ liệu dạng s, dữ liệu logic.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4.3

Ngun dữ liệu

Nguồn gốc của dữ liệu

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4.4

Định dng tài liệu v dữ liệu

Cấu trúc của dạng tài liệu về dữ liệu

CHÚ THÍCH: Định dng tài liệu dữ liệu bao gồm các trường dữ liệu, các tập hợp trường dữ liệu, và mối quan hệ của chúng.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4.5

Trường dữ liệu

Vật, nơi chứa một loại dữ liệu cụ thể với kiểu dữ liệu (7.4.2) đã quy định.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

7.4.6

Danh pháp

Tập hợp các quy tắc để đặt tên và phân loại dữ liệu theo một cách nhất quán và duy nhất.

[TCVN ISO/TS 14048:2015]

8  Các thuật ngữ liên quan đến nhãn môi trường, công bố môi trường và trao đổi thông tin môi trường

8.1

Trao đổi thông tin môi trường

Quá trình (6.4) một tổ chức (3.4) tiến hành nhằm thu nhận các thông tin và tham gia đối thoại với các bên quan tâm (3.6) trong và ngoài tổ chức, đ khích l chia s sự hiu biết v các vấn đ môi trường, các khía cạnh và kết quả thực hiện về môi trường.

[TCVN ISO 14063:2010, sửa đổi]

8.1.1

Chính sách trao đi thông tin môi trường

Những nỗ lực và định hướng tổng th của một tổ chức (3.4) gắn lin với hoạt động trao đổi thông tin môi trường (8.1) và thường được phát biu chính thức bởi lãnh đạo cao nhất.

CHÚ THÍCH: Chính sách trao đổi thông tin môi trường có thể là một chính sách độc lập hoặc một phn của các chính sách trong tổ chức.

[TCVN ISO 14063:2010]

8.1.2

Chiến lưc trao đi thông tin môi trường

Cơ cu về mt tổ chức (3.4) đ áp dụng chính sách môi trường (8.1.1) của mình và đ xác lập mục tiêu (8.1.3), chỉ tiêu (8.1.4) trao đổi thông tin môi trường.

[TCVN ISO 14063:2010]

8.1.3

Mục tu của việc trao đổi thông tin môi trường

Kết quả tổng thể về trao đổi thông tin môi trường gắn liền với chính sách trao đổi thông tin môi trường (8.1.1) mà kết quả đó, tổ chức (3.4) đã tự đặt ra cho mình để hướng tới như một phần của chiến lược trao đổi thông tin môi trường (8.1.2).

[TCVN ISO 14063:2010]

8.1.4

Chtu của trao đổi thông tin môi trường

Những yêu cầu cthể về kết quả hoạt động, có thể áp dụng được trong tổ chức (3.4), các yêu cầu này phát sinh từ các mục tiêu trao đổi thông tin (8.1.3) và chúng cần được thiết lập, cần đạt được đ đáp ứng các mục tiêu.

[TCVN ISO 14063:2010]

8.2

ng b vềi trường

Phát biểu bằng lời, biểu tượng hoặc hình v minh họa ch ra một khía cạnh môi trường (3.2) nào đó của một sản phẩm (6.2), thành phần hoặc của bao bì sản phẩm (6.2.3).

CHÚ THÍCH: Một công bố về môi trường có thể được làm trên sản phẩm hoặc các nhãn bao bì, thông qua mô tả sản phẩm, thông báo kỹ thuật, quảng cáo, chào hàng, n phẩm, marketing từ xa, cũng như thông qua phương tiện nghe nhìn kỹ thuật số hoặc điện tử như mạng Internet.

[TCVN ISO 14021:2003]

8.2.1

Nhãn môi trường

Bản công b môi trường

Sự tuyên bố trong đó chỉ ra các khía cạnh môi trường (3.2) của một sản phẩm (6.2) hoặc dịch vụ.

CHÚ THÍCH: Một nhãn môi trường hoặc bn công bố môi trường có thể ở hình thức một bn tuyên bố, một biểu tượng hoặc biu đ trên sản phẩm hoặc nhãn bao bì, trong tài liệu của sản phẩm hoặc tạp chí kỹ thuật, trong quảng cáo hoặc quảng bá sản phẩm và trong những thứ khác.

[TCVN ISO 14020:2009]

8.2.2

Công bố về môi trường có giới hạn

Công bố về môi trường (8.2) kèm theo lời giải thích (8.2.4) để mô tả các giới hạn của công bố

[TCVN ISO 14021:2003]

8.2.3

Sự kiểm tra xác nhận công bố v môi trường

Sự xác định tính đúng đắn của công bố v môi trường (8.2) bằng cách sử dụng tiêu chí và các quy trình cụ thể đã định đ đảm bảo độ tin cậy của các dữ liệu.

[TCVN ISO 14021:2003]

8.2.4

Phần giải thích

Bất kỳ sự giải thích nào cần thiết hoặc được đưa ra giúp cho khách hàng, khách hàng tim năng hoặc người sử dụng sản phẩm (6.2) hiu được đầy đủ về một công bố về môi trường (8.2).

[TCVN ISO 14021:2003]

8.3

Chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I

Chương trình tự nguyện, dựa trên các chuẩn c của bên thba (3.7), được bên thứ ba cấp giy phép cho sử dụng nhãn môi trường (8.2.1) trên sản phẩm (6.2), đ ch ra tính thân thiện với môi trường một cách toàn diện của một sản phẩm trong một chng loại sản phẩm (8.3.3) cụ thể trên cơ sở xem xét vòng đời của sản phẩm (7.1) đó.

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.1

Giy phép (ghi nhãn môi trường kiu I)

Tài liệu được ban hành theo quy định của hệ thống chứng nhận (3.10), qua đó một cơ quan cấp nhãn sinh thái (8.3.4) công nhận một cá nhân/tổ chức có quyền sử dụng nhãn môi trường kiu I cho những sản phẩm (6.2) hoặc dịch vụ của mình theo các quy định của chương trình ghi nhãn môi trường.

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.2

T chức đưc cấp phép

Tổ chức được cơ quan cấp nhãn sinh thái (8.3.4) cho phép sử dụng nhãn môi trường kiểu I.

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.3

Chng loại sản phẩm

Nhóm các sản phẩm (6.2) có chức năng tương đương.

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.3.1

Phù hp v mục đích

Khả năng của sản phẩm (6.2), quá trình (6.4) hoặc dịch v đáp ứng một mục đích đã được xác định trong những điều kiện cụ thể.

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.5.2

Đặc tính chức năng sản phẩm

thuộc tính hay đặc điểm trong hoạt động và sử dụng của một sản phẩm (6.2)

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.3.3

Chuẩn cứ môi trường của sản phẩm

Những yêu cầu về môi trường mà sản phẩm (6.2) sẽ phải thỏa mãn đ được cấp nhãn môi trường (8.2.1).

[TCVN ISO 14024:2005]

8.3.4

Cơ quan cấp nhãn sinh thái

Bên thứ ba (3.7) và các đơn vị đại diện của nó, thực hiện chương trình cấp nhãn môi trưng kiểu I (8.3).

[TCVN ISO 14024:2005]

8.4

Tự công b v môi trường

Công bố về môi trường (8.2) được thực hiện do các nhá máy, hãng nhập khu, hãng phân phối sản phẩm, các nhà bán l hoặc bất kỳ ai có lợi ích t công bố v môi trường mà không có sự chứng nhận ca bên thứ ba (3.10) độc lập.

[TCVN ISO 14021:2003]

8.5

Công bố môi trường kiểu III

Công bố môi trường (8.2.1) đưa ra dữ liệu môi trường đã được định lượng bng việc sử dụng các thông số được xác định trước và thông tin môi trường bổ sung, khi thích hợp.

CHÚ THÍCH 1: Các thông số được định trước là dựa trên cơ sở bộ tiêu chun TCVN ISO 14040, gồm có tiêu chuẩn TCVN ISO 14040 và tiêu chuẩn ISO 14044

CHÚ THÍCH 2 Thông tin môi trường bổ sung có thể là định lượng hoặc định tính.

[TCVN ISO 14025:2009]

8.5.1

Chương trình công bố môi trường kiểu III

Chương trình tự nguyn, dùng đ triển khai và áp dng công bố môi trường kiểu III (8.5), dựa trên một bộ quy tắc điều hành.

[TCVN ISO 14025:2009]

8.5.2

Nhà điu hành chương trình

Cơ quan hoặc các cơ quan điều hành một chương trình công bố môi trường kiểu III (8.5.1)

CHÚ THÍCH Nhà điều hành chương trình có thể là một công ty hoặc một nhóm các công ty, thuộc ngành công nghiệp hoặc hiệp hội thương mại, cơ quan hành chính công hoặc cơ quan khoa học độc lập hoặc tchức khác.

[TCVN ISO 14025:2009]

8.5.3

Môdul thông tin

Sự biên soạn dữ liệu đ sử dụng làm cơ sở cho Công bố môi trường kiểu III (8.5), gồm một quá trình đơn vị hoặc một tập hợp của các quá trình đơn vị (6.4.1) mà là một phn của vòng đời (7.1) của một sản phẩm (6.2).

[TCVN ISO 14025:2009]

8.5.4

Quy tắc phân loại sản phm

PCR

Bộ quy tắc, yêu cầu và các hướng dn cụ thể để triển khai Công b môi trường kiểu III (8.5) cho một hoặc nhiều hơn chủng loại sản phẩm (8.3.3)

[TCVN ISO 14025:2009]

8.5.5

Xem xét PCR

Quá trình (6.4) mà bên thứ ba (3.7) kiểm tra xác nhận quy tc phân loại sản phẩm (8.5.4).

[TCVN ISO 14025:2009]

8.6

Khả năng nâng cấp

Đặc tính của một sản phẩm (6.2) cho phép các môđun hoặc các bộ phận của nó được nâng cấp hoặc thay thế một cách riêng rẽ mà không cn thay thế toàn bộ sản phẩm.

[TCVN ISO 14021:2003]

8.7

Phân định ngun vật liệu

Các từ ngữ, con số hoặc biểu tượng được dùng đ n định cho thành phn cấu tạo của một sản phẩm (6.2) hoặc bao bì (6.2.3).

CHÚ THÍCH: Một biểu tượng phân định nguyên vật liệu không được coi là một công bố về môi trường (8.2).

[TCVN ISO 14025:2009]

8.8

Người tiêu dùng

Thành viên riêng l của cộng đồng ngưi mua nói chung hoặc người sử dụng hàng hóa, tài sản hoặc dịch vụ cho mục đích cá nhân.

[ISO / IEC, Tiêu chuẩn và người tu dùng - Hưng dẫn và nguyên tắc tham gia của người tiêu dùng trong việc xây dng tiêu chuẩn COPOLCO. Tháng 3 năm 2003, điều 4.31]

[TCVN ISO 14025:2009]

9  Các thuật ngữ liên quan đến khí nhà kính

9.1

Khí nhà kính

KNK

Thành phần thể khí của khí quyển, cả từ tự nhiên và do con người, hp thụ và bức xạ ở c bước sóng riêng trong phổ bức xạ hng ngoại do bmặt Trái đất, khí quyn và các đám mây phát ra.

CHÚ THÍCH: KNK bao gồm cacbon dioxit (CO2), metan (CH4), dinitơ oxit (N2O), các hợp chất hydro florua cacbon (HFCs), các hợp chất perflorua cacbon (PFCs), và sunfua hexaflorit (SF6).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.1

Phát thải khí nhà kính

Tổng khối lượng KNK thải vào khí quyển trong một khoảng thời gian xác định.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.2

Phát thi khí nhà kính trực tiếp

Phát thải KNK (9.1.1) từ nguồn khí nhà kính (9.1.1) của một tổ chức hoặc do tổ chức (3.4) đó kiểm soát.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này sử dụng các khái niệm v kiểm soát hoạt động và tài chính để thiết lập các ranh giới hoạt động của một tổ chức.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.3

Phát thải khí nhà kính gián tiếp qua năng lượng

Phát thải KNK (9.1.1) từ quá trình phát điện, nhiệt hoặc hơi nước nhập vào được tổ chức (3.4) tiêu thụ.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.4

Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác

Phát thải KNK (9.1.1) ngoài phát thải khí nhà kính gián tiếp (9.1.3) qua năng lượng là hậu quả của các hoạt động của một tổ chức (3.4), nhưng sinh ra từ nguồn khí nhà kính (9.2.1) của một tổ chức khác hoặc do tổ chức khác kiểm soát

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.5

Giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Việc giảm tính toán được của các phát thải KNK (9.1.1) giữa kịch bản nn (9.3.2) và dự án

[TCVN ISO 14064-2:2011]

9.1.6

Loại b khí nhà kính

Tng khối lượng KNK được loại bỏ khỏi khí quyển trong một khoảng thời gian xác định.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.7

Tăng cường loại b khí nhà kính

Việc tăng tính toán được của các loại b KNK (9.1.6) giữa kịch bản nn (9.3.2) và dự án

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.1.8

Yếu t phát thải hoặc loại bỏ khí nhà kính

Yếu tố liên quan đến các dữ liệu hoạt động với các phát thải (9.1.1) hoặc loại b KNK (9.1.6).

CHÚ THÍCH: Yếu tố phát thi hoặc loại bỏ khí nhà kính có thể bao gồm cả thành phn oxy hóa.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.2.1

Nguồn khí nhà kính

Đơn vị hoặc quá trình vật lý phát thải ra KNK vào khí quyển.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.2.2

B hp thụ khí nhà kính

Đơn v hoặc quá trình vật lý ly ra KNK từ khí quyển.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.2.3

Khu dự trữ khí nhà kính

Đơn vị hoặc thành phần vật lý của sinh quyển, địa quyển hoặc thủy quyển có khả năng lưu giữ hoặc tích lũy một KNK được loại bỏ từ khí quyển bằng bể hấp thụ khí nhà kính (9.2.2) hoặc một KNK được giữ lại từ nguồn khí nhà kính (9.2.1).

CHÚ THÍCH 1: Tổng khối lượng cacbon chứa trong khu dự tr KNK tại thời điểm xác định có thể quy về lượng cacbon của khu dự tr.

CHÚ THÍCH 2: Khu dự trữ KNK có thể truyền khí nhà kính sang khu dự trữ KNK khác.

CHÚ THÍCH 3: Việc thu gom một KNK từ nguồn KNK trước khi đi vào khí quyển và lưu giữ KNK đã thu gom được trong khu dự tr KNK có thể được nói đến nhưgiữ li và lưu giữ KNK.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.2.4

Ngun, b hp thụ hoặc khu dự trữ khí nhà kính liên quan

Nguồn (9.2.1), bể hp thụ (9.2.2) hoặc khu dự trữ (9.2.3) KNK có các dòng vật liệu (6.13) hoặc năng lượng chảy vào, ra hoặc trong phạm vi của dự án

CHÚ THÍCH 1: Nguồn, b hấp thụ hoặc khu dự tr KNK liên quan thường là bên dưới hoặc bên trên địa điểm của dự án, và có thể là nằm trong hoặc ngoài khu vực dự án.

CHÚ THÍCH 2: Nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ KNK liên quan cũng có thể bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, xây dựng và ngừng hoạt động một dự án.

[TCVN ISO 14064-2:2011]

9.2.5

Ngun, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ khí nhà kính bị tác động

Nguồn (9.2.1), bể hấp thụ (9.2.2) hoặc khu dự trữ (9.2.3) KNK bị nh hưởng do các hoạt động của dự án, thông qua các thay đi cung - cầu th trường của các sn phẩm (6.2) hoặc dịch vụ liên quan, hoặc thông qua sự tái cơ cấu về vật chất

CHÚ THÍCH 1: Trong khi các nguồn, b hấp thụ hoặc khu dự trữ KNK có liên quan về vật chất với dự án KNK, các nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ KNK bị tác động ch liên quan với dự án bởi các thay đi cung cu của thị trường.

CHÚ THÍCH 2: Một nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ KNK bị ảnh hưởng thì thường là nằm ngoài dự án.

CHÚ THÍCH 3: Giảm thiểu phát thi hoặc tăng cường loại bỏ KNK bù đắp bằng các nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ KNK bị tác động thường được nói đến như là sự rò r.

[TCVN ISO 14064-2:2011]

9.2.6

Nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trữ khí nhà kính có kiểm soát

Nguồn (9.2.1), bể hấp thụ (9.2.2) hoặc khu dự trữ (9.2.3) KNK mà toàn bộ hoạt động của nó chịu sự ch đạo và tác động của người đ xuất dự án (9.7.3) thông qua tài chính, chính sách, quản lý hoặc các công cụ khác

CHÚ THÍCH: Nguồn, bể hấp thụ hoặc khu dự trKNK được kiểm soát thì thường nằm trong phạm vi dự án.

[TCVN ISO 14064-2:2011]

9.3.1

Năm cơ sở

Thời gian quá khứ được quy định đ so sánh phát thải (9.1.1) hoặc loại b KNK (9.1.6) hoặc thông tin khác liên quan đến KNK qua thời gian.

CHÚ THÍCH: Phát thải hoặc loại bỏ của năm cơ sở có thể được định lượng dựa trên cơ sở chu kỳ thời gian cụ thể (ví dụ: một năm) hoặc được tính trung bình từ một vài chu kỳ (ví dụ: vài năm).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.3.2

Kịch bản nn

Tình huống giả định, th hiện tốt nhất các điều kiện có khả năng xảy ra lớn nhất khi thiếu một dự án khí nhà kính (9.4.2) đã được đề xuất

CHÚ THÍCH: Kch bản nền được to ra cùng kế hoạch của dự án KNK.

[TCVN ISO 14064-2:2011, sửa đổi]

9.3.3

Các dữ liệu về hoạt động khí nhà kính

Phép đo định lượng của hoạt động tạo ra phát thải (9.1.1) hoặc loại bỏ KNK (9.1.6).

CHÚ THÍCH: Các ví d về dữ liệu hoạt động KNK bao gồm lượng nhiên liệu, năng lượng, hoặc Iưng điện tiêu thụ, vật liệu được sản xuất ra, dịch vụ cung cấp hoặc diện tích đt chu ảnh hưởng.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.3.4

Tiềm năng (nguy cơ) làm nóng toàn cầu

GWP

H số mô tả tác động của lực bức xạ của một đơn vị khi lượng của một KNK cho tớc tương quan với một đơn v cacbon dioxit tương đương trong một khoảng thời gian đã định.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.3.5

Cacbon dioxit tương đương

CO2e

Đơn vị đ so sánh lực bức xạ của KNK với cacbon dioxit.

CHÚ THÍCH: Cacbon dioxit tương đương được tính toán bằng sử dụng khối lượng của một KNK cho trước nhân với tiềm năng làm nóng toàn cầu (2.18).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.3.6

Số liệu có sai sót

Khái niệm v một hoặc tổ hợp các sai lỗi, bỏ sót và lỗi trình bày có thể ảnh hưởng đến sự xác nhận khí nhà kính (9.5.2) và các quyết định của người sử dụng đã định (9.7.2)

CHÚ THÍCH 1: Khái niệm số liệu có sai sót được sử dụng khi thiết kế kế hoạch thẩm định (5.4) hoặc kiểm định (5.1) và lấy mẫu đ xác định loại hình quá trình độc lập được sử dụng đ gim rủi ro mà người thẩm định (5.8) và người kiểm định (5.3) không phát hiện ra sự thiếu nhất quán của số liệu (9.3.7) (phát hiện rủi ro)

CHÚ THÍCH 2: Khái niệm s liệu có sai sót được sử dụng để xác định ra thông tin bị b sót hoặc không công bố, có thể mô tả sai đáng k sự xác nhận KNK cho người sử dụng đã định, do vậy s ảnh hưởng đến kết luận của họ. Số liệu có sai sót có thể chấp nhận được xác định bởi người thẩm định hoặc người kim định hoặc chương trình KNK (9.4.1), dựa trên sự nhất trí mức độ đảm bảo (5.16).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.3.7

Sự thiếu nhất quán của số liệu

Một hoặc tổ hợp các sai lỗi thực tế, bsót và lỗi trình bày khi xác nhận khí nhà kính (9.5.2) có thể ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng đã định (9.7.2)

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.4.1

Chương trình khí nhà kính

Hệ thống hoặc mô hình vùng, quốc gia, quốc tế mang tính tự nguyện hoặc bắt buộc có đăng ký, kê khai hoặc qun lý các phát thải (9.1.1), loại bỏ (9.1.6), giảm thiểu phát thải (9.1.5) hoặc tăng cường loại bỏ KNK (9.1.7) bên ngoài tổ chức (3.4) hoặc dự án khí nhà kính (9.4.2).

[TCVN ISO 14064-2:2011]

9.4.2

Dự án khí nhà kính

Hoạt động hoặc các hoạt động làm thay đổi các điều kiện đã được xác nhận trong kịch bản nn (9.3.2) nhằm giảm thiu phát thải KNK (9.1.5) hoặc tăng cường loại bỏ KNK (9.1.7).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.4.3

Hành động trực tiếp

Hoạt động hoặc sáng kiến đặc thù, không được tổ chức như một dự án khí nhà kính (9.4.2), được một tổ chức (3.4) áp dụng đ giảm thiu hoặc ngăn ngừa phát thải KNK (9.1.1) trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc tăng cường loại bỏ KNK (9.1.6).

CHÚ THÍCH 1: Các hành động trực tiếp có thể là liên tục hoặc riêng biệt.

CHÚ THÍCH 2: Những khác biệt về phát thải và loại bỏ KNK do các hành động trực tiếp tạo ra có thể xảy ra trong phạm vi hoặc bên ngoài ranh giới của tổ chức.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.5.1

Quan trắc

Sự đánh giá liên tục hoặc định kỳ v phát thải (9.1.1) và loại bỏ KNK (9.1.6) hoặc các dữ liệu KNK liên quan khác

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.5.2

Xác nhận khí nhà kính

Công bố hoặc báo cáo mang tính thực tế và khách quan của bên chịu trách nhiệm (9.7.1).

CHÚ THÍCH 1: Xác nhận KNK có thể được th hiện tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian.

CHÚ THÍCH 2: Xác nhận KNK do bên chịu trách nhiệm cung cấp phi được phân định ràng, nhất quán với các đánh giá hoặc đo lường dựa theo các tiêu chí phù hợp của người thm định (5.8) hoặc người kiểm định (5.3).

CHÚ THÍCH 3: Xác nhận KNK có thể được đưa ra ở dng báo cáo khí nhà kính (9.6.2) hoặc kế hoạch của dự án KNK (9.4.2)

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.5.3

Các dịch vụ tư vn khí nhà kính

Cung cấp các dch vụ về định lượng KNK của tổ chức cụ thể hoặc của chương trình cụ thể, quan trắc hoặc ghi chép dữ liệu KNK, đánh giá nội bộ hoặc hệ thống thông tin KNK, hoặc đào tạo hỗ trợ xác nhận KNK (9.5.2)

[TCVN ISO 14065:2011]

9.6.1

Hệ thống thông tin khí nhà kính

Các chính sách, quá trình (6.4) và các quy trình đ thiết lập, quản lý và duy trì các thông tin KNK.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.6.2

Báo cáo khí nhà kính

Tài liệu độc lập dùng đ thông báo các thông tin liên quan đến KNK của dự án hoặc tổ chức (3.4) cho người sử dụng đã định (9.7.2).

CHÚ THÍCH: Báo cáo KNK có thể bao gm xác nhn khí nhà kính (9.5.2).

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.6.3

Kiểm kê khí nhà kính

Các nguồn khí nhà kính (9.2.1), bể hấp thụ khí nhà kính (9.2.2), phát thải (9.1.1) và loại bỏ KNK (9.1.6) của một tổ chức (3.4)

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.7.1

Bên chịu trách nhiệm

Một hoặc nhiều người có trách nhiệm về cung cấp xác nhận KNK (9.5.2) và chứng minh thông tin KNK

CHÚ THÍCH: Bên chịu trách nhim có thể là các cá nhân hoặc những người đại diện của một tổ chức (3.4) hoặc dự án hoặc bên có thuê người thẩm định (5.8) hoặc người kiểm định (5.3). Người thẩm định hoặc kiểm định có thể do khách hàng hoặc các bên khác thuê làm người quản lý chương trình KNK (9.4.1)

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.7.2

Người sử dụng đã định

Cá nhân hoặc tổ chức (3.4) được xác định ra từ thông tin báo cáo Iiên quan đến KNK là người dựa trên các thông tin đó để ra quyết định.

CHÚ THÍCH: Người sử dụng đã định có th là khách hàng, bên chịu trách nhiệm (9.7.1), các nhà quản lý chương trình KNK (9.4.1), các nhà luật định, cộng đng tài chính hoặc các bên ln quan khác, như các cơ quan địa phương, các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính ph.

[TCVN ISO 14064-1:2011]

9.7.3

Người đề xuất dự án khí nhà kính

Cá nhân hoặc tổ chức (3.4) kiểm soát toàn bộ và có trách nhiệm đối với một dự án khí nhà kính (9.4.2)

[TCVN ISO 14064-2:2011]

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Bổ sung một số khái niệm thường gặp trong cộng đồng quốc tế về môi trường

A.1  Kỹ thuật tốt nhất sn có (BAT)

[1] Hướng dẫn EU 96/61/EEC (ngày 24 Tháng 9 năm 1996) liên quan đến tích hợp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, Điầu 2 (11).

[2] Khuyến nghị Hội đồng OECD, tháng 5 năm 1972, Môi trường và Kinh tế, hướng dẫn nguyên tắc liên quan các khía cạnh kinh tế của các chính sách môi trường.

[3] Công ước về bảo vệ môi trường biển của Đông Bắc Đại Tây Dương. Paris, ngày 22 Tháng 9 năm 1992, Điều 2, khoản 3 (b) và sửa đổi 1.

A.2  Tải trọng tới hạn

[1] Dow I NG, R.J., HETTELINGH, J.-P. và DE Smet, PAM, 1993. Tính toán và lập bản đồ tải trọng ở châu Âu. Báo cáo hiện trạng năm 1993.

A.3  Nguyên tắc phòng ngừa

[1] Tuyên bố Rio v Môi trường và Phát triển, nguyên tắc số 15.

[2] Công ước về bảo vệ môi trường bin của Đông Bắc Đại Tây Dương. Pari, ngày 22 tháng 9 năm 1992. Khoản 2, Điều (a).

[3] Chương trình nghị sự 21, chương 17, Bảo vệ đại dương, các vùng bin 17.1.

[4] Công ước về Đa dạng sinh học, Lời m đầu, đoạn đầu 8 và 9.

[5] Công ước v Đa dạng Sinh học, li mở đầu Nghị định thư Cartagena 2000, Mục 1, 10.6, 10.8 và 26.

[6] Công ước v các chất ô nhiễm hữu cơ, Lời mở đầu.

[7] Hiệp định SPS, Điều 5.7.

[8] Mục 152 TEC (Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu] Tòa án Tư pháp của cộng đồng Châu Âu, 30/06/1998 Điều luật T-70/99: Các yêu cầu của việc bảo vệ sức khỏe cộng đng phải được ưu tiên hơn v kinh tế”.

[9] Mục 174 TEC (Tòa án của Cộng đồng châu Âu, Phán quyết của Tòa án tháng 5 năm 1998, Điều luật C-157/96 và C.180 / 96).

[10] Mục 3 i. Quy chế Hội đng (EC) số 2371/2002 ngày 20 Tháng 12 năm 2002 về bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản theo chính sách Thủy sản Commo.

[11] Mục 4.1 EC Hướng dẫn về việc tự nguyện vào môi trường của sinh vật biến đổi gen, ngày 12 tháng 3 năm 2001.

[12] Thông tin từ y ban của Cộng đồng Châu Âu về các nguyên tc phòng ngừa, COM 2000 (0001) CUỐI CÙNG.

A.4  Nguyên tc người gây ô nhiễm phải trả

[1] Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, nguyên tắc số 16.

[2] Công ước về bảo vệ môi trường bin của Đông Bắc Đại Tây Dương. Pari, ngày 22 tháng 9 năm 1992. Mục 2, khoản 2 (b).

[3] Nguyên tắc Người gây ô nhim phải trả, OECD1975.

[4] Công ước OSPAR.

[5] Mục 174 TEC (Công ước thành lập Cộng đồng châu Âu).

[6] Hướng dẫn 2000/60 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng thành lập một khuôn khổ hành động của cộng đng trong các lĩnh vực chính sách về nước.

A.5  Ô nhim

[1] Chỉ th EU 96/61 / EEC (ngày 24 Tháng 9 năm 1996) liên quan đến tích hợp ngăn ngừa ô nhim và kiểm soát, Điều 2 (11).

[2] IMO / UNESCOANMO / IAEA / UN / UNEP Tham gia nhóm các chuyên gia về các khía cạnh khoa học của ô nhim biển (GESAMP),

[3] Công ước về bảo vệ môi trường biển ở Đông Bắc Đại Tây Dương. Paris, ngày 22 tháng 9 năm 1992. Điều 1, khoản (d).

[4] Công ước v bảo vệ môi trường biển của Bin Baltic Diện tích, (ước Helsinki), năm 1992, Điều 2, khoản 1.

[5] Công ước LHQ về Luật Biển, Mục 1.4.

[6] Công ước OSPAR, Mục1 .d

A.6  Phát trin bn vững

[1] Tương lai của chúng tôi: Báo cáo được công bố bởi y ban Thế giới về Môi trường và Phát triển (Báo cáo Brundtland).

 [2] Nước Mỹ bền vững: Đồng thuận mới cho sự thịnh vượng, Cơ hội, và môi trường Sức khỏe cho tương lai” Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững, tháng 2 năm 1996.

 [3] Hướng tới phát triển bn vng: Một chương trình chính sách và hành động liên quan đến môi trường và phát triển bn vững của Châu Âu” EU, Vol II, 27 Tháng 3 1992...

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 639-1:2002, Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code

[2] TCVN ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005), Hệ thống quản lý cht lượng - Cơ sở và từ vựng;

[3] TCVN ISO 14001:2010 (ISO14001:2004/ Cor 1:2009), Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cu và hưng dẫn sử dụng;

[4] TCVN ISO 14004:2005 (ISO 14004:2004), Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống chung và kỹ thuật hỗ trợ;

[5] TCVN ISO 14015:2011 (ISO 14015:2001), Quản lý môi trường. Đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO);

[6] TCVN ISO 14020:2009 (ISO 14020:2000), Nhãn môi trường và bản công bố môi trường - Nguyên tắc chung;

[7] TCVN ISO 14021:2013 (ISO 14021:1999), Nhãn môi trường và sự công bố môi trường - Các hình thức tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II);

[8] TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024:1999), Nhãn môi trường và công bố môi trường - Ghi nhãn môi trường kiểu I - Nguyên tắc và thủ tục;

[9] TCVN ISO 14025:2009 (ISO 14025:2006), Nhãn môi trường và công bố môi trường - Công bố môi trường kiểu III - Nguyên lý và thủ tục;

[10] TCVN ISO 14031:2010 (ISO 14031:1999), Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả thực hiện về môi trưng - Hướng dẫn;

[11] TCVN ISO 14040:2009 (ISO 14040:2006), Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Nguyên tắc và khuôn khổ;

[12] TCVN ISO 14044:2011 (ISO 14044:2006), Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn;

[13] TCVN ISO/TS 14048:2015 (ISO/TS 14048:2002), Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời sản phẩm - Định dạng hệ thống tài liệu dữ liệu;

[14] TCVN ISO/TR 14062:2013 (ISO/TR 14062:2002), Quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sn phm;

[15] TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006), Quản lý môi trường - Trao đổi thông tin môi trường - Hướng dn và ví dụ;

[16] TCVN ISO 14064-1:2011 (ISO 14064-1:2006), Khí nhà kính - Phn 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại b khí nhà kính ở cấp độ tổ chức;

[17] TCVN ISO 14064-2:2011 (ISO 14064-2:2006), Khí nhà kính - Phn 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn đ định lượng, quan trắc và sự giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án;

[18] TCVN ISO 14064-3:2011 (ISO 14064-3:2006), Khí nhà kính - Phn 3: Quy định hướng dẫn đối với việc thm định và kiểm định của các xác nhn khí nhà kính;

[19] TCVN ISO 14065:2011 (ISO 14065:2007), Khí nhà kính - Quy định đối với tổ chức xác nhận trong việc sử dụng xác nhận giá trị và kiểm tra xác nhận trong công nhận và các dạng thừa nhận khác;

[20] TCVN ISO 19011:2003 (ISO 19011:2002), Huớng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý;

[21] ISO/IEC, The consumer and standards - Guidance and principles for consumer participation in standards development. COPOLCO, March 2003

 

Danh mục tra cứu

(theo thứ tự chữ cái tiếng Việt)

Công nhận

5.9

accreditation

Bản công bố môi trường
C
ông bố v môi trường có giới hạn

8.2.2

environmental declaration
qualified environmental claim

Bao bì

6.2.3

packaging

Báo cáo khí nhà kính

9.6.2

greenhouse gas report

Bằng chứng đánh giá

5.21

audit evidence

B hp thụ khí nhà kính

9.2.2

greenhouse gas sink

Bên chu trách nhiệm

9.7.1

responsible party

Bên được đánh giá

5.28

auditee

Bên được đánh giá

5.31.3.

assessee

Bên quan tâm

3.6

interested party

Bên thứ ba

3.7

third party

Bên yêu cầu đánh giá

5.30

audit client

Các dịch vụ tư vn khí nhà kính

9.5.3

grsenhouse gas consultancy services

Các dữ liệu v hoạt động khí nhà kính

9.3.3

greenhouse gas activity data

Cacbon dioxit tương đương (CO2e)

9.3.5

carbon dioxide equivalent (CO2e)

Cải tiến liên tục

4.7

continual improvement

Mức độ đảm bảo

5.16

level of assurance

Công bố kiểm định

5.14

verification statement

Công bố môi trường kiểu III

8.5

type III environmental declaration

Công bố thẩm định

5.13

validation statement

Công bố về môi trường

8.2

environmental claim

Cơ chế môi trường

7.2.2.3

environmental mechanism

Cơ quan cấp nhãn sinh thái

8.3.4

ecolabelling body

Cơ quan công nhận

5.10

accreditation body

Cơ sở sản xuất

3.14

Facility

Cht lượng dữ liệu

7.4

data quality

Chất thải

3.12

Waste

Chỉ báo điều kiện môi trường

3.16.3

environmental condition indicator (ECI)

Chỉ báo kết quả thực hiện về điu hành

3.16.6

operational performance indicator (OPI)

Ch báo kết quả thực hiện v môi trường

3.16.4

environmental perfomnance indicator (EPI)

Chỉ bảo kết quả thực hiện về quản lý

3.16.5

management performance indicator (MPI)

Ch tiêu của trao đổi thông tin môi trường

8.1.4

environmental communication target

Chỉ tiêu môi trường

4.1.3

environmental target

Ch thị của phạm trù tác động

7.2.2.1.1

impact category indicator

Chiến lược trao đi thông tin môi trường

8.1.2

environmental communication strategy

Chính sách môi trường

4.1.1

environmental policy

Chính sách trao đi thông tin môi trường

8.1.1

environmental communication policy

Chun cứ môi trường của sản phẩm

8.3.3.3

product environmental criteria

Chun mực đánh giá

5.20

audit criteria

Chủng loại sản phẩm

8.3.3

product category

Chuỗi cung ứng

6.8

supply chain

Chuyên gia đánh giá

5.31.1

auditor

Chuyên gia kỹ thuật

5.31.2

technical expert

Chứng nhận

3.10

Certification

Chương trình công bố môi trường kiu III

8.5.1

type III environmental declaration programme

Chương trình đánh giá

5.32

audit programme

Chương trình ghi nhãn môi trường kiu 1

8.3

type I environmental labelling programme

Chương trình khí nhà kính

9.4.1

greenhhouse gas programme

Danh pháp

7.4.6

Nomenclature

Diễn giải vòng đời

7.2.3

life cycle Interpretation

Dòng cơ bản

6.9

elementary flow

Dòng tham chiếu

6.16

reference flow

Dòng năng lượng

6.13

energy flow

Dòng sản phẩm

6.11

product flow

Dòng trung gian

6.10

intermediate flow

Dự án khí nhà kính

9.4.2

greenhouse gas project

Đại diện cho bên được đánh giá

5.29

representative of the assessee

Đánh giá

5.18

audit

Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường

3.16.1

environmental performance evaluation (EPE)

Đánh giá môi trường của địa đim và tổ chức

5.19

environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Đánh giá nội bộ

5.18.1

internal audit

Đánh giá tác động của vòng đời sản phm

7.2.2

life cycle impact assessment (LCIA)

Đánh giá vòng đời của sản phm

7.2

life cycle assessment (LCA)

Đặc tính chức năng sản phẩm

8.3.3.2

product function characteristic

Đầu ra

6.18

Output

Đầu vào

6.17

input

Đầu vào phụ trợ

6.17.1

ancillary input

Đa điểm

3.13

Site

Đim kết thúc của phm trù

7.2.2.4

category endpoint

Điều tra xâm nhập

5.22

Intrusive Investigation

Định dạng hồ sơ dữ liệu

7.4.4

data documentation format

Đoàn đánh giá

5.31

audit team

Đoàn thẩm định hoặc kiểm định

5.7

validation or verification team

Độ không đảm bảo

5.17

uncertainty

Đơn vị chức năng

6.5

functional unit

Quá trình đơn vị

6.4.1

unit process

Giảm thiu phát thải khí nhà kính

9.1.5

greenhouse gas emission reduction

Giy phép (cho ghi nhãn môi trường kiểu 1)

8.3.1

licence (for type I environmental labelling)

Hành động khắc phục

4.4.2

corrective action

Hành động phòng ngừa

4.4.3

preventive action

Hành động trc tiếp

9.4.3

directed action

Hệ quả kinh doanh

5.35

business consequence

H số đặc tính

7.2.2.2

characterization factor

Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT)

4.1

environmental management system (EMS)

Hệ thống sản phm

6.1

product system

Hệ thống thông tin khí nhà kính

9.6.1

greenhouse gas information system

Hồ sơ

4.6

record

Kế hoạch đánh giá

5.33

audit plan

Kết luận đánh giá

5.24

audit conclusion

Kết quả hoạt động môi trường

3.16

environmental performance

Kết quả kiểm kê vòng đời của sản phm
Kết quả LCI

7.2.1.1

life cycle Inventory analysis result
LCI result

Kịch bản nn

9.3.2

baseline scenario

Kiểm định

5.1

verification

Kiểm định viên

5.3

Verifier

Kiểm kê khí nhà kính

9.6.3

greenhouse gas Inventory

Kiểm tra độ nhạy

7.2.3.4

sensitivity check

Kiểm tra tính nhất quán

7.2.3.2

consistency check

Kiểm tra tính trọn vn

7.2.3.5

completeness check

Kiu dữ liệu

7.4.2

data type

Khả năng nâng cấp

8.6

Upgradability

Khách hàng

3.9

Client

Khí nhà kính (KNK)

9.1

greenhouse gas (GHG)

Khía cạnh môi trường

3.2

environmental aspect

Khiếu nại

5.26

complaint

Khu dự trữ khí nhà kính

9.2.3

greenhouse gas reservoir

Lãnh đạo cao nhất

3.5

top management

Loại bỏ khí nhà kính

9.1.6

greenhouse gas removal

Môdul thông tin

8.5.3

information module

Môi trường

3.1

environment

Mục tiêu của việc trao đi thông tin môi trường

8.1.3

environmental communication objective

Mục tiêu môi trường

4.1.2

environmental objective

Năm cơ sở

9.3.1

base year

Năng lực

5.31.5

Competence

Năng lượng của nguyên liệu

6.14

feedstock energy

Năng lượng của quá trình

6.15

process energy

Ngăn ngừa ô nhim

3.11

prevention of pollution

Nguồn dữ liệu

7.4.3

data source

Nguồn khí nhà kính

9.2.1

greenhouse gas source

Nguồn, b hấp thụ hoặc khu dự tr khí nhà kính bị tác động

9.2.5

affected greenhouse gas source, sink or reservoir

Nguồn, b hấp thụ hoặc khu dự trữ khí nhà kính có kiểm soát

9.2.6

controlled greenhouse gas source, sink or reservoir

Nguồn, b hp thụ hoặc khu dự trữ khí nhà kính liên quan

9.2.4

related greenhouse gas source, sink or reservoir

Nguyên liệu thô

6.12

raw material

Người đánh giá

5.31.4

assessor

Người đề xuất dự án khí nhà kính

9.7.3

greenhouse gas project proponent

Bên được ủy quyền v dữ liệu

7.3.1

data commissioner

Bên nhập dữ liệu

7.3.3

data documentor

Người sử dụng đã định

9.7.2

intended user

Bên tạo lập dữ liệu

7.3.2

data generator

Người tiêu dùng

8.8

consumer

Người thẩm định

5.8

validator

Nhà điều hành chương trình

8.5.2

programme operator

Nhãn môi trường

8.2.1

environmental label

Nhân sự

5.11

Personnel

Nhóm mục tiêu

3.8

target group

Phạm trù tác động

7.2.2.1

impact category

Phạm vi đánh giá

5.34

audit scope

Phát hiện khi đánh giá

5.23

audit findings

Phát thải khí nhà kính

9.1.1

greenhouse gas emission

Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác

9.1.4

other indirect greenhouse gas emission

Phát thải khí nhà kính gián tiếp qua năng lượng

9.1.3

energy Indirect greenhouse gas emission

Phát thải khí nhà kính trực tiếp

9.1.2

direct greenhouse gas emission

Phân định nguyên vật liệu

8.7

material Identification

Phần giải thích

8.2.4

explanatory statement

Phân tích độ không đảm bảo

7.2.1.2

uncertainty analysis

Phân tích độ nhạy

7.2.1.3

sensitivity analysis

Phân tích kiểm kê vòng đời của sản phẩm

7.2.1

life cycle inventory analysis (LCI)

Phù hợp v mục đích (fitness for purpose)

8.3.3.1

fitness for purpose

Quá trình

6.4

process

Quan trắc

9.5.1

monitoring

Quy tắc phân loại sản phẩm

8.5.4

product category rules (PCR)

Ranh giới hệ thống

6.6

system boundary

Sản phẩm

6.2

product

Sản phm đồng hành

6.2.2

co-product

Sản phẩm trung gian

6.2.1

intermediate product

Số liệu có sai sót

9.3.6

materiality

Sự kiểm tra xác nhận công bố về môi trường

8.2.3

environmental claim verification

Sự khắc phục

4.4.1

correction

Sự không phù hợp

4.3

nonconformity

Sự phân định

6.7

allocation

Sự thiếu nhất quán của số liệu

9.3.7

material discrepancy

Tác động môi trường

3.3

environmental impact

Tài liệu

4.5

document

Tăng cường loại b khí nhà kính

9.1.7

greenhouse gas removal enhancement

Tim năng (nguy cơ) làm nóng toàn cầu (GWP)

9.3.4

global warming potential (GWP)

Tiêu chí của kết quả thực hiện về môi trưng

3.16.2

environmental performance criterion

Tiêu chí giới hạn

7.2.2.5

cut-off criteria

Tiêu chí thẩm định
Tiêu chí kiểm định

5.12

validation criteria
verification criteria

Tính đại din

7.4.1

representativeness

T chức

3.4

Organization

Tổ chức được cấp phép

8.3.2

licensee

Tổ chức thẩm định

5.5

validation body

Tổ chức thm định

5.2

verification body

T chức thẩm định hoặc kim định

5.6

validation or verification body

Tự công bố v môi trường

8.4

self-declared environmental claim

Tính minh bạch

3.15

transparency

Thẩm định

5.4

validation

Thiết kế và phát triển

6.3

design and development

Thủ tục

4.2

procedure

Trao đổi thông tin môi trường

8.1

environmental communication

Trường dữ liệu

7.4.5

data field

Vn đề môi trường

5.27

environmental issue

Vòng đời của sản phm

7.1

life cycle

Xả thải

6.19

releases

Xác nhận khí nhà kính

9.5.2

greenhouse gas assertion

Xác nhận so sánh

7.2.4

comparative assertion

Xem xét PCR

8.5.5

PCR review

Xem xét phản biện

7.2.3.1

critical review

Xung đột lợi ích

5.15

conflict of interest

Yêu cầu xem xét li

5.25

Appeal

Yếu tố phát thải hoặc loại bỏ khí nhà kính

9.1.8

greenhouse gas emission or removal factor

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Quy ước dùng trong các thuật ngữ định nghĩa

3  Các thuật ngữ liên quan đến quản lý môi trường

4  Thuật ngữ liên quan đến hệ thống quản lý môi trường

5  Các thuật ngữ liên quan đến thẩm định, kiểm định và đánh giá

6  Các thuật ngữ liên quan đến hệ thống sản phẩm

7  Các thuật ngữ liên quan đến đánh giá vòng đời sản phẩm

8  Các thut ngữ liên quan đến nhãn môi trường, công bố môi trường và trao đổi thông tin môi trường

9  Các thuật ngữ liên quan đến khí nhà kính

Phụ lục A (tham khảo) Bổ sung một số khái niệm thường gặp trong cộng đồng quốc tế v môi trường

Thư mục tài liệu tham khảo

Danh mục tra cứu (theo thứ tự chữ cái tiếng Việt)1) Hiện nay TCVN ISO 14031:2010 (ISO14031:1999) đã được thay thế bng TCVN ISO 14031:2015 (ISO 14031:2013)

2) Hiện nay TCVN ISO 19011:2003 (ISO 19011:2002) đã được thay thế bằng TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011)

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14050:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVNISO14050:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước