Tải về định dạng Word (1.1MB) Tải về định dạng PDF (24.5MB)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

ban kiểm soát cấu hình (thuật ngữ thay thế của “bộ phận có thẩm quyền đối với cấu hình”) 3.1.5

bằng chứng đánh giá 3.13.8

bằng chứng khách quan 3.8.3

bên được đánh giá 3.13.12

bên giải quyết tranh chấp 3.1.6

bên liên quan (thuật ngữ thay thế của “bên quan tâm”) 3.2.3

bên quan tâm 3.2.3

bối cảnh của tổ chức 3.2.2

cải tiến 3.3.1

cải tiến chất lượng 3.3.8

cải tiến liên tục 3.3.2

cấp 3.6.3

cấu hình 3.10.6

chất lượng 3.6.2

chiến lược 3.5.12

chính sách 3.5.8

chính sách chất lượng 3.5.9

cho phép sai lệch 3.12.6

chuẩn cấu hình 3.10.7

chức năng đo lường 3.2.9

chương trình đánh giá 3.13.4

chuyên gia đánh giá 3.13.15

chuyên gia kỹ thuật 3.13.16

cơ sở hạ tầng 3.5.2

đặc tính 3.10.1

đặc tính chất lượng 3.10.2

đặc tính đo 3.10.5

đảm bảo chất lượng 3.3.6

đánh giá 3.13.1

đánh giá kết hợp 3.13.2

đánh giá tiến trình 3.11.9

đầu ra 3.7.5

dịch vụ 3.7.7

dịch vụ khách hàng 3.9.4

đo lường 3.11.4

đoàn đánh giá 3.13.14

kiểm tra 3.11.7

đoàn đánh giá 3.13.14

đổi mới 3.6.15

đối tượng 3.6.1

đối tượng cấu hình 3.3.13

đồng đánh giá 3.13.3

dự án 3.4.2

dữ liệu 3.8.1

hạ cấp 3.12.4

hạng mục (thuật ngữ thay thế của “đối tượng”) 3.6.1

hành động khắc phục 3.12.2

hành động phòng ngừa 3.12.1

hệ thống 3.5.1

hệ thống quản lý 3.5.3

hệ thống quản lý chất lượng 3.5.4

hệ thống quản lý đo lường 3.5.7

hệ thống thông tin 3.8.4

hiệp hội 3.2.8

hiệu lực 3.7.11

hiệu quả 3.7.10

hồ sơ 3.8.10

hoạch định chất lượng 3.3.5

hoạt động 3.3.11

hợp đồng 3.4.7

hướng dẫn 3.13.13

kế hoạch chất lượng 3.8.9

kế hoạch đánh giá 3.13.6

kế hoạch quản lý dự án 3.8.11

kết luận đánh giá 3.13.10

kết quả thực hiện 3.7.8

khả năng truy xuất nguồn gốc 3.6.13

khắc phục 3.12.3

khách hàng 3.2.4

khách hàng đánh giá 3.13.11

khiếu nại 3.9.3

khuyết tật 3.6.10

kiểm soát chất lượng 3.3.7

kiểm soát thay đổi 3.3.10

sự phù hợp 3.6.11

 

kiểm tra xác nhận 3.8.12

làm lại 3.12.8

lãnh đạo cao nhất 3.1.1

loại bỏ 3.12.10

mô tả trạng thái cấu hình 3.8.14

môi trường làm việc 3.5.5

mục tiêu 3.7.1

mục tiêu chất lượng 3.7.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

năng lực 3.6.12

nhà cung cấp 3.2.5

nhà cung cấp bên ngoài 3.2.6

nhà cung cấp DRP 3.2.7

nhà cung cấp quá trình giải quyết tranh chấp (thuật ngữ thay thế của “nhà cung cấp DRP”) 3.2.7

nhà cung ứng (thuật ngữ thay thế của “nhà cung cấp”) 3.2.5

nhà cung ứng bên ngoài (thuật ngữ thay thế của “nhà cung cấp bên ngoài") 3.2.6

nhân nhượng 3.12.5

phạm vi đánh giá 3.13.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

quá trình 3.4.1

quá trình đo 3.11.5

quản lý 3.3.3

quản lý cấu hình 3.3.9

quản lý chất lượng 3.3.4

quản lý dự án 3.3.12

quan sát viên 3.13.17

quy định 3.8.7

quy tắc ứng xử liên quan đến sự thỏa mãn của

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

rủi ro 3.7.9

sản phẩm 3.7.6

sổ tay chất lượng 3.8.8

sự không phù hợp 3.6.9

sứ mệnh 3.5.11

sự tham gia 3.1.4

sự thỏa mãn của khách hàng 3.9.2

sửa chữa 3.12.9

tài liệu 3.8.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

tham dự 3.1.3

thẩm quyền đối với cấu hình 3.1.5

thành công 3.7.3

thành công bền vững 3.7.4

theo dõi 3.11.3

thiết bị đo 3.11.6

thiết kế và phát triển 3.4.8

thông qua 3.12.7

thông tin 3.8.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thông tin phản hồi 3.9.1

thông tin về cấu hình sản phẩm 3.6.8

thử nghiệm 3.11.8

thủ tục/quy trình 3.4.5

thực hiện hệ thống quản lý chất lượng 3.4.3

thực thể (thuật ngữ thay thế của “đối tượng”) 3.6.1

thuê ngoài 3.4.6

tích lũy năng lực 3.4.4

tiêu chí đánh giá 3.13.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

tổ chức 3.2.1

tranh chấp 3.9.6

trường hợp cụ thể 3.8.15

tư vấn hệ thống quản lý chất lượng 3.1.2

xác định 3.11.1

xác nhận đo lường 3.5.6

xác nhận giá trị sử dụng 3.8.13

xem xét 3.11.2

yêu cầu 3.6.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

yêu cầu chế định 3.6.7

yêu cầu luật định 3.6.6

yếu tố con người 3.10.3

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4  Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1  Thuật ngữ liên quan đến con người

3.2  Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

3.3  Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4  Thuật ngữ liên quan đến quá trình

3.5  Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

3.6  Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

3.7  Thuật ngữ liên quan đến kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.9  Thuật ngữ liên quan đến khách hàng

3.10  Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

3.11  Thuật ngữ liên quan đến xác định

3.12  Thuật ngữ liên quan đến hành động

3.13  Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Phụ lục A (tham khảo) Mối quan hệ giữa các khái niệm và biểu diễn các mối quan hệ dưới dạng sơ đồ

Thư mục tài liệu tham khảo

1 Có tại trang tin điện tử http://www.iso.org

Tìm kiếm

Thông tin Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9000:2015
Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVNISO9000:2015
Cơ quan ban hành
Người ký***
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(17/10/2022)