Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4055:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hànhTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:1985 về đường ôtô - tiêu chuẩn thiêt kế do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4054:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:1985 về đường ôtô - tiêu chuẩn thiêt kế do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4058:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - danh mục chỉ tiêu do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4058:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4058:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - danh mục chỉ tiêu do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4057:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng - nguyên tắc cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4057:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4057:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, xây dựng - nguyên tắc cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4059:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - kết cấu thép - danh mục chỉ tiêu do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4059:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4059:1985 về hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - kết cấu thép - danh mục chỉ tiêu do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hànhTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4038:1985 về thoát nước - thuật ngữ và định nghĩa do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TCVN4038:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4038:1985 về thoát nước - thuật ngữ và định nghĩa do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành